نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

"آلترناتیو" یا ایجاد سر درگمی به تازه گی نشریه ای به نام "آلترناتیو" با نام و عکس رفیق کبیر حمید اشرف و با عنوان "حمید اشرف آمیزه سرود و فلز" منتشر شده است که در درجه اول توجه را به خود جلب می کند ، اما با یک مرور سریع در این نوشته و سایر مندرجات این نشریه ، طولی نمیکشد که خواننده متوجه می شود که "آلترناتیو" آن طور که ادعا می کند ، یک نشریه چپ رادیکال و تریبونی برای بزرگداشت یاد و راه فرزندان انقلابی و کمونیست خلق نیست ، بلکه کوششی برای تخریب جنبش چپ انقلابی و جریان جنبش کمونیستی با ادعا و ظاهری "حمایت کننده" از آن است. به نظر نمی رسد که خیلی ها بدانند که این "آلترناتیو" با نام و عکس رفیق کبیر حمید اشرف ، نه اولین ، بلکه چهارمین شماره آن نشریه است. نشریه ای که از محبوبیت چریکهای فدائی خلق در میان جوانان و مردم ایران استفاده می کند تا بتواند نظرات انحرافی بعضی از افراد - چه ایرانی و چه غیر ایرانی را به میان جوانان ببرد. مثلاً ایزاک دویچر تروتسکیست را به عنوان یک مارکسیست تمام عیار و تاریخ دان معرفی می کند و یا دو مقاله ، یکی از منصور حکمت و دیگری از رفیق کبیر فدائی - امیر پرویز پویان را درج کرده و عکس این دو را در کنار هم قرار می دهد، تا بتواند با محبوبیت رفیق پویان ، حکمت را شخصی همانند او بشناساند و در میان افراد نا آگاه و یا کم آگاه ، سر درگمی ایجاد کند. برای نشان دادن همسانی دو پدیده باید در واقعیت امر تشابهی بین ماهیت و عملکرد آن ها وجود داشته باشد. اما آیا با هزار من سریشم هم می توان حیات ، عملکرد و مرگ کمونیست کبیری نظیر امیر پرویز پویان از بنیان گذاران سازمان چریک های فدائی خلق و تاثیر اندیشه های پاک او در رشد و گسترش جنبش کمو نيستی کشورمان را با حیات و عملکرد و مرگ کسی همچون منصور حکمت مقایسه کرد؟!!! حکمت کسی است که هر زاویه ای از زندگی و حیات سیاسی و پراتیک او با جریانی که سازنده اش بوده با چندین علامت سئوال و شک و شبهه حتی از سوی رهروان سابق او روبروست؟ این کاری ست که گردانندگان "آلترناتیو" در شماره اول نشریه خود انجام داده اند. واقعیت این هست که مبارزه مسلحانه و عنصر چریک فدائی بدلیل تاثیرات شگرفی که در تاریخ جنبش انقلابی مردم ما برای آزادی و دمکراسی بجای گذارده اند ، امروز نیز در وسعت زیادی در بین مردم ایران و بخصوص نسل جوان از محبوبیت خاصی بر خوردار هستند. بی دلیل نیست که این روز ها "کتاب دشمن" در مورد "تاریخ چریک ها" از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و منتشر می گردد. همچنین انواع و اقسام نشریات مختلف در سال های اخیر منتشر شده اند که همگی سعی کرده اند با استفاده از محبوبیت رفقای فدائی چون حمید اشرف ها در واقع تاریخ این سازمان و مبارزات آن ها را به گونه ای تحریف کنند. نشریه "آلترناتیو" هم نمونه بارزی از این نوع تلاش هاست. این نشریه که ادعا شده است در ایران منتشر می شود ، با برجسته کردن نام و عکس رفیق حمید اشرف ، در واقع خواسته است با سوء استفاده از محبوبیت این رفیق ، افکار نسل جوان را نسبت به مبارزه مسلحانه مخدوش کند. این نشریه کوشیده است تابلوی سر درگمی بسازد که بتواند عکس حکمت را هم در کنار رفقای فدائی قرار دهد، و بعد هم رفیق حمید را اسطوره ای بنامد که گویا همچون تروتسکی!! بوده است (یعنی با استفاده ازمحبوبیت رفیق حمید اشرف، تروتسکی را برای جوانان محبوب جلوه دهد). یا از شعاعیان سوپر انقلابی می سازد که گویا او از زاویه انقلابی ضد لنین بوده است !!! تا نسل جوان این طور تصور کند که هم میشود ضد لنین بود و هم زمان یک انقلابی سوپر اسطوره هم بود !!! برای آن هایی که از دور و نزدیک ، دستی بر آتش داشته اند روشن است که همه مطالب این نشریه در واقع تحریف تاريخ و بنيان های نظری سازمان چریک های فدائی خلق هست. اگر همین شماره در پشت نام رفیق حمید سنگر نگرفته بود ، نمی توانست توجه کسی را جلب کند. اما مسئله مهمتر آن است که در پشت این سنگر ، تاریخ این سازمان و تئوری مبارزه مسلحانه میباشد که در اصل تحریف شده است. در این نشریه رفیق مسعود احمدزاده به عنوان فردی که فقط عمل مسلحانه را قبول داشت شناسانده میشود !!! نویسندگان این نشریه حتی به خود زحمت این را هم نداده اند تا حداقل نیم نگاهی به کتاب رفیق احمدزاده به نام "مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی ، هم تاکتیک" بیاندازند تا درک عمیق او را از ساختار جامعه ایران که امروز هم با همه تغییر شرایط ، اساس آن پا برجاست و تئوری ای که در پشت مبارزه مسلحانه نهفته است را دریابند. همه کسانی که با نظرات رفیق احمدزاده آشنا هستند بخوبی میدانند که رفقای بنیان گذار سازمان تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ایران داشتند و در پرتو چنین شناختی است که رفیق احمد زاده به درستی مطرح میکند: “مسئله اين نيست که مبارزه مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع مبارزه است که در شرايط خاصی و با آمادگيهای خاصی ضروری می‌شود بلکه مسئله اين است که مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمينه آن مبارزه همه‌جانبه را تشکيل می‌دهد و تنها در اين زمينه است که اشکال ديگر و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می‌افتد. مسئله اين است که آن ارگان مبارزه طبقاتی پرولتاريا يا اگر اسمش را بگذاريم حزب، ارگانی که واقعاً پيشاهنگ خلق باشد، ارگانی که واقعاً قادر به رهبری مبارزه همه‌جانبه توده‌ها باشد، تنها در خود مبارزه مسلحانه می‌تواند به وجود آيد.” پویندگاه واقعی راه آزادی و سوسیالیسم میتوانند کتاب رفیق مسعود احمدزاده را در لینک زیر مطالعه کنند: http://www.siahkal.com/publication/massoud.htm البته این اولین بار نیست که با قایم شدن در پشت نام رفقای بزرگ فدائی ، به تئوری چریک های فدائی خلق حمله میشود. در بزرگترین مقطع تاریخ مبارزاتی مردم ایران در سال 57 شاهد بودیم که چگونه عناصر توده ای – اکثریتی با استفاده از نام رفیق جزنی و سنگر گرفتن در پشت آن ، بخش مهمی از بزرگترین سازمان انقلابی توده ها را به پابوسی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بردند. آن ها بودند که با گذاشتن رفیق جزنی در مقابل رفیق احمدزاده به تئوری سازمان چریکهای فدائی خلق تاختند. امروز هم در ادامه کار توده ای - اکثریتی ها، نشریه "آلترناتیو" می نویسد که جزنی پایه گذار سازمان چریکهای فدائی خلق بود و غیره... به همان گونه که سازمان فرخ نگهدار خائن و رسوا ، خود را در پشت نام رفیق جزنی قرار داده بود، امروز هم با تعریف و تمجید از رفیق حمید اشرف ، سعی میشود تا باز هم ذهن ها را در مورد تاریخ واقعی این سازمان مخدوش نمایند. چگونه ممکن است به راه و آرمان حمید اشرف ها باور داشت و یا خود را آن طور که "آلترناتیو" جلوه داده دوستدار حمید اشرف معرفی کرد ولی بعد با اتکا به گفته های خائنی چون فرخ نگهدار ، رفیق حمید را "عضو گیری" شده توسط فرخ نگهدار نامید؟ شخصی که حتی در زندان های شاه هم کسی او را به عنوان فدائی قبول نداشت. او حتی از طرف یاران کنونی خودش هم فدائی و متعلق به فدائی ها شناخته نمی شد!! در این نشریه ، در حاليکه از "کتاب دشمن" به عنوان نارنجکی که از طرف دشمن به طرف "آلترناتیو" پرتاب شده نام میبرند ولی در همین حال، ادعا ها و اتهاماتی که وزارت اطلاعات منفور جمهوری اسلامی با جعل مضاعف اسناد ساواک شاهنشاهی و با آن ها بهترین فرزندان کمونیست را آماج اهداف پلید و شوم خود قرار داده را مجددا تکرار کرده و مزین صفحات نشریه خود قرار میدهند، تا با انشاء ای ديگر به خورد خواننده جوان نا آگاه و یا کم آگاه دهند. یکی دیگر از نکاتی که نیت انتشار دهندگان این نشریه را بر ملا می سازد و هدف نهانی این نشریه را آشکار می کند این است که برای نوشتن مطالب گوناگون این نشریه به بسیاری از منابع مختلف رجوع شده به جز نوشته های خود چریکهای فدائی خلق!!! این برخورد نیز به هیچ رو تصادفی و از روی نا آگاهی منتشر کنندگان نشریه "آلترناتیو" نیست. آن ها هیچ گونه بر خورد له یا علیه نوشته های رفقای چریکهای فدائی خلق نکرده و اشاره ای هم به آن ها نمیکنند. تو گوئی انگار چنین تشکیلاتی اصلاً در روی کره زمین وجود ندارد. اگر به واقع ریگی به کفش این جماعت نمی بود و می خواستند با تاریخ این سازمان بطور واقعی آشنا شوند ، عملا می بایست به ده ها نوشته ای که توسط رفقای چریکهای فدائی خلق و از جمله رفقا اشرف دهقانی و فریبرز سنجری که خود شاهدان زنده آن دوران هستند و خود ، آن تاریخ را از نزدیک تجربه کرده اند، رجوع ميشد و آن نوشته ها را در نظر می گرفتند. (*) بطور مشخص رفیق اشرف دهقانی در سخنرانی که به مناسبت چهلمین سالگرد سیاهکل برگزار شده بود ، پروسه شکل گیری سازمان چریکهای فدائی خلق را به وضوح چنین توضیح داد: "در اینجا به خاطر بد آموزی هائی که تا حالا صورت گرفته من مجبور هستم که تأکید کنم که گروه جنگل مشخصات و مختصاتی داشت که اونو از گروه رفقا سورکی - جزنی - ظریفی متمایز می کنه. این درسته که رفیق غفور و چند تن دیگه در گروه جنگل ، قبلاً با گروه قبلی ارتباط داشتند و یا عضو اون بودند ، ولی این رفق ا، شخصاً ، هر سابقه ای هم که خودشون داشتند ، گروه مشخص جنگل رو با مختصات خاص خودش ، برای هدف مشخصی به وجود آوردن. و این گروه بود که معیارها و مسایل مشترکی با گروه احمدزاده داشت. و به این خاطر این دو در ارتباط با هم قرار گرفتند. بحث اینه که ما تاریخ مونو درست بشناسیم ، تا فریبکاران نتونند با خلط مسایل مختلف ، گمراهی ایجاد بکنن، مثلاً کتاب دشمن( کتابی که دو سال پیش ، وزارت اطلاعات بر علیه چریکهای فدائی خلق منتشر کرده) ، اومده نظراتی که رفیق جزنی چند سال بعد از تشکیل چریکهای فدائی خلق ، در زندان نوشته ، اونا رو اومده به گروه جنگل نسبت داده و با ذکر مغایرت اون نظرات با نظرات رفیق احمدزاده به خیال خودش کشفی کرده و گفته که این "دو گانگی نهفته در ساختار سازمان" بود!! در حالی که اون نظراتی که رفیق جزنی در زندان نوشته بود اصلاً قبلاً ، حتی در خود گروه جزنی هم مطرح نبودند و وجود نداشتند." (**) ولی در عمل می بینیم که این گفته صریح ، بطور عامدانه مورد توجه نویسندگان "آلترناتیو" قرار نمیگیرد. خسرو پارسا ، واحد پور ، شالگونی ، نیکفر ، کلانتری و علی عبدی "نقطه عزیمت" آن ها میشوند. حمید اشرف با تروتسکی مقایسه میشود، جزنی پایه گذار سازمان میشود ، شعاعیان انقلابی کمونیست نامیده میشود ، نام رفیق بهروز دهقانی که چریک فدائی خلق شناخته شده ای است به جای نام رفیق بهروز ارمغانی گذاشته می شود ، و برای اعتبار دادن به فرخ نگهدار رسوا ، در نهایت ، رفیق حمید اشرف کسی که از طرف "فرخ نگهدار" عضو گیری شده ، قلمداد میشود !!! و همه این ها تحت ستودن شخصیت انقلابی حمید اشرف صورت می پذیرد !!! متاسفانه در دورانی بسر میبریم که بازار مکاره فرصت طلبان است و علیرغم این که شنیدن صدای هر نوع رادیکالیسمی باعث خشنودی است، باید اذعان شود که دشمنان مردم در لباس های رنگارنگ برای هر چه بیشتر متوهم کردن نسل جوان و منحرف کردن مسیر مبارزاتی اش در تلاشند. اگر امروز مازیار بهروز ها ، میلانی ها ، ماهرویان ها ، و پیمان وهاب زاده ها کارت های سوخته شده و بی آبروئی شده اند ، حال تلاش بر آن است که برای ادامه کار آن ها، عناصر جدیدی را به میدان بیاورند. به نظر می رسد که با مطالعه همین شماره و مشاهده شیوه کار تهیه کنندگان "آلترناتیو" ، در صورت تداوم کار این نشریه ، طولی نخواهد کشید که ماسک دفاع از مبارزه مسلحانه آن ها به کنار خواهد رفت و چهره و جایگاه واقعی و محل نشر حقیقی آن برای افکار عمومی و به ویژه جوانان مبارز روشن خواهد شد. 22 اوگوست 2011 - 31 مرداد 1390 (*) برای مطالعه نوشته های رفقای چریکهای فدائی خلق ایران میتوانید به سایت "سیاهکل" رجوع کنید: www.siahkal.com (**) متن کامل سخنرانی رفیق اشرف دهقانی به مناسبت چهلمین سالگرد حماسه پرشکوه سیاهکل: http://www.siahkal.com/index/mid-col/matne-sokhanranie-RAD-Toronto-20110205.htm"آلترناتیو" یا ایجاد سر درگمی

به تازه گی نشریه ای به نام "آلترناتیو" با نام و عکس رفیق کبیر حمید اشرف و با عنوان "حمید اشرف آمیزه سرود و فلز" منتشر شده است که در درجه اول توجه را به خود جلب می کند ، اما با یک مرور سریع در این نوشته و سایر مندرجات این نشریه ، طولی نمیکشد که خواننده متوجه می شود که "آلترناتیو" آن طور که ادعا می کند ، یک نشریه چپ رادیکال و تریبونی برای بزرگداشت یاد و راه فرزندان انقلابی و کمونیست خلق نیست ، بلکه کوششی برای تخریب جنبش چپ انقلابی و جریان جنبش کمونیستی با ادعا و ظاهری "حمایت کننده" از آن است.  

به نظر نمی رسد که خیلی ها بدانند که این "آلترناتیو" با نام و عکس رفیق کبیر حمید اشرف ، نه اولین ، بلکه چهارمین شماره آن نشریه است. نشریه ای که از محبوبیت چریکهای فدائی خلق در میان جوانان و مردم ایران استفاده می کند تا بتواند نظرات انحرافی بعضی از افراد - چه ایرانی و چه غیر ایرانی را  به میان جوانان ببرد.   مثلاً ایزاک دویچر تروتسکیست را به عنوان یک مارکسیست تمام عیار و تاریخ دان معرفی می کند و یا دو مقاله ، یکی از  منصور حکمت و دیگری از رفیق کبیر فدائی - امیر پرویز پویان را درج کرده و عکس این دو را در کنار هم قرار می دهد، تا بتواند با محبوبیت رفیق پویان ، حکمت را شخصی همانند او بشناساند و در میان افراد نا آگاه و یا کم آگاه ، سر درگمی ایجاد کند.

برای نشان دادن همسانی دو پدیده باید در واقعیت امر تشابهی بین ماهیت و عملکرد آن ها وجود داشته باشد.  اما آیا با هزار من سریشم هم می توان حیات ، عملکرد و مرگ کمونیست کبیری نظیر امیر پرویز پویان از بنیان گذاران سازمان چریک های فدائی خلق و تاثیر اندیشه های پاک او در رشد و گسترش جنبش کمو نيستی  کشورمان را با حیات و عملکرد و مرگ کسی همچون منصور حکمت مقایسه کرد؟!!!   حکمت کسی است که هر زاویه ای از زندگی و حیات سیاسی و پراتیک او با جریانی که سازنده اش بوده با چندین علامت سئوال و شک و شبهه حتی از سوی رهروان سابق او روبروست؟  این کاری ست که گردانندگان "آلترناتیو" در شماره اول نشریه خود انجام داده اند.

واقعیت این هست که مبارزه مسلحانه و عنصر چریک فدائی بدلیل تاثیرات شگرفی که در تاریخ جنبش انقلابی مردم ما برای آزادی و دمکراسی بجای گذارده اند ، امروز نیز در وسعت زیادی در بین مردم ایران و بخصوص نسل جوان از محبوبیت خاصی بر خوردار هستند.  بی دلیل نیست که این روز ها "کتاب دشمن" در مورد "تاریخ چریک ها" از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و منتشر می گردد.  همچنین انواع و اقسام نشریات مختلف در سال های اخیر منتشر شده اند که همگی سعی کرده اند با استفاده از محبوبیت رفقای فدائی چون حمید اشرف ها در واقع تاریخ این سازمان و مبارزات آن ها را به گونه ای تحریف کنند. نشریه "آلترناتیو" هم نمونه بارزی از این نوع تلاش هاست.  این نشریه که ادعا شده است در ایران منتشر می شود ، با برجسته کردن نام و عکس رفیق حمید اشرف ، در واقع خواسته است با سوء استفاده از محبوبیت این رفیق ، افکار نسل جوان را نسبت به مبارزه مسلحانه مخدوش کند.  این نشریه کوشیده است تابلوی سر درگمی بسازد که بتواند عکس حکمت را هم در کنار رفقای فدائی قرار دهد، و بعد هم رفیق حمید را اسطوره ای بنامد که گویا همچون تروتسکی!! بوده است (یعنی با استفاده ازمحبوبیت رفیق حمید اشرف، تروتسکی را برای جوانان محبوب جلوه دهد). یا از شعاعیان سوپر انقلابی می سازد که گویا او از زاویه انقلابی ضد لنین بوده است !!!  تا نسل جوان این طور تصور کند که هم میشود ضد لنین بود و هم زمان یک انقلابی سوپر اسطوره هم بود !!!

برای آن هایی که از دور و نزدیک ، دستی بر آتش داشته اند روشن است که همه مطالب این نشریه در واقع تحریف تاريخ و بنيان های نظری سازمان چریک های فدائی خلق هست. اگر همین شماره در پشت نام رفیق حمید سنگر نگرفته بود ، نمی توانست توجه کسی را جلب کند.  اما مسئله مهمتر آن است که در پشت این سنگر ، تاریخ این سازمان و تئوری مبارزه مسلحانه میباشد که در اصل تحریف شده است. در این نشریه رفیق مسعود احمدزاده به عنوان فردی که فقط عمل مسلحانه را قبول داشت شناسانده میشود !!!    نویسندگان این نشریه حتی به خود زحمت این را هم نداده اند تا حداقل نیم نگاهی به کتاب رفیق احمدزاده به نام "مبارزه مسلحانه  ، هم استراتژی ، هم تاکتیک" بیاندازند تا درک عمیق او را از ساختار جامعه ایران که امروز هم با همه تغییر شرایط ، اساس آن پا برجاست و تئوری ای که در پشت مبارزه مسلحانه نهفته است را دریابند. همه کسانی که با نظرات رفیق احمدزاده آشنا هستند بخوبی میدانند که رفقای بنیان گذار سازمان تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ایران داشتند و در پرتو چنین شناختی است که رفیق احمد زاده به درستی مطرح میکند:
مسئله اين نيست که مبارزه مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع مبارزه است که در شرايط خاصی و با آمادگيهای خاصی ضروری می‌شود بلکه مسئله اين است که مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمينه آن مبارزه همه‌جانبه را تشکيل می‌دهد و تنها در اين زمينه است که اشکال ديگر و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می‌افتد. مسئله اين است که آن ارگان مبارزه طبقاتی پرولتاريا يا اگر اسمش را بگذاريم حزب، ارگانی که واقعاً پيشاهنگ خلق باشد، ارگانی که واقعاً قادر به رهبری مبارزه همه‌جانبه توده‌ها باشد، تنها در خود مبارزه مسلحانه می‌تواند به وجود آيد.  پویندگاه واقعی راه آزادی و سوسیالیسم میتوانند کتاب رفیق مسعود احمدزاده را در لینک زیر مطالعه کنند:

البته این اولین بار نیست که با قایم شدن در پشت نام رفقای بزرگ فدائی ، به تئوری چریک های فدائی خلق حمله میشود.  در بزرگترین مقطع تاریخ مبارزاتی مردم ایران در سال 57 شاهد بودیم که چگونه عناصر توده ای – اکثریتی با استفاده از نام رفیق جزنی و سنگر گرفتن در پشت آن ، بخش مهمی از بزرگترین سازمان انقلابی توده ها را به پابوسی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بردند.  آن ها بودند که با گذاشتن رفیق جزنی در مقابل رفیق احمدزاده به تئوری سازمان چریکهای فدائی خلق تاختند.  امروز هم در ادامه کار توده ای -  اکثریتی ها، نشریه "آلترناتیو" می نویسد که جزنی پایه گذار سازمان چریکهای فدائی خلق بود و غیره...  به همان گونه که سازمان فرخ نگهدار خائن و رسوا ، خود را در پشت نام رفیق جزنی قرار داده بود،  امروز هم با تعریف و تمجید از رفیق حمید اشرف ، سعی میشود تا باز هم ذهن ها را در مورد تاریخ واقعی این سازمان مخدوش نمایند.   چگونه ممکن است به راه و آرمان حمید اشرف ها باور داشت و یا خود را آن طور که "آلترناتیو" جلوه داده دوستدار حمید اشرف معرفی کرد ولی بعد با اتکا به گفته های خائنی چون فرخ نگهدار ، رفیق حمید را "عضو گیری" شده توسط فرخ نگهدار نامید؟  شخصی که حتی در زندان های شاه هم کسی او را به عنوان فدائی قبول نداشت. او حتی از طرف یاران کنونی خودش هم فدائی و متعلق به فدائی ها شناخته نمی شد!!

در این نشریه ، در حاليکه از "کتاب دشمن" به عنوان نارنجکی که از طرف دشمن به طرف "آلترناتیو" پرتاب شده نام میبرند ولی در همین حال، ادعا ها و اتهاماتی که وزارت اطلاعات منفور جمهوری اسلامی با جعل مضاعف اسناد ساواک شاهنشاهی و با آن ها بهترین فرزندان کمونیست را آماج اهداف پلید و شوم خود قرار داده را مجددا تکرار کرده و مزین صفحات نشریه خود قرار میدهند، تا با انشاء ای ديگر به خورد خواننده جوان نا آگاه و یا کم آگاه دهند.        

یکی دیگر از نکاتی که نیت انتشار دهندگان این نشریه را بر ملا می سازد و هدف نهانی این نشریه را آشکار می کند این است که برای نوشتن مطالب گوناگون این نشریه به بسیاری از منابع مختلف رجوع شده به جز نوشته های خود چریکهای فدائی خلق!!!   این برخورد نیز به هیچ رو تصادفی و از روی نا آگاهی منتشر کنندگان نشریه "آلترناتیو" نیست.  آن ها هیچ گونه بر خورد له یا علیه نوشته های رفقای چریکهای فدائی خلق نکرده و اشاره ای هم به آن ها نمیکنند.  تو گوئی انگار چنین تشکیلاتی اصلاً در روی کره زمین وجود ندارد.  اگر به واقع ریگی به کفش این جماعت نمی بود و می خواستند با تاریخ این سازمان بطور واقعی آشنا شوند ، عملا می بایست به ده ها نوشته ای که توسط رفقای چریکهای فدائی خلق و از جمله رفقا اشرف دهقانی و فریبرز سنجری که خود شاهدان زنده آن دوران هستند و خود ، آن تاریخ را از نزدیک تجربه کرده اند، رجوع ميشد و آن نوشته ها را در نظر می گرفتند. (*)   بطور مشخص رفیق اشرف دهقانی در سخنرانی که به مناسبت چهلمین سالگرد سیاهکل برگزار شده بود ، پروسه شکل گیری سازمان چریکهای فدائی خلق را به وضوح چنین توضیح داد:
"در اینجا به خاطر بد آموزی هائی که تا حالا صورت گرفته من مجبور هستم که تأکید کنم که گروه جنگل مشخصات و مختصاتی داشت که اونو از گروه رفقا سورکی - جزنی - ظریفی متمایز می کنه.  این درسته که رفیق غفور و چند تن دیگه در گروه جنگل ، قبلاً با گروه قبلی ارتباط داشتند و یا عضو اون بودند ، ولی این رفق ا، شخصاً ، هر سابقه ای هم که خودشون داشتند ، گروه مشخص جنگل رو با مختصات خاص خودش ، برای هدف مشخصی به وجود آوردن.  و این گروه بود که  معیارها و مسایل مشترکی با گروه احمدزاده داشت. و به این خاطر این دو در ارتباط با هم قرار گرفتندبحث اینه که ما تاریخ مونو درست بشناسیم ، تا فریبکاران نتونند با خلط مسایل مختلف ، گمراهی ایجاد بکنن،  مثلاً کتاب دشمن( کتابی که دو سال پیش ، وزارت اطلاعات بر علیه چریکهای فدائی خلق منتشر کرده) ، اومده نظراتی که رفیق جزنی چند سال بعد از تشکیل چریکهای فدائی خلق ، در زندان نوشته ، اونا رو اومده به گروه جنگل نسبت داده و با ذکر مغایرت اون نظرات با نظرات رفیق احمدزاده به خیال خودش کشفی کرده  و گفته که این "دو گانگی نهفته در ساختار سازمان" بود!!   در حالی که اون نظراتی که رفیق جزنی در زندان نوشته بود اصلاً قبلاً ، حتی در خود گروه جزنی هم مطرح نبودند و وجود نداشتند." (**)

 ولی در عمل می بینیم که این گفته صریح ، بطور عامدانه مورد توجه نویسندگان  "آلترناتیو" قرار نمیگیرد.  خسرو پارسا ، واحد پور ، شالگونی ، نیکفر ، کلانتری و علی عبدی "نقطه عزیمت" آن ها میشوند. حمید اشرف با تروتسکی مقایسه میشود، جزنی پایه گذار سازمان میشود ، شعاعیان انقلابی کمونیست نامیده میشود ، نام رفیق بهروز دهقانی که چریک فدائی خلق شناخته شده ای است به جای نام رفیق بهروز ارمغانی گذاشته می شود ، و برای اعتبار دادن به فرخ نگهدار رسوا ، در نهایت ، رفیق حمید اشرف کسی که از طرف "فرخ نگهدار" عضو گیری شده ، قلمداد میشود !!!  و همه این ها تحت ستودن شخصیت انقلابی حمید اشرف صورت می پذیرد !!!

متاسفانه در دورانی بسر میبریم که بازار مکاره فرصت طلبان است و علیرغم این که شنیدن صدای هر نوع رادیکالیسمی باعث خشنودی است، باید اذعان شود که دشمنان مردم در لباس های رنگارنگ برای هر چه بیشتر متوهم کردن نسل جوان و منحرف کردن مسیر مبارزاتی اش در تلاشند. اگر امروز مازیار بهروز ها ، میلانی ها ،  ماهرویان ها ، و پیمان وهاب زاده ها کارت های سوخته شده و بی آبروئی شده اند ، حال تلاش بر آن است که برای ادامه کار آن ها، عناصر جدیدی را به میدان بیاورند. به نظر می رسد که با مطالعه همین شماره و مشاهده شیوه کار تهیه کنندگان "آلترناتیو" ، در صورت تداوم کار این نشریه ، طولی نخواهد کشید که ماسک دفاع از مبارزه مسلحانه آن ها به کنار خواهد رفت و چهره و جایگاه واقعی و محل نشر حقیقی آن برای افکار عمومی و به ویژه جوانان مبارز روشن خواهد شد.

22 اوگوست 2011  - 31 مرداد 1390

(*) برای مطالعه نوشته های رفقای چریکهای فدائی خلق ایران میتوانید به سایت "سیاهکل" رجوع کنید:   www.siahkal.com
(**) متن کامل سخنرانی رفیق اشرف دهقانی به مناسبت چهلمین سالگرد حماسه پرشکوه سیاهکل:

هیچ نظری موجود نیست: