نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

حکومت "ولايت"آخوندی را بهتربشناسيم

Former IAEA Inspector Calls for Transparancy on All Sides

Former IAEA Inspector Calls for Transparancy on All Sides

Democracy Now! National and Global News Headlines for Friday, January 20...

US ready to have talks with Iran?

PressTV - Medicine shortage solutions conference held in Gaza

Alex Jones: Military Industrial Complex has declared war on the US