نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ خرداد ۶, دوشنبه

سياحت آفاق و سير انفـُس از پشت‌ میز

آرشيو نشريه لوح

صفحۀ‌‌ اول كتاب½ مقاله / گفتگو/ گفتار فهرست مطالب½سرمقاله‌ها
آرشيو
مقالـه هانقـد و نـظر

R افكار ملتها در آينۀ گوگل

R سياست روز و مناقشه بر سر كتاب درسى
فرناز شهيدثالث شيرزاد عبدالهي

R تاريخ به روايت كتاب درسى
سيروس ايزدى

R گسستن از سنت و ميل به تجربه و آموزش در كار خبررسانى‏ گفتگو با حسين شهيدى

R هوش چيست؟
جلال بامدادي بهرام صالح صدق پور

R آموزش تخصص پزشكى: دردهاى كهنه و گرفتاريهاى تازه
يوسف جفرودي

آنچنان كه بوديم

R زيبايي فقط در چشم بيننده است؟

R چنين گفت اهورامزدا

R ياد، نوار و تاريخ: ششم ادبي در دارالفنون 30ــ 1329
ناصر پاكدامن

R مي ‏گويند سه هزار سال همين طور بوده‏ايم‏ و بعد از اين هم خواهيم بود ميرزا مَلكَم ‏خان ناظم ‏الدوله

R فراخوان به دفاع از حق‏ در برابر مجلسِ نهى از معروف و امر به منكر از اعلاميه هاي شيخ فضل ‏اللَّه نورى

R مدرسه‌‏هاى من، ”مرگ بر انگليس‏“ و سلطۀ مادرم
دوريس دروكر

R همكلاس‌هاى من، ”هايل هيتلر“ و سلطه پدرم
سوسن وكيل زاده

R بخش فارسى راديو بى‏بى‏سى و جنبش ملى‏شدن نفت ايران
حسين شهيدي

R ” ديد پيري كاملي پرمايه‌اي“ : ‌ ديدار با آلبرت اينشتين
قاسم غني

R حكومت استعمارى، ظلم و خصومت در مدرسه‏
و كتك‏خوردن از عمر شريف
ادوارد سعيد

R نمى‏دانم مدرسه چه فايده‏اى دارد
احمد شاملو

R زمانه‌اي انگار محترم تر
ليلي گلستان

R از سرچشمه به دريا و بازگشت جانفرسا از دريا به سرچشمه‏ها
منوچهر آتشى

R كتاب فارسي سال دوم دبستان (سال 1339)

مكانهاي آموزشي

R يادهايى از دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران‏ على‏اكبر معين‏فر عزت‏اللَّه سحابى مهدى قاليبافيان لطف‏اللَّه ميثمى فريبرز يزدانى
بهمن بازرگانى عبدالمجيد جوهرزاده محسن نجات‏حسينى كارو لوكس
افسانه صدر بهروز گتميرى ميرعليرضا مهنّا فائزه پيمان

R يادهايي از دانشگاه صنعتي شريف
سعيد سپنجى مسعود سلطانى ايمان غلامپور شيوا فرهمندراد

R يادهاي دانشگاه شيراز
زهرا امان پور حسام عارف كشفي مجيد محمدي ثمينا يزدان دوست محمد قائد

R يادهايي از كالج البرز
احمد عبدي زاده دشتي

R شبه‏خاطراتى از مجتهدى ( نگاهى به فصلى از يك كتاب)‏ فرخ اميرفريار

R خاطره‏هايى از ابراهيم بنى‏احمد و مدرسۀ جهان تربيت
‏ فرخ اميرفريار

R غرور و افتخار، و خشم و حسرت پدرسالار:‌
مجتهدى، دبيرستان و دانشگاههايش

R شبانه‏روزى: مدرسه + خوابگاه يا مدرسه + زندان؟ اردوان وزيرى‏تبار ويدا ب. مهرداد مهندسان
اسداللَّه موسوى ماكوئى حميدرضا شفيع‏پور

R چشم ‏انداز نظام آموزش سنتى در ايران
اميرهوشنگ مهريار

دربـارۀ انـقلاب فـرهنگي

جداكردن آموزش پزشكي از وزارت علوم
پي دي اف در سه بخش، شمارۀ صفحات مطابق اصل متن چاپ‌شده ‏
1 زمينه (14 تا 21)
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي (18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32)
دكتر ايرج فاضل ( 22 تا 24)
دكتر محسن ساغري (26 و 27)
دكتر خسرو پارسا ( 27 تا 30)
2 نظر دانشجوي سال هفتم پزشكي
3 برنامۀ پزشكي خانواده
دكتر محمود ناصري

R كسي از ما نظر نخواست‏ گفتگو با محمد ملكي

R روياهايي داخل گيومه‏ گفتگو با غلامعباس توسلى
R رسماً وعلناً حلاليّت مى‏طلبم
گفتگو با صادق زيبا كلام‏

R آخرش هم ندانستند كه منزلگه مقصود كجاست
گفتگو با عبدالكريم سروش

R ناچار از انجام آن حركت نبوديم
گفتگو با مرتضى مرديها

دانشگاهها

R دانشگاه تهران: گذر از فرمانبري به استقلال ــ و بالعكس
علي اكبر سياسي

R دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران:
مهندسي ِِ خونين ِ اجتماعى و مهندسى ِ خاموش ِ صنعتى
امير رعيت‏نظرى روزبه صف‏شكن
R كبريت را كى كشيد و چرا؟
R تامل بر آنچه گذشت‏
مشاهدات چهار دانشجو
از آنچه شامگاه 18 تير 1378 در خوابگاه دانشگاه تهران گذشت

آموزش در ادبيات

R سقراط مجروح‏
برتولت برشت

R گراهام گرين و پروندۀ ضالّه‏نگارى در واتيكان
پيتر گادمن

R جنابعالى همان گربه ‏اى نيستيد كه من در خواب ديدم؟ تأثير مشاهدات دختركى به نام آليس‏ بر فيلسوفان بزرگسال
على پارسا

● افزوده شدن مطالب شماره هاي گذشتۀ لوح به اين سايت ادامه دارد.
● از نوشته هاي شما استقبال مي كنيم.آرشيو نشريه لوح

صفحۀ‌‌ اول كتاب½ مقاله / گفتگو/ گفتار فهرست مطالب½سرمقاله‌ها
آرشيو
مقالـه هانقـد و نـظر

R افكار ملتها در آينۀ گوگل

R سياست روز و مناقشه بر سر كتاب درسى
فرناز شهيدثالث شيرزاد عبدالهي

R تاريخ به روايت كتاب درسى
سيروس ايزدى

R گسستن از سنت و ميل به تجربه و آموزش در كار خبررسانى‏ گفتگو با حسين شهيدى

R هوش چيست؟
جلال بامدادي بهرام صالح صدق پور

R آموزش تخصص پزشكى: دردهاى كهنه و گرفتاريهاى تازه
يوسف جفرودي

آنچنان كه بوديم

R زيبايي فقط در چشم بيننده است؟

R چنين گفت اهورامزدا

R ياد، نوار و تاريخ: ششم ادبي در دارالفنون 30ــ 1329
ناصر پاكدامن

R مي ‏گويند سه هزار سال همين طور بوده‏ايم‏ و بعد از اين هم خواهيم بود ميرزا مَلكَم ‏خان ناظم ‏الدوله

R فراخوان به دفاع از حق‏ در برابر مجلسِ نهى از معروف و امر به منكر از اعلاميه هاي شيخ فضل ‏اللَّه نورى

R مدرسه‌‏هاى من، ”مرگ بر انگليس‏“ و سلطۀ مادرم
دوريس دروكر

R همكلاس‌هاى من، ”هايل هيتلر“ و سلطه پدرم
سوسن وكيل زاده

R بخش فارسى راديو بى‏بى‏سى و جنبش ملى‏شدن نفت ايران
حسين شهيدي

R ” ديد پيري كاملي پرمايه‌اي“ : ‌ ديدار با آلبرت اينشتين
قاسم غني

R حكومت استعمارى، ظلم و خصومت در مدرسه‏
و كتك‏خوردن از عمر شريف
ادوارد سعيد

R نمى‏دانم مدرسه چه فايده‏اى دارد
احمد شاملو

R زمانه‌اي انگار محترم تر
ليلي گلستان

R از سرچشمه به دريا و بازگشت جانفرسا از دريا به سرچشمه‏ها
منوچهر آتشى

R كتاب فارسي سال دوم دبستان (سال 1339)

مكانهاي آموزشي

R يادهايى از دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران‏ على‏اكبر معين‏فر عزت‏اللَّه سحابى مهدى قاليبافيان لطف‏اللَّه ميثمى فريبرز يزدانى
بهمن بازرگانى عبدالمجيد جوهرزاده محسن نجات‏حسينى كارو لوكس
افسانه صدر بهروز گتميرى ميرعليرضا مهنّا فائزه پيمان

R يادهايي از دانشگاه صنعتي شريف
سعيد سپنجى مسعود سلطانى ايمان غلامپور شيوا فرهمندراد

R يادهاي دانشگاه شيراز
زهرا امان پور حسام عارف كشفي مجيد محمدي ثمينا يزدان دوست محمد قائد

R يادهايي از كالج البرز
احمد عبدي زاده دشتي

R شبه‏خاطراتى از مجتهدى ( نگاهى به فصلى از يك كتاب)‏ فرخ اميرفريار

R خاطره‏هايى از ابراهيم بنى‏احمد و مدرسۀ جهان تربيت
‏ فرخ اميرفريار

R غرور و افتخار، و خشم و حسرت پدرسالار:‌
مجتهدى، دبيرستان و دانشگاههايش

R شبانه‏روزى: مدرسه + خوابگاه يا مدرسه + زندان؟ اردوان وزيرى‏تبار ويدا ب. مهرداد مهندسان
اسداللَّه موسوى ماكوئى حميدرضا شفيع‏پور

R چشم ‏انداز نظام آموزش سنتى در ايران
اميرهوشنگ مهريار

دربـارۀ انـقلاب فـرهنگي

جداكردن آموزش پزشكي از وزارت علوم
پي دي اف در سه بخش، شمارۀ صفحات مطابق اصل متن چاپ‌شده ‏
1 زمينه (14 تا 21)
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي (18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32)
دكتر ايرج فاضل ( 22 تا 24)
دكتر محسن ساغري (26 و 27)
دكتر خسرو پارسا ( 27 تا 30)
2 نظر دانشجوي سال هفتم پزشكي
3 برنامۀ پزشكي خانواده
دكتر محمود ناصري

R كسي از ما نظر نخواست‏ گفتگو با محمد ملكي

R روياهايي داخل گيومه‏ گفتگو با غلامعباس توسلى
R رسماً وعلناً حلاليّت مى‏طلبم
گفتگو با صادق زيبا كلام‏

R آخرش هم ندانستند كه منزلگه مقصود كجاست
گفتگو با عبدالكريم سروش

R ناچار از انجام آن حركت نبوديم
گفتگو با مرتضى مرديها

دانشگاهها

R دانشگاه تهران: گذر از فرمانبري به استقلال ــ و بالعكس
علي اكبر سياسي

R دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران:
مهندسي ِِ خونين ِ اجتماعى و مهندسى ِ خاموش ِ صنعتى
امير رعيت‏نظرى روزبه صف‏شكن
R كبريت را كى كشيد و چرا؟
R تامل بر آنچه گذشت‏
مشاهدات چهار دانشجو
از آنچه شامگاه 18 تير 1378 در خوابگاه دانشگاه تهران گذشت

آموزش در ادبيات

R سقراط مجروح‏
برتولت برشت

R گراهام گرين و پروندۀ ضالّه‏نگارى در واتيكان
پيتر گادمن

R جنابعالى همان گربه ‏اى نيستيد كه من در خواب ديدم؟ تأثير مشاهدات دختركى به نام آليس‏ بر فيلسوفان بزرگسال
على پارسا

● افزوده شدن مطالب شماره هاي گذشتۀ لوح به اين سايت ادامه دارد.
● از نوشته هاي شما استقبال مي كنيم.آرشيو نشريه لوح

صفحۀ‌‌ اول كتاب½ مقاله / گفتگو/ گفتار فهرست مطالب½سرمقاله‌ها
آرشيو
مقالـه هانقـد و نـظر

R افكار ملتها در آينۀ گوگل

R سياست روز و مناقشه بر سر كتاب درسى
فرناز شهيدثالث شيرزاد عبدالهي

R تاريخ به روايت كتاب درسى
سيروس ايزدى

R گسستن از سنت و ميل به تجربه و آموزش در كار خبررسانى‏ گفتگو با حسين شهيدى

R هوش چيست؟
جلال بامدادي بهرام صالح صدق پور

R آموزش تخصص پزشكى: دردهاى كهنه و گرفتاريهاى تازه
يوسف جفرودي

آنچنان كه بوديم

R زيبايي فقط در چشم بيننده است؟

R چنين گفت اهورامزدا

R ياد، نوار و تاريخ: ششم ادبي در دارالفنون 30ــ 1329
ناصر پاكدامن

R مي ‏گويند سه هزار سال همين طور بوده‏ايم‏ و بعد از اين هم خواهيم بود ميرزا مَلكَم ‏خان ناظم ‏الدوله

R فراخوان به دفاع از حق‏ در برابر مجلسِ نهى از معروف و امر به منكر از اعلاميه هاي شيخ فضل ‏اللَّه نورى

R مدرسه‌‏هاى من، ”مرگ بر انگليس‏“ و سلطۀ مادرم
دوريس دروكر

R همكلاس‌هاى من، ”هايل هيتلر“ و سلطه پدرم
سوسن وكيل زاده

R بخش فارسى راديو بى‏بى‏سى و جنبش ملى‏شدن نفت ايران
حسين شهيدي

R ” ديد پيري كاملي پرمايه‌اي“ : ‌ ديدار با آلبرت اينشتين
قاسم غني

R حكومت استعمارى، ظلم و خصومت در مدرسه‏
و كتك‏خوردن از عمر شريف
ادوارد سعيد

R نمى‏دانم مدرسه چه فايده‏اى دارد
احمد شاملو

R زمانه‌اي انگار محترم تر
ليلي گلستان

R از سرچشمه به دريا و بازگشت جانفرسا از دريا به سرچشمه‏ها
منوچهر آتشى

R كتاب فارسي سال دوم دبستان (سال 1339)

مكانهاي آموزشي

R يادهايى از دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران‏ على‏اكبر معين‏فر عزت‏اللَّه سحابى مهدى قاليبافيان لطف‏اللَّه ميثمى فريبرز يزدانى
بهمن بازرگانى عبدالمجيد جوهرزاده محسن نجات‏حسينى كارو لوكس
افسانه صدر بهروز گتميرى ميرعليرضا مهنّا فائزه پيمان

R يادهايي از دانشگاه صنعتي شريف
سعيد سپنجى مسعود سلطانى ايمان غلامپور شيوا فرهمندراد

R يادهاي دانشگاه شيراز
زهرا امان پور حسام عارف كشفي مجيد محمدي ثمينا يزدان دوست محمد قائد

R يادهايي از كالج البرز
احمد عبدي زاده دشتي

R شبه‏خاطراتى از مجتهدى ( نگاهى به فصلى از يك كتاب)‏ فرخ اميرفريار

R خاطره‏هايى از ابراهيم بنى‏احمد و مدرسۀ جهان تربيت
‏ فرخ اميرفريار

R غرور و افتخار، و خشم و حسرت پدرسالار:‌
مجتهدى، دبيرستان و دانشگاههايش

R شبانه‏روزى: مدرسه + خوابگاه يا مدرسه + زندان؟ اردوان وزيرى‏تبار ويدا ب. مهرداد مهندسان
اسداللَّه موسوى ماكوئى حميدرضا شفيع‏پور

R چشم ‏انداز نظام آموزش سنتى در ايران
اميرهوشنگ مهريار

دربـارۀ انـقلاب فـرهنگي

جداكردن آموزش پزشكي از وزارت علوم
پي دي اف در سه بخش، شمارۀ صفحات مطابق اصل متن چاپ‌شده ‏
1 زمينه (14 تا 21)
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي (18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32)
دكتر ايرج فاضل ( 22 تا 24)
دكتر محسن ساغري (26 و 27)
دكتر خسرو پارسا ( 27 تا 30)
2 نظر دانشجوي سال هفتم پزشكي
3 برنامۀ پزشكي خانواده
دكتر محمود ناصري

R كسي از ما نظر نخواست‏ گفتگو با محمد ملكي

R روياهايي داخل گيومه‏ گفتگو با غلامعباس توسلى
R رسماً وعلناً حلاليّت مى‏طلبم
گفتگو با صادق زيبا كلام‏

R آخرش هم ندانستند كه منزلگه مقصود كجاست
گفتگو با عبدالكريم سروش

R ناچار از انجام آن حركت نبوديم
گفتگو با مرتضى مرديها

دانشگاهها

R دانشگاه تهران: گذر از فرمانبري به استقلال ــ و بالعكس
علي اكبر سياسي

R دانشكدۀ فنى دانشگاه تهران:
مهندسي ِِ خونين ِ اجتماعى و مهندسى ِ خاموش ِ صنعتى
امير رعيت‏نظرى روزبه صف‏شكن
R كبريت را كى كشيد و چرا؟
R تامل بر آنچه گذشت‏
مشاهدات چهار دانشجو
از آنچه شامگاه 18 تير 1378 در خوابگاه دانشگاه تهران گذشت

آموزش در ادبيات

R سقراط مجروح‏
برتولت برشت

R گراهام گرين و پروندۀ ضالّه‏نگارى در واتيكان
پيتر گادمن

R جنابعالى همان گربه ‏اى نيستيد كه من در خواب ديدم؟ تأثير مشاهدات دختركى به نام آليس‏ بر فيلسوفان بزرگسال
على پارسا

● افزوده شدن مطالب شماره هاي گذشتۀ لوح به اين سايت ادامه دارد.
● از نوشته هاي شما استقبال مي كنيم.دانشگاه تهران: گذر از فرمانبري به استقلال – و بالعكس

شاه گفت: «چرا استادان توده اي را از دانشگاه اخراج نمي كنيد؟ گفتم: «استاد دانشگاه عزل شدني نيست مگر اينكه در دانشگاه محاكمه و محكوم شود.» گفت: «معطل چه هستيد؟‌ آنها را محاكمه و اخراج كنيد. » گفتم : «اين محاكمه در دانشگاهي كه فعلا كاملا ساكت و آرام است سرو صدائي راه خواهد انداخت كه مقتضي نيست.» شاه سكوت كرد و سرانجام گفت: «خود دانيد. من آرامش كامل دانشگاه را از شما مي خواهم.»
به روايت علي اكبر سياسي1

در جنبة روش اداره و رياست، چند دانشگاه ايران سالهاي پرفراز و فرودي را از سر گذرانده اند. پرماجراترين آنها يقيناً دانشگاه تهران است كه در شصت و اندي سال گذشته همواره به عنوان سازماني اداري، دولتي و سياسي تلقي شده است، در همان حال كه به هيئت علمي و دانشجويان آن امر مي كرده اند كه به تكاليف مقرّر خويش بپردازند و با سياست و حكومت و دولت كاري نداشته باشند (ازجمله مؤسسات نسبتاً پرماجراي ديگر در دعواهاي اداري، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شيراز بوده اند). بدگماني متقابل دولت و دانشگاه، به عنوان نمايندگان نظام مستقر و هواداران تغييرهاي بنيادي، از همان روز گشايش دانشگاه وجود داشت و دولت استقلال اداري دانشگاه را صلاح كار خود نمي دانست.دكتر علي اكبر سياسي، يكي از مديران و نظريه پردازان نظام جديد آموزش در ايرانِ پس از مشروطيت، در خاطرات خويش بخشي عمده را به آنچه در دورة فعاليت خويش در مقام رئيس دانشگاه تهران ديده و تجربه كرده اختصاص داده است. روايت او از بازتاب و بازماندة برخوردها، رقابتها و دشمنيهاي عرصة سياست در روزگار او خالي نيست، و قرار نيست چنين باشد؛ هر روايتي رنگ علايق و داوريهايِ راوي را به خود مي گيرد. با اين همه، تقريباً همه بازيگران آن كشمكش ها مرده اند و برخي فراموش هم شده اند. آنچه مي ماند، حاصل تجربه ها و نتيجة اجراي روشهاست.سياسي از نخستين دانشجوياني بود كه در زمان احمدشاه به اروپا اعزام شدند. در فرانسه روانشناسي تعليم و تربيت خواند و، به نوشتة خودش، با دهخدا معادل روانشناسي را براي علم النفس يا پسيكولوژي كه تا آن زمان رايج بود وضع كردند. نخستين كتاب روانشناسي تأليف شده در ايران (چاپ 1317) هم اثر او بود. در خرداد 1369 در تهران درگذشت.

نكتة قابل توجه در خاطرات علي اكبر سياسي اين است كه زمينهاي كوي اميرآباد هم زماني در تصرف وزارت جنگ بود و او موفق شد شاه را بپزد تا آن را به دانشگاه بدهد. در واقعيت تاريخي، تهران از قديم ساخلو و قورخانه اي بود در محل كاخ گلستان فعلي، و در شمال غرب كوير و جنوب كوههاي البرز كه آغامحمدخان قاجار آن را پايتخت كرد. با اين حساب، تهران را بايد اساسا و ماهيتا پادگاني نظامي انگاشت كه آدمهايي مهاجر در لابه لاي حصارهاي آن خانه ها و تاسيساتي غالبا زشت و بي قواره درست كرده اند. جاي تعجب
نيست كه در هيچ شهر بزرگ دنيا اين تعداد سربازخانه با اين مساحت ها وجود نداشته باشد.


دنباله...

محمد قائد آرشيو نشريه" لوح "دنباله...