نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آبان ۱۳, سه‌شنبه

حرفهای مرضیه - بخش(13)/ (14) (پایانی)نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته خانم مرضیه گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.

حرفهای مرضیه - بخش 13
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود
**************************************************
حرفهای مرضیه - بخش 14 (پایانی)
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود

حرفهای مرضیه - بخش( 9)/( 10) / (12)نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته خانم مرضیه گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.

حرفهای مرضیه - بخش 9
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود
*****************************************

حرفهای مرضیه - بخش 10
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود
******************************************
حرفهای مرضیه - بخش 12
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود


حرفهای مرضیه - بخش(8)/ (7)/(6 )نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته خانم مرضیه گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.

حرفهای مرضیه - بخش 6
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود


*************************************************
حرفهای مرضیه - بخش 7
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود

*****************************************

حرفهای مرضیه - بخش 8
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود
****************************************

حرفهای مرضیه - بخش(2) /(4) /(5)نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته خانم مرضیه گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.

حرفهای مرضیه - بخش 2
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه

*************************************
حرفهای مرضیه - بخش 4
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه
گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود

*******************************************************
حرفهای مرضیه - بخش 5
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
خانم مرضیه

گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.
به علت طولانی بودن مصاحبه، متن کامل در چندین بخش در ستون اسناد سایت دیدگاه بازتکثیر می شود


حرفهای مرضیه - بخش 1 نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته خانم مرضیه گفتگوی اسماعیل وفا یغمایی با بانو مرضیه که برای اولین بار در ایران زمین منتشر شد.