نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مرداد ۲۷, جمعه

مصاحبه شبكه رسانه اى بيان با دکتر محمد ملکی (بعد از خروج خامنه ای از صحنه)

مصاحبه شبكه رسانه اى بيان با دکتر محمد ملکی (بعد از خروج خامنه ای از صحنه)

ننگ توافق نامه اتمی = قرارداد ترکمانچای آخوندی

ننگ توافق نامه اتمی = قرارداد ترکمانچای آخوندی

اسامی وتصاوير:پاسداران،لباس شخصی ها و آخوندها(2)

اسامی وتصاوير:پاسداران،لباس شخصی ها و آخوندها(2)

اسامی وتصاوير:پاسداران،لباس شخصی ها و آخوندها(۱)

کرداروگفتاررژيم ارتجاعی خمينی

آتش زدن سينما رکس آبادان،اولين جنايت کارگزاران رژيم(1

آتش زدن سينما رکس آبادان،اولين جنايت کارگزاران رژيم(1

Meet the College Student Who Pulled Down a Confederate Statue in Durham ...

At least 1 dead in Barcelona terror attack: ABC Radio

At least 1 dead in Barcelona terror attack: ABC Radio

نقش طبيعت درتابلوهای کلود مونه

The Young Turks LIVE! 8/17/17

The Young Turks LIVE! 8/17/17

Why Israel is a Sacred Cow for America

Why Israel is a Sacred Cow for America

Noam Chomsky August 14, 2017 - Surviving the 21st Century

Noam Chomsky August 14, 2017 - Surviving the 21st Century