نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

تخریب جنگل‏كاری های دماوند به خاطر مسكن مهر

 /  
سبز پرس greenPress.ir  : مسكن مهر (سپاه و دولت) دماوند با توجه به ساخت 6000 واحد مسكونی و در نظر نگرفتن سرانه های خدماتی و آموزشی و... برپایه اصول غیركارشناسی و غیر مهندسی.با توجه به تعداد واحدهای در حال ساخت احتمال اسكان حدود 24000 الی30000 نفر داده خواهد شد. بخشی از تخریب طبیعت شهر دماوند كه به عنوان شهر دارای آب و هوای مناسب و طبیعت زیبا شناخته شده است را در تصاویر رسیده به سبزپرس ببینید.