نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

ليست اعداميان سياسی بعد از سال 1360
در رابطه با ليست اعداميان سياسی سال 1360 به بعد ، تذکر اين نکات ضروريست : 1 ـ ليست در برگيرنده تمامی اعداميان سياسی نيست . در واقع اين ليست تنها طبق منابعی که اين کميته بدانها دسترسی داشته تهيه شده است . لذا از کليه احزاب ، گروههای سياسی ، نهادهای حقوق بشری و افراد مطلع دعوت ميشود که ما را در تکميل و تصحيح اين ليست ياری نمايند . 2 ـ ليست موجود تنها مربوط به آن دسته از افراد سياسی است که توسط رژيم جمهوری اسلامی در مقطع زمانی سال شصت تا شصت و شش در زندانها اعدام شده اند . 3 ـ منبع مورد استفاده عبارت است از : « اسامی و مشخصات بخشی از شهدای انقلاب نوين ايران » ازانشارات سازمان مجاهدين خلق ايران ، 15 شهريور 1364 و قسمت دوم 15 شهريور 1366
فاطمه مصباح ، 13 ساله فرشته ازلی نصرين ايزدی واحد عليرضا شکوهی حسين نواب صفوی
شکرالله پاکنژاد محمد رضا سعادتی حسين متقی سعيد سلطانپور خالد باباحاجيان

اسامی جانباختگان کشتار سال ١٣۶٧ در زندان های جمهوری اسلامی