چگونه است که
سپاه ازحفظ وحدت سخن می گوید ولی حفظ وحدت باکی؟ منظور اطلاعیه بی تردید وحدت با کسانی نیست که چند کلمه آنسوتر فتنه گر خوانده است بلکه روی سخن اطلاعیه بواقع همان پاسداران و بسیجیانی هستند که معترض چنین فضاحتی بودند . دایره این بار تنگتر شده است و تلاش آنها دلجوئی از ناراضیان بسیج و سپاه است. همان کسانی که علی خامنه ای در سخنان اخیر خود به جلب نظر آنها تاکید کرده بود. کسانی که خامنه ای ایمانشان را سستر از بقیه خوانده بود و دیگرانی که ایمانشان بیشتر است باید تلاش می کردند تا آنها را دوباره همراه سازند. سخنرانی وحدت خامنه ای از موضعی بالا و خدای گونه که همه را با اندازه ایمانی که به خود وی داشتند ، قیاس می کرد، اثری را که انتظار می کشید به بار نیاورد و وضعیت صورت پیچیده تری بخود گرفت. کسانی تحت نام عاشقان ولایت در روزهای رمضان به خانه کروبی درتهران ومسجد قبا در شیراز لشکر کشی کردند و این دو نقطه در تهران و شیراز مرکز توجه جهان قرارگرفت. شاید اگر ده ها راهپیمایی با شعارهای ضد حکومتی صورت میگرفت، قادر نبود چنین توجه ای را ایجادکند. ناراضیان در سپاه و در بسیج که از طرف رهبر قبلن سست ایمان خوانده شده بودند، شاهد وحشی گری عده ای، صد تا دویست نفره بودند که تحت نام سپاه و بسیج عمل می کردند. گوئی کهریزک و دیگر جنایات پیدا و پنهان کم بود و اینک عده ای اوباش به نام آنها شهر را می تاختند. اما از قدیم گفته اند اول کدخدا را ببین و بعد ده را بتاز! اینها چه کسانی هستند که به قول اطلاعیه سپاه ، تدبیر نمی دانند؟ چه عواملی موجب شده است که کدخداهای متعددی در ده باشند که هیچ کدام خط آن دیگری را نمی خوانند. کدخدای اعظم که امر به تدبیر می کند آیا خود به اندازه کافی مدیر و مدبر بوده است؟ اطلاعیه سپاه می گوید که نبوده است، زیرا این اطلاعیه عملن بخش دیگر از نیروهای تحت فرمان رهبر را نشانه گرفته است. در چند روز در گیری در کنار منزل کروبی و حمله به مسجد قبا، دولت عملن حضور چشمگیری به غیر از چند مامور پلیس و انتظامی که عملن کاری نمی کردتد، نقش آشکاری بر عهده نداشت.چگونه است خبری که در سطح ایران و جهان بسرعت پخش می شود، سپاه تازه یادش افتاده است که بی تدبیری رخ داده است؟ در این مدت خود شخص مقام رهبری که از تدبیر دم می زند و در مسائلی بسیار پیش پا افتاده تر از این دماغش را فرو می کند، اینبار رفته بودند گل بچینند یا در حال تست و آنالیز اقدامات بعدی بودند؟ به نظرمی رسد منظور اطلاعیه سپاه و رهبر از تدبیر به همان معنی نیرنگ است. نیرنگ شعارهای وحدت دیروز رهبری نتیجه اش همین نیرنگ اطلاعیه پر تناقض سپاه می شود.