نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

Último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes

Dr. Salvador Allende: The Last Speech (HD)

Salvador Allende UN Speech 1972 english subs

L'interview de Che Guevara

دست نوشته ای از زنده یاد پرویز مشکاتیان


31 تير 1389

آنچه از سنت تاریخ بدست می آید این است که چشمه حیات نه در ظلمات که در پیوند با مردمی است که زبان گفتن ندارند چنانکه از بی شمار شاعران تنها انگشت شماری به دیوار تاریخ نام آویخته اند و مابقی از پرویزن زمان به زیر ریخته اند .

بخوانید دست نوشته ای از زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان به عنوان هنرمندی اصیل و مردمی :

پرویز مشکاتیان

در آستانه ذوب شدن کاخ یخی ، با شعار های مریخی و کارنامه و نمودارهای سیخی .

آدمیزاده ، طرفه معجونی است کز فرشته سرشته وز حیوان

گر رود سوی این شود کم از این ور رود سوی آن شود به از آن

در این دو روز حیات ، هستند آدمیانی که ترغیب شان موجب تشویق ، و تکذیب شان موجب تشویش می شود ( برای هنرمند ).

نیز هستند جماعتی که نه ترغیب شان باعث تشویق و نه تکذیب شان موجب تشویش می شود . یعنی همان آمدگان و رفتگان از دو کرانه جهان . به دیگر کلام :

اگر صد سال بر مشکش زنی چوغ همان دوغ و همان دوغ و همان دوغ مایه شگفتی آنجاست که تنا بندگانی ببینی که ترغیب شان موجب تشویش و تکذیب شان مایه تشویق و شادمانی گردد .

آی احمدی نژاد در میان پراکنده گویی های تاریخی که به لطف خداوند منان کم نیست فرموده بودند که "هنرمندان بزغاله اند " . واقعا باعث خفت و خواری هنرمندان این مرز و بوم بود اگر مقبول چنین معجون مجنونی واقع می شدند . با آروزی پیروزی نجابت نجیب و بلوغ بلیغ

پرویز مشکاتیان 20 خرداد

اصل دستنویس :

دست نویس استاد مشکاتیان