نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

روز جهانی کودک و دوزخ ولایت فقیه + عکس

روز جهانی کودک و دوزخ ولایت فقیه + عکس

روز جهانی کودک و دوزخ ولایت فقیه + عکس
جهان زن ـ روز جهانی کودک هم از راه رسید اما در سرزمین هائی که با اندیشۀ خردمندانه گردانده می شوند اگر از آموزش و پرورش و ورزش و خوراک و پوشاک و بهداشت و تندرستی کودکان سخن گفته می شود در دوزخ ولایت فقیه از کودکان کار و کودکان زندان و کودک آزاری و بهره کشی جنسی از کودکان و کودکان بی سرپرست و کودکان بدسرپرست سخن گفته می شود