نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

متن کامل عهدنامه ۱۹۷۵ میان ایران و عراق

متن کامل عهدنامه ۱۹۷۵ میان ایران و عراق

روزنامه رسمی

فرمان شاه ایران برای اجرای عهدنامه مرزی ایران و عراق در روزنامه رسمی کشور

مقام های دو کشور ایران و عراق پس از مذاکرات فشرده ای در تهران و بغداد، سرانجام روز ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ برابر با ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ اعهدنامه تاریخی حسن همجواری امضا کردند. این عهدنامه به اختلافات دیرینه ای می پرداخت که حتی پیش از تشکیل کشور عراق میان ایران و امپراتوری عثمانی وجود داشت.

عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزاری خارجه ایران و عراق در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه وقت و رئیس جمهور کنونی الجزایر، عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری دو کشور را در بغداد امضا کردند.

کمتر از پنج سال پس از امضای عهدنامه موسوم به 1975 الجزایر، صدام حسین با پاره کردن این عهدنامه جنگی ویرانگر با ایران را آغاز کرد.

متن کامل این عهدنامه که به عنوان سند در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است به شرح زیر است.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری عراق
با نظر به اراده صادقانه طرفین - منعکس در «توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵» برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور -
نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند.
نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت‌های ایران و عراق.
با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود - بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی -
با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت‌ها.
با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران
حضرت رئیس جمهوری عراق
جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

 • ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است.
 • ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته‌است.
 • ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند - در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه صرف نظر از منشا آن - اعمال دارند.
 • ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱، ۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
 • ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
 • ماده ۶-
  • ۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آن‌ها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق - مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده (۳) فوق الذکر - حل و فصل خواهد شد.
  • ۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
  • ۳- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
  • ۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
  • ۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
   برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
   اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
 • ۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
  طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
 • ۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
 • ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ها را امضا نمودند.

بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران و سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق

Empire - What future for 'Greater Israel'? - 23 Dec 09 - Part 1

ایران به روایت عدد و رقم از هفت میلیون معلول تا ۱۷ ميليون «فقير نسبی»

ایران به روایت عدد و رقم
از هفت میلیون معلول تا ۱۷ ميليون «فقير نسبی»

راديو فردا : ۸ هزار و ۱۰۰ نفر از کارکنان تهرانی به شهرستان‌های ديگر منتقل شدند. به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام اين که هشت هزار نفر از کارمندان دولتی و ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت‌های دولتی داوطلبانه از تهران خارج شده و به شهرستان‌های ديگر منتقل شده‌اند از برنامه انتقال ۴۰ درصدی کارکنان تهرانی در آينده نزديک خبر داد.

يک ميليون و ۱۱۴ هزار کودک روز چهارشنبه دوران تحصیل ابتدایی خود را آغاز کردند. بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور امروز همزمان با جشن شکوفه‌ها، يک ميليون و ۱۱۴ هزار و ۶۵ «کودک واجب‌التعليم» در سن هفت سالگی به مدرسه رفتند.

هفت میلیون ایرانی دچار معلولیت هستند. نايب رئيس انجمن علمی شنوايی‌شناسی ايران با اعلام اين که هفت میلیون یا ۱۰ درصد جامعه دچار معلوليت هستند، گفت: «يک تا يک و نيم درصد از اين معلوليت‌ها مربوط به کم‌شنوايی و ناشنوايی است.» دکتر سعيد ملايری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «وجود اين تعداد کم‌شنوا و ناشنوا در جامعه آمار قابل توجهی است.»

روزنامه آرمان خبر داده است که به گزارش سازمان جهانی بهداشت
۲۸ ميليون فقير نسبی در ايران وجود دارد؛ به عبارتی بیش از ۱۷ درصد از مردم کشور دچار فقر نسبی هستند.

به نوشته اين روزنامه، بنابر گزارش سازمان جهانی که «براساس داده‌های ملی» تدوين شده است، بیش از ۱۷‌ درصد از مردم ايران دچار فقر نسبی هستند و
۳.۱ درصد جمعيت ايران نيز زير خط مطلق فقر قرار دارند.

۷۰‌ درصد جمعيت ‌ايران در‌ شهرها زندگی می‌کنند. بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود ۶۰‌ درصد از هزينه‌های سلامت از سوی مردم و به صورت شخصی پرداخت می‌شود و با وجود آن که «۷۰‌ درصد جمعيت ‌ايران در ‌شهرها زندگی می‌کنند، هنوز بحث پزشک خانواده‌ شهری توسعه پيدا نکرده و نياز به اقدامات بيشتری در‌اين زمينه است».

روزنامه آرمان نوشته است که سازمان جهانی بهداشت در عين حال وضع بهداشت در ايران را بهتر از شماری از کشورهای همسايه آن اعلام، اما تاکيد کرده است که «بر اساس تحقيقات انجام شده
۲.۵ درصد از جمعيت‌ ايراندر صورت بيماری، هزينه‌های فاجعه‌آميزی» را متحمل می‌شوند و سالانه يک‌درصد از جمعيت ايران به خاطر هزينه‌های بخش سلامت فقير می‌شوند.

۶۲.۵ درصد ظرفيت‌های کاردانی و کارشناسی اعلام شده سال ۸۹‌ اين دانشگاه‌ها خالی مانده است. به نوشته اين روزنامه، علی آهون‌منش در نامه‌ای خطاب به علی لاريجانی ‌از خالی ماندن ۶۲.۵ درصد ظرفيت‌های کاردانی و کارشناسی اعلام شده سال ۸۹‌ اين دانشگاه‌ها خبر داده و آن را «ضربه‌ای کمرشکن و موجب اضمحلال و ورشستگی کليه دانشگاه‌ها و موسسات غيردولتی غيرانتفاعی» دانسته است.

روزنامه اقتصاد با يادآوری اين که سهم اختصاص يافته به يارانه نقدی مردم از درآمدی که دولت از حذف يارانه‌ها کسب می‌کند
۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۸۹ است می‌نويسد: «در صورت توزيع برابر يارانه نقدی ميان مردم هر يک از۶۱ ميليون نفر واجد دريافت يارانه نقدی ماهانه ۲۷ هزار و ۳۲۲ تومان و در مجموع طی يک سال آينده ۱۶۳ هزار و ۹۳۴ تومان يارانه نقدی» دريافت خواهند کرد.

۲۰ درصد هزينه خوابگاه دانشجويی از سوی دولت افزایش یافت. روزنامه جام‌جم در گزارشی از «مشکلات دانشجويان برای تهيه خوابگاه» می‌نويسد: «سال تحصيلی جديد در حالی از هفته آينده برای مدارس و دانشگاه‌ها آغاز می‌شود که وزارت علوم به طور رسمی از افزايش ۲۰ درصدی نرخ خوابگاه‌های دانشجويی خبر داده است».

۲۳ هزار ميليارد تومان چک در سال گذشته برگشت خورده است. روزنامه دنيای اقتصاد گزارشی درباره رشد شمار چک‌های برگشتی منتشر کرده و نوشته است که «آمار چک‌های برگشتی به‌ رقم بی‌سابقه‌ای رسيد».

اين روزنامه با اشاره به اين که «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۸۸ حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان چک ب
رگشت خورده» نوشته است: «اين رقم در چهار ماهه نخست سال ۸۹ به رقمی معادل ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است.»

explosion of a bomb in Mahabad iran Sep 22, 2010

اراجیف احمدی نژاد درجمع مزدوران خارج نشین

...مال‌ترین ایرانیان خارج کشور- تصاویر نخبگان ۱۵۰۰ یوروئی

چهارشنبه, آگوست ۴, ۲۰۱۰


مفت خور ها را در سر تا سر جهان شناسایی کنید
دومين روز همايش بزرگ ايرانيان خارج از کشور و برگزاری کميسيون هاي تخصصي
مسئولان شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور گفته‌اند 1200 نفر از متخصصان علمي را به اين همايش دعوت کرده‌اند اما گويا چيزي حدود 450 تا 500 نفر در اين همايش شرکت کرده‌اند.
476 نفر از آمريکا، 210 نفر از انگلستان، 100 نفر از آلمان، 49 نفر از کانادا، 28 نفر از فرانسه و 15 نفر از کشور سوئد به اين همايش که فقط حدود 3ميليارد تومان هزينه تبليغاتي دربر داشته، دعوت شده‌اند.
هر کدام از مدعوين مي‌توانستند 4 نفر را به هزينه دولت به همراه خود بياورند. هتل استقلال و هتل آزادي براي اقامت اين افراد در نظر گرفته شده است. دعوت‌شدگان به استان‌هاي اصفهان، فارس، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، بوشهر، اردبيل، گيلان و مازندران ‌و همچنين عسلويه سفر خواهند کرد‌؛‌ آن‌هم با هواپيماهاي چارتر رزو شده.
محمدرضا شجريان ‌نيز براي اجراي ‌موسيقي سنتي به اين همايش دعوت شده بود که البته ‌اين دعوت را نپذيرفت

ایرانیان `فرهیختح خارج کشور.
عکس پریوش فاطمی در مهمانی‌های دربار دیروز و در حضور احمدی‌نژاد امروز


• *
يكي از ايرانيان مقيم خارج از كشور خود را دكتر علي ديزايي فرمانده كل پليس غرب لندن معرفي كرد و خواستار حمايت احمدي‌نژاد براي ارتباط و تعامل بيشتر پليس دو كشور شد. پلیس طرفدار احمدی‌نژاد در لندن متهم به زورگویی شد
http://www.youtube.com/watch?v=XL96xpD1JQw

حاج آقا “لقایی” روحانی که یکی دو ماه پیش نامش تیتر اول خبرگزاریها بود و مجبور به ترک استرالیا شد، به “همایش ایرانیان خارج از کشور” دعوت شده است. احتمالا هزینه بلیت خروج اجباریش از استرالیا را هم از محل بودجه این همایش دریافت کرده است! اینکه این روحانی خوش نام! قرار است پس از پایان این همایش، چه خدماتی در کدام نقطه دنیا به مردمی که خرج خورد و خوراک و بلیت و هزار چیز دیگرش کردند انجام دهد، باید از کسی پرسید که ادعای مدیریت جهان و حومه را دارد! شاید بهتر باشد نام این همایش را به ” همایش ایرانیان اخراجی در کشور” تغییر داد!
عکس / مفتخور ها را در سر تا سر جهان شناسایی کنید

فیلم ها:
مهمان خارجی تجمع مزدوران خارج نشین»جرج گالوی«کیست گزارشی از سفرمزدوران خارج نشین رژیم به ایران1

برخی شرکت کنندگان در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارجاین مطلب در راستای جریان اطلاع رسانی آزاد برای معرفی برخی شرکت کنندگانی در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج که با دعوت و حمایت مالی احمدی نژاد و مشائی به ایران سفر کردند تهیه شده است
توجه کنید که تمامی اسامی و مشخصات و تصاویر سمینار و سخنرانی از طریق سایتهای خبری رسمی و دولتی انتشار یافته و منابع مربوطه ذکر شده است. مشخصات همگی از روی اطلاعات عمومی ارائه شده در سایتهای شخصی وشبکه های اجتماعی ارائه می گردد. بدیهی است هرگونه مسئولیتی در زمینه انتشار اسرار خصوصی و حریم خصوصی متوجه اعتراض سبز نیست
در صورتیکه خود شما یا فردی که وی را می شناسید افتخار شرکت در این محفل آقای احمدی نژاد را داشته و مایلید نام و مشخصات به عنوان صاحب این دستاورد بزرگ در این صفحه درج شود لطفا مشخصات ، عکس و مدرک مستند (اخبار، عکس یا فیلم منتشر شده در خبرگزاری ها که نشان دهنده حضور در همایش بوده است، تصویر دعوتنامه رسمی همایش با نام فرد، کارت شرکت در همایش، یا رسید رسمی دریافت هزینه و تسهیلات سفر) را از طریق جعبه نظرات (انتهای مطلب) یا ایمیل به ما ارسال فرمائید
بدیهی است به تقاضاها ی فاقد مدرک مستند ترتیب اثر داده نخواهد شد

جدید:
با توجه به استقبال قابل توجه و بازدید روزانه هزاران هموطن از سراسر دنیا از این مطلب، اعتراض سبز آماده است هرگونه مطلب یا توضیح از سوی شرکت کنندگان در همایش و افرادی که نام آنها در اینجا درج شده است را بدون کم و کاست منتشر نماید و درصورت درخواست تصویر و آدرس تماس وی نیز از این صفحه حذف خواهد شد.
-نظر به انتشار اسامی توسط رسانه های جمعی جمهوری اسلامی از حذف نام و لینک خبرگزاری معذوریم
جدید : نامه یکی از شرکت کنندگان
جدید: تحلیلی از روزآنلاین:درباب یک افشاگری

This list involves the name and contact of those Iranians who were invited by Mr Ahmadinejad and received support from his government to travel to Iran in summer 2010. Their names are mentioned by news agencies with references provided. Contact details are all provided on public profiles or personal home page of these people.
We discourage
spammers from harvesting the content of this web page.نام
کشور شهر / شغل/دانشگاه سازمان/ رشته / منبع خبر


دکتر نادر حقیقی
Dr. Nader Haghighi, Portugal
پرتغال / لیسبون/ دبيرکل شوراي بازرگاني پرتغال و ايران/ مخابرات/
ایرنا
Facebook Message

دکتر فرخ سعیدی
Dr. Farrokh Saidi
ایران / تهران/ جراحی/
مهر
بیمارستان ایرانمهر ۲۲۰۰۹۰۷۱ الی ۵
(ایشان به اشتباه مقیم آمریکا و استاد هاروارد معرفی شده اند)دکتر نادر باقرزاده
Dr. Nader Bagherzadeh, CA
آمریکا کالیفرنیا/ استاد کالیفرنیا ، ارواین/ کامپیوتر/
ایرنا
tel: 001 9498242481 E-mail: nader@uci.edu
دکتر فلورا پیوندی
Dr. Flora Peyvandi, Italy
ایتالیا/ میلان /استاد دانشگاه میلان/ پزشکی /
ایرنا
Telephone: +39 (02) 55 10 709 / 55 03 54 14
,
E-mail: flora@florapeyvandi.eu
آقای ه. ا: نام این فرد با ارائه توضیحات در مورد عدم شرکت درکنفرانس حذف شد. ایشان نوشته اند
خواهشمندم که تصویر و اطلاعات مربوط به من را از سایت خود بردارید. من همانطور که در مطبوعات فارسی و انگلیسی توضیح داده ام در کنفرانس ایرانیان خارج شرکت نکرده ام. مسافرت من و خانواده ام به ایران ( کلا با هزینه شخصی) هم زمان شد با برگزاری این کنفرانس.
دكتر مجتبی فلاحی
Dr. Mojtaba Fallahi, Italy
ایتالیا/نوروپاتولوژی/
سایت دانشگاه تهران
tel: 0039 045 6702667دکتر عباس دهخدا/آمریکا/کالج سانتا مونیکا/کامپیوتر
Dr. Abbas Dehkhoda, CA
Email: dehkhoda_abbas@smc.edu
دکتر ژینوس جنیفر تینوش/امریکا ویرجینیا لینچبرگ/کایرو پراکتیس/سایت مرکز قلب تهران

Dr. Jinoos Jennifer Tinoosh, VA
docjt98@yahoo.com (work)
434-316-0100
دکتر محمد صلواتی/آلمان/کارلسروهه/فارس
Dr. Mohammad Salavati, Germany
salavati@aifb.uni-karlsruhe.de Tel: +49 (721) 608 3710
نام مجید صلواتی نوشته شده


آزیتا شفازند/آمریکا/واشنگتن دی سی/حامی احمدی نژاد/فارس
Azita Shafazand, DC
shafazand2@yahoo.comرضا خلیلی دیلمی/سیاستمدار و نماینده پارلمان سوئد/سوئد/استکهلمیان
Reza Khelili, Sweden
reza.khelili@riksdagen.se
0046 8-7865052

دكتر فريبا ودودي/آلمان- برمن/پزشک متخصص اندوسکوپی زنان بیمارستان دیاکو برمن/ایرنا
Dr. Fariba Vadoudi, Germany
Add.vadoudi@t-online.de
+49-421-6949613

دکتر سعید رضائیان/سوئد/پزشک/آریا
Dr. Saeid Rezaeian, Swedenداوود رفیعی/کانادا آلبرتا/ استاد دانشگاه آلبرتا /علوم کامپیوتر/شبکه خبر
Dr. Davood Rafiei, Canada
drafiei@cs.ualberta.ca

http://www.youtube.com/watch?v=Gg6EWcILYPE#t=6m32s
دکتر شهرام مشيری/ایتالیا/ بیمارستان ساونا/ متخصص قلب کاردیولوژی مداخله گر/فارس
Dr. Shahram Moshiri, Italy
Ospedale Santa Corona

shahram.moshiri@ospedalesantacorona.itالهه انسانی/ آمریکا/استاد مهندسی عمران دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو/سایت ایرانیان (عکس از فارس)
Dr. Elaheh Ensaan, CA
عضو کمیسیون حقوق مهاجرین سان فرانسیسکو
City of San Francisco's Immigrant Rights Commissioner
enssani@sfsu.edu
دکتر شیدا رستگاری (هنبری)/ آمریکا /دانشگاه ایالتی اوکلاهوما در استیل واتر/ استاد / ایسنا
Dr. Shida Rastegari Henneberry, OK
srh@okstate.edu
دکتر مسعود خاتمی/آمریکا نیویورک/متخصص زنان و زایمان/تاپ ایران
Dr. Masood Khatamee, NYC
Masood.Khatamee@nyumc.org


مسعود صارمی/انگلیس/مهندس/شبکه خبر
Masoud Saremi, UK

دکتر علیرضا توکلی طرقی/سوئد/ دکترای رباتیک از دانشگاه سلطنتی تکنیک استکهلم /استکهلمیان
مشاور رحیم مشائی در امور ایرانیان خارج از کشور
Dr. Alireza Tavakoli Targhi, Sweden
att@kth.se
علی حسن زاده/ بلژیک/مهندس/شبکه خبر
Ali Hassanzadeh, Belgium
دکتر کامران حسینی/آمریکا سان فرانسیسکو/متخصص چشم/عکس فارس نیوز
Dr. Kamran Hosseini, SF
hosseini.kamran@gmail.com
اکبر منوسی/کانادا/اوتاوا/کالج بیزینس ویلیس/مجله مکلین کانادا
Akbar Manoussi, Ottawa, Canada
manoussi@magma.caداوود قاسم زاده تره ای/دانشگاه ایالتی نیوجرسی/اقتصاد/ایرنا
Davood Ghasemzadeh Taree, NJ
ghasemzadeh@econ.rutgers.edu davood.g.taree@njit.edu dghasemzadeh@yahoo.com

سید مهدی مقبل/آمریکا/ کالج راست میسی سی پی/ دکترای فیزیک/شورای امور
Mehid Moghbel, MS
mmoghbel
@rustcollege.edu


دکتر بهرام هاتفی/آمریکا/کالیفرنیا /دانشگاه ایالتی کالیفرنیا/ حسابداری/ ایسنا
Dr. Bahram Hatefi, CA
Phone: (001 657) 278-3938 Email: bhatefi@fullerton.edu


دکتر منصور نراقی/آلمان/فیزیک هسته ای / نراق
Dr. Mansour Naraghi, Germany
mansour.naraghi@gmx.de Tel.: 0049-175-9505513


دکتر عذرا مهرانفر/آلمان/دکترای کشاورزی و محیط زیست از دانشگاه گوتینگن/ برنا نیوز
Dr. Ozra Mehranfar Birner, Germany
omehran@gwdg.de
سن ایشان در خبر 26 سال ذکر شده که با مدرک تحصیلی و سوابق ایشان منافات دارد.
دستپخت خانم مهرانفر

کامبیز حشمتی/اروپا/وکیل/
ایسنا
رييس انجمن وکلاي مقيم کشورهاي اروپايي (؟)
9
Kambiz Heshmati, France
06000 - NICE - 38 rue de la Buffa Tel. 0033 493 825 412 Fax: 0033 493 824 679

عبدالرحيم حزيني/ایتالیا/متخصص سرطان/شورای امور
Dr. Abdolrahim Hazini, Italy
تماس با انجمن پزشکان و پيراپزشکان ايراني مقيم ايتاليا


پروفسور حیدرآخوندزاده/فرانسه/متخصص پوست/ایرنا
Prof. H Akhoundzadeh, France
ایشان از پزشکان قدیمی است که کتاب ادبی و فیلمهای مستند خویش را تقدیم خامنه ای کردند

محمد اسدزاده/دانشگاه کالیفرنیا/اهل اردبیل/فارس
Mohammad Assadzadeh

عبدالعظيم بنيادي/کانادا/فارغ التحصیل پنسیلوانیا/زمینه گاز و نفت/
ایرنا
Abdolazim Bonyadi, Canada
یک شرکت به نام ایشان در تهران هم به ثبت رسیده

جمشید سلیمانی کهل/انگلستان/
شورای امور...
Jamsheed Soleimani, UK

صلاح الدين شکريان/برزیل/دکترای ریاضیات/
شورای امور
Salaheddin Shokrian, Brazil

نوید اصفهانی/کانادا/پژوهشگر/
ایرنا
Navid Esfahani, Canada

دکتر نادر صفائی/آلمان /
نراق
Dr. Nader Safaei

دکتر علی عباسی/آمریکا/پزشک/
ایرنا
Dr. Ali Abbasi, US

دکتر ... محسنی/آمریکا/ استاد هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی/
واحد مرکزی خبر
Dr Mohseni, PA
دانشگاه ایشان پنسیلوانیا ذکر شده اما احتمالا دانشگاه دیگری است در همان حوالی-


اسماعیل تجلی پیربازاری/ گرجستان / تاجر /
ایرنا
Emaeil Tajalli Pirbazari, Georgia
شرکت ویلدان در ترکیهTEL90-312-4355530 Fax: 90-312-4355531
vildan@vildan.com.tr
Atac 2 66-4 Kizilay Ankara

دکتر فریبا جباری/انگلیس/داروسازی/ شرق ساسکس/ایرنا
Dr. Fariba Jabari, UK

دکتر فرهاد عابدی/مکزیک/پزشک متخصص چشم/شمال نیوز
Dr. Farhad Abedi, Mexico

دکتر حسن پسر گلی/آمریکا/متخصص کشاورزی/شمال نیوز
Dr. Hassan Pesar Goli, US

دکتر مرتضی شریف زاده/آلمان اشتوتگارت/جراح عمومی/
سایت دانشگاه تهران
Dr. Morteza Scharifzadeh, Germany
0711731264 or 0711683837

دکتر مجید علامه زاده/آلمان/ژورنالیست پزشکی (جراح؟)/
سایت دانشگاه تهران
Dr. Majid Allamehzadeh, Germany
مشختصات فردی به نام عبدالمجید علامه زاده در آلمان یافت شده است

علیرضا ترابلی لنگرودی/آلمان/مهندس معماری/
سایت دانشگاه تهران
Alireza Torabali Langeroudi, Germani

سلیمان سعید محسنی/آلمان/مهندسی پزشکی/
سایت دانشگاه تهران
Soleiman Saeidmohseni, Germany

خانم نجفی/ انگلستان / حقوق /
ایرنا
Ms. Najafi, UK

دکتر میرهمایون شیرانی / آمریکا /متخصص بیهوشی/ پزشک / ایسنا
Dr. Mir Homayoon Shirani

فراهانی / آمریکا / فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس /
ایرنا
Mr. Farahani, TX

خانم دکتر شاهین / انگلیس / وکیل /حقوق / فردا
Dr. Shahin, UK

کریم سنواتی/جمهوری آذربایجان/
موج
Karim Sanavati, Azerbaijan

علی جوادی/آلمان/دکترای مهندسی مکانیک/
برنا
Ali Jawadi, Germany
ایشان خواستار افزایش وقت برنامه کودک شده اند
پریوش فاطمی از انگلیس لندن - ایشان همسر مرحوم دکتر فاطمی هستند
Parivash Fatemi

خانمی که در عکس روسری کرم رنگ دارد

ایرنا: دفاع تمام قد همسرمرحوم دکتر فاطمی از احمدی نژاد