نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

"کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در مونترال"را بشناسیم!


"لجن پراکنی ھای فردی بھ نام جابر کلیبی"، "فردی بھ نام پروانھ قاسمی"، "دکتر پدر خوانده"،
"شیوه پلیدی کھ این دو در پیش گرفتھ اند"، "اندازه و قواره این دو شایستھ زبان تلخ دیگری
است"، "دکتر و یار غارش"، "جابر و پروانھ بعد از تخریب اوضاع در آنسوی آب ھا"، "خزعبلات
کیلویی اش"، "...دکتر در ازای دریافت مبالغی اضافی کلھ معلق می زند"، "این آقا"، "این دو در
ھیچ یک و با تاکید می گوییم، در ھیچ یک و حتا برای لحظھ ای در تجمع ھای اعتراضی اخیر علیھ
جمھوری اسلامی شرکت نداشتھ اند. شاید از ھراس از تف باران(آن ھم نھ از سبزھا، بلکھ از جانب
مدافعین نگاه بھ غایت انسانی چپ) خانھ نشینی پیشھ کرده اند؟"، "پدر خوانده ی روانپریش ما"،
"متولی جریانات چپ"، "آشفتھ فکری"، "چرند نامھ مونترالی"، "کار کاملا پًلیسی"، "روان
درمانی جابر کلیبی این پدرخوانده ی جنبش چپ ایران و پروانھ قاسمی "، "بھ حساب سن و سالش
گذاشتھ و از آن در می گذریم"، " با این کارھا بھ چھ کسانی مُ رس می زند"، "پدر خوانده کھ
ھمیشھ نقش حاتم طایی را بازی کرده است، بی اعتبار تر از آنست کھ می پنداشتیم"، "جیغ ھای
اخ ش نبیم اق من"، "پس روزی برفت و در آب چشمھ بشاشید"...
این ھا فحاشی و ھتاکی یک چماقدار جمھوری اسلامی و ترشحات مغز بیمار گونھ حسین شریعت
مداری یا متنی از برنامھ "ھویت" لتویزیون جمھوری اسلامی علیھ دگر اندیشان و یا یشا ف اتح
ساواکی وقیحی چون ثابتی علیھ نیروھا و افراد انقلابی نیست بلکھ نص صریح نوشتھ ای است کھ زیر
آن را "کمیتھ برگزار کننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در ایران مونترال، کانادا"(از این
سپ تحت عنوان "کمیتھ" از آن یاد خواھیم کرد) بھ تاریخ 28 نوامبر 2009 امضاء کرده است. این کھ
عده ای خود را پشت چنین عنوانی پنھان کرده اند و شھامت آن را ندارند کھ ھویت واقعی خود را
برای پذیرش مسئولیت مطالبی کھ می نویسند، ابراز کنند خود بیان این واقعیت است کھ این افراد خود
بھ ابتذال گفتھ ھای خویش آگاھند. حتا در عرف یک جامعھ مدنی بورژوایی معمول است کھ کسانی کھ
اتھام وارد می کنند نام و مشخصات خود را در اختیار عموم می گذارند تا در مورد اتھام آن ھا بھ
قضاوت بنشینند. ولی از افراد ی کھ خود را پشت یک "کمیتھ" مجازی پنھان کرده اند و بھ خوبی می
دانند کھ در مورد شخصیت و وضعیت اجتماعی و سیاسی شان حد اقل برای ساکنان شھر مونترال
سوال ھای فراوانی وجود دارد، چنین انتظاری نمی توان داشت.
در این فاصلھ شنیده شده کھ برخی از اعضای این کمیتھ با انتشار چنین میبلاط مخالف بوده اند ولی ات
زمانی کھ این افراد موضع روشن و علنی خود را نسبت بھ این فحشنامھ اعلام نکنند، ما ھمھ اعضای
کمیتھ را مسئول این نوشتھ می دانیم.
نویسندگان این بیانھ اما تنھا بھ توھین و فحاشی در نوشتار بسنده نکرده ادن، آن ھا پس از ارسال پیام
ھای تھدید آمیز، تماس و تلفن توسط پادوھای خود، سرانجام کوشیدند تھدیدھا و توھین ھای آمده در این
بیانھ را لمعی دننک. در تظاھرات 8 مارس، در مونترال یکی از "فعالان" این کمیتھ، بھ نام بیژن
اسکندری یش حف اب و کلمات رکیک، کوشید تا شرایط را برای درگیری فیزیکی فراھم سازد کھ با
ھوشیاری رفقای حزب کمونیست انقلابی کانادا، این توطئھ سازمان یافتھ خنثی شد. ما آگاھانھ از وارد
شدن بھ چنین ماجرایی خود داری کردیم زیرا ھرگونھ سکع العملی از جانب ما، می توانست در کار
تظاھرات ایجاد اخلال نماید و بھانھ ای بھ دست پلیس برای اقدام علیھ نیروھای انقلابی بدھد. این
حرکت زشت اما،صرفا اًقدامی یصخش از جانب این فرد کھ در زمینھ چنین برخوردھای ناھنجاری
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
2
معر فّ حضور ھمھ می باشد، نیست بلکھ سمئولیت آن متوجھ ھمھ اعضای کمیتھ یادمان کشتار
زندانیان سیاسی در مونترال است، زیرا تکرح غیر سیاسی و زشت این فرد پیشاپیش در فحشنامھ
کمیتھ، بھ عنوان یک "فتوا" علیھ ما صادر شده بود. بھ این کلمات در بیانھ "کمیتھ" توجھ کنید تا ارتباط
اقدام این فرد را با برنامھ و سیاست این کمیتھ علیھ ما دریابید : "شاید از ھراس از تف باران(آن ھم نھ
از سبزھا، بلکھ از جانب مدافعین نگاه بھ غایت انسانی چپ) خانھ نشینی پیشھ کرده اند؟" تنھا تفاوت
در این است کھ "تف باران" تبدیل بھ "فحش باران"دشه است! واقعا کًھ چھ فرھنگ والایی!؟ این
- "مدافعین نگاه بھ غایت انسانی چپ"!؟ کھ پشت "کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60
مونترال"پنھان شده اند، بھ شیوه "تف باران"، ھتاکی و چماقداری با مخالفان سیاسی خود برخورد می
دننک و تازه ادعای بودن در طیف چپ و دفاع از قتل عام شدگان دھھ 60 را دارند؟! اب توصل بھ چنین
تفکر و شیوه ھایی معلوم نیست آن ھا چھ مخالفتی با رژیم جمھوری اسلامی کھ مبلغ و عمل کننده ی
چنین فرھنگ منحطی است، دارند؟ این شیوه "نوین" مبارزه، یعنی "تف باران" مخالفان می تواند بھ
عنوان ابتکار "کمیتھ ی یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در مونترال"، بنام این کمیتھ در "ادبیات
سیاسی" ثبت شود!؟ می بینید کھ افراد این کمیتھ، تنھا در سیاست نیست کھ افکار و ایده ھای اصلاح
طلبان سبز را بیان می کنند بلکھ در شیوه ی برخورد نیز بسیار تحت تاثیر شیوه ھا و برخوردھای
لومپنی عناصر مطرود جامعھ و چماقداران رژیم قرار دارند.
واقعیت این است کھ شکست انقلاب در ایران تنھا یک دض انقلاب ھار، افسار گسیختھ و ماظنی دبتسم
و ضد بشری را بھ جامعھ تحمیل نکرده است، از این بیش کثافات و حشایای ارتجاعی جامعھ سنتی را
نیز از عمق بھ سطح راند و متاسفانھ چھ بسا مدعیان چپ را نیز بھ خود آغشتھ ساخت. در ھمان اوان
بھ قدرت خزیدن دار و دستھ خمینی شاھد شانتاژھای لومپنی از جانب عوامل رژیم در برھم زدن
تظاھرات، متینگ ھا و فحاشی نسبت بھ نیروھای انقلابی بھ منظور تخطئھ آنھا و جلوگیری از نفوذشان
در جامعھ بوده ایم. این کھ عده ای با سوء استفاده از کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 ، خود بھ ھمان
شیوه ھا و اعمالی متوصل می شوند کھ مبارزان دھھ 60 ، از جملھ بھ خاطر مبارزه علیھ چنین فرھنگ
یطحنم بھ زندان کشیده شدند و وحشیانھ بطور جمعی بھ قتل رسیدند، این خود سوالی است کھ ما از
ھمان ابتدا در مورد ماھیت افراد تشکیل دھنده ی این کمیتھ مطرح کرده ایم؟ بھ ھیچ وجھ تصادفی
نیست کھ "کمیتھ" از یک طرف برای اصلاح طلبان و سبزھا چشم نازک می کند و از طرف دیگر می
کوشد چپ و کمونیست ھا را بی اعتبار سازد!
البتھ در پی افشای سیاست راست و ضد چپ"کمیتھ" کھ ملقمھ ای "دموکراتیک" از توده ای ھا،
سلطنت طلبان، اصلاح طلبان رنگارنگ و ...، است، انتظار داشتیم کھ عده ای کھ خود را در انظار
پچ یم مع ایرانی و خارجی افشاء شده می بینند، از تعادل خارج شده برای حملھ بھ ما از ھر وسیلھ
ای استفاده کنند. با این ھمھ تصور نمی کردیم بھ جای پاسخ سیاسی بھ نقدی کھ در مورد بینش، سیاست
و برنامھ آنھا کرده بودیم، اب فحاشی، دروغ، سفسطھ و توصل بھ شیوه ھای ارتجاعی مواجھ شویم.
ببینید کمیتھ ای کھ مدعی برگزاری یادمان کشتار زندانیانی سیاسی کھ در دوران نخست وزیری
موسوی و طبعا بًا شرکت خود ایشان انجام گرفت، در مورد موسوی، کروبی، گنجی و ...، چھ می
وگید : " باید بگوییم اگر روزی بھ این نتیجھ برسیم کھ بلحاظ سیاسی باید در کنار موسوی و کروبی و
گنجی قرار بگیریم با صدایی رسا اعلام خواھیم کرد و با صداقت در کنارشان خواھیم بود. وقتی در
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3
حاشیھ و متن جنبش چپ ایران نمونھ ھایی داریم کھ مجذوب دو سیّدین! شدند، مجذوب لبخندھای ملیح
اولی و سبزینگی دومی، و راه شان را جدا کردند؛ وقتی سبز بودن مد روز است، پس ما را چھ
باک؟!"(رجوع کنید بھ فحشنامھ کمیتھ کھ در زیر آمده است) بسیار خوب، ھمھ بحث ما با شما درست
در ھمین است کھ شما کھ مسالھ موسوی و نقش او در کشتار زندانیان سیاسی را بھ ھیچ می گیرید و
در آینده احتمال در "کنار" او ایستادن را نفی نمی کنید، چگونھ ممکن است در دفاع از کسانی کھ بھ
دست افرادی چون موسوی و ...، قتل عام شدند، صادق باشید؟ ما سعی کردیم با بیرون کشیدن
گرایشات سیاسی شما در نوشتھ ھایتان، ھم سنخی تان را با جریان سبز و اصلاح طلبان نشان دھیم،
حال شما سفید روی سیاه ھمین را آشکارا می گویید! پس فحاشی شما نسبت بھ ما برای چیست؟ آیا
برای این نیست کھ پیشاپیش وضع فعلی و آینده شما را "افشاء" کرده ایم؟ ما تازه بھ این روشنی کھ
خود سرنوشت سیاسی تان را ترسیم کرده اید، در مورد شما سخن فگنتھ ایم؟ بنا بر این حرف ما با شما
در دوسال گذشتھ، از ھمان ابتدا این بود کھ شما برای مخدوش کردن و از محتوا خالی ومندن یک
رخداد مھم تاریخی، یک جنایت بزرگ علیھ بشریت، وارد کارزار شده اید و ھمانطور کھ در دو سال
گذشتھ بھ ھمین نام سعی کردید "جنبھ ھنری" زندان و زندانی سیاسی را برجستھ کنید تا از عمق
سیاسی این فاجعھ بکاھید، حال "کمیتھ" بی مثمای "یادمان کشتار دھھ 60 ..." را تشکیل دادید.
"کمیتھ" برای توجیھ ماھیت راست و تمایلات اصلاح طلبانھ خود مثل ھمھ فرصت طلبان دیگر خود را
صرفا یًک نھاد "دموکراتیک"!؟ قلمداد می کند و می گوید : " این کمیتھ نھ یک نھاد و سازمان چپ،
بلکھ تجمعی دموکراتیک است."(البتھ خواننده متوجھ این نکتھ است کھ در این جا سخن از فاصلھ
گرفتن از "سوسیالیسم" و "کمونیسم" نیست بلکھ صاف و ساده کمیتھ خود می گوید کھ حتا "پچ" بھ
معنای عام کلمھ ھم نیست! پس اگر چپ نیست، شق دیگری جز "میانھ" و "راست" دنام یمن یقاب!) و
در ادامھ، در تعریف خود بھ عنوان یک نھاد فرا طبقاتی می نویسد : "دفاع از زندانی سیاسی و افشای
جنایات 30 سالھ رژیم فاشیستی- مذھبی جمھوری اسلامی و تلاش برای ھمبستگی بین المللی و از بین
بردن زندان سیاسی وظیفھ ای است عمومی و از آن ھمھ انسانھای آزادیخواه کھ بھ ھیچ دستھ و گروه و
طبقھ ای تعلق ندارد." از بی ربطی و غیر منطقی بودن اظھارات کمیتھ کھ بگذریم آنھا می کوشند این
تز ارتجاعی قدیمی بورژوازیی را کھ امروز توسط جریان اصلاح طلب و ملبغان توده ای، اکثریتی و
...، در داخل و خارج دنبال می شود، یعنیسیاست "ِفرا طبقاتی"، جا بیاندازند. رسالت این کمیتھ در
دوسال پیش از جملھ جا انداختن و توجیھ رفت و آمد بھ ایران بود، حال در تکمیل آن، در جھت فرا
طبقاتی کردن سیاست می کوشد. اگر این تزھا، تزھایی بورژوایی کھ امروز بویژه توسط جریان سبز
موسوی و کروبی تبلیغ می شود، نیست پس چیست و سرانجام در خدمت منافع کدام طبقھ ی اجتماعی
قرار دارد؟ چنین تزھای باصطلاح فراطبقاتی، در واقع تزھایی طبقاتی ھستند کھ ھدفشان نفی ماھیت
طبقاتی مبارزات اجتماعی است تا از این طریق بورژوازی بتواند سیادت اجتماعی خود را در جامعھ
تضمین کند. چنین کوششی البتھ در شرایط کنونی کھ ھمھ چیز برای دخالت طبقاتی طبقھ کارگر و سایر
زحمت کشان در نبرد علیھ حاکمیت سرمایھ داری جمھوری اسلامی فراھم شده است، معنای خاصی
می یابد. زیرا برای جنبش اجتماعی راه دیگری جز بسیج حول طبقھ کارگر و مبارزه برای تحقق منافع
تاریخی آن کھ در حقیقت منافع ھمھ اقشار ستمکش جامعھ است، وجود ندارد؟ ھر تز و اندیشھ دیگری
کھ بھ خواھد ماھیت طبقاتی مبارزات اجتماعی را مخدوش کند، آگاھانھ یا نا آگاھانھ کمک بھ شکست
جنبش و خدمت بھ ادامھ نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی است. درست در این زمینھ است کھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
4
بورژوازی آگاھانھ و با تمام امکانات جھانی و داخلی وارد کارزار ایدئولوژیک رتسگده ای علیھ چپ،
رادیکالسم، کمونیسم و سوسیالیسم شده است. مبارزه ایدئولوژیکی کھ بورژوازی علیھ کمونیسم و
اندیشھ ھای رادیکال و بطور کلی سیاست انقلابی طبقاتی دامن زده است از شعار و تحلیل فراتر رفتھ و
بھ عرصھ "رنگ" ھا نیز رسیده است. در این مورد ھم "کمیتھ" غافل نمانده و با ادغام رنگ "زبس"
.( در آرم خود، ھماھنگی لازم را با اصلاح طلبان انجام داده است.(رجوع کنید بھ ضمیمھ 2
کمیتھ در "بیانیھ" خود ما را بھ دلیل عدم شرکت در تظاھرات و فعالیت ھایی کھ بطور عمده توسط
جریان سبز سازماندھی شده بود، متھم بھ "خانھ نشینی" کرده است. ما آگاھانھ و بھ درستی در ھیچ
تظاھراتی کھ سبزھا و جریانات راست، سلطنت طلب، توده ای و ...، براه انداختند و جماعت "کمیتھ
یادمان کشتار زندانیان سیاسی ..."، یکی از سازماندھان آن بود، شرکت نکرده ایم. ما از ھمان ابتدا
"زبس بنج" را جنبشی ارتجاعی و مربوط بھ جناح ھای رژیم برای حفظ آن اعلام نموده ایم. بباور ما
ھمھ کسان و جریاناتی کھ بھ ھر عنوان، در کنار سبزھا و در تظاھراتی کھ از جانب آن ھا سازمان
داده شده بود، تکرش کردند یا طومارھایی بھ سود و در حمایت از این یا آن "ابتکار" این جریان
امضاء نمودند، عملا دًر خدمت اھداف و برنامھ ھای اصلاح طلبان قرار دنتفرگ.
اما جالب و نیز قابل تامل است، کمیتھ ای کھ مدعی مبارزه با رژیم اسلامی است، ھمھ کوشش اش این
است کھ ما را بھ "ھراس" بیاندازد و با پرووکاسیون، شانتاژ، شایعھ پراکنی، تھدید و سرانجام اعمال
لومپنی، ما را "خانھ نشین" کدن!؟ رفتار زشت و غیر سیاسی بیژن اسکندری را باید در ھمین راست
فھمید!
جمھوری اسلامی نیز از طریق شیوه ھای تھدید و ارعاب می کوشد تا مبارزان را خانھ نشین کند و
اگر موفق نشد، آن ھا را سر بھ نیست دن یم.
ما از شما کھ حتا آرمتان را با رنگ سبز "تزیین" نموده اید و باین ترتیب در عین ھم سویی با اصلاح
طلبان، اندیشھ ھای سرخ مبارزان راه آزادی کھ بدست دژخیمان رژیم قتل عام شدند، را بھ مسخره
گرفتھ اید، انتظار دیگری جز حملھ افسار گسیختھ بھ اسکنی کھ آگاھانھ علیھ این کارزار ارتجیعا
موضع روشن گرفتند، نداریم.
با این ھمھ افراد این "کمیتھ" باید تاکنون در یافتھ شابند کھ نھ اقتدار ساواک شاھنشاھی و نھ ترور و
خفقان جمھوری اسلامی با آن ھمھ جنایت و سرکوب و نھ فشارھا و تضییقات کشورھای امپریالیستی،
ھیچکدام نتوانستند ما را پاسیو و "خانھ نشین" دننک. حال شما با این وضع رقت باری کھ دارید، می
خواھید بھ آرزوھای ارتجاع در پاسیو کردن نیروھای انقلابی تحقق بخشید؟*
"کمیتھ" عنوان می کند کھ : "جابرکلیبی خیلی دوست می دارد خود را دکتر بنامد"!؟ اتفاقا دًرست بر
سکع! ھمھ کسانی کھ رباج را می شناسند، بھ خوبی می دانند کھ نھ تنھا "دوست ندارد" دکتر نامیده
وشد بلکھ ھمواره با این عنوان سازی ھای مبتذل مخالف بوده و ھیچگاه از واژه "دکتر" بھ عنوان
پیشوند نام خود استفاده نکرده اتس.ا صولاً ، از زمانی کھ فارغ التحصیل شده ھیچگاه از این"موھبت"
بورژوایی برای کار و موقعیت اجتماعی خویش استفاده نکرده اتس. بھ عنوان یک فعال سیاسی نھ
خواست و نھ فرصت چنین امری را نداشتھ اتس. ھر جا ھم کھ فعالیت دانشگاھی و علمی داشتھ، بھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
5
عنوان فردی مستقل عمل کرده اتس. در تمام این دوران حتا یک مقالھ، کتاب و نوشتھ ای پیدا نمی کنید
کھ جابر از پیشوند "دکتر" در نام خود استفاده کرده باشد، بھ دو دلیل :
-1 اصولاً عنوان تحصیلی جزء نام و ھویت افراد نیست و اضافھ کردن آن بھ عنوان پیشوند تنھا
حکایت از نوعی فخر فروشی عقب مانده دارد. این سنت منسوخ را شما در ھیچ کجا جز برخی
"روشنفکران" ایرانی تازه بھ دوران رسیده نمی بینید.
-2 عمیقا بًاین اصل باور دارم کھ دکتر شدن آسان است ولی "آدم" شدن مشکل!
اما چرا کمیتھ ای کھ ھمھ این ھا را در مورد ما می داند ولی خلاف آن را می گوید؟ باید علت بکار
گیری چنین شیوه ای را در عقده ھای اجتماعی، تفوکرس ھا و نا کامی نویسنده یا نویسندگان "بیانھ"
جستجو کرد کھ می پندارند عنوان "دکتر" امتیاز مھمی است کھ دارنده آن را در مقام والایی قرار می
دھد!؟ اگر غیر از این است پس بھ چھ دلیل "کمیتھ" در تبلیغ ھای خود برای این یا آن سخنران، عنوان
"دکتر"، "کارشناس ارشد"؟! و ...، را با آب و تاب، بھ جا و بی جا بکار می گیرد؟ : "دکتر یونس
پارسا بناب"، "دکنر عزت لله مصلی نژاد"، "کارشناس ارشد" و ...
از دیدن این ھمھ دو رویی، بی پرنسیپی و فرصت طلبی باید اعتراف کنم کھ بیش از 50 سال است کھ
علیھ ھردو رژیم شاھی و جمھوری اسلامی و نظام جھانی سرمایھ داری مبارزه کرده ام و در ھمھ
جریانات سیاسی انقلابی از سال 1960 بھ بعد شرکت مستقیم و فعال داشتھ ام، 20 سال در زیر و بم
حیات سیاسی و سازمانی کنفدراسیون جھانی دانشجویان ایرانی سپری کرده ام ولی ھیچگاه، تاکید یم
منک، ھیچگاه! این چنین بی حرمتی و لومپن مسلکی را در بحث ھای سیاسی از جریان یا فردی شاھد
نبوده ام. در دوران ھای بحرانی جنبش، آنجا کھ مسایل و اختلافات سیاسی بھ اوج خود رسیده و محیط
سیاسی مملو از حرارت ھا و تلاطم ھای سیاسی و حتا شخصی شده بود ھیچگاه کسانی تا این حد تعادل
روحی خود را از دست نداده بھ منجلاب ھرزه گری در نغلطیده اند. سوال این است کھ آیا چنین کمیتھ
ای با چنین فرھنگ یطحنم بھ آنچھ مدعی آنست، یعنی بزرگذاشت یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ
60 ، در عمل و نظر باور دارد؟ این فرھنگ طحنم حاکم بر افراد این کمیتھ آیا کمتر تشابھ و نسبتی با
فرھنگی کھ این مبارزان بھ خاطر برقراری آن جان خود را فدا کردند، دارد؟ این کمیتھ با فحاشی و
کلمات و عبارات مستھجن در پاسخ بھ نقد سیاسی کھ بھ آنھا شده است چھ چیزی را تعقیب می کند و
صدای آن از کجا بر می خیزد؟ این کمیتھ برای افشای جنایت جمھوری اسلامی نسبت بھ زندانیان
سیاسی فعالیت می کند یا رسالت لجن پراکنی علیھ نیروھای چپ و بخش ھای رادیکال جنبش را بھ
عھده گرفتھ است؟
از یکسو بھ اصلاح طلبان دولتی چشمک می زند، با سلطنت طلبان تظاھرات در سالگرد 16 آذر می
گذارد و از دیگر سو بھ اصول و پرنسیپ ھای رادیکال بطورھیستریک حملھ می کند. ما علیرغم
ھتاکی لومپن مابانھ این گروه، از این بابت خوشحالیم کھ با تلنگری کھ بھ نظرات راست و اندیشھ ھای
ضد چپ آن ھا زدیم، ھرچھ را کھ در مغز و ذھن عقب مانده ی آنھا از عقده ھا، حقارت ھا و سرکوفت
ھای اجتماعی، سیاسی، فردی، جنسیتی و ...، طی سالیان دراز انبار شده بود، بیرون ریخت و ھمھ
دیدند کھ کمیتھ ای کھ مدعی بزرگداشت یادمان کشتار زندانیان سیاسی در مونترال است از چھ افراد
یکولفم تشکیل شده کھ از یک انتقاد ساده سیاسی آنچنان ربآشفتھ می شوند کھ "جامعھ مدنی" خیالیشان
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
6
کھ قرار است با امثال موسوی، کروبی و خاتمی در"فردا" بسازند، را فراموش می کنند و بھ جای
خساپ سیاسی بھ یک نقد سیاسی، بھ لجن زار تھمت و افتراء و برخوردھای شخصی آنھم از نوع مبتذل
آن سقوط می کنند.
اما شنیع ترین و سیاه ترین بخش نوشتھ این جماعت کھ در عین حال بیان گر نظرات ارتجاعی آنھا و
رسوب ھای شوینیستی- ذمھبی از نوع اسلامی آن در تفکر و بینش آنھا می باشد، موضع بھ غایت
سکسیست و زن ستیز آن علیھ رفیق مبارز ما، پروانھ قاسمی است. رفیق پروانھ قاسمی کھ بیش از 30
سال است کھ علیھ ھردو رژیم شاھی و اسلامی، در تمام زمینھ ھای سیاسی، فرھنگی و اجتماعی
مبارزه می کند، این نچین مورد یورش افسار گسیختھ "کمیتھ" قرار گرفتھ است. در اپوزیسیون مترقی
ایران ما تاکنون شاھد چنین برخورد ناھنجار و مبتذلی نبوده ایم. برخورد کمیتھ بھ رفیق پروانھ قاسمی،
برخوردی کینھ توزانھ، ضد زن و تحقیر آمیز است کھ نمونھ ی آن را نتھا در خرافات اسلامی یم
توان یافت.
نقدی کھ بھ مواضع راست و گرایش سیاسی کمیتھ بھ اصلاح طلبان کرده ایم، توسط پروانھ یمساق و
جابر کلیبی امضاء شده و طبعا مًسئولیت ھمھ مطالب آن بھ عھده ما دونفر است. با این ھمھ آن ھا
پروانھ را نھ بھ عنوان مسئول بلکھ بھ عنوان کسی کھ در جوف قضیھ قرار دارد، مورد توھین و تحقیر
قرار داده اند. زیرا برای منش زن ستیز این جماعت درک این واقعیت کھ ممکن است یک "زن" ھم
بتواند مبتکر یک نقد سیاسی علیھ آن ھا باشد، مشکل است. البتھ از کسانی کھ "مھمانی ھای مردانھ"؟!
می دھند و وجود زنان در این مھمانی ھا را تحمل نمی کنند، چنین مسایلی چندان ھم تعجب آور نیست.
آن ھا در بھترین حالت، از زنان، از جملھ بھ عنوان دکور و وسیلھ ای برای ابراز نظرھای شخصی
خود، کھ شھامت بیان آن را با ھویت واقعی خویش ندارند، استفاده می کنند( در مورد وضعیت دو نفر
از افراد این کمیتھ، سیامک قبادی و بیژن اسکندری درفرصت دیگری بھ تفصیل، با سند و مدرک
سخن خواھیم گفت).
ما گفتھ بودیم کھ کمیتھ باصطلاح یادمان کشتار زندانیان سیاسی در مونترال ساختھ و پرداختھ اصلاح
طلبان، توده ای ھا و واماندگان جریانات سیاسی چپ است. اعمال و رفتار فعالان "کمیتھ" خود بھترین
گواه بر این مدعاست : شکستن سنت ضد دیکتاتوری و ضد ارتجاعی کتابخانھ نیما از طریق دادن
امکان بھ داریوش ھمایون، وزیر اطلاعات نظام شاھی برای تبلیغ نظرات ارتجاعی خود؛ برگزاری
تظاھرات با سلطنت طلبان در روز 16 آذر؛ دعوت از یونس پارسا بناب برای تطھیر حزب
توده(رجوع کنید بھ ضمیمھ 4)؛ گرایش سیاسی بھ جریان سبز در شکل و محتوا(رجوع کنید بھ شخب 2
و ضمیمھ 2) ، باش تا صبح دولتت بدمد کین ھنوز از نتایج سحر است!
با این ھمھ تصور نمی کردیم با کمیتھ ای چنین دریده و وقیح کھ در دروغ، افترا و فحاشی دست کیھان
جمھوری اسلامی را از پشت بستھ است، روبرو شویم. این جماعت کھ خود را افشاء شده می بیند،
تعادل و منطق را از دست داده و در مقابل استدلال سیاسی ما کھ برخورد روشنی است بھ سیاست و نھ
بھ شخصیت افراد تشکیل دھنده ی این کمیتھ، این چنین بھ خود می پیچد و ھمھ عقدھا و تحقیرھایی کھ
در زندگی کشیده اند، را نثار ما کرده اند. ما در نقدی کھ بھ سیاست سازشکارنھ و تمایلات اصلاح
طلبانھ کمیتھ کرده بودیم، از پرداختن بھ پرونده ھای شخصی این یا آن فرد – کھ بسیار بحث انگیز نیز
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
7
دش ب یم- آگاھانھ خودداری کرده ایم، زیرا مسالھ ما نھ این یا آن شخص کھ سیاست عمومی کمیتھ ای
است کھ مدعی افشای جنایت جمھوری اسلامی است ولی در پشت چنین ادعایی، زن ستیزی، ھیستری
ضد چپ و راست روی ویژه توده ای ھا، پنھان شده است.
رفقا و دوستان مبارز!
آنچھ ما در این نوشتھ ھا آورده ایم تنھا مربوط بھ کوشش عناصر فرصت طلب در مونترال و کانادا
نمی شود. فعالیتھای مخرب و ضد چپ رادیکال، بویژه پس از بھ راه افتادن جریان ارتجاعی زبس، در
اشکال و مضامین مختلف و بنا بر موقعیت و شرایط ھر کشور و منطقھ، سازماندھی شده است. از این
رو آگاھی نسبت بھ نقش و رسالت جریان ھایی کھ در پوشش چپ ولی با مضمون و محتوای راست و
رفرمیست می کوشند زمینھ نفوذ در جنبش را فراھم ساختھ تا باین ترتیب آن را از محتوای طبقاتی
انقلابی یلاخ نمایند، برای نیروھای کمونیست و انقلابی اھمیت حیاتی دارد. یکی از مھمترین اقدامات
اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی، دستبرد بھ رخدادھای تاریخی است. نگذاریم این تحریف تاریخ کھ
برای پاک کردن دستان خون آلود جناح ھای "ناراضی" حکومت انجام می شود، پیروز گردد. باید
متحدا وً در تمام زمینھ ھا علیھ جریانات و افرادی کھ در خدمت این یا آن جناح جمھوری اسلامی علیھ
نیروھا و افراد چپ، کمونیست و رادیکال جنبش توطئھ می چینند، بھ مبارزه ای جدی پرداخت.
سرنگون باد نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی!
مرگ بر امپریالیسم!
زنده باد سوسیالیسم!
مارس 2010
پروانھ قاسمی
ghassemi2@yahoo.ca
جابر کلیبی
djaber_ka@yahoo.ca
***
اما شیوه ارسال این فحشنامھ و مسیری را کھ طی کرده جالب است :
ھمانطور کھ در ضمیمھ 3 مشاھده می شود این بیانیھ ابتدا از طرف نشریھ"پیوند" بھ ایمیل "سولماز"
ارسال شده و سولماز آن را ابتدا بھ کمیتھ "کشتار دھھ 60 " و پس از آن بھ "الف احمدیان"، "یوسف
کبیری"، "علی دروازه غاری" و سرانجام بھ ایمیل گروھی "گفتگوھای زندان" و این آخری با امضای
"سیامک" ارسال شده است.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
8
ما بلافاصلھ بھ نشریھ پیوند ایمیل فرستادیم و از مسئول آن آقای رحیمیان جویا شدیم تا بدانیم نشریھ
پیوند چھ نقشی در این میان دارد. اما او تا کنون ھیچ توضیحی در این باره نداده اند. نشریھ ای کھ
مدعی ترویج "فرھنگی" است و خود بارھا ظاھرا اًز شیوه ھای ناپسند تھمت و افتراء انتقاد کرده
است، در این زمینھ چھ جوابی دارد؟
اما در مورد شیوه برخورد مسئولان ایمیل گروھی "گفتگوھای زندان"، تنھا جایی کھ این فحشنامھ درج
شده است، باید با کمال تعجب گفتھ شود کھ ھیچ کسی از مسئولان ایمیل گروھی و انبوه افرادی کھ
معمولاً ، در این ایمیل گروھی خود را "مدافع" زنان و حافظ "اصول" دموکراتیک و "فلاخم" توھین
بھ افراد قلمداد می کنند، اعتراضی نکرده است!
* بھ دلیل اھمیت مطلب کھ بھ خوبی ماھیت تشکیل دھندگان این کمیتھ را بھ معرض نمایش می گذارد
و نیز برای مھار کردن این اعمال ارتجاعی کھ تنھا محیط سیاسی را متشنج و فلج می سازد و راه را
برای چنین اعمالی از جانب رژیم اسلامی ھموار می کند، لازم است کھ بطور جداگانھ و بھ تفصیل در
این مورد بھ بحث بنشینیم. تنھا راه جلوگیری از جا افتادن فرھنگ لومپنی در مبارزات سیاسی، طرح
آن در افکار عمومی است. این جامعھ است کھ باید بھ قبح چنین رفتار و کرداری کھ م لُھم از فرھنگ و
شیوه برخورد رژیم اسلامی است، پی برده امکان مادی تولید و باز تولید آن را از میان بردارد.
ام برای اطلاع ھمھ گان، ابتدا مقالھ نقد بھ سیاست و کردارکمیتھ یادمان کشتار زندانیان دھھ 60 در
مونترال را می آوریم و در پی آن پاسخ کمیتھ یادمان ...، بھ نقد ام را خواھید خواند. ضمنا بًرای نشان
دادن ماھیت واقعی تشکیل دھندگان کمیتھ یادمان، اسنادی از فعالیت ھای سیاسی آن ھا را در ضمیمھ
می آوریم :
ضمیمھ 1- ھمکاری "کمیتھ" با سلطنت طلبان در برگزاری 16 آذر
ضمیمھ 2- کارت تبریک کمیتھ بھ مناسبت سال نو
ضمیمھ 3- مسیر ارسال فحشنامھ "کمیتھ"
ضمیمھ 4- گفتھ ھای پارسا بناب در تبرئھ حزب توده
***
-1 نقد ما بھ سیاست کمیتھ یادمان :
نگذاریم جنایت تاریخی کشتار زندانیان سیاسی در ایران وسیلھ ای برای سوء
استفاده فرصت طلبان و سوداگران شود!
پروانھ قاسمی – جابر کلیبی
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
9
در مورد " کمیتھ برگزارکننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 درمونترال – کانادا " وبرخورد
بھ " قطعنامھ پایانی " آن . . .
چندی است کھ سالگرد نسل کشی زندانیان سیاسی دھھ ی 60 ، بھ جای اینکھ اھرمی برای مبارزه علیھ
عامل این جنایت، یعنی جمھوری اسلامی باشد، مبدل بھ سمینارھا و بحث ھای تکراری، سخنرانان
حرفھ ای و بررسی ھای روان پزشکی شده و باین ترتیب از اھمیت سیاسی و مضمون مبارزاتی آن بھ
شدت کاستھ اند( 1). ما بھ ھیچ وجھ مخالف تحقیق و بررسی این فاجعھ تاریخی نیستیم و تا زمانی کھ
رژیم اسلامی در حاکمیت است، باید از طریق سمینارھا و تحلیل ھای متدیک در ھمھ زمینھ ھا باین
رخداد تاریخی کھ در واقع پاشنھ آشیل ھمھ جناح ھای جمھوری اسلامی است، پرداخت. اما، سالگرد
کشتار زندانیان سیاسی، بھ عنوان یک واقعھ سیاسی- اجتماعی در واقع و ھمواره زمینھ یک عمل
سیاسی علیھ رژیم است. فرصت ھای زیادی طی سال برای تحقیق و بررسی این جنایت و بطور کلی
30 تاریخ خون بار جمھوری اسلامی در ایران و جھان وجود دارد و بطور مستمر می توان از این
فرصت ھا برای تحقیق و بررسی در این زمینھ استفاده نمود. اما، در روز سالگرد این فاجعھ باید ھمھ
نیرو و توان صرف آکسیونھا و مبارزه عملی علیھ رژیم اسلامی گردد و باین ترتیب افکار عمومی
مترقی و انقلابی جھان در حمایت از مبارزات توده ھای مردم در جھت سرنگونی رژیم اسلامی بسیج
شود. شیوه ای کھ در سال گذشتھ( 2008 ) آگاھانھ و برنامھ ریزی شده توسط جریانات پیرو اصلاح
طلبان دولتی و بھ کمک برخی عناصر دیگر، در مونترال کانادا درپیش گرفتھ شد - کھ در ھمان زمان
طسوت "اتحاد سوسیالیستی ایرانیان- مونترال" افشاء شد-دقیقا کًوششی بود آگاھانھ و برنامھ ریزی شده
برای بی رنگ کردن مضمون سیاسی و تنزل اھمیت تاریخی این جنایت نظام جمھوری اسلامی بود.
در این جا لازم است یادآوری کنیم کھ اغلب جریانات و افرادی کھ سال گذشتھ کمیتھ "سمینار سھ روزه
در مونترال" را تشکیل داده بودند، ماھیت سیاسی واقعی خود را آشکار کرده و بطور علنی پشت سر
موسوی، کروبی، خاتمی و ...، یعنی جناح ھای جمھوری اسلامی قرار گرفتند و برنامھ ریز بردن
افراد بھ سفارت ایران در اتاوا، برای رای دادن، و سازماندھی "شبنج" ارتجاعی سبزگردیده اند. ام
این گرایش را در سال گذشتھ بھ درستی افشاء کرده بودیم( 2). امسال نیز بقایای ھمان کمیتھ، باضافھ
تعدادی تازه پیوستگان و افرادی کھ سال گذشتھ خود از مخالفان آن بودند و اینک جزء فعالان کمیتھ
شده اند، ھمان برنامھ را باجرا گذاشتند و نتیجھ آن یک قطعنامھ دو پھلو، متضاد و التقاطی است کھ
بیشتر انشاء نویسی است تا یک سند سیاسی روشن! در زیر کوشش می کنیم بھ آن بپردازیم. پیش از آن
اما، لازم است در مورد شیوه کار و نوع سازماندھی سمینار اشاره ای کنیم. سمیناری کھ تحت عنوان
"یادمان کشتار زندانیان سیاسی" در تبلیغات برای دو روز اعلام شده بود، در واقع اما یک شب و یک
روز بیشتر نبود و شب اول، برنامھ تماما بًھ شعر خوانی و موزیک اختصاص داشت. این شیوه کھ
درسال گذشتھ نیز بکار رفتھ بود، بروشنی جدا کردن بخش "ھنری" از بخش "سیاسی" است. در حالی
کھ معمولاً ھنرمندانی کھ در این گونھ جلسات شرکت می کنند، افراد متعھدی ھستند کھ بنا بر تعریف
نباید ھنر خود را جدا از مسایل سیاسی مِطرح شده در سمینار بدانند! بھ این اضافھ کنیم کھ بھای ورود
در شب اول 30 دلار(احتمالاً موزیک خریدار بیشتری از سیاست دارد؟!) و روز دوم کھ در واقع بحث
ھای سیاسی در آن انجام گرفت، 15 دلاربود؟! برگزار کنندگان سمینار ظاھرا تًابع قانون بازار، یعنی
"عرضھ و تقاضا" ھستند و یادمان کشتار زندانیان سیاسی را با تجارت یکی گرفتھ اند! اما در مورد
محتوای "قطعنامھ پایانی ..."؛ این قطعنامھکھ ظاھرا مًورد تایید "شرکت کنندگان و برگزار کنندگان
گردھمایی ..."، یعنی ھم کسانی کھ در این سمینار بھ عنوان سخنران، شاعر و ...، شرکت کردند و ھم
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10
برگزارکنندگان آن نیز می باشد و یک "سند سیاسی" نیز بھ آن اضافھ شده است (گویی خود قطعنامھ
غیر سیاسی است!؟)، در کلیت و اجزاء خود تفاوت چندانی با اعلامیھ ھا و بیانیھ ھایی کھ گروه ھای
مرتبط با جناحھای ناراضی جمھوری اسلامی صادر می کنند، ندارد. مضمون و محتوای سیاسی آن
دقیقا فًاصلھ گرفتن از موضعگیری ھا و فعالیت ھایی است کھ بھ ھمین منظور توسط نیروھا و
جریانات چپ رادیکال و کمونیست اعلام می شود و انجام می گیرد. این کوشش البتھ تازه نیست و
ھمواره توسط کسانی اعمال شده است کھ ھدف آنھا نھ بزرگداشت تلاشگران سیاسی جان سپرده در این
دھھ از حیات جمھوری اسلامی است بلکھ سایھ افکندن بر نظرات و اھدافی است کھ این رزمندگان
برای تحقق آن ھا جان بر کف وارد مبارزه ای انقلابی با رژیم ضد انقلابی جمھوری اسلامی شده اند.
در قطعنامھ مورد بحث و نیز در "سند سیاسی" و شعارھای زیر آن، حتا یک کلمھ و یا یک اشاره بھ
رزمندگان کمونیست، سوسیالیست و مجاھدی کھ جان خود را در راه آرمانھای خویش گذاشتند، وجود
ندارد. نوگچھ ممکن است مدعی "بزرگداشت" مبارزانی شد کھ در جھت تحقق اھداف، برنامھ ھا و
ایده ھای سیاسی مشخص مبارزه کردند و بدست دژخیمان رژیم جمھوری اسلامی بھ قتل رسیدند، ولی
ھیچ سخن و اشاره ای بھ آنھا و اھداف سیاسی کھ دنبال کرده اند، نکرد؟ نویسندگان قطعنامھ "ھدف
از برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در ایران" را "ادای احترام ... بھ تمامی
ستایشگران زندگی کھ از برای آن بھ خون تپیدند" اعلام می کنند."ستایش گران" کدام زندگی؟ اصولاً
ھر فرد و ھر طبقھ اجتماعی بنا بر موقعیت اقتصادی و سیاسی خویش، خواستار نوعی زندگی است کھ
در آن بتواند منافع فردی و طبقاتی خود را متحقق سازد. از این رو، بر خلاف ادعای نویسندگان
"قطعنامھ"، رزمندگانی کھ توسط رژیم اسلامی قتل عام شده اند "ستایش گر" زندگی بطور عام نبودند،
اگر غیر از این بود، ھیچگاه برای درھم پیچیدن نظام سرمایھ داری حاکم، کھ یک نوع زندگی را بھ
مردم تحمیل کرده است، بپا نمی خاستند. (ما پیشاپیش از خوانندگان پوزش می طلبیم کھ ناگزیریم بحث
در مورد مطالب قطعنامھ را در این سطح نازل و ابتدایی دنبال کنیم. این نویسندگان قطعنامھ ھستند کھ
کوشیده اند تا اھداف سیاسی و نظرات واقعی خود را پشت چنین مطالب سطحی و نازلی پنھان کنند).
می بینیم کھ صادر کنندگان قطعنامھ با گفتن سخنان عام و بی آزار، چگونھ راه را برای نفی ماھیت
سیاسی و اھداف کسانی کھ برای زندگی و دنیای دیگری بھ مبارزه علیھ رژیم اسلامی بپا خاستند،
ھموار می کنند. این کوشش برگزار کنندگان "یادمان..." در شرایطی است کھ افراد معینی از "اصلاح
طلبان" دولتی از قبیل گنجی، سازگارا و ...، برای ماست مالی کردن نقش خود در جنایت ھای رژیم
اسلامی، اشاره ای گذرا و عام بھ کشتار مخالفان در جمھوری اسلامی می کنند. از این رو، در چنین
اوضاعی وظیفھ عناصر چپ و انقلابی دقیقا مًبارزه با سانسور اندیشھ ھای انقلابی است، تا توده ھای
مردم بدانند کھ قتل عام شدگان دھھ 60 چھ کسانی بودند و چگونھ در راه منافع کارگران و زحمت
کشان بھ رژیم ضد مردمی جمھوری اسلامی نھ! دنتفگ. تاکید بر اندیشھ ھای و اھداف انقلابی قتل عام
شدگان دھھ 60 ، بویژه در دورانی کھ جناح ھای معینی از رژیم ھمھ کوشش خود را در منحرف
ساختن افکار عمومی در زمینھ کشتار زندانیان سیاسی در این سال ھا متمرکز ساختھ اند، اھمیت
اساسی دارد. قطعنامھ در مورد جنبش اخیر، کھ برای اعتراضبھ تقلب در انتخابات ریاست حمھوری،
توسط بخشی از رژیم سازماندھی شده است، می گوید :"جنبش اعتراضی اخیر کھ در آن حضور زنان
و جوانان ویژگی خاصی دارد. جنبشی کھ می رود تا کھ پایھ ھای ھای ستم را برچیند."!؟ نام بردن از
جنبش بطور عام و بدون مرزبندی با سازماندھندگان آن، برھم زدن مرز انقلاب با ضد انقلاب است.
آیا نویسندگان قطعنامھ نمی دانند کھ رھبری این جنبش بھ دست کسانی است کھ خود از عوامل رژیم
اسلامی و ابزار "متس" بر زحمت کشان و عوامل سرکوب جنبش ھای اجتماعی طی 30 سال حیات
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
11
جمھوری اسلامی بوده اند؟ البتھ از کسانی کھ ھمسو با "زبس بنج" در مونترال، در کنار برگزار
کنندگان تظاھرات معروف شرکت کردند، بیش از این توقع نمی رود کھ این چنین بھ توھم در مورد
جنبشی کھ در چارچوب رقابت ھای گروھی توسط بخشی از حاکمیت براه افتاده است، دامن زنند.
شرکت آنھا در کمیتھ ھایی کھ توسط اصلاح طلبان، توده ای ھا، سلطنت طلبان در شھر مونترال
تشکیل گردید خود گویای گرایش سیاسی آنھاست. "کمیتھ دفاع از مبارزات مردم ایران" کھ بنا بھ
گزارش نشریھ "ھفتھ، شماره 57 " : "بخش ھای چپ و راست، سوسیالست و مشروطھ خواه و سلطنت
طلب جامعھ ایرانی مونترال را دربر می گیرد"، تنھا یکی از زمینھ ھای ھمسویی آنھا با جریانات
اصلاح طلب، توده ای، سلطنت طلب و ...، است. بھ ھیچ وجھ تصادفی نیست کھ "سوسیالیست" ھای
مونترالی، کتابخانھ نیما را کھ مواضع آن در اساسنامھ علیھ "نظامھای توتالیتر" روشن است و زمانی
بھ عنوان "پچ" معروف بود، در اختیار داریوش ھمایون، قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز و وزیر
اطلاعات رژیم پھلوی بود، قرار دادند( 3). در شھر مونترال، روند گسست از چپ و گردش بھ راست
در میان جریاناتی کھ زمانی مدعی "پچ" بودند و خود را در بلوک ھا و اتحادھای سوسیالیستی و
کمونیستی جا زده بودند، بویژه پس از بھ راه افتادن "زبس بنج" موسوی و خاتمی، آشکارتر شده
است. نویسندگان "قطعنامھ..." از یک سو، در شعار مدعی اند :"نمی بخشیم وفراموش نمی کنیم" ولی
بلافاصلھ می گویند : "... تلاش ھای افشاگرانھ افرادی چون موسوی، کروبی، گنجی و ... کھ مستقیم و
غیر مستقیم در آن کشتارھا دست داشتھ اند، ھنگامی شجاعانھ خوانده خواھد شد کھ با صداقت و قبول
مسئولیت در قبال آن جنایت تاریخی ھمراه گردد." نویسندگان "قطعنامھ..." می کوشند یک مسالھ
سیاسی و طبقاتی را تبدیل بھ یک موضوع اخلاقی از قبیل "تعاجش" و "صداقت" کنند تا در پناه آن
نتیجھ مطلوب خود را بگیرند. بسیارخوب، اگراین افراد و نیز ھمھ جنایتکاران جمھوری اسلامی، بقول
شما، "شجاعانھ" از خود انتقاد کنند و باین ترتیب"صداقت" خود را نشان دھند، آیا بازھم آنھا را
نخواھید بخشید؟ اگر چنین است دیگر انتظار"صداقت" و "تعاجش" از آنھا را برای چھ می خواھید؟
بازی با کلمات و اھداف خود را در پشت واژه ھای بی معنی پنھان کردن وجھ مشخصھ نویسندگان
"قطعنامھ" است. اما اگر نویسندگان "قطعنامھ" در منطق خود "صداقت" داشتھ باشند باید جملھ خود را
اصلاح کنند و با "تعاجش" بگویند"فراموش نمی کنیم ولی می بخشیم"! شعاری کھ امثال گنجی و ...،
می خواھند دستان خون آلود خود را با آن بشویند! کمشچ زدن نویسندگان قطعنامھ بھ اصلاح طلبان
حکومتی تنھا بھ این گفتھ ھا محدود نمی شود. آنھا بھ عنوان نتیجھ گیری می نویسند : "...اعتقاد داریم
کھ پایھ ھای جامعھ مدنی قانونمند فردا از امروز ریختھ می شود. بھ جز این جامعھ مدنی و قانونمندی
کھ این افراد وعده می دھند جھنمی بیش نخواھد شد". یعنی "صداقت" و "تعاجش" موسوی، کروبی و
یجنگ "پایھ ھای جامعھ مدنی قانونمند فردا" دش ب یم!؟ بدین سان، برگزارکنندگان "یادمان..." یم
خواھند با امثال موسوی، کروبی و گنجی ھمین"امروز"،"جامعھ مدنی قانون مند"؟! "فردا" را بریزند،
البتھ بھ شرطی کھ آن ھا "صداقت"داشتھ و "قبول مسئولیت" نمایند؟! استفاده از واژه ھایی چون
"جامعھ مدنی" نشان می دھد کھ تا چھ حد نویسندگان "قطعنامھ ..."، حتا در بیان و طرح مطالب خود
buergerlische : از اصلاح طلبان دولتی تاثیر پذیرفتھ اند. "جامعھ مدنی" یا بھ زبان آلمانی
در واقع چیزی جز ،civile société : و فرانسھ civil society : انگلیسی ، Gesellschaft
جامعھ بورژوایی نیست کھ در قرن ھای 16 و 17 در مقابل نظام فئودالی حاکم بر اروپا مطرح شده و
دموکراسی ھایی بورژوایی در اروپا و امریکا محصول آن ھستند. اما پس از ورود طبقھ کارگر و
آغاز انقلاب ھای کارگری نظریھ مبتنی بر جامعھ مدنی نیز بھ تاریخ پیوست. از آن پس سوسیالیسم و
جامعھ سوسیالیستی، آلترناتیو رھایی از ستم و استثمار سرمایھ داری گردید. ھمھ می دانند کھ "جامعھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
12
یندم" مدت ھا پیش، بھ عنوان اھرمی برای تحمیق مردم مورد استفاده دوم خردادی ھا قرار گرفتھ و
خاتمی از طرح آن برای لوث کردن واقعیت ھای جامعھ و جلوگیری ازرشد رادیکال جنبش، سود برده
بود. اینھمھ بھ نعل و بھ میخ زدن نویسندگان قطعنامھ برای این است کھ ماھیت واقعی واھداف سیاسی
خود را پشت جملات بی سر و تھ، کلمات دوپھلو و نتیج گیری ھای متضاد پنھان کنند. درعینحال
نویسندگان قطعنامھ با روشن کردن جامعھ ایده آل خود در "فردا"، یعنی "جامعھ مدنی"، مرزبندی خود
را با جریان چپ و کمونیستی کشیده اند. این مرزبندی بار دیگر بیگانگی آن ھا را با اھداف رزمندگان
کمونیستی و سوسیالیستی کھ در دھھ 60 توسط رژیم اسلامی قتل عام شدند، نمایان می سازد. بنا براین
تعجب نکنیم چنانچھ نویسندگان قطعنامھ بخواھند با امثال کروبی، موسوی، گنجی و ...، جامعھ ایده آل
خود را بنا نھند کھ چیزی جز جامعھ سرمایھ داری، احتمالاً بدون احمدی نژاد و خامنھ ای، نیست!
چنین گسستی از اصول و موازین چپ و کمونیست در دوران کنونی البتھ ویژه نویسندگان این قطعنامھ
نیست، پیش از آنان، ھمھ جریانات و افراد سرخورده، توده ای، اکثریتی و ...، چنین روندی را طی
کرده اند. در پایان قطعنامھ، شعارھای بی پشتوانھ ای چون"تشکیل گروه دائمی یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دھھ 60 در مونترال" و "در اولین گام تھیھ و نصب مجسمھ مقاومت در ایران" داده شده کھ
تغییری در سیاست و ماھیت سازشکارانھ نویسندگان قطع نامھ نمی دھد. "سند سیاسی" کھ در زیر این
قطعنامھ آورده اند نیز از شیوه التقاطی، دوپھلو و ناروشن برگزار کنندگان "یادمان کشتار زندانیان
سیاسی دھھ 60 " دشاب ی ن ا ثتسم. روی سخن آنھا بھ توده ھای زحمت کش و نیروھای مترقی در
کشورھای امپریالیستی نیست بلکھ از"سازمان ھا و مراجع بین المللی"، یعنی سازمان سازمان ملل،
حقوق بشر و ...، می خواھند تا خواستھ ھای آن ھا را تحقق بخشند. گویی این جریانات امپریالیستی از
آنچھ در ایران رخ داده و رخ می دھد بی اطلاع ھستند و تاکنون کسی چنین درخواستی از آن ھا نھ
کرده است؟ در این توھم پراکنی ھاست کھ می توان بیشتر و بھتر بھ نظرات سیاسی و تکیھ گاه طبقاتی
برگزارکنندگان "یادمان ..." پی برد. ھمین نکتھ و نکات بسیاری از این قبیل است کھ تفاوت ماھوی و
ناھم خوانی فکری برگزار کنندگان "یادمان ..." را با زندانیان سیاسی دھھ 60 بیان می کند. مبارزان
دھھ 60 اگر باین تصور بودند کھ "با فشار بر سازمان ھا و مجامع بین المللی" میتوان خواستھ ھای
مردمی را در رژیم مستبد جمھوری اسلامی تحقق بخشید، دیگر نیازی بھ اینھمھ از خود گذشتگی،
تحمل شکنجھ و رفتن بھ میدان اعدام نبود. نویسندگان "قطعنامھ" و مبتکران "سند سیاسی" از حامیان
امپریالیست رژیم جمھوری اسلامی می خواھند تا سران رژیمی را کھ خود بر سرکار آورده اند و با
انواع کمک ھای سیاسی، اقتصادی، نظامی و ..." بھ جان توده ھای مردم انداختھ اند و آن را تاکنون
حفظ کرده اند، بھ محاکمھ بکشند!؟ چنین تصوری از رژیم اسلامی و مجامع بین المللی تنھا یک
تصوری ساده لوحانھ و غیر منطقی نیست بلکھ دقیقا دًر ھمان چارچوب و سمت و سویی است کھ
امروز اصلاح طلبان دولتی و جنبش ارتجاعی سبز حدود و ثغور آن را تعیین کرده اند. بنا بر این
چنانچھ یکی از خواست ھای سند سیاسی مورد بحث : "آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان
سیاسی جنبش اعتراضی اخیر" است(تکیھ از ماست)، نباید تعجب نمود. از برگزار کنندگان "یادمان
کشتار زندانیان سیاسی" در مونترال با ید پرسید پس تکلیف بقیھ زندانیان سیاسی چھ می شود؟ این بند
از"سند سیاسی" آنقدر باورنکردنی و عجیب است کھ نمی تواند چکیده ی مغز یک انسان سیاسی چپ
دشاب. ظاھرا دًر فکر و ذکر برگزارکنندگان "یادمان..." چیزی فراتر از جنیش اصلاح طلبان وجود
ندارد؟ اگر می گوییم نویسندگان "قطعنامھ" و "سند سیاسی" آشکارا دنبالھ رو و تحت تاثیراصلاح
طلبان دولتی ھستند، سخنی بھ گذاف نگفتھ ایم. بھ یکی از تقاضاھای آن ھا از مجامع بین المللی نگاه
کنید و آن را با خواست ھای جنبش سبز موسوی و کروبی مقایسھ نمایید : "بھ رسمیت نشناختن دولت
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
13
احمدی نژاد از طرف جامعھ بین المللی ..." این درست ھمان شعاری است کھ موسوی و اصلاح طلبان
دولتی، پس از انتخابات اخیر ریاست جمھوری- گرچھ با زبان دیگری- مطرح کرده اند. زیرا بھ باور
آنھا این موسوی است کھ رأی آورده و بنا بر این، اوست کھ باید "دولت" تشکیل دھد. روشن است کھ
تقلیل جمھوری اسلامی بھ "دولت" احمدی نژاد و تنھا آنرا بھ رسمیت نشناختن، معنایی جز ھمصدا
شدن با موسوی، خاتمی و ...، برای نجات جمھوری اسلامی از بحران کنونی، ندارد. خواھند گفت کھ
ما در جاھایی علیھ رژیم جمھوری اسلامی موضع گرفتھ ایم! اغتشاش فکری و تناقض گویی
برگزارکنندگان یادمان درست در ھمین است کھ کوشیده اند با تضعیف نظرات و شعارھای چپ، پلی
میان آن ھا با اصلاح طلبان بزنند. شاید این تراوش ترکیب"کمیتھ یادمان ..." است کھ ملقمھ ای از
مدعیان چپ و نمایندگان طیف راست(اصلاح طلبان، توده ای ھا و برخی عناصری کھ زمانی در
بلوک ھا و اتحادھای سوسیالیستی و کمونیستی جا خوش کرده بودند) دش ب یم. یکی از مھم ترین علت
ھایی کھ موجب رشد و گسترش جریانات راست، اصلاح طلبان دولتی، توده ای ھا و ...، در شھر
مونترال شده است، دقیقا ھًمراھی و ھمسویی برخی افراد کھ زمانی مدعی چپ بودند و اینک بطور
ھیستریک علیھ چپ موضع گرفتھ اند، با این جریانات است. ھر دوی آن ھا بر سر یک مسالھ ھم پیمان
ھستند و آن مبارزه علیھ اندیشھ ھای رادیکال و انقلابی است. بھ دلیل نفوذی کھ جریانات راست و
اصلاح طلب در شھر مونترال دارند، طبعا اًبتکار عمل بھ دست آن ھاست و از بقیھ بھ عنوان ابزاری
در مبارزه علیھ نیروھای رادیکال چِپ استفاده می کنند. ھر نھاد چپی کھ تاکنون در این شھر ابراز
وجود نموده است، بلافاصلھ مورد یورش قبیلھ ھای حاکم بر شھر قرار گرفتھ و آن ھا با امکانات و
وسایلی کھ طی سالیان دراز در اختیار گرفتھ اند و البتھ با کمک ھای "ارزنده" افراد سرخورده ای کھ
زمانی مدعی چپ بودند، کوشیده اند تا نگذارند یک جریان سیاسی رادیکال چپ در شھر مونترال پا
بگیرد. تشکیل "کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی" در مونترال در سال گذشتھ، کھ بھ ابتکار
جریانات اصلاح طلب انجام گرفت، دقیقا تًاکتیکی برای مقابلھ با جریانات چپ بود. در اینجا برای
کسانی کھ با مسایل شھر مونترال در سال ھای پیش آشنا نیستند، بھ رخدادھای سیاسی این شھر در
دوران ھای گذشتھ و چگونگی تسلط جریانات راست و اصلاح طلب بر جو سیاسی این شھر، اشاره ای
گذارا خواھیم کرد. ھمھ می دانند کھ اغلب نھادھای دموکراتیک در مونترال با شرکت فعال افراد و
جریانات چپ ایجاد شده و طی سال ھا تاثیر رادیکالی بر جو شھر گذاشتھ اند. جریانات و افراد اصلاح
طلب اما از اشتباھات و ضعف جریانات چپ استفاده کردند و با بسیج نیرو، از طریق تاکتیک ھای
غیر اصولی این نھادھا را اشغال و عملا اًفراد چپ را از آن ھا بیرون راندند. با این ھمھ برخی از
ھمین رانده شدگان، امروز از متحدان اصلاح طلبان شده اند. شرایط نابسامان کنونی در شھر مونترال
در واقع نتیجھ چنین روندھایی است. اما در مورد دو حزب کانادایی کھ باین"یادمان..." دعوت شده اند
و سخنرانان ایرانی آن باید گفت کھ آنھا نیز بھ دقت در چارچوب سیاست عمومی برگزارکنندگان
"یادمان..." انتخاب شده اند. حزب بلوک کبکوا کھ یک حزب ناسیونالیست بورژوایی است و نیازی بھ
تعریف ندارد. اما حزب کبک سولیدر(حزب ھمبستگی کبک) کھ آقای امیر خدیر نماینده آنست و بھ
عنوان نمایند یکی از محلات شھر مونترال در پارلمان محلی امسال انتخاب شده است، ملقمھ ای از
جریانات وافراد رفرمیست، حزب کمونیست کانادا(ھم سنخ حزب توده)، افراد گسستھ از چپ، بخشی
از جریان ترتسکیستی و ...، می باشد. این حزب بیشتر سیاست حزب توده درمورد جمھوری اسلامی
را دنبال می کند و آقای امیر خدیر از طرفداران جدی اصلاح طلبان و فعال"زبس بنج" در مونترال
است. ایشان، بلافاصلھ پس از موسوی کھ قبل از اعلام رسمی نتیجھ انتخابات ریاست جمھوری در
ایران، پیروزی خود را اعلام کرده بود، طی یک مصاحبھ رادیویی این پیروزی را بھ عنوان "ورود
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
14
ایران بھ دوران جدید" اعلام نمود و مردم را برای جشن و پایکوبی بھ جشنی کھ فردای آن روزدر
یکی از پارک ھای معروف شھر مونترال برگزار شد، دعوت نمود. او و خانم فرانسواز داوید کھ
سخنگویان حزب کبک سولیدر ھستند، بارھا از آزادی حجاب اسلامی در مدارس و ادارات دولتی
حمایت کرده اند. آقای امیر خدیر از فعالان "کمیتھ یادمان" است کھ : "در جلب حمایت شخصیت ھای
سیاسی و حقوقی بھ کمیتھ یادمان کمک کرده اند"( گزارش کمیتھ یادمان از سمینار دو روزه در
مونترال، نشریھ پیوند، 15 اکتبر) دعوت از این دو حزب، تمایل و نزدیکی برگزارکنندگان یادمان را
بھ جریانات رفرمیست و احزاب بورژوایی می رساند. از جریانات چپ و رادیکال کانادایی، جریانات
ضد امپریالیستی، ضد سرمایھ داری، ضد جنگ، مدافع حقوق مھاجران، زنان و ...، کھ در مونترال
فعال ھستند و معمولاً در چنین مراسمی شرکت می کنند، حتا یک فرد و یک سازمان نسبت بھ این
"یادمان" ابراز ھمبستگی نکرده است. دعوت از احزاب بورژوایی از یک سو و فاصلھ گرفتن
جریانات چپ و رادیکال کانادایی از "کمیتھ یادمان"، از دیگر سو، بھ خوبی وضعیت سیاسی
برگزارکنندگان "یادمان ..." را در میان نیروھای چپ مونترال نشان می دھد. جریانات چپ و رادیکال
کانادایی بھ خوبی بھ ماھیت سیاسی برگزارکنندگان یادمان پی برده اند. سخن کوتاه، تسلط افراد و
جریانات اصلاح طلب و رفرمیست بر فعالیت ھایی کھ بھ منظور برگزاری "یادمان کشتار زندانیان
سیاسی" انجام می شود، با توجھ بھ نمونھ ھایی کھ در این نوشتھ از مونترال آورده ایم وچھ بسا موارد
دیگر در سایر کشورھا، ماھیت سیاسی و خصلت مبارزاتی این رخداد تاریخی را تضعیف کرده آن را
تبدیل بھ سوژه بحث ھای محفلی نموده است. در پرتو چنین بحث ھای بی حاصلی، زمینھ برای جا
انداختن نظرات رفرمیستی و حتا توجیھ کسانی کھ در این قتل عام ھا سھم عمده ای داشتند، فراھم می
شود. روی سخن ما در این نوشتھ با جریانات و افرادی است کھ خود را چپ و کمونیست می دانند و
علیرغم آگاھی بھ ماھیت این جریانات، بھ عنوان سخنگو، ھنر مند و مبلغ، بھ تحقق این برنامھ ھا یاری
رسانده اند! امید ما این است کھ چنین تجربیاتی بتوانند بھ درایت سیاسی و طبقاتی در جنبش کمونیستی
ایران کمک کند و ھشیاری و حساسیت در مقابل نفوذ عناصر و جریانات سازش کار و اصلاح طلب
در جنبش را بیدنک رتش.
مونترال اکتبر 2009
***
-1 یاد آوری این نکتھ اھمیت دارد کھ چنین کوشش ھایی تنھا در شھر مونترال انجام نمی گیرد - گرچھ
در این شھر بھ دلیل نفوذ توده ای ھا و اصلاح طلبان حکومتی آشکارتر و منسجم تر از جاھای دیگر
است- بلکھ در مقیاس جھانی، ھر جا کھ برای جریانات راست و اصلاح طلب ، بویژه توده ای ھا و
اکثریتی ھا کھ ید طولایی در مخدوش کردن اصول و پرنسیپ ھای سیاسی و خدمت بھ ارتجاع حاکم
دارند، امکانی وجود داشتھ است(سال ھای گذشتھ در برلین، استکھلم، آمستردام و ...، این جریانات
کوشیدند در مقابل نیروھای چپ و رادیکال ابتکار عمل را در سازماندھی یادمان کشتار زندانیان
سیاسی بدست گیرند)، برای بی محتوا کردن یادمان از ھیچ اقدامی خودداری نکرده اند. البتھ این
کوشش ھا تنھا بھ مسالھ کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 محدود نمی شود بلکھ ھمھ حوزه ھای ھنر،
فرھنگ، ادبیات و سینما را نیز در بر می گیرد. برای اطلاعات بیشتر بھ مقالھ مستند و افشاگرانھ باربد
http://www.andishhee.com/10/49.htm طاھری:"دست درازی بھ سینمای زیر زمینی ممنوع!" در
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
15
، لیلا قبادی : "چند پرده از یک نمایش" و مقالھ ھای بصیر نصیبی، مراجعھ شود بھ :
http://www.cinemaye-azad.com
-2 رجوع شود بھ اطلاعیھ اتحاد سوسیالستی ایرانیان- مونترال مورخ 27 اوت 2008 ، تحت عنوان
"چرا در مونترال 2 یادمان کشتار زندانیان سیاسی برگزار می شود". در این اطلاعیھ از جملھ آمده
است : "از ھمھ بدتر و سنگین تر این است کھ کمیتھ ای کھ قرار است علیھ جمھوری اسلامی در زمینھ
یکی از حساس ترین و در واقع پاشنھ آشیل رژیم بھ افشاگری بپردازد، نھ تنھا افرادش بھ ایران رفت
وآمد دارند بلکھ خود کمیتھ نیز از این مسالھ بھ دفاع بر می خیزد. بھ این جملات از پاسخ "کمیتھ ..."
بھ پرسش ھای یکی از خوانندگان پیوند در مورد رفت و آمد افراد کمیتھ بھ ایران توجھ کنید تا عمق
سیاست آن ھا را دریابید : "موضوع رفتن دوستانی از این کمیتھ بھ ایران در کار کمیتھ اخلال ایجاد
نکرده و ما آن ھا را انسان ھای واقعی و پرکار و با وجدان اجتماعی و حساس بھ فاجعھ دیده ایم. ما در
جایگاه تعیین تکلیف برای رفتن یا نرفتن افراد نیستیم ولی بھ یک مسالھ واقف ھستیم کھ تردد ایرانیان
بسیار بیشتر از قبل است و این دستھ با توجھ بھ حضور وسیع نسل جوان کھ در ایران پرورش یافتھ
نگاه و توجھ خاصی را می طلبد. ما باید آغوشمان را گشوده واین عده کثیر را در فعالیت ھایمان
کرشت دھیم، مشارکت این جوانان در فعالیت ھای سیاسی و اجتماعی بسیار مھم و حیاتی است و در
این بین ما فکر می کنیم ھرگونھ تقسیم بندی افراد کھ آیا بھ ایران رفت و آمد دارند را بھ وجدان
اجتماعی آنان واگذار می کنیم و مشتاقان فعالیت را یار و ھمراه باشیم، تجربھ ما بسیار مثبت بوده و از
کارکرد دوستانمان در کمیتھ راضی ھستیم.(نشریھ پیوند 15 اوت 2008 )" ھمانطور کھ می بینیم
"کمیتھ یادمان ..." رفت و آمد اعضای خود بھ ایران را "بسیار مثبت" ارزیابی کرده "و از کارکرد
دوستان" شان در کمیتھ "راضی" بودند! امروز اما معلوم شده کھ افرادی کھ بایران رفت و آمد دارند و
در فعالیت ھای علنی نیز شرکت می کنند، بھ این سادگی کھ "کمیتھ یادمان ..." آن را توجیھ می کند
نیست. طبق اسنادی کھ اخیرا مًنتشر شده، نشان می دھند کھ اغلب این افراد توسط نیروھای امنیتی
سازماندھی شده و با برنامھ وارد فعالیت ھای سیاسی در خارج از کشور می شوند. سند زیر گویاتر از
آن آنست کھ نیاز بھ تفسیر داشتھ باشد.ا ین سند دقیقا نًظرات "کمیتھ یادمان..." را بھ چالش می کشد و
تاییدیست بر حساسیت ما نسبت بھ اعضای کمیتھ کھ بھ ایران رفت و آمد می کنند. بھ گزارش زیر
توجھ کنید : "یك مقام وزارت اطلاعات حكومت اسلامى كھ اخیرا بًھ اروپا پناھنده شده است در یك
افشاگرى بى سابقھ اعلام كرد كھ در معاونت ھاى ده گانھ وزارت اطلاعات واحدھایى وجود دارد كھ
مأموریتشان ایجاد ھستھ ھاى تحت كنترل در درون اپوزیسیون خارج ازكشور است. بھ گفتھ این مأمور
كھ خواست ناشناس بماند، وزارت اطلاعات مطالبى راكھ براى ایجاد توازن میان جناحھاى نظام لازم
دارد بھ لھ یا علیھ یكى از شخصیتھاى بلندپایھ نظام، یا جناحھاى آن، از طریق این ھستھ ھا در خارج
از كشور مطرح مى نماید" / "او ھم چنین مى گوید: از دانشجویان بورسیھ حداكثر استفاده مى شود،
آنھا در ھر سفر بھ ایران جلسات ویژه دارند و تخلیھ اطلاعاتى شده و توجیھ مى شوند. علاوه بر این،
گزارش ماھیانھ باید بدھند و یا گزارش ویژه اگر لازم باشد. از ھمسران دانشجویان بورسیھ براى نفوذ
بھ خانواده ھاى ایرانیان مقیم ھر كشور استفاده مى شود. مأموریت ھایى مانند تلفن زدن بھ رسانھ ھا
نیز با آنھاست. بعضى حتى دوره آموزشى قبل از اعزام طى كرده اند. در زمان حضور در ھر كشور
نیز گزارش ھاى ویژه داراى ارزش حتى پاداش دریافت مى كنند. ھر چند زوج دانشجوى بورسیھ تحت
نظر یك مسئول اداره مى شود كھ معمولاً با سفارت و یا مستقیم با تھران در ارتباط است"( فرزاد
یمساج : افشاى شیوه ھاى كار شبكھ خارج كشورى وزارت اطلاعات)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
16
***
بیانیھ کمیتھ برگزارکننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در ایران،
مونترال، کانادا
بھ بھانھ لجن پراکنی ھای فردی بھ نام جابر کلیبی
اخیرا نوشتھ ای بھ قلم جابر کلیبی در نقد!! کمیتھ برگزار کننده... پخش شده است کھ مھر و امضای
فردی بھ نام پروانھ قاسمی را نیز بر پیشانی دارد. از این کھ این سطور را قلمی می کنیم، متاسفیم.
برخورد بھ نوشتھ دکتر پدرخوانده ( 1) را نھ در مقام پاسخگویی، بلکھ برای برجستھ کردن شیوه پلیدی
کھ این دو در پیش گرفتھ اند، ضروری یافتیم. برخورد بھ یک نقد اصولی زبان دیگری می طلبد کھ ما
در این نوشتھ از آن فاصلھ گرفتھ ایم. اگرچھ حد و اندازه و قواره این دو شایستھ زبان تلخ دیگری
است، اما برای حفظ حرمت خود و خوانندگان از آن نیز فاصلھ گرفتھ ایم.
ما کیستیم؟
کمیتھ برگزارکننده.... در پی فراخوان عمومی تشکیل شد. این کمیتھ نھ یک نھاد و سازمان چپ، بلکھ
تجمعی دموکراتیک است. اعضای این کمیتھ فعالین سابق سازمان ھای چپ ھستند با نگاه و گرایشات
متفاوت کھ بھ مانند ھر کمیتھ دیگری ترکیب آن می تواند تغییر کند. تنی چند از اعضای این کمیتھ از
دفاع از زندانیان » : زندانیان سیاسی دھھ 60 ھستند. ما در ھمان آغاز کار و در تعریف خود گفتیم
سیاسی و افشای جنایات 30 سالھ رژیم فاشیستی – مذھبی جمھوری اسلامی و تلاش برای تقویت
ھمبستگی بین المللی و از بین بردن زندان سیاسی وظیفھ ای است عمومی و از آن ھمھ انسان ھای
در گذر 30 سال کلیت » : آزادیخواه کھ بھ ھیچ دستھ و گروه و طبقھ ای تعلق ندارد. توافق کردیم کھ
جمھوری اسلامی بی توجھ بھ جناح بندی ھا مسوول جنایات ھستند. نھ تنھا رژیم جمھوری اسلامی
بلکھ تمامی افراد و جریاناتی کھ در سرکوب مبارزات مردم دست داشتھ اند (نظیر حزب توده، اکثریت
و...) مسوول شناختھ می شوند. ھمچنین با توجھ بھ تجربھ برگزاری برنامھ مشابھی کھ سال پیش در
مونتریال برگزار شد، توافق کردیم افرادی کھ بھ ایران رفت و آمد دارند، عضو کمیتھ یادمان نخواھند
بود، اما کمیتھ در راستای پیشبرد فعالیت ھای خود از ھمکاری ھمھ انسان ھای آزادیخواه استقبال می
دنک. نظر بھ وقایع اخیر در ایران کھ بعد از نمایش انتخابات اتفاق افتاد، برنامھ یادمان امسال ترکیبی
بود از بزرگداشت یاد زندانیان سیاسی دھھ 60 و افق و چشم انداز وقایع اخیر. برای اطلاع از نظرات
مراجعھ نمود. نظرات ما از شروع کار، یعنی ماه www.paivand.ca و دیدگاه ھای ما می توان بھ سایت
یم 2009 در شمارگان پی در پی دوھفتھ نامھ پیوند چاپ مونتریال موجود است. ما در اولین برخورد
بھ وقایع اخیر در ایران، یعنی بھ تاریخ 26 ژوئن 2009 تح یبلط اب عنوان ھشدار نظرات فشرده
خود را در چند پاراگراف بیان داشتیم.
فرازھایی از آن چنین است:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
17
فرجام انتخابات نمایشی و کاملا غیر دموکراتیک در ایران فوران اعتراض و ھمایش مردمی بھ ...»
ستوه آمده از درد و رنجی 30 سالھ بود کھ بھ شدیدترین شکل بھ خاک و خون کشیده می شود. مردم
خشمگین از ظلم سالیان با استفاده از شکاف و اختلافات در بالا پایھ ھای جمھوری اسلامی را
لرزاندند. نگذاریم با استفاده از خشم فروخورده مردم رنج کشیده بھ حل اختلافات در بالا بپردازند.
مردم تاوان آرایش و توازن قوا را در بالا نباید بپردازند.... موسوی در بزنگاھی سخت مردم را بھ
کشتارگاه کشانده و خود دم فرو خواھد بست، ھمانگونھ کھ در دھھ 60 و طی سالیان این سکوت را بھ
«. خوبی نشان داده است
و یا در مطلبی دیگر آوردیم کھ:
اب » برنامھ یادمان امسال کھ با عنوان « رنج سالیان بود کھ مردم را بھ خیابان ھا کشاند نھ رنگ »
برگزار شد، با تمامی نواقص و کمبودھایی کھ داشت، اما « کشورم چھ رفتھ است: از دیروز تا امروز
نسبتا برنامھ موفقی بود، بویژه در جلب نسل جوان کھ در برنامھ ھای قبل تقریبا از آن بی نصیب بودیم.
برنامھ شب اول موزیک و شعرخوانی بود (موزیک نھ از نوع شش و ھشت ش ، آن گونھ کھ دکتر!
می نمایاند) شعرخوانی نعمت میرزازاده بود بھ ھمراه شاعر ایرانی مقیم مونتریال حسین شرنگ، با
ترانھ سرودھایی بود از فریدون فرھی ھنرمند و خواننده متعھد و «! اسلام شویی بس » شعر ماندگار
مردمی، ترانھ سرودھایی کردی بود با صدای راشو ھنرمند کرد، حضور کاوه یغمایی نیز بسیاری از
نسل جوان را بھ مراسم کشانده بود. ھمچنین گروه موزیک لاتینو با اجراھایی زیبا ھمبستگی بین المللی
را بھ نمایش گذاشت. برنامھ روز دوم نیز مجموعھ ای بود بر علیھ کلیت جمھوری اسلامی با حضور:
فروغ ارغوان و آناھیتا رحمانی، دو تن از زندانیان سیاسی دھھ 60 ، عزت مصلی نژاد، کارشناس
ارشد مرکز پشتیبانی از قربانیان شکنجھ، یاسمین میظر فعال سیاسی سوسیالیست، بھرام رحمانی فعال
سیاسی سوسیالیست. البتھ تنی چند از مھمانان دعوت شده بھ دلیل عدم دریافت ویزا و یا مشکلات
شخصی نتوانستند در مراسم یادمان امسال حضور داشتھ باشند کھ نام آنھا اعلام نشد. تنھا کسی کھ
نامش در پوستر آمده بود کھ در آخرین لحظات بھ دلیل عدم صدور ویزا بھ ایشان توفیق حضورشان را
از دست دادیم، سھراب مختاری فرزند زنده یاد محمد مختاری بود. بعد از پایان مراسم امسال و تقریبا
یک ماه پس از آن یعنی در ماه اکتبر فرصتی دست داد تا با استفاده ار حضور مھدی اصلانی و ایرج
مصداقی در آمریکای شمالی برنامھ ای نیز در مونتریال بر این دو خاورانی زنده برگزار کنیم. (از
رفقای تورنتو کھ این فرصت را برایمان فراھم ساختند، سپاس فراوان داریم.) با توجھ بھ وقایع اخیر
در ایران کھ این کمیتھ خود را موظف می دید تا در حد توان در تمامی فعالیت ھای عملی و تظاھرات
بر علیھ جمھوری اسلامی حضوری فعال داشتھ باشد، این حضور بھ ھمراه تلاش برای برگزاری
مراسم و محدود بودن وقتی کھ بر این برنامھ ھا پخش کردیم (کمیتھ ای ھستیم با درگیری ھای روزانھ
زندگی، ما سازمان انقلابیون حرفھ ای نیستیم.) اشکالاتی برایمان فراھم آورد. انجام قریب بھ اتفاق
کارھا بھ دقیقھ 90 و ثانیھ 60 کشیده شد. نمونھ روشن آن تایپ و چاپ قطعنامھ است. ما با توجھ بھ
وقایع اخیر در ایران در مورد آزادی زندانیان سیاسی با تاکید بر اھمیت مبارزات 30 سالھ و جشبن
اعتراضی اخیر دو بند جداگانھ نوشتیم. این دو بند کھ در قطعنامھ یکی از پی دیگری آمده بود با یک
خطای انسانی از تایپ افتاده بود. گرانمایھ دوستی کھ تایپ مطالب ما را بھ عھده داشت، در روز دوم و
در محل جلسھ این کار را انجام داد. ھمان روز بعد از چاپ قطع نامھ متوجھ شدیم کھ بند آزادی بی قید
و شرط کلیھ زندانیان سیاسی در نسخھ چاپی وجود ندارد. بھ ھمین دلیل از پخش نسخھ چاپی قطعنامھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
18
در محل سمینار صرفنظر کردیم و دستنویس قطعنامھ را در پایان جلسھ روز دوم خواندیم کھ ھمگان
شاھد بودند. بعد از سمینار قرار بود کھ این خطای انسانی برطرف شده و سپس بھ نشریات و سایت
ھای مختلف ارسال شود کھ این کار شتابزده انجام گرفت و نتیجھ اش ھمان شد کھ این بند در قطع نامھ
ما غایب است. بھ ھمین سادگی. بھ روایت دکتر! "با این کار خواستیم چشمکی بھ طرف اصلاح طلبان
روانھ سازیم" چشمکی در کار نبود و لبخندی نیز دریافت نکردیم. بدون حضور آن بند در قطع نامھ ھم
می توان بھ اھداف و نظرات برگزار کنندگان پی برد. وقتی حمایت از خانواده ھای بھ خون تپیدگان
کشتارھای دھھ 60 و تلاش برای تحقق خواست ھای آن خانواده ھا کھ در اطلاعیھ ھای مختلف طرح
کرده اند، در یک قطعنامھ نقش می بندد، اھداف روشن است. این کمیتھ کھ بر خلاف سنت رایج از 8
عضو داوطلب تشکیل شده بود، بنای کار را بر بحث ھای اقناعی قرار داد، نھ رای گیری ھای متداول.
اگر از زبانی استفاده کرده ایم کھ برخی از جریانات، نھادھا و سازمان ھا در بیانیھ ھای خود جز آن
آورده اند، این بھ ترکیب و توافق اعضای کمیتھ ربطی مستقیم دارد. کمیتھ ای کھ بیانیھ ھای و
نوشتارھایش الزاما مورد نظر و طبع تمامی اعضایش نیست، اما برای پیشبرد ھدفی مشخص تلاش
کردیم، زبانی را بھ کار بندیم کھ مورد پذیرش ھمھ اعضای کمیتھ قرار گیرد. بخشی از اعضای این
کمیتھ از این کھ شعار زنده باد سوسیالیسم در پایانھ اطلاعیھ و بیانیھ ھا نیامده است، ناخرسندند، اما
خرسندی خود را از موفقیت مجموعھ کاری کھ بھ شکلی دموکراتیک پیش رفت پنھان نمی دارند.
ھمچنین بر اساس توافقات اولیھ از ھیچ گروه، سازمان و حزب سیاسی برای شرکت در مراسم دعوت
بھ عمل نیاوردیم، اما از حضور داوطلبانھ افراد و یا دریافت پیام ھای ارسالی امتناع نکردیم. گروه ھا،
احزاب و سازمان ھایی بویژه بعد از وقایع اخیر نسبت بھ موضع ایران حساس تر شده، عکس العمل
نشان می دھند کھ بخشی از این حساسیت را با حضور خود در مراسم نشان دادند. با این توضیح
مختصر بر می گردیم بھ نوشتھ جابر کلیبی:
کھ نگذاریم جنایت تاریخی کشتار زندانیان سیاسی در » با نگاھی بھ عنوان بھ اصطلاح مسوولانھ متن
خواننده می خواھد بداند کھ این ،« ایران وسیلھ ای برای سوءاستفاده فرصت طلبان و سوداگران شود
فرصت طلبان و سوداگران کیانند؟ اساس تلاش او بر این است کھ با انشا نویسی خواندن قطعنامھ
پایانی مراسم یادمان امسال در مونترال نشان دھد کھ برگزارکنندگان مراسم یادمان می خواھند بھ
از نگاه .« کروبی و موسوی چشمک بزنند و در سلامت سیاسی اعضای این کمیتھ شک و تردید دارند
ما نسبت بھ جنبش اعتراضی اخیر کھ بھ قول ایشان رھبریتش در دست موسوی است؟ برآشفتھ و ما را
متھم ساختھ اند. پدرخوانده در پی تسویھ حساب « مخدوش کردن مرز انقلاب و ضد انقلاب » بھ
شخصی است. برای این کھ نشان دھیم چرا تسویھ حساب شخصی است و در ادامھ نیز بدان خواھیم
پرداخت، ناچار باید قدری بھ عقب برگردیم، زمانی کھ این دو بھ مونتریال تشریف فرما شدند، ما بی
اعتنا بھ ھشدارھای رفقا و یارانی در اروپا بھ دیدارشان شتافتیم. تنی چند از رفقای ما ھمانگونھ کھ در
مورد سایر تازه واردین نیز انجام داده بودند، در مورد این دو نیز از ھیچ کمکی فروگذار نکردند. ام
در اوایل آشنایی با توجھ بھ شناختی کھ از جو سیاسی مونترال داشتیم بھ این دو گفتیم کھ در این شھر
افرادی حضور دارند کھ زمانی فعال سازمان ھای سیاسی چپ بوده اند و با حضور افرادی خوشفکر و
خوش نام می توان زمینھ ھای ھمکاری ھای مستمر را فراھم ساخت. خوشفکری این دو را در نوشتھ
ای کھ اخیرا چاپخش کرده اند بوضوح می بینیم. اما از گزند خوش نامی شان ما نیز بی نصیب نماندیم.
دکتر! و یار غارش بعد از دریافت کمک ھای ارزنده و حل مسائل اقامتی و تثبیت در این کشور دست
بھ تھمت زنی و حاشیھ سازی در مورد رفقایی زدند کھ از کمک ھایشان بھره مند شده بودند. استفاده
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
19
ابزاری پدرخوانده در کار جمعی نیز کار دست شان داد و افرادی کھ در اتحاد سوسیالیستی ایرانیان
مونترال فعالیت می کردند (بھ قول ایشان در آن جاخوش کرده بودند، از برای چھ؟) با انتقاد از سبک
کار پدرخوانده و یار غارش عطایش را بھ لقایش بخشیدند. ما از این دو شناخت داشتیم اما تصور می
کردیم کھ تغییر شرایط آب و ھوایی تاثیراتی مثبت در حالات این دو می تواند پدید بیاورد. اما دریغ.
جابر و پروانھ بعد از تخریب اوضاع در آنسوی آب ھا اینجا نیز آنچنان شرایط مسموم و آلوده ای را
بوجود آوردند کھ ترجیح دادیم خود را از حضورشان محروم سازیم یعنی خود را از این دو طرد
کردیم.
اما نوشتھ مورد بحث.
دکتر! چانھ می زند کھ برنامھ مونترال یک شب و یک روز بود نھ دو روز. بھ باور ما چانھ زدن در
این مورد بیھوده است چرا کھ او از ھر چیزی برای سنگین تر کردن خزعبلات کیلویی اش بھره می
جوید. مرقوم فرموده اند بھای ورود شب اول 30 دلار (احتمالا موزیک خریدار بیشتری از سیاست
دارد؟!) و روز دوم کھ در واقع بحث ھای سیاسی در آن انجام گرفت، 15 دلار بود؟ برگزارکنندگان
سمینار ظاھرا تابع قانون بازار یعنی عرضھ و تقاضا ھستند و یادمان کشتار زندانیان سیاسی را با
باید بگوییم کھ با سرشکن کردن کل ھزینھ ھا ورودی روز اول را 30 دلار «. تجارت یکی گرفتھ اند
قرار دادیم، اما بھ ھیچ وجھ بھ دلیل مالی مانع حضور افراد نشدیم. مشتاقان زیادی بدون ارائھ بلیت
وارد سالن شدند کھ ما از جیب سوداگرانھ و فرصت طلبانھ خود ھزینھ کردیم. کاملا درست می فرمایند
متاسفانھ موزیک بیشتر از سیاست خریدار دارد. شاھد مدعا این کھ در روز اول نزدیک بھ 500 رفن
شرکت داشتند، اما در روز دوم تعداد شرکت کننده از مرز 90 نفر فراتر نرفت. دلایل تاریخی متعددی
می توان شمرد کھ عمومیت دارد، اما بویژه در این شھر از چپ و فعالیت ھای سیاسی چنان ھیولایی
ساختھ ایم کھ ھمگان را حتی متحدین بالقوه خود را کمابیش از خود رانده ایم- اگر ارزش ھایی کھ بدان
پای بندیم (کھ با توجھ بدان ارزش ھا مجموعھ جمع بھ اتفاق بر آن نظر داد) اجازه می داد آنگاه روشن
می ساختیم کھ چھ کسی تجارت را با سیاست در ھم آمیختھ است، ما یا دکتر؟! کھ در ازای دریافت
مبالغی اضافی کلھ معلق می زند. بگذریم. میگویند اشاره ای بھ رزمندگان کمونیست، سوسیالیست و
مجاھد نداشتھ ایم. زبان مان التقاطی است از ستایشگران زندگی گفتھ ایم بی آن کھ بگوییم از برای کدام
زندگی ستایشگر بوده اند. زبان ما التقاطی است؟ گنگ است؟ انشایمان بد است؟ باشد. اما مگر ما یک
سازمان سیاسی با شعارھای سیاسی روشن و گویا بودیم کھ از آن عدول کرده باشیم؟ نگاه مان نازل و
ابتدایی است؟ باشد. اما وقتی کلیت رژیم فاشیستی – مذھبی جمھوری اسلامی بی ھیچ توھمی بھ جناح
ھای اصلاح طلب و محافظھ کار خودساختھ اش را در بیانیھ ھا و نوشتارھای مختلف مورد حملھ قرار
داده ایم، نمی بینند؟ لکنت زبان داریم؟ شاید. خطا داریم و کمبود؟ شاید. اما در شناخت از رژیم
جنایتکار جمھوری اسلامی بھ خطا نرفتھ ایم. این چرا برجستھ نمی شود؟ می دانیم چرا و در ادامھ بدان
خواھیم پرداخت.
پدرخوانده نوشتھ اند:
نام بردن از جنبش اعتراضی اخیر بطور عام و بدون مرزبندی با سازمان دھندگان آن (موسوی) »
برھم زدن مرز انقلاب و ضد انقلاب است. نگاه ما تفاوت اندکی با نگاه این آقا دارد. ما موسوی را
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
20
رھبر اعتراضی جنبش اخیر نمی دانیم. موسوی بارھا و فلھ ای در بیانیھ ھا و گفتارھای خود از حفظ
رژیم جمھوری اسلامی نھ یک کلمھ بیشتر و نھ یک کلمھ کمتر سخن گفتھ است. وقتی مردم خشمگین
با وجود دریافت چنین پیام ھایی و بھ دور از ھر گونھ ھیاھو شعارھایی سر می دھند کھ سریعا و شدیدا
مورد اعتراض موسوی قرار می گیرد و اما باز ھمان شعارھا را تکرار می کنند، آیا باز ھم جنبش
اعتراضی اخیر را باید بھ موسوی ربط داد؟ می گویند کمیتھ یادمان نیم نگاھی بھ اصلاح طلبان داشتھ
و بھ موسوی و کروبی و گنجی چشمک زده است (و این را بھ دفعات تکرار کرده است) می گویند با
رد مبارزه طبقاتی در مونترال مرز انقلاب و ضد انقلاب را بھ ھم زده ایم. اگر سرنوشت مبارزه
طبقاتی ایران در مونترال تعیین می شود، پس آن ھنگام کھ رفقای ما با حضور خود در میان
تظاھرکنندگان مدافع موسوی و کروبی با حمل اسناد جنایات 30 سالھ رژیم و با شعار سرنگون باد
رژیم جمھوری اسلامی ناسزا می شنیدند، پدرخوانده و یار غارش کجا تشریف داشتند؟ این دو در ھیچ
یک و با تاکید می گوییم، در ھیچ یک و حتی برای لحظھ ای در تجمع ھای اعتراضی اخیر علیھ
جمھوری اسلامی شرکت نداشتھ اند. شاید در ھراس از تف باران (آن ھم نھ از طرف سبزھا، بلکھ از
جانب مدافعین نگاه بھ غایت انسانی چپ) خانھ نشینی پیشھ کرده اند؟ و یا شاید با اعتقاد بھ رھبری
موسوی در جنبش اعتراضی اخیر خیال خود را کاملا راحت کرده اند؟ بھ باور ما گزینھ سوم، یعنی
ھر دو گزینھ راست تر می نماید. پدرخوانده در ادامھ با سفسطھ بھ شعار نمی بخشیم و فراموش نمی
کنیم و برخورد بھ جامعھ مدنی و ...پرداختھ و ما را بھ موسوی و کروبی نزدیک می سازند. خواننده
کاملا در می یابد کھ ما در ارتباط با جامعھ مدنی و رد آن از زبان ادبیات این آقایان استفاده کرده ایم.
می گویند:
باید بگوییم اگر روزی بھ این نتیجھ ،« چشمک زدن نویسندگان قطع نامھ بھ اصلاح طلبان یتموکح »
برسیم کھ بھ لحاظ سیاسی باید در کنار موسوی و کروبی و گنجی قرار بگیریم، با صدایی رسا اعلام
خواھیم کرد و با صداقت در کنارشان خواھیم بود. وقتی در حاشیھ و متن جنبش چپ ایران نمونھ ھایی
داریم کھ مجذوب دوسیدّین! شدند، مجذوب لبخندھای ملیح اولی و سبزینھ گی دومی و راه شان را جدا
کردند؛ وقتی سبز بودن مد روز است، پس ما را چھ باک؟! اصرار بیھوده است. حتی اگر کسانی از
این کمیتھ سبزینھ گی پیشھ کنند، تغییری در اھداف آن نخواھد داد، اما چرا اصرار می ورزند؟!
در جایی دیگر می گویند:
مضمون و محتوای سیاسی قطعنامھ دقیقا فاصلھ گرفتن از موضعگیری ھا و فعالیت ھایی است کھ بھ »
این کھ ما از «. ھمین منظور توسط نیروھا و جریانات چپ رادیکال اعلام می شود و انجام می گیرد
مواضع چپ و یا جریانات چپ رادیکال فاصلھ گرفتھ ایم (کھ چنین نیست) اما ایشان باید بھ این پرسش
پاسخ دھند کھ جریانات چپ رادیکال و کمونیست کدامند؟ تنی چند از شخصیت ھایی را کھ سرمایھ
جنبش چپ محسوب می شوند بھ نام بشمارند. پدرخوانده ی روانپریش ما بجز خود و یار غارش ھیچ
کس را و با تاکید می گوییم ھیچ کس را بھ عنوان چپ رادیکال و کمونیست نمی شناسد. ھمگان راست
ھستند. خلاف می گوییم؟ لطفا اسامی بخشی از آن جریانات را اعلام بفرمایند. اما تا آن ھنگام متولی
جریانات چپ نگردند کھ اگر غیر از این باشد، یعنی اگر متولی جنبش چپ جابر کلیبی است، ما را چھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
21
باک کھ بگوییم دیری است از آن جنبش فاصلھ گرفتھ ایم. از این ھمھ بی پرنسیپی حال مان بھم می
خورد. تن ھامان کھیر می زند.
در جایی دیگر می گویند:
دنبالھ رو و تحت تاثیر اصلاح طلبان دولتی ھستیم و با استناد بھ یکی از خواست ھای ما می نویسند، »
بھ رسمیت نشناختن دولت احمدی نژاد از طرف جامعھ بین المللی. قبل از ھر چیز باید بگوییم کھ او
این خواست ما را تحریف کرده و بعد بدان شاخ و برگ داده و ھر آنچھ را کھ می خواست نوشتھ است.
بھ رسمیت نشناختن دولت احمدی نژاد از طرف » : خواست قطعنامھ در آن بند مورد اشاره چنین است
جامعھ بین المللی و بستن سفارتخانھ ھای جمھوری اسلامی بھ مثابھ جاسوسخانھ و مراکز تروریستی.
پیشتر گفتیم کھ ما نگرش مان با نگاه این آقا متفاوت است. فرضبفرمایید کھ این شعار یعنی بھ رسمیت
نشناختن دولت احمدی نژاد از طرف جامعھ جھانی بھ بار بنشیند، تحقق این شعار نھ تعویض جایگاه
احمدی نژاد با موسوی بلکھ یک پیروزی مھم برای توده ھای تحت ستم ایران خواھد بود و آنھا را
برای سرنگونی رژیم جمھوری اسلامی مصمم تر خواھد ساخت. آشفتھ فکری را بنگرید! فرموده اند:
در پایان قطعنامھ شعارھای بی پشتوانھ ای چون تشکیل گروه دائمی یادمان کشتار زندانیان سیاسی »
دھھ 60 و در اولین گام تھیھ و نصب مجسمھ مقاومت ایران داده شده کھ تغییری در سیاست و ماھیت
بی پشتوانھ؟ بھ راستی پدرخوانده از چھ برآشفتھ است؟ «. سازشکارانھ نویسندگان قطعنامھ نمی دھد
رسیدن بھ تشکیل کمیتھ دائمی یادمان کھ بھ اراده، تلاش و خواست ما و دیگر مبارزان و آزادیخواھان
از طرف جابر کلیبی بھ youtube ربط مستقیم دارد، بی پشتوانھ است یا ارسال پیام ھای پی در پی در
توده ھای ایران کھ بھ پا خیزند. کدامین بی پشتوانھ است؟ این گونھ است کھ مورد تمسخر ھمگان قرار
گرفتھ است. از چپ و راست. برآشفتگی ایشان از این است کھ بلوکی با ھمکاری تعدادی در این شھر
بھ ھمراه رفقایی از تورنتو و واشنگتن در حال شکل گیری است کھ پدرخوانده را در آن جایی نیست.
بھ ھمین سادگی. ایشان در جایی دیگر بھ نقل از یک مقام وزارت اطلاعات حکومت اسلامی می گویند
رژیم از ترفندھای مختلف در جھت تخلیھ اطلاعات ایرانیانی کھ بھ ایران رفت و آمد دارند و » کھ
کاملا درست است. اما پدرخوانده باید بداند کھ افشاگری ھای «. بویژه بورسیھ ای ھا استفاده می کند
مقام اطلاعاتی آنجا کھ بھ ساختن سازمان ھا و تجمع ھای موازی با وزارت اطلاعات اشاراتی دارد،
دیگرگونھ ھم می تواند تعبیر شود. یعنی پرسش این می تواند باشد! کسی بھ مانند جابر کلیبی کھ در
طی سالیان ھرگونھ حرکت و تجمعی را با شعارھای آتشین گونھ ی سوسیالیستی، کارگری و چپ
رادیکال بھ ھم زده و یا سعی در از بین بردنش داشتھ است (بھ ویژه در جنبش چپ ایران و نھادھا و
انجمن ھای دموکراتیک) کسی کھ برای از بین بردن ھر آن چیزی کھ مخالف نظراتش باشد، از اتھام
زنی، انگ، سفسطھ، حاشیھ سازی و... دریغ نکرده است، کسی کھ شک و تردید در سلامت سیاسی
را حق و وظیفھ خود می داند و بھ این وظیفھ با اعلام اسامی بخشی از « یادمان » اعضای کمیتھ
اعضای این کمیتھ در یک چرند نامھ ی مونتریالی دست بھ یک کار کاملا پلیسی می زند، ھمھ این
فعالیت مسوولانھ! را با چھ ھدفی انجام می دھد و در خدمت چھ نیرویی می داند؟ با احساس
مسوولیت! و وظیفھ خطیری کھ ایشان دارند آیا باز ھم نیازی ھست کھ بورسیھ ای ھا تخلیھ اطلاعاتی
شوند؟ جابر این وظیفھ را با اعلام اسامی رفقای ما انجام می دھد. این شیوه ھای پلیسی در پچ ش نج
ایران ھیچ گاه ره بھ جایی نبرده است. ما اعضای این کمینھ افراد شناختھ شده ای ھستیم، اما اسامی
خود را بھ شکل علنی اعلام نکرده ایم. با این ترفند دکتر! چگونھ باید برخورد کرد؟ پس ما چھ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
22
بیاندیشیم؟ این کارھا را در خدمت چھ کسانی بنامیم؟ کسی کھ بھ ابتدایی ترین پرنسیپ ھای انسانی و
اخلاقی پای بند نیست (پرنسیپ ھای انقلابی پیشکش) بھ ھر لباسی می تواند در آید. بگوییم این وظیفھ
ای است کھ بھ او داده شده است. اما ما دوست می داریم روان پریشش بخوانیم و ھنوز ھم براین
پرسش پاسخی نیافتھ ایم کھ اگر تکنولوژی اینترنت و دیجیتالی وجود نمی داشت، روان درمانی جابر
کلیبی این پدرخوانده ی جنبش چپ ایران و پروانھ قاسمی چگونھ می بود؟ استفاده بھینھ از این
تکنولوژی برایشان معنایی ندارد. این دو کھ بخشی از اوقات پرقیمت!! خود را صرف مبارزه با کمیتھ
یادمان کرده اند، چرا کوچکترین (با تاکید می گوییم) حرکتی در جھت افشای فعالیت ھای بھ اصطلاح
فرھنگی رژیم جمھوری اسلامی در این شھر انجام نمی دھند؟ در این رابطھ ھیچگونھ برخوردی از
این دو را شاھد نیستیم. این دوگانگی را چگونھ توضیح دھیم؟ بھ حساب سن و سالش گذاشتھ و از آن
درگذریم؟ او کھ در تشخیص و تعیین منافعش کاملا ھشیار است، بااین کارھا بھ چھ کسانی م رُس
میزند؟ اینرا چھ بنامیم؟
رفقا، یاران، دوستان!
بازھم می گوییم از این سطور را نوشتیم متاسفیم. نھ از این رو کھ بر این دو ارزش قائلیم. ھیھات.
ھیھات کھ چنین نیست. اما از آنجایی کھ متاسفانھ پدرخوانده بھ اصطلاح بھ جنبش چپ ایران منتسب
است، از چنین برخوردی بھ خود نمی بالیم، و تف سربالایی است کھ بر سر خود ما نیز نشستھ و
سنگینی خروارھای فرود آمده بر خود را در این شھر احساس خواھیم کرد؛ اما گریزی نیست.
پدرخوانده کھ ھمیشھ نقش برادر حاتم طایی ( 2) را بازی کرده است، بی اعتبارتر از آن است کھ می
پنداشتیم. بی اعتباری او برای ما اعتبار نمی آفریند، اما جابر سالھاست کھ جز این می اندیشد. از بی
اعتبار ساختن دیگری در پی اعتبار بخشیدن بھ خود خویشتن است. ما با جستجویی مختصر در جنبش
چپ ایران حقیرتر از جابر، باز ھم کلیبی را یافتیم. چھ در عرصھ نوشتاری و یا گفتاری سبک کار و
شگرد ھمیشھ یک سان است. اتھام زنی، انگ، سفسطھ، سانسور، پرخاش و زبانی تکراری و از نفس
افتاده. اگر ھم در حیطھ گفتاری باشد، ھمھ موارد فوق با چاشنی جیغ ھای بنفش خانم قاسمی ھمراه با
پرواز انگشت اشاره در فضا برای پیشبرد اھداف و نظرات خود. یاد گرفتھ ایم کھ افراد را نھ بر اساس
شعارھا و ھای وھوی، بلکھ بر اساس عملکردشان بسنجیم. بر اساس ھمین عملکردھاست کھ کاخ
شیشھ ای پدرخوانده سالیانی است کھ تر کَ ھای اساسی برداشتھ است. او در گذر سالیان از این شیرین
کاری ھا فراوان داشتھ است. بھ راستی چرا در ارتباط با مسائل اجتماعی و بویژه آن گاه کھ بھ کشتار
زندانیان سیاسی دھھ 60 ربطی مستقیم دارد، رقابتی فکر می کنیم؟ اگر در تجمعی و کمیتھ ای حضور
نداریم، چرا در در پی تخریب آن بر می آییم؟ ما در عین حالی کھ از برگزاری برنامھ یادمان امسال
در مونترال خرسندیم، از برگزاری برنامھ ھایی مشابھ در ھانوفر، استکھلم، واشنگتن، آمستردام،
تورنتو و... بھ خود می بالیم. بھ خود می بالیم کھ رفقایی در دیگر شھرھا کاری را کھ شاید ما در این
شھر کوچک بھ درجاتی ضعیف انجام دادیم، آنھا بھ شکلی قوی بھ اتمامش رساندند. رقابت ما با
خودمان است کھ در سال ھای دیگر از ضعف ھای خود فاصلھ بگیریم. تلاش برای نھادینھ کردن این
کھ جنایت سال ھای 60 دیگر نباید تکرار گردد و تلاش برای ساختن یک جامعھ انسانی برای حفظ
کرامت انسان. تا آن روز وای بھ حال مردمی کھ رھبر مبارزاتی اش بر علیھ جمھوری اسلامی
موسوی، کروبی و خاتمی باشد و چپ رادیکال اش جابر کلیبی. اگر چنین باشد بھ حال آن مردم زار
زار باید گریست. ما بر پدرخوانده این ھنرمند و سناریونویس برجستھ واقعا متاسفیم. سناریونویسی از
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
23
جنس حاج حسین آقا شریعتمداری، با اندکی تفاوت، پوست انداختھ و بی قدرت. چرا کھ اگر قدرتی یم
کارگری براه می انداخت. آن گاه ما می ماندیم و حسین آقا « کشتارگاه » داشت، بھ نام نامی طبقھ کارگر
کلیبی. ما با گردن ھایی شکستھ و او با لبخندی بھ خون نشستھ. این بود انشاء ما، با پایانی بی شعار.
ملالی نیست جز کف دستی پرنسیپ. باشد تا مجالی دیگر، در فضای سالم تر و با انشایی بھتر، روان
رت.
کمیتھ برگزار کننده یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در ایران مونترال، کانادا 28 نوامبر 2009
***
1) جابرکلیبی خیلی دوست می دارد خود را دکتر بنامد. با دکتر خواندن خویش می انگارد نگاه سیاسی
و اجتماعی اش ارزشمندتر می گردد. چ کھ می داند. او خود را وجدان جامعھ و جنبش چپ ایران
نیز ظاھر می شود. Godfather می داند پس در نقش پدرخوانده
2) آورده اند کھ حاتم طایی حاکم وقت یمن را برادری بود بھ غایت حسود و دلچرکین از شھرت و
معروفیت حاتم. برای آرامش دل خود پی چاره بود تا این کھ راه را در چشمھ آب یافت. پس روزی
برفت و در آب چشمھ بشاشید! آلوده ساختن آب شھرت و معروفیتی صدچندان برایش بیاورد. حال
حکایت دکتر است. او سالیانی است کھ بھ مسموم ساختن و آلوده کردن فضای سیاسی جنبش چپ ایران
مشغول بوده است؛ فردیکھ ادامھ حیات سیاسی خود را در فضایی مسموم جستجو میکند ودراین راه از
ھیچ چیزی رویگردان نیست.
***
ضمیمھ 1- ھمکاری "کمیتھ" با سلطنت طلبان در برگزاری 16 آذر
ھر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد
از "شاه" کارھای جدید "کمیتھ ی یادمان کشتار زندانیان سیاسی در مونترال"
بھ مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، روزی کھ رژیم شاه سھ دانشجوی مبارز را بھ قتل رساند، کمیتھ ای کھ مدعی دفاع از مبارزات مردم ایران
است، تظاھراتی را با ھمکاری فعال سلطنت طلبان، یعنی مسببین واقعی این کشتار برگزار کرده است. این اولین بار در تاریخ مبارزات
سیاسی است کھ افرادی تحت عنوان "کمیتھ ی یادمان کشتار زندانیان سیاسی در مونترال" 16 آذر را با شرکت سلطنت طلبان، برگزار می
دننک.!؟
ھمانطور کھ در متنی کھ در نشریھ پیوند منتشر شده است و آن را در زیر مشاھده می کنیم، یکی از شاه الھی ھای معروف مونترالی از
سخنرانان این تظاھرات بود. اینھم دلیل دیگری است مبنی بر بھ ابتذال کشاندن مبارزه توسط این کمیتھ، پس از ھمکاری تنگانگ آن با اصلاح
طلبان حکومتی در تظاھرات ماھھای گذشتھ. فکر نکنید اشتباھی در کار این کمیتھ کھ متشکل از اصلاح طلبان، سلطنت طلبان، توده ای ھا و
افراد سرخورده و در یک کلام شدیدا ضًد چپ است، رخ داده است، خیر! اقتضای طبیعت طبقاتی تشکیل دھندگان این کمیتھ است کھ زمانی
کتابخانھ نیما را در اختیار داریوش ھمایون، وزیر اطلاعات رژیم شاه برای تبلیغ نظرات ارتجاعی او کھ ھمکاری با جناح ھای جمھوری
اسلامی اساس آن آنست، قرار دھند، روز دیگر در ھمکاری با سبزی ھای مونترالی تظاھرات برگزار کنند، چندی بعد 16 آذر را با سلطنت
طلبان سازماندھی نمایند و ...، ھمھ این ھا با چاشنی لجن پراکنی علیھ کمونیست ھا و چپ رادیکال ھمراه است.
نشریھ دوھفتگی پیوند، شماره 24 ،932 آذر 1388
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
24
کمیتھ ») ، "روز 7 دسامبر برابر اب 16 آذر( روز دانشجو) از ساعت 5 بعد از ظھر، در محل میدان فیلیپس مونترال بھ دعوت برو بچھ ھای چپ
برای بزرگداشت و ھمبستگی با جنبش دانشجویی و جنبش مردم ایران، در سرمایی سخت ،(« یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در ایران
تظاھراتی بر پا شد.
آنچھ بیش از ھمیشھ در ذھن و جا ایرانیانی، کھ بھ یکدستی آراء در اینگونھ گردھمایی خو کرده ایم، ماند، حضور دیدگاه ھای مختلف و گاه
می شناسیم، در پایان این تظاھرات از « شاه » متضاد بود. دوست من، آقای احمد مصطفی لو، کھ در این شھراورا بھ عنوان کوششگردرجبھھ ی
آزادی ایران و بردباری و تساھل و ... تفگ نخس... سخن او در دل بسیار نشست، این کار را بھ او تقدیم می کنم."
سیروس یحیی آبادی
آقای مصطفی لو، سلام، درود...
(در متن نشریھ روی سلام یک ضربدر قرمز کشیده شده است)
***
ضمیمھ 2- کارت تبریک "کمیتھ" بھ مناسبت نوروز
این ھم کارت تبریک سال نو "کمیتھ یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھھ 60 در مونترال"!
دستبرد جریان سبز و عوامل آن بھ رخدادھای تاریخی برای خالی کردن مضمون رادیکال و انقلابی آن ھا روز بروز
گسترش می یابد! صرفنظر از تصویر منفعلی کھ بھ ھیچ وجھ با آرمان و ایده ھای سرخ و انقلابی قتل عام اگدشن دھھ
60 در ایران ھم خوانی ندارد، انتخاب رنگ "سزب" در شرایط کنونی یک انتخاب سیاسی است! با چنین انتخابی معلوم
می شود کھ افراد این کمیتھ کمترین اعتقادی بھ شعارھایی کھ در زیر آرم کمیتھ آورده اند، ندارند!
آیا دیگر کمترین شکی در مورد تعلق این کمیتھ بھ جریان ارتجاعی سبز باقی می ماند؟
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
25
*****
ضمیمھ 3- مسیر ارسال فحشنامھ "کمیتھ"
---------- Forwarded message ----------
From: PAIVAND
Date: Sat, Nov 28, 2009 at 3:30 PM
Subject: your files
To: sulmaz13@gmail.com
---------- Forwarded message ----------
From: Sulmaz
Date: Sat, Nov 28, 2009 at 6:44 PM
Subject: Fwd: your files
To: koshtaredahe60@gmail.com
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
26
***
Forwarded message ----------
From: Sulmaz
Date: Sat, Nov 28, 2009 at 6:45 PM
Subject: Fwd: your files
To: a_ahmadian33@hotmail.com
***
ba salam
---------- Forwarded message ----------
From: Sulmaz
Date: Sat, Nov 28, 2009 at 6:45 PM
Subject: Fwd: your files
To: youkabiri@gmail.com
***
---------- Forwarded message ----------
From: Sulmaz
Date: Sat, Nov 28, 2009 at 7:03 PM
Subject: Fwd: your files
To: alidarvazehghari@yahoo.com
***
Sam 28 novembre 2009, 19 h 07 min 16 s
De : Sulmaz
Ajouter dans les contacts
À : int_for@googlegroups.com
2 fichiers Télécharger tout
Yadman 60.pdf (157Ko); Yadman 60.doc (95Ko)
ba salam
bayanieh komiteh yadman zamime ast
siamak
***
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
27
ضمیمھ 4- گفتھ ھای پارسا بناب در باره حزب توده
"اما جریان حزب توده، این کھ خیانت کرد، من خوب روایت مختلفی دارم. قبلا مًنھم فکر می کردم
ولی امروز با شرایط روزگار خودمان و با جمعبندی ھای جدیدی کھ از اوضاع میشھ، من فکر می کنم
حزب توده شدیدا بًا بی عملی روبرو گشت، با محدودیت ھای تاریخی کھ داشت نتوانست آن وظیفھ
بزرگی را کھ بھ عھده اش بود، انجام بده. منھم مثل شما تا 10 سال گذشتھ فکر می کردم حزب توده
خیانت کرده و امروز بھ آن اعتقاد دیگر ندارم."(پیاده شده از بخش 11 سخنرانی پارسا بناب در
مونترال کھ بھ دعوت "کمیتھ یادمان کشتار دھھ 60 " انجام گرفتھ بود) آن را می توانید در یوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=gwZ-n6EUZCI
ببینید.
***
برای اطلاعات بیشتر در مورد "کمیتھ" و بطور یلک اوضاع شھر مونترال می
توانید بھ منابع زیر رجوع کنید :
1-www.worldtv.com/red.movement
2-www.worldtv.com/montreal.overture.committee
و نیز نشریھ "جنبش سرخ" را از آدرس زیر دریافت کنید :
red.movement.magazine@gmail.com
PDF