نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

صفحات ١٥٧ تا ١٦٤ کتاب خاطرات اشرف پهلوی

« چهره هائی در آئينه »

خانم اشرف پهلوی در صفحات ١٥٧ تا ١٦٤ کتاب خاطراتش تحت عنوان « چهره هائی در آئينه » به تماس با دونفر از عوامل اطلاعاتی کشورهای انگليس و ايالات متحده آمريکا در رابطه با ماجرای سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق اشاره نموده است. او در آن کتاب با صراحت به نقش خود و سازمانهای جاسوسی بيگانگان ( « سيا » و «انتليجنت سرويس» ) در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ که پهلويست ها ، از جمله آقای داريوش همايون و متحدينشان کوشش دارند تا آنرا تحت عنوان « قيام ملی » به مردم ايران حقنه کنند، اقرارکرده است. ما بدون هيچگونه تفسيرو اظهار نظر در باره نظرات او، به انتشار آن صفحات، بعنوان يکی از اسناد مربوط به کودتای ٢٨ مرداد،دست می زنيم .

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی سازمان سوسياليست های ايران

١٦ آذر ١٣٨٦