نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

نس پارسا بناب- دو نمونه از پدیده های جهانی شده در مسیر حرکت جهانی سرمایه- بخش دوم و پایانی

نس پارسا بناب- دو نمونه از پدیده های جهانی شده در مسیر حرکت جهانی سرمایه- بخش دوم و پایانی

۰۶,۱۱,۱۳۹۰
parsabonab younes 24012012بخش دوم و پایانی:جهانی گرائی روسپیگری در فاز فعلی گلوبالیزاسیون
• در بخش اول این نوشتار به جهانی گرائی پدیده ی شکنجه جنسی (تجاوز) در زندانهای جهان منجمله درایران پرداخته شد. دربخش دو م و پایان ی ای ن نوشتا ر مسئل ه ی جهان ی شد ن صنع ت سکس (روسپیگری) بویژه در خاورمیانه مورد بررسی مختصر قرار گرفته است ...
❊درآمد:
  دربخش اول این نوشتار به جهانی گرائی پدیده ی شکنجه جنسی (تجاوز) در زندانهای جهان منجمله درایران پرداختیم. دربخش دوم و پایانی این نوشتار نیم نگاهی به مسئله ی جهانی شدن صنعت سکس (روسپیگری) بویژه در خاورمیانه می افکنیم. چون اکثریت بسیار قابل توجه تحلیل های جهانی گرائی سرمایه جنبه سیاره ی صنعت روسپیگری را یا در نظر نمیگیرد و یا خیلی کم توجه دارد، نگارنده دراین بخش مسئله ی جهانی شدن سکس درمسیرحرکت سرمای ه بویژ ه د ر کشورهای خاورمیانه و مضامین مربو ط به آ ن (کالائی شدن، سیر تردد کودکان ، روسپیگری ، فورا ن و رونق هرز ه نگاری پورنوگرافی کودک ، توریسم سکس ی و شیوع بیماریهای واگیردار سکسی منجمله ایدز) را مورد بررسی قرار می دهد.
❊ تعریف و مفهوم روسپیگری جهانی شده
  صنعت و تجارت سکس که عموما از جابجائی مهم جمعیت (مهاجرت) یا جنگ و نا امنی و فقر ناشی  ا ز آنها به وجود می آید ، باعث کسب سود و امتیازات باورنکردنی ا ز سوی صاحبا ن این صنعت میگردد. بدون تردید گسترش روسپیگری بعنوان صنعت جهانی از تبعات بسیار مشخص پروسه ی
فلاکت بار و ویرانساز حرکت سرمایه در سطح جهانی (گلوبالیزاسیون) در فاز فعلی تاریخ سرمایه داریست.
    روسپیگری (تن فروشی = "فحشا") که مضمون اصلی تجارت و صنعت سکس محسوب می شود، نیزمثل پدیده هائی چون شکنجه، ستم ملی و نژاد پرستی یکی از عادات و فعالیتهای نکوهیده بشری درجوامع پیشا سرمایه داری بوده است. منتها بعد و عمق و گستره ای آن (باز مثل شکنجه، ستم ملی وتبعیض و آزار جنسی) محدود به مناطق درون کشورها و امپراطوریهای شبه قاره یی و نیمه قاره یی میگشت. ولی امروز رشد برق آسای تجارت سکس بعُد و وسعت جهانی پیدا کرده و در سی سال گذشته (درفاز فعلی گلوبالیزاسیون = گسترش "بازار آزاد" نئولیبرالی سرمایه داری) بطور جدی حقوق اساسی بشریت زحمتکش بویژه زنان، کودکان و نوجوانان را که به کالاهای سکسی در سطح جهانی تبدیل شده اند، پایمال ساخته و یا آنها را به زیر سئوال برده است. به عبارت دیگر، اکثریت دولتهای جها ن و سازمانهای بی ن المللی پس ا ز بررسی ها و تبادل نظر ها که افشا گر فلاکت بار ترین پی آمدهای جهنی شده بازار سکس بویژه روسپیگری است، در سالهای اخیر مواضع و سیاستهائی را اتخاذ کرده اند که در آنها از آزاد ساختن روسپیگری و بازار های سکس عملاً حمایت می کنند.مولفه های تجارت سکس و درآمد های سودآور آن موّلفه ها و مضامین جهانی شدن سکس عبارتند از: کالائی و صنعتی شدن سکس در سطح جهانی،
• تردد ، مهاجرت و قاچا ق زنا ن و کودکان ، روا ج هرز ه نگاری، ویدیوها ی پورنو ، بویژ ه کودکان،
• توریسم سکسی، زنان و کودکان، آزادسازی صنعت روسپیگری، شیوع بیماریهای واگیردار مقاربتی ، بویژه مرض ایدز و ...
   همانطور که در آغاز بخش اول این نوشتار نیز بطور اجمالی اشاره شد پروسه ی جهنی شدن با اینکه محدود به حرکت سرمایه است ولی این حرکت که بر پایه ی منطق حاکم انباشت از طریق سود به وقوع می پیوندد، هرزمینه و حیطه ی سودآوری را که در مسیرش باشد زیر سیتره ی خود قرار می دهد.
    براین اساس منطق حرکت سرمای ه همیشه به کالائی شدن مدا م فعالیتها ، محصولات و خواسته های بشری نیاز دارد. درتاریخ صد ساله ی گذشته (بویژه درسی سال گذشته) دگرگونیهای فاجعه بار تجارت سکس موجب صنعتی شد ن (قانونی و غیر قانونی) تجارت سکس د ر سطح جهانی گشته است. این صنعت که میلیارد ها دلار درآمد ببار می آورد، بازار مبادله های سکس را رونق داده که درآن میلیونها زن و کودک به کالاهائی به مشخصه سکس تبدیل شده اند. طیق برآورد یونیسف یک میلیون کودک هرسال د ر صنعت تجارت سکس وار د می شوند. در سال ۲۰۰۶ ، صنعت روسپیگری کودکان از  ۴۰۰۰۰۰ کودک در هند، ۷۵۰۰۰ کودک در فیلیپین، ۷۰۰۰۰۰ کودک در تایلند، ۱۰۰۰۰۰ در تایوان، ۲۰۰۰۰۰ در نپال، ، ۳۰۰۰۰۰ کودک در ایالات متحده بهره برداری میکرد. تخمین زده شده است که ۵۰۰۰۰۰ کودک روسپی درچین، ۱۰۰۰۰۰ کودک روسپی در برزیل درسال ۲۰۰۶ مشغول کار بودند. د ر دور ه پس ا ز پایا ن "جنگ سرد" شرای ط فلاکت با ر زنا ن و کودکا ن تشدی د یافت ه ودربسیاری از کشورهای جنوب و ه م چنین درکشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی تحت تأثیر سیاستهای ویرانساز و خانمانسوز"تعدیل ساختار اقتصادی" (اعمال شده توسط صندوق بین المللی پول)
میلیونها نفر به ویژه کودکان و نونهالان، به "ماده خام جدید" درچارچوب "بازار آزاد" سرمایه دار تبدیل شده اند. درتحت این شرایط، تردد زنان و کودکان در مقباس جهانی به صورت سرسام آوری در سی سال گذشته، شدت یافته است. در سال ۲۰۰۶ روسپیگری و دیگر کشورهای سابق شوروی با۱۷۵۰۰۰ نفر دومین گروه و آمریکای لاتین با ۱۰۰۰۰۰ نفر سومین گروه را در تردد زنان و کودکان برای روسپیگری تشکیل میدادند. در حال حاضر نیز مقام اول در تردد زنان و کودکان به کشورهای آسیای جنوبی (هندوستان، پاکستان، سیری لانکا و ...) و آسیای جنوب شرقی (تایلند، ویتنام، برمه،کامبوج و ...) تعلق دارد.
   کودکانی که برای روسپیگری از فیلیپین، تایوان و روسیه به ژاپن (از جنوب و شرق به شمال) آوردهمی شوند هر سال به ۱۵۰۰۰۰ نفر می رسند. هرسال ۵۰۰۰۰ کودک وزن دومینیکی درفرانسه، هلند،هند و آلمان به روسپیگری می پردازند. هرسال نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ نفر از زنان و کودکان از برمه،چین، لائوس و کامبوج به تایلند (به عنوان کشورترانزیت) آورده شده و سپس به بهای متنو ع بین  ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار آمریکائی به پا اندازها درکشورهای شمال (آمریکا، کانادا، آلمان،هلند و ...)فروخته می شوند. در کانادا، دلالان بزرگ و پا اندازهای متوسط ۸۰۰۰ دلار برای یک جوان آسیائی در فیلیپین، تایلند، ما لزی، برمه و....می پردازند و آنها را به ۱۵۰۰۰ دلار به موسسه های روسپیگری درکشورهای اروپای اتلانتیک، ژاپن، استرالیا، آمریکا و کانادا می فروشند. دراینجا بگذارید به بررسی موقعیت پدیده ی صنعت سکس جهانی در خاورمیانه که بخاطر وجود نفت و گاز طبیعی ثروتمندترین منطقه درجهان محسوب می شود، بپردازیم.
•صنعت سکس جهانی در خاورمیانه:
امروز تردد و انتقال کودکان و نونهالان برای روسپیگری دربازار جهانی سکس سومین جنایت بزرگ تردد غیرقانونی در سطح جهانی است. دو جنایت دیگر درانتقال و تردد بین المللی عبارتند از: انتقال وفروش غیر قانونی اسلحه و مواد مخدر. تعداد کودکانی که سالانه برای استثمار جنسی و یا کار ارزان در سطح جهانی به مورد فروش قرار می گیرند طبق گزارش یونیسف در سال ۲۰۰۷ به متجاوز از یک میلیون و دویست هزار نفر می رسد. ۷۹ درصد این تعداد از کودکان و نونهالان برای استثمارجنسی مورد انتقال قرار می گیرند. در یک بررسی قیاسی و مطالعات میدانی در بین مناطق مختلف جهان، کشورهای خاورمیان ه سودآورترین منطق ه درترد د و انتقال کودکان و نونهالان دختر و زن به انواع مختلف محسوب می شوند.
  درسال ۲۰۰۷ متجاوز از سیزده میلیون نفر کارگر مهاجر در خاورمیانه در داخل و خارج از مرزهااین کشورها قربانیان تردد های غیر قانونی بودند. این کارگران مهاجر که عموما به عنوان "کُلفت و نوکر" از کشورهای آسیائی (فیلیپین، بنگلادش، سیری لانکا و ...) به کشورهای خاورمیانه (بحرین،عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ...) آورد ه م ی شوند ، بعداً مور د تجاو ز جنس ی ا ز سوی کارفرمایان خود قرار می گیرند.
    تردد دحتران نونهال و نا بالغ برای ازدواج های زود عملاً یک نوع دیگری از صنعت سکس جهانیاست که به شدت در فاز فعلی گلوبالیزاسیون در درون کشورهای خاورمیانه رواج پید ا کرده است.دراین نوع ازدواج ها ثروتمندان (آقا ها و آقا زاده ها) با پرداخت پول به قاچاقچیان موفق می شوند که دختران به سن ازدواج نرسیده را به نام همسر مالک شوند. این وضع فلاکت بار که ناشی از جهانی گرائ ی صنعت سکس است درکشورها ی یمن ، فلسطی ن اشغا ل شده ، سودا ن وسومال ی باعث شده که نزدیک به نصف جمعیت دختران کودک، نونهال و به سن بلوغ نرسیده (دختران کمتر از سن هیجده سالگی) قربانی تردد قرار گرفته و ازدواج کنند. در باره تردد و انتقال غیر قانونی کودکان در داخل وخارج از مرزهای خاورمیانه بگذارید به چندین نکته، اساسی اشاره کنیم:
۱ – کشورهای خاور میانه که امروز بیش از هر زمانی درگذشته در تحت حاکمیت استبدادی و ضد مردمی دولتهای کمپرادور (اولیگارشی های فرمانبر در خدمت نظام جهانی = سرمایه داری واقعاًموجود) قراردارند، مهمترین کشورهای وارد کننده ی کودکان و نونهالان (قربانیان استثمار سکس) از کشورهای اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و دیگر کشورهای آفریقائی محسوب می شوند.
۲ – مضاف براین امر که کشورهای خاورمیانه "کشورهای مقصد" هستند، این کشورها مثل ایران،ترکیه، سوریه و ... به سان "کشورهای ترانزیت" نیز عمل می کتتد. کودکان و نونهالان بعد از ورودبه این کشورها توسط پا اندازها و "دلالان محبت" به قیمتهای گزاف و سود آوری به کشورهای دیگر خاورمیانه (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی: دوبی و ابوظبی) و کشورهای اروپای غربی (بویژه انگلستان، هلند و ...) فروخته و صادر می گردند.
۳ – در داخل خو د خاورمیان ه ترد د و انتقال کودکان و سیر حرکت آنها از کشوری ب ه کشور دیگرتفاوت می کند. کودکان و نونهالان ایرانی عموما درداخل کشور قربانی تردد غیر قانونی می شوند. ولی بخش قابل توجهی از دختران جوان و نوجوان ایرانی به ترکیه، قطر، کویت بویژه ابوظبی و دوبی و تعدادی نیز به فرانسه، آلمان برای استثمار جنسی در جهت اخذ سو د بیشتر صادر می شوند. این دختران عموما فراری که جملگی به خانواده های فقیر از هم پاشیده تعلق دارند تحت عنوان خدمتکار("کُلفت") از سوی قاچاقچیان حرفه ای "اسخدام" و خریده می شوند. آنها بعد از ورود به کشورهای مقصد از طریق اعمال زور و ارعاب به قیمتهای گزافی به فاحشه خانه ها و صاحبان صنعت سکس وروسپیگری فروخته می شوند. (برای جزئیات رجوع کنید به: " برای جزئیات رجوع کنید به" قیمت دختران ایرانی بعد از ورود به  بازار تردد در خلیج فارس در آژانس خبری سینا مه  ۲۰۰۴ در وب سایت فوروم زنان علیه بنیاد گرائی در ایران : Market.htlm-www.wfafi.org/SinaTrafficking )
نتیجه اینکه؛ا ز سی سا ل پیش ب ه ای ن سو، ما شاهد صنعتی شدن و جهانی تر شد ن تجارت سکس درکشورهای مختلف جهان شده ایم. درای ن تجارت جهان ی ا ز زنا ن و کودکا ن کشورها ی جنوب (جهان سوم) وکشورهای شرق (کشورها ی ساب ق شورو ی و اروپا ی شرقی) بهره برداری می شود. به موازات روسپیگری جهانی، تردد و داد و ست د زنا ن و کودکان (برده داری سکسی)، هرزه نگاری (انتشار نشریاتی چون "پلِی بوی" فیلمبرداری ویدئوی و نمایش آن در اطاقهای هتل ها، تهیه پوُرنوهای کودکانه و ...)، توریسم سکسی (از محله های "داغ" آمستردام، برلین، هامبورگ، نیویورک گرفته تا ریودوژانیرو، دوبی، قاهره و ...) و بالاخره رواج بیماریهای مقاربتی بویژه ایدز بدون بازار آزاد نئولیبرالی، بدون کالائی شدن موجودهای انسانی و بدون تقاضا که جملگی به شدت جهانی گشته اند، نمیتوانستند وجود داشته باشند. این بر رسی مختصر نشان می دهد که منطق حرکت سرمایه (انیاشت سود) بنا به خصلت ذاتی خو د که پیوسته نیاز به کا لا سازی و خصوصی سازی تما م فعالیت ها وموجودات انسانی دارد، جهان ما ر ا بسوی بربریت سوق خواهد داد. تنها راهکار رهائی ترویج واستقرار یک "چپ جهنی از اجزاء و نهادهای رهائیبخش ضد نظام است که امروز در سراسر جهان در سطوح کشوری و منطقه ای توسط چالشگران بوجود آمده و موجودیت نظام را زیر سئوال برده است.
منابع و مآخذ
۱ – کُرن بیکس و دلیله امیر (گردآورندگان) "قاچاق و صنعت جهانی سکس"، ۲۰۰۶ چاپ Books.com Lexington
۲ – کُرن جانسون، "کارگران سکس جهانی شده" در "ماهنامه ی حقوق بشر"، سال ۲۱ شماره ۳ (اوت ۱۹۹۹
۳ – رعنیا ابوزید، "مادران پا انداز دختران خود "مجله ی "تایمز" ، ۷ مارس ۲۰۰۹
۴ – "تردد دختران نونهال به خاورمیانه"، در نشریه "نیوز انترناسیونال"، چاپ پاکستان، ۱۵ فوریه ۲۰۰۷
۵ – "قیمت دختران ایرانی بعد از ورود به بازار تردد خلیج فارس"، در "آژانس خبری سینا"، می ۲۰۰۴