نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

اینجا معدن است ، اینجا ایران است

اکثريتی نادان و اقليتی خائن! چرچيل

Exiled Libyan leaders on Gadhafi

Why is the US pulling troops out of Iraq?

Chossudovsky: Killing of Gaddafi and NATO's Money-Driven Wars of Conquest

Capitalism on Trial

How did Gadhafi die?

محیط زیست مال خر است – امام خمینیتصاویری ناراحت کننده از دریاچه ارومیه، زاینده رود، کارون ….. محض یادآوری.
شام حمص بابا عمرو آثار الدمار في الممتلكات الخاصة برصاص وقذائف الامن وال...