نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه


فراخوان تجمع اعتراضی سراسری معلمان
زمان: شانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح
مکان تجمع در سراسرکشور :
همکاران مراکز استان ها و مناطق نزدیک به آنها در محوطه ادارات کل
همکاران شهرستان ها در ادارات شهرستان
همکاران تهران نیز در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران