نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ شهریور ۳۰, دوشنبه

بی انقلاب، قصه ی ما سر نمی شود!


از جان پاک اين همه در خون تپيده گل
باغی شکفته است که پرپر نمی شود

اين باغ سبز و سرخ و سفيد و هزار رنگ
بی آفتاب، ليک تناور نمی شود

بی انقلاب، قصه ی ما سر نمی شود
وين جنبش از شعار فراتر نمی شود
ديگر به نام ميهن و ديگر به نام دين
جز خر از اين به بعد کسی خر نمی شود:

ميهن به تاج و تخت ندارد نياز و نيز
دين خدا قباله ی منبر نمی شود

سالوس دينفروش کفن دزد را بساط
بر هم زن و بگوی که ديگر نمی شود!

عنتر نوشته اند که انسان شود، ولی
انسان گمان مدار که عنتر نمی شود!

پرواز، واقعی سْت، پريدن بهانه است
پشّه اگر پريد کبوتر نمی شود!

کاری کنيم تا که نکردند کارمان
با کيميايشان مس ما زر نمی شود

بايد اميد خويش ببرّيم از اين و آن
مشکل، گشاده زين در و آن در نمی شود

از ضجّه ها و ناله و فرياد های ما
(هرچند حق) نه! گوش جهان کر نمی شود
ما آزموده ايم همهْ شيوه ها و حال
بی انقلاب، کار، ميسر نمی شود
از جان پاک اين همه در خون تپيده گل
باغی شکفته است که پرپر نمی شود

اين باغ سبز و سرخ و سفيد و هزار رنگ
بی آفتاب، ليک تناور نمی شود

ای آفتاب روشن ِ در راه: انقلاب!
بر دَم که بی تو شام به آخر نمی شود!

۵ شهريور ۱۳۸۸

در سوریه ، 15 هزار مدرسه پذیرای بیش از چهار میلیون دانش آموز سوری بود.


تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!شکنجه گران!دزدها!ريا کاران !وطن فروشان وبچه دزدها۰۰۰(۴

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید 
تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!
شکنجه گران!
دزدها!ريا کاران !وطن فروشان وبچه 
دزدها۰۰۰(۴تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!شکنجه گران!دزدها!ريا کاران !وطن فروشان و۰۰۰(۳

تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!شکنجه گران!دزدها!


ريا کاران !وطن فروشان و۰۰۰(۳تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!شکنجه گران!دزدها!ريا کاران !وطن فروشان و۰۰۰(۲

تصاويری نادرجمعی از: آدم کشها!شکنجه گران!دزدها!

ريا 

کاران !وطن فروشان و۰۰۰(۲


مراسم ترحیم مرحوم مرتضی اشتری پدر حسین 
اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی