نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

شاه اسماعیل اول صفوى

«907 - 930 ق / 1502 - 1524 م» 

اسماعیل میرزا، ملقب به ابوالمظفر بهادر خان حسینى، فرزند سلطان حیدر و نواده دخترى اوزون حسن آق قویونلو بود. 
اسماعیل در 892 ق / 1487 م در اردبیل دیده به جهان گشود. وى پس از کشته شدن پدرش، سلطان حیدر «893 ق / 1448 م» در جنگ با یعقوب بیگ آق قویونلو و متحدش فرخ یسار شروانشاه، به همراه برادرانش در حصار استخر زندانى شد «عالم آراى عباسى، ص 32؛ جهانگشاى خاقان، صص 44 - 46».رستم بیگ آق قویونلو در 898 ق / 1493 م فرزندان حیدر را از زندان آزاد ساخت «حبیب السیر، ج 4، صص 439 - 440» و آنان را به تبریز فرا خواند. در پى کشته شدن سلطان على، برادر بزرگتر اسماعیل در نبرد با رستم بیگ، یاران و مریدان، اسماعیل میرزا را که در آن هنگام کودکى شش ساله بود، با اجازه مادر از اردبیل به گیلان «لاهیجان» بردند. در گیلان، کارکیا میرزا على، فرمانرواى محلى لاهیجان و دیلمان، که شیعه و سید و دوستدار خاندان صفوى بود در نگه داشت شیخ اغلى خردسال اهتمام کرد. 

اسماعیل پنج سال در آنجا ماند و با مراقبتهاى شمس الدین لاهیجى که از فضلاى آن دیار بود؛ فارسى، عربى، قرآن و مبانى و اصول شیعه امامیه را فرا گرفت «احسن التواریخ، ص 9؛ جهانگشاى خاقان، صص 64 - 67». افزون بر این، در این مدت، زیر نظر هفت تن از اعیان صوفى لاهیجان فنون رزم آموخت «جهانشگاى خاقان، ص 57». 

اسماعیل با آنکه هنوز کودکى خردسال بود از جانب مریدان پدر، صوفى اعظم، مرشد کامل و شیخ و سلطان محسوب مى‏شد و حتى او را به عنوان شاه تلقى مى‏کردند. رستم بیگ چند بار فرستادگانى به طلب دو کودک شیخ حیدر به گیلان فرستاد و هر بار، کارکیا، فرستادگان او را با عذرهاى عاقلانه عودت مى‏داد. رستم گمان مى‏کرد ابراهیم هم در گیلان است و از جستجو کردن او و مادرش در اردبیل غافل ماند. اما اسماعیل که در همین سالهاى خردسالى در دستگاه کارکیا آزموده شده بود، به تدریج از اعتقاد غلات که وى را مظهر الهى تلقى مى‏کردند فاصله گرفت و آن گونه که به بعضى ونیزیهاى مقیم ایران در آن ایام گفته شد، از اینکه یاران وى را به چشم خدایى بنگرند اظهار نفرت مى‏کرد. اینکه شمسه‏اى از این دعوى الوهیت در اشعار ترکى او هست، اگر جعلى و ساختگى نباشد، ممکن است مبنى بر مصلحت وقت و ضرورت تسلیم به اعتقاد مریدان باشد که بدون آن، جانبازى آنها در حق شیخ و مرشد جوان غیر ممکن مى‏شد. این مریدان در گرماگرم هنگامه کارزار، عنایت این شیخ و مرشد را حامى‏و حافظ خود مى‏دانستند و «قربان صدقه» او مى‏رفتند. در واقع شیخ اغلى خردسال که نزد مریدان مظهر الوهیت و صوفى اعظم بود، وقتى به تشویق و الزام مریدان در محرم 905 ق / اوت 1499 م به قصد تسخیر ولایات ایران به حرکت درآمد، هنوز تا حدى آلت دست و اغراض سرکردگان قزلباش بود و سیزده سالى بیش نداشت. 

اسماعیل میرزا و تلاش برای گرفتن انتقام خون پدر


اختلافات خانگى بازماندگان اوزون حسن که قلمرو او را تجزیه کرده بودند، براى اعلام خروج دین حق از سوى اسماعیل میرزا، فرصت مناسبى قلمداد شد. در اردبیل، شیخ جوان، بقعه و خانقاه صفوى را زیارت کرد و از دیدار مادر و برادر خرسندى یافت. چندى بعد براى مقابله با دشمنان که الوند بیگ آق قویونلو و فرخ یسار شروانشاه از آن جمله بودند، همراه یاران خویش به نواحى قراباغ و وان عزیمت کرد. در بین راه عده زیادى صوفیان جانسپار دیگر از حوالى سیواس و ارزنجان به وى ملحق شدند. اسماعیل به دنبال مشورت با یاران، حمله به شروان و کشیدن انتقام خون پدر را از فرخ یسار پیر بر هر کار دیگرى مقدم داشت. با هشت هزار تن صوفیان جنگجوى و جان نثار که در موکب خویش داشت عازم شروان شد. در جنگى که نزدیک قلعه گلستان روى داد، فرخ یسار با وجود بیست هزار مرد جنگى که با او همراه بود، مغلوب و کشته شد «906 ق / 1500 م؛ جهانگشاى خاقان، صص 119 و 113». اما قلعه گلستان در مقابل سپاه صوفیان به مقاومت پرداخت و بلافاصله تسلیم نشد. با این حال باکو تسلیم شد و سردار خردسال به جاى آنکه وقت خود را براى محاصره و تسخیر قلعه گلستان ضایع کند، از حوالى شروان عزیمت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفت. در حدود نخجوان الوند بیگ آق قویونلو را مغلوب و پراکنده ساخت «907 ق / 1502 م» و خود پیروزمندانه وارد تبریز شد و سلطنت خود را با اعلام و اظهار سلطنت شیعه که به هر حال با آیین اکثریت اهل شهر مغایر بود، اعلام داشت «تاریخ جهان آرا، صص 465 - 226؛ لب التواریخ، صص 394 - 395». 


اسماعیل میرزا و تجدید عهد با عقاید شیعه


اما اکثریت خاموش نامتحد و نامصمم اهل سنت در مقابل اقلیت فعال و پر شور و مصمم ضد خود چه کارى مى‏توانست کرد? قدرت صوفیان سلح و تهدید تبراییان تبرزین به دوش پادشاه صفوى که او را در آن ایام صوفى اغلى مى‏خواندند، هر گونه مقاومت جدى ضد شیعه را از جانب اهل تبریز غیر ممکن ساخت. در تاریخ ایران اسلامى، این یک نقطه عطف و یک تحول بود و تحقق یا عدم تحقق آن به تصمیم و تهور یکى از دو طرف ماجرا بستگى داشت و این اوصاف در بین مخالفان اسماعیل میرزا وجود نداشت. 

در یک روز جمعه، خطیب شهر به امر فاتح قهار در مسجد تبریز خطبه اثنى عشرى خواند. در هنگام اذان، عبارت اشهد ان علیا" ولى الله، و حى على خیر العمل که شعار شیعه بود و طى قرنها تقریبا" جز در عهد آل بویه و سربداران در مسجد هیچ شهرى از مأذنه به گوش نخورده بود گفته شد. در تعقیب نماز هم، لعن ابابکر، عمر و عثمان و سایر خلفاى بنى امیه و بنى عباسیه خوانده شد. نمونه ناخرسندى شدید اهل سنت از غلبه تشیع و حکمرانى طایفه قزلباش در ایران در چند بیت خواجه ملاى اصفهانى که خطاب به سلطان سلیم عثمانى سروده، آمده است و او را به عنوان خلیفه خدا و خلیفه رسول به تسخیر ایران و دفع فتنه رافضه دعودت کرده است : 
تویى اکنون ز اوصاف شریفه خدا را و پیمبر را خلیفه 
روا دارى که گبر و ملحد دد دهد دشنام اصحاب محمد 
بیا از قصر دین کسر صنم کن به تخت روم، ملک پارس ضم کن 
به روایتى خطبه را مولانا احمد اردبیلى از اکابر علماى شیعه عصر خواند و این محل تردید است. به هر حال چون خطبه، با اظهار تبرى نسبت به صحابه رسول و خلفاى مقبول و محبوب اهل سنت خوانده شد، مجلس به جنب و جوش آمد و عده کثیرى از حاضران آماده اظهار مخالفت شدند. شاه جوان به سرعت و قاطعیت، شمشیر از غلاف بیرون آورد و به صوفیان مجلس و دیگران حکم کرد که بى درنگ تبرا کنند و از مخالفان ترس به خود راه ندهند. در جواب لعن بر صحابه و خلفا، از مردم بانگ بیش باد و کم مباد بلند شد و تبراییان تبرزین به دوش از همانجا در شهر راه افتادند و با لعن و سب خلفا و صحابه رسول اکرم، پیشاپیش موکب شاه خویش به حرکت درآمدند. شهر پر از غوغاى تبراییان شد و اظهار تولاى اهل بیت در شعارها انعکاسى و تکرار یافت. عده‏اى هم براى چشم ترس دیگران یا بدان سبب که از اظهار تبرى خوددارى کردند، کشته شدند. در جواب ناصحان محافظه کار که گفته بودند این اظهار تبرى ممکن است اهل سنت را بر شاه جدید شوراند و به ایجاد اغتشاش وا دارد، صوفى اعظم پاسخ داد؛ اگر در اینجا جمیع خلق هم سر به مخالفت بردارند همه را بى دریغ به دست تیغ خواهم سپرد. 

اسماعیل میرزا نخستین پادشاه صوفی


به دنبال این راهپیمایى و تظاهرات صوفیان مسلح شاه اسماعیل که با مقاومت عمومى‏هم رو به رو نشد و یا نمى‏توانست بشود، شاه اسماعیل، نخستین پادشاه صوفى، در تبریز، تختگاه آق قویونلو، سلطنت شیعى برقرار و اعلام نمود. شاه جوان حکم کرد که در تمام قلمرو وى در ممالک محرومه، بعد از این به همین دستور عمل کنند و همه جا «در اسواق تبراییان همچنان لعن و طعن ملاعین ثلاثه - ]که نزد شاه عبارت از سه خلیفه نخست بود[ - گشوده و هر کس خلاف کرد او را به قتل رسانند». سکوت و تسلیم نهایى اکثریت خاموش مخالفان در تبریز و در سایر بلاد نشان داد که اعلام و اخطار پادشاه جوان به کلى بى هنگام نبود؛ شاید هم کینه‏اى که در نهانگاه سینه ها از سالهاى فتوحات اعراب پر ماجرا باقى مانده بود، این سکوت و قبول را دست کم در نزد برخى از عوام و خواص تاجیک ولایات به صورت نوعى تشفى و تسکین در آورده بود. 

تلاش برای شناساندن عقاید تشیع


آیین تشیع هم، چنانکه شاه صفوى پیش بینى کرده بود، بعد از چندین نسل دعوت و تبلیغ پنهان و آشکار که از جانب پدران او در جریان بود، اکنون آماده آن بود که گستره پنهان خود را که سالها زیر نقاب تقیه پنهان و ناشناخته گذاشته بود، آشکار کند، و چنین نیز کرد. 

با این حال از تمام اصول و فروع آیین تشیع آنچه در مدت دعوت پدران شاه اسماعیل آشکار و پنهان تبلیغ شده بود، ظاهرا" تنها مسئله امامت بود که ولایت و جانشینى على بن ابى طالب «ع» را بعد از وفات رسول اکرم تبلیغ و تعزیر مى‏کرد. این قول هم هر چند همراه با الزام محبت آل رسول از عهد ایلخانان به تدریج در بین بسیارى از مسلمین و صوفیان رایج بود، اما براى آن که تشیع را به عنوان یک مذهب رسمى‏با تمام اصول و فروع بایسته و لازم یک آیین، براى عام مردم قابل تمسک و اعتماد سازد، کافى به نظر نمى‏رسید. از این رو، تعزیر عقاید در باب توحید و نبوت و معاد نیز براى تکمیل آن ضرورت پیدا کرد. به علاوه در مسایل فروع، تعزیر احکام ائمه شیعه و مسأله تقلید و اجتهاد در این گونه مسایل هم براى رسمى‏کردن مذهب تشیع ضرورت داشت و این جمله، با مجرد اظهار تولا و تبرا و یا بر سر گذاشتن کلاه سرخ فام دوازده ترک، قابل قبول نمى‏افتاد. 

طرفه آنکه در این زمینه‏ها نه خاندان صفوى سابقه و ضابطه‏اى استوار و قابل استناد داشت، نه صوفیان ترکمان که از زمان شیخ حیدر، به کلاه سرخ خویش شناخته مى‏شدند. در تمام تبریز هم که دست کم یک سوم اهالى آن خود را شیعه مى‏خواندند، هیچ کتاب مدون و جامعى در باب تمام فروع و اصول مذهب اثنى عشرى وجود نداشت. فقط بعد از اعلام رسمیت تشیع، به دنبال جستجوى بسیار، یک بخش از کتاب «قواعد الاسلام» علامه حلى، فقیه شیعى، از کتابخانه شخصى کافى نورالله زیتونى به دست آمد که معدودى علماى شهر آن را مى‏خواندند و هنوز شهرت و قبولى هم نداشت. 

بالاخره معلوم شد بدون جلب علماى شیعه از خارج، تشیع نمى‏تواند در عمل، در تمام ایران مذهب رسمى‏واقع شود؛ سپس شاه جوان لازم دید علماى مذهب را از بحرین و کوفه و حله و جبل عامل، براى نشر معارف شیعه و تعلیم و اجراى احکام آن مذهب به ایران دعوت کند و کرد. از این جمله؛ شیخ نورالدین کرکس از علماى معروف جبل عام بود، که به دعوت پادشاه از بین النهرین به ایران آمد و عامل عمده‏اى در نشر و تبلیغ مذهب جعفرى در ایران گشت. 

اعلام تشیع ، اعلام جنگ توسط اسماعیل میرزا


اما اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمى‏دولت در ایران، نوعى اعلام جنگ ایران صفوى به دولتهاى سنى همسایه بود؛ دولت عثمانى که سلطان آن داعیه خلافت یا احیاء آن را داشت، و دولت تازه تأسیس شیبانیان ازبک که سلطان سنى و متعصب آن را چاپلوسان اطرافش، امام الزمان و خلیفة الرحمان مى‏خواندند. به علاوه طوایف ترک و تاجیک اهل سنت هم که در داخل ایران صفوى و یا در حواشى مرزهاى آن وجود داشتند، با اظهار مقاومت علنى یا پنهان، اجراى حکم شاه صوفى را در تحمیل اجبارى مذهب تشیع با دشواریهایى مواجه مى‏ساختند و مقاومت آنها، اسماعیل صفوى را در داخل و خارج به چالش و زور آزمایى مى‏خواند. با وجود علاقه‏اى که برخى ایرانیان اهل سنت در آن ایام نسبت به آل على نشان مى‏دادند و از جمله میر جمال الدین عطاءالله دشتکى، واعظ هرات با نشر کتابى به نام روضة الاحباب، این علاقه را که متضمن غلو وى در محبت و ارادت به آل على بود، در بین عامه رواج داده بود، باز اکثریت اهل سنت از غلبه قزلباشناخرسندى شدید خود را پنهان نمى‏کردند. شدت این ناخرسندى در داخل ایران را در این ایام از شرحهاى جالب و مؤثرى که روزبهان خنجى در مهمان نامه بخارا، و زین الدین واصفى در بدایع الوقایع آورده اند، مى‏توان دریافت. شواهد نشان مى‏دهد که متعصبان اهل سنت در ایران تا به حدى از غلبه «اوباش قزلباش» ناخرسند بودند که تسخیر و تصرف ایران را به دست ترک و ازبک بر استقلالى که قزلباش صفوى براى آنها به ارمغان آورده، و آن را به مرحله نیل به دولت ملى ارتقاء داده بود، ترجیح مى‏دادند. 

تلاش برای تحکیم مبانی انقلاب


بدین گونه یک انقلاب تمام عیار، با خمیر مایه مذهبى، در ایران آغاز شده بود که رهبرى آن در دست شاه اسماعیل جوان و صوفیان قزلباش او قرار داشت. اما جلوگیرى از خاموش شدن شور و هیجان آن، به نوبه خود، سعى مجدانه و شور بى فتور طلب مى‏کرد؛ لاجرم، تمام مدت سلطنت رهبر این انقلاب صرف مبارزه و تلاش دائم براى تحکیم مبانى انقلاب و تأمین دوام و بقاى آن شد. 

شاه اسماعیل از سال 908 تا 918 ق / 1502 م تا 1512 م، طى جنگهاى متعدد هم قلمرو فتوحات خود را گسترش داد و آن را به اقصا نقاط کشور رساند و هم با دولتهاى همسایه عثمانى و ازبک درگیر شد. وى در اغلب این نبردها پیروزمندانه به پیش رفت، اما در جنگ با سلطان عثمانى در چالدران شکست سختى خورد و از آن پس تا پایان عمر دیگر خیال مبارزه با عثمانیها را از سر به در کرد. پادشاه جوان به هنگامى‏که به زحمت سى و شش سال از عمرش مى‏گذشت؛ در پایان یک فرمانروایى بیست و چهار ساله، در نواحى شروان و قراباغ که به شکار و تفریح رفته بود، بیمار شد و در راه بازگشت به تبریز در حوالى سراب در رجب 930 ق / مه 1524 م دیده از جهان فرو بست. جسد او را به اردبیل آوردند و در بقعه جدش شیخ صفى الدین اردبیلى به خاک سپردند. 

سلطان اسماعیل جنگجویی صاحب ذوق


بنیانگذار دولت صفوى، که به هر حال با سلطنت او، ایران پس از قرنها بعد از هجوم اعراب، توانست بار دیگر به مرحله یک دولت واحد ملى قدم گذارد؛ فرمانروایى جنگجو، متهور و فوق العاده شجاع بود. وى به علم وهنر هم علاقه نشان مى‏داد و به زبان ترکى و حتى فارسى، شعر مى‏سرود. فرزندان اسماعیل هم تقریبا" همه صاحب ذوق شعر و قریحه هنرى بودند. 

بعد از او، به سعى امیران قزلباش، پسرش طهماسب، در تبریز به سلطنت نشست. 


"اعتبارنامه" نادر قاضی پور صادر شدناد‌ر قاضی‌پور، کاندیدای مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان در حوزه انتخابیه ارومیه
 در جریان انتخابات هفتم اسفند ماه، در یکی از سخنرانی های خود گفته بود:  
«مملکت را به آسانی به د‌ست نیاورد‌ه‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را 
بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! ... مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان 
است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌؟!» او همچنین گفته بود که 
شماری از اسرای عراقی را در جریان جنگ شخصا کشته است.

می‌كوبند پرتوهاى مهتاب

به روى سندان ِ غُروب

شب می‌آيد

يك درخت ِ بزرگ خود را می‌پوشاند

با واژه‌هاى آواز

شب می‌آيد

اگر به ديدار من بيايى

در جاده باريكهاى هوا

مرا گريه‌كنان خواهی‌يافت

در زير سپيدارهاى عظيم

آى دختر سبزه‌رو

در زير سپيدارهاى عظيم!

«لورکا»
در دو دهه، یک‌سوم روستاهای کشور خالی از سکنه شده و ساکنان آن به جمعیت حاشیه‌نشین کشور پیوسته‌اند. جمعیتی که زیر سایه گرمایش زمین، بحران آب و کاهش حاصلخیزی خاک مهاجر شده و قربانیان پدیده بیابانی شدن نام گرفته‌اند؛ پدیده‌ای که هر روز در حال پیشروی است و آنطور که خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در هفته منابع طبیعی گفته، «١٠٠‌میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تأثیر پدیده بیابانی شدن است.» این درحالی است که گفته می‌شود کار پژوهشی دقیقی در مورد افزایش نرخ سالانه بیابانی شدن در کشور انجام نشده؛ اما شواهد نشان می‌دهند که سالانه یک‌درصد به بیابان‌های کشور اضافه می‌شود. پدر کویرشناسی ایران حفر چاه‌های عمیق را از علل توسعه بیابان در کشور می‌داند. هر چند که آمار دقیقی از تعداد این چاه‌ها که کردوانی آنها را یکی از عوامل بیابانی شدن معرفی می‌کند، در دست نیست، اما پرویز کردوانی به آمارهای غیررسمی اشاره می‌کند که از تعداد این چاه‌ها حکایت دارند: «برخی می‌گویند حدود ٦٠٠‌هزار حلقه چاه در کشور حفر شده است که از این تعداد حدود ٢٠٠‌هزار حلقه غیر‌مجاز است؛ اما واقعیت این است که تعداد چاه‌ها بیشتر از این آمار است.» او با اشاره به این‌که چند سالی می‌شود که سیاست‌ها به سمت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز در روستاها پیش می‌رود، به ایرنا می‌گوید: «بستن یک چاه به معنای نابودی حداقل ٢٠ خانواری است که معیشت آنها وابسته به آن چاه است و این یعنی خالی شدن روستا و مهاجرت به شهر، بنابراین باید با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری این کار را انجام داد. امروزه توسعه بیابان در ایران از نوع خالی شدن روستاها است.» مثالی که کردوانی از اتفاقی که در حال جریان است، می‌زند، مثالی تلخ از گسترش این پدیده است: 

فیش حقوقی!

 فیش حقوقی!

Israël coupe l'eau aux Palestiniens en plein ramadan

News Republic


Israël coupe l'eau aux Palestiniens en plein ramadan

RT FRANCE
RT FRANCE
MERCREDI 15 JUIN 2016 18:54 GMT
AddThis Sharing Buttons
La compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot a interrompu la fourniture d'eau aux territoires occupés de Cisjordanie. Ce sont des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont privés d'eau potable et ce pendant le mois de jeûne.
«Les gens doivent acheter de l'eau aux camions citernes, ou s'approvisionner à des sources», a déclaré à Al Jazeera Ayman Rabi, un hydrologue palestinien, indiquant que dans certaines localités, les habitants n'ont pas reçu d'eau depuis 40 jours. «Certaines familles doivent vivre avec deux ou trois litres d'eau par personne», ajoute l'ingénieur hydrologue, avant d'indiquer que le rationnement est déjà de rigueur dans plusieurs zones.
La ville de Jénine, de près de 40 000 habitants, a déclaré que l'approvisionnement avait été divisé par deux et qu'elle tiendrait la compagnie Mekorot pour seule responsable de tout accident ou tragédie résultant du manque d'eau. D'autres localités, dont les villes de Salfit et Naplouse (120 000 habitants), sont aussi concernées par les ruptures d'approvisionnement.
Qui maîtrise le Jourdain maîtrise le Proche-Orient
L'eau est un bien précieux et un enjeu capital dans la région, et pas seulement pour la consommation humaine : l'agriculture et l'industrie en sont aussi de gros consommateurs. Le réseau hydrologique dépend essentiellement du fleuve Jourdain et le partage des eaux se trouve au cœur du conflit israélo-arabe.
Après la Guerre des Six jours en 1967 qui a vu Israël conquérir la Cisjordanie et la péninsule du Sinaï, l'une des premières dispositions de l'Etat hébreu a été d'étendre la loi de nationalisation de l'eau aux territoires occupés. Mekorot avait alors immédiatement commencé la construction d'un système d'adduction d'eau afin d'approvisionner les futures «colonies planifiées». Depuis lors, les Palestiniens dépendent d'Israël pour leur approvisionnement en eau. Une situation qui s'est encore compliquée avec la construction du mur de séparation – dont le nom officiel est «clôture antiterroriste», entre Israël et la Cisjordanie. Clôture qui a privé la population d'accès à un certain nombre de puits.
La Cisjordanie compte une population totale de plus de 3 millions de personnes. Israël la désigne comme Judée-Samarie, alors que la communauté internationale, s'appuyant notamment sur de nombreuses résolutions de l'ONU, la considère comme un des territoires occupés avec la Bande de Gaza.

«آینه رود»
-4:23
‏‏ 

می گذرد در شب آیینه ی رود

خفته هزاران گل در سینه ی رود

گلبـن لبخنــد فــردایی مــوج

سـر زده از اشک سیمینه ی رود

فراز رود نغمه خوان

شکفته باغ کهکشان

می سوزد شب در این میان

رود و سرودش

اوج و فرودش

می رود تا دریای دور

باغ آیینه

دارد در سینه می رود تا ژرفای دور

موجی در موجی می بندد

بر افسون شب می خندد

با آبی ها می پیوندد

فـردا رود افشـان ابـریشـم در دریـا مـی خوابــد.

از کتاب سرود کوهستان__
سعید سلطانپور

سَبی کردن به چه معناست ؟
سَبی بر وزن نَقی که جمع آن سبایا میشود معنای آن(( به بردگی شده ))است . معنای لغوی این واژه انسان قابل خرید و فروش است. سبایا اسیران جنگی نیستند زنان وبچه هایی هستند که از خانه ها بیرون کشیده میشوند. رسم دیرینه قبایل عربستان که در اسلام هم تثبیت شد چنان بود که این زنان و بچه ها ( سبایا ) بی درنگ ملک او شمرده میشد و همه حقوق انسانی از او سلب میشد و در واقع یک کالا بود مانند بسیار کالاهای بی ارزش دیگر مانند حیوانات اهلی...اسیران را میشد کشت ولی سبایا را چون مانند اموال دیگر مثل شتر و گوسفند میشد خرید و فروش کرد نمیکشتند زیرا زیان اقتصادی بود و این که درفقه اسلام کشتن سبایا ممنوع بود ناشی از زیان اقتصادی چنین امری بود( دکان داران دین میگویند رحمت اسلامی و مهربانی الله) آمیزش جنسی با دختران و زنان سبی شده در همان روز یا ساعت که سبی میشدند تا هر زمان که در مالکیت آنان بودند از رسوم دیرینه عرب بود که در اسلام هم تثبیت شد به همین علت هم میبینیم که در سوریه یا هر جای دیگر اگر جنگی بین مسلمانان رخ دهد سبایا را حق خودشان میدانند ( در واقع تجاوز به به حساب نمی آورند و یک حسن شرعی است). برای نمونه این رسم دیرینه عربی مینگریم که در غزوه بنی مصطلق در سال ششم هجری پیامبر اسلام حتا به یارانش اجازه داد با زنان سبی شده شوهر دار نیز آمیزش جنسی کنند و تاکید کرد این رسم تا قیامت ادامه خواهد داشت {مغازی واقدی /413---- ابن کثیر ،2/546} و داستانهای دیگر { ابن هشام 3/280---مغازی 682} مغازی واقدی میگوید : عبدالله پسر عمربن خطاب در غزوه حُنین نوجوانی بوده گفته که پدرم دخترکی از سبایا را که به او رسیده بود به من بخشید تا با او آمیزش کنم و من او را به مکه بردم تا زنان برایم بیارایند تا با او آمیزش کنم { ابن هشام 4/129 نیز همین داستان را آورده ----مغازی واقدی /944} همه اینها قبل از حمله اعراب مسلمان جهادگر به ایران بوده است یعنی در غزواتی که با اعراب داشته اند حال حساب کنید با ایرانیان و بومیان عراق چه رفتاری داشته اند.
پسندنمایش واکنش‌ها یبیشتر
Comment

ریه‌های خسته از تنفس گرد و خاک/ بی تفاوتی‌های مسئولان ادامه دارد

گرد و خاک در کردستان
شناسهٔ خبر: 3688367 - 
سنندج- گرد و غبار عربی که از روزگذشته وارد آسمان بسیاری از استان های غرب کشور از جمله کردستان شده است، بار دیگر نفس مردم این دیار را تنگ کرد و زندگی روزمره مردم نیز مختل شده است.
گروه استانها؛ خبرگزاری مهر - چنور صادقی: ساکنین استان های غرب کشور از جمله کردستان در بهار امسال هم مانند بهارهای یک دهه اخیر شاهد ورود گردوخاک عربی در آسمان استانشان هستند و سال هاست که  تنفس در هوای سالم در این فصل به آرزوی دیرینه آنها تبدیل شده است.
 امروزه فصل بهار که زمانی به بهشت کردستان شهره بود به برزخی مبدل گشته است که با فرارسیدن آن لرزه بر اندام مردم این دیار به ویژه آن هایی که ناراحتی های تنفسی و قلبی دارند، می اندازد.
از آنجا که  منشاء این گرد و خاک کشور عراق است لذا مسئولان استان کردستان کلید حل این مشکل را در دست مسئولان ارشد کشور می دانند که باید از طریق دیپلماسی خارجی اقدام به برطرف کردن آن کنند.
رییس سازمان محیط زیست کشور هم در این رابطه عنوان کرده است که مهمترین عامل حل این مشکل خاتمه جنگ در عراق و سوریه است تا بشود به تثبیت خاک ونهالکاری و غیره اقدام کرد در این شرایط برای آن کشورها اولویت های دیگری مطرح است و این قبیل پروژه ها را برعهده نمی گیرند، سوریه وعراق بربسیاری از بخش های سرزمینی خود تسلطی ندارند که اقدامات بیابان زدایی داشته باشند.
گردو خاک های عربی، مرگ تدریجی مرزنشینان
در خردادماه سه سال پیش عمده مطالبه کردستانی ها از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حل مشکل ورود گرد و غبار عربی به این منطقه بود و تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری هم چون دکتر عارف و حداد عادل در مناظره های انتخاباتی خود به آن اشاره کردند.
حداد عادل در آن موقع حل مشکل گرد و خاک های عربی را نیازمند طی پروسه ای ۱۰ ساله خواند، ولی گویا این مشکل با گذشت سالیان سال همچنان پابرجا خواهد بود و مردم استان های غرب کشور هر سال در فصل بهار بجای لذت بردن از طبیعت زیبای منطقه خود باید در خانه هایشان بنشینند و برای سلامتی هوای استانشان دست به درگاه الهی دراز کنند.
آلوده شدن هوای استان های مختلف کشور اگرچه منجر به مرگ فوری مردم این مناطق نمی شود ولی بتدریج با ایجاد بیماری های متفاوتی از جمله بیماری های تنفسی مرگ تدریجی آنها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست کردستان هوای بیشترشهرهای استان روز جمعه  در وضعیت بحرانی و خطرناک قرار گرفت و پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.
ماهان رحیمی عنوان کرد: وضعیت هوای استان کردستان و میزان ذرات گرد وغبار موجود در هوا به حدود هفت  برابر استاندارد آن رسید.
نه تنها در فضای باز بلکه در خانه ها هم نفس کشیدن برای مردم کردستان سخت شده و تعدادی از افرادی که ناراحتی های تنفسی دارند روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.
اعتراض مردم به آلودگی هوا در فضای مجازی
در کنار اعتراضات مردمی منصور مرادی رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در اولین نطق میان دستور خود، از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست که به جد در خصوص درمان این معضل تلاش کند.
مردم که از بیان اعتراض ها و فریاد های خود در فضای حقیقی خسته شدند و اینک به شیوه های متعددی در سایت های مجازی اعتراض خود را بیان می کنند تا شاید این بار از این طریق بتوانند نتیجه ای بگیرند.
کمپین خاک توسط تعدادی از جوانان با شعار اینکه ما نمی خواهیم دیگر خاک بخوریم ما هوای سالم می خواهیم، تشکیل شده است و در کمتر از مدت زمان کوتاهی حدود ۱۹ هزار نفر به کانال آن در تلگرام پیوستند.
نمایی از سنندج با هوای آلوده و پاک در یک قاب
مردم استان های کشور که درگیر گردوخاک عربی شده اند تصاویری از شهر و دیار خود را به این کانال ارسال و گروه های مختلفی هم حمایت خود را در اعتراض به وضعیت کنونی هوای ۱۵ استان درگیر گردو خاک عربی در کشور اعلام کردند.
به پیشنهاد کمپین خاک بسیاری از کاربران در تلگرام عکس پروفایل خود را به تصویری از نقشه ایران که ماسکی براستان های درگیر گرد و خاک عربی گذاشته شده، تغییر دادند.
بی تفاوتی مسئولان کردستان ادامه دارد
در استان کرمانشاه روز جمعه جلسه ویژه مدیریت بحران تشکیل می شود ولی متاسفانه در کردستان قرار گرفتن شرایط هوا در وضعیت خطرناک، بحران محسوب نمی شود و مسئولان ما در اینگونه مواقع نیازی به تشکیل جلسه مدیریت بحران نمی بینند.
در کنار اعتراض های متعدد مردمی ولی در استان کردستان مسئولان و متولیان امر همچنان بی تفاوت هستند و البته این نوع بی تفاوتی و کنار آمدن با موضوع هم دامن شماری از مردم استان را گرفته است.
بی تفاوتی های مسئولان در حالی همچنان ادامه دارد که بعد از ظهر جمعه فضای مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر سنندج نیز بیمارانی به خود دید که دلیل اصلی مراجعت آنها به پزشک وضعیت هوای آلوده و گرد و خاک عربی بود.
چاره اندیشی برای معضل گرد و خاک در استان کردستان و سایر مناطق درگیر با این معضل یکی از مطالبات جدی و به حق مردم است تا بتوانند حداقل از آب و هوای سالم در این خطه از کشور بهره مند شوند.

فیشهای نجومی دولتمردان روحانی تا بیش از 300 برابر حقوق یک کارمند و وامهای چند صد میلیونی با بهره تنها ۴درصد

درکشوری که تورم دو رقمی وبی ارزشی پول بالای ۲۰ درصد در سال است وامهای نجومی با بهره تنها ۴درصد به دولتمردان مصداق بارز فساد و رانتخواری است.سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط حسین فریدون با بانک رفاه و پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفت: به محض این که ۲ یا ۳ روز کسی دیده نمی‌شود حواشی و شایعات درباره او از بازداشت تا بقیه موارد مطرح می‌شود که البته دستگاه قضا به این مسائل صحت ندارد. در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن ۲۳۴ میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های «چند صد میلیونی» از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد.سانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه «افشاگری» پیرامون «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت حسن روحانی، این بار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و گفته‌اند که وی در سال ۹۴ بیش از ۶۸۰ میلیون تومان حقوق گرفته است. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی، وزیر کار و سپس امور اقتصاد و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی را هم در کارنامه خود دارد.بر اساس گزارش تسنیم، صفدر حسینی علاوه بر حقوق یاد شده همچنین «۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ سود چهار درصد» دریافت کرده است. «قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و... او نیز مانند آقای رییس، وام ۳۰۰ میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است»گزارش یاد شده حاکی است که یک عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سال ۹۴ «به طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافت کرده است». سخنگوی دولت نوبخت: این پاداش‌ها[حقوق نامتعارف] «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» و «از روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است. نوبخت پیش‌بینی کرد كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوری آینده «ده‌ها مورد» گزارش‌های شبیه به این موضوع منتشر شود. به گزارش خبرنگار مهر برخی روایت ها نیز از بروز اختلاف و شکاف عمیق تا ۳۰۰ برابری دریافتی ها در کشور حکایت دارد. این در حالی است که هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار سر و صدای بسیاری ایجاد می شود و نشست های فراوانی در وزارت کار برگزار می شود. در عین حال، هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جویای کار عمدتا تحصیل کرده در کشور داریم که هیچگونه درآمدی نداشته و سهمی از اقتصاد ایران ندارند.کارگران می پرسند چگونه دولت نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ تا نهایتا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر برخی از ۱۰ محل حقوق می‌گیرنداین کارشناس بازار کار اظهارداشت: با این حال، حقوق های بخش خصوصی معمولا بر مبنای بهره وری پرداخت می شود و مسائلی که درباره حقوق های آنچنانی مطرح می شود مربوط به بخش دولتی است. این مدیران بلندپایه، مدیران خاص و حتی مدیران میانی دولتی هستند که می توانند به حقوق های آنچنانی دسترسی داشته باشند.طباطبایی که از وی به عنوان معاون سابق مدیریت ریاست جمهوری نام برده شده گفت: «سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500 نفر را پوشش دهد»

نماینده مقتول پارلمامن انگلیس؛ لندن!ادای احترامتشییع دو افسر پلیس که توسط نیروهای داعش کشته شده‌اند؛ پاریس، فرانسهادای احترام نایجل فراژ، رهبر حزب استقلال به نماینده مقتول پارلمامن انگلیس؛ لندن
ادای احترام نایجل فراژ، رهبر حزب استقلال به نماینده مقتول پارلمامن انگلیس؛ لندن

تشییع دو افسر پلیس که توسط نیروهای داعش کشته شده‌اند؛ پاریس، فرانسه
تشییع دو افسر پلیس که توسط نیروهای داعش کشته شده‌اند؛ پاریس، فرانسه

شرق شناس امریکایی "اریک ماتسون" در سفر به قاهره برداشته یکی از معدود مجموعه ها از وضعیت این شهر حدود سال 1900 میلادی

شرق شناس امریکایی "اریک ماتسون" در سفر به قاهره

 برداشته یکی از معدود مجموعه ها از وضعیت این شهر 

حدود سال 1900 میلادی و چند دهه پس از آغاز نوسازی 

عصر اسماعیل پاشا است.  

میدان اسماعیلیه مرکز بخش اروپایی شهر بود که در 1954 به میدان التحریر تغییر نام یافت و همچون الگوی پاریسی خود تقاطع خیابان های شرقی، شمالی و جنوبی قاهره بود که در غرب، منتهی به پل "قصر النیل" می شد. بخش اروپایی شهر، از اواخر قرن نوزدهم تبدیل به محل سکونت فرانسوی ها و انگلیسی های مقیم قاهره شد. همچنین این بخش مرکز بسیاری از نهادهای اجتماعی شهر همچون سازمان های دولتی، موزه مصر باستان، دانشگاه آمریکایی قاهره و موزه هنرها بود. اسماعیل 16 سال پس از رسیدن به قدرت از دنیا رفت و پروژه او نیمه تمام ماند. عکس های زیر که عکاس و شرق شناس امریکایی "اریک ماتسون" در سفر به قاهره برداشته یکی از معدود مجموعه ها از وضعیت این شهر حدود سال 1900 میلادی و چند دهه پس از آغاز نوسازی عصر اسماعیل پاشا است.  

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل

تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل


تصاویر/ قاهره، پاریس عرب؛ 115 سال قبل