نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۴, شنبه

مريم نورائي نژاد: خواندن «كتابي» كه ديگر يك «كتاب» نيست

مريم نورائي نژاد: خواندن «كتابي» كه ديگر يك «كتاب» نيست


nouri nejad maryamمدرسه فمینیستی: كتاب «متن هایي برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم» نوشته لارنس كهون و ويراستاري عبدالكريم رشيديان، مجموعه مقالاتي در حوزه جامعه شناسي است كه توسط نشر ني در سال 91 براي بار نهم تجديد چاپ شده است. در چاپ جديد اين كتاب، يكي از مقالات با عنوان «آن اندام جنسي كه يك اندام نيست» نوشته لوس ايريگاري[1]، فيلسوف برجسته عرصه فمينيسم حذف شده است! ناشر هيچ توضيحي براي حذف اين مقاله ندارد، اما اين حذف، كتاب را از ريخت كتاب بودن انداخته و باعث شده كه اين «كتاب» ديگر يك «كتاب» نباشد.
اين مقاله كه در چاپ هاي قبلي اين كتاب؛ صفحات 481 تا 489 را به خود اختصاص داده بود؛ از اهميت بسياري در نظريات فمينيستي برخوردار است. فارغ از اينكه چه دلايلي باعث شده تا نشر ني اين مقاله از كتاب را در چاپ هاي جديد حذف نمايد، لازم است تا با نگاهي به اين مقاله حذف شده؛ كمي با ديدگاه هاي لوس ايريگاري كه از چهره هاي برجسته فمينيسم فرانسوي است و با ديدگاه هايش راه به فراسوي ساخت ها و نشانه هاي مسلط مي گشايد، آشنا شويم.
از نظر ايريگاري جنسيت زنانه در طول تاريخ همواره بر مبناي الگوهاي مردانه تعريف شده و همين تعريف مردانه، منجر به ناديده گرفتن تفاوت هاي جنسيتي شده است. مثال هاي گسترده اي از اصول مردانه وجود دارد كه نشانگر ارجاع كلي تاريخ به «مرد» است. مردانگي و پدر بودن خداوند، تقريبا در تمام اديان غربي ديده مي شود. علاوه بر اين، زن به گونه اي تاريخي به «هنرهاي جزیي» چون آشپزي و بافندگي ربط داده شده است. او اظهار مي كند كه «ما امروزه بر پايه اصول مشابهي عمل مي كنيم كه توسط مردان براي دنيایي مردانه، قبل از اينكه حتي الامكان حقوق زنان در آن امكان پذير باشد، ايجاد شده و اين كاستي بزرگي در اصول اساسي جامعه است كه براي تغيير آن نيازمند انقلابي در محترم شماري تفاوت هاي جنسيتي هستيم». با اين انقلاب، در درجه اول بايد در ادراك مان از فضا و زمان تجديد نظر كنيم. تفكر سنتي كه در آن غالبا زن به صورت استعماري به زمان ارتباط يافته و همواره به قرارگيري بعد از مرد و تابع وي بودن، شناخته شده است، زمان با زن و فضا با مرد تعريف مي شود. به عبارت ساده تر، اخلاق، تفكر، تاريخ، مذهب و فلسفه، زن را نمادي از زمان و دوم بودن و مرد را نمادي از فضا و محور شكل دهنده جهان مي داند.
larens kehon ketabبه زعم وي، وضعيت علم و فلسفه موجود انساني با چنين هژموني و خودشيفتگي مردانه از يك سو و ناديده انگاري زن از سویي ديگر، نيازمند مروري دوباره است. او بحث مي كند كه از آنجایي كه مردان و مشخصا اندام جنسي آن ها در درجه اول اولويت قرار دارد؛ زن و مشخصا اندام جنسي او در مكان هاي بعدي درجه اهميت قرار دارند و اگر قرار باشد تا تفاوت هاي جنسيتي مهم انگاشته شوند، جنسيت زنانه بايد با الفبایي متفاوت از آنچه جنسيت مردانه تعريف كرده، تعريف شود.

آنگونه كه ايريگاري معتقد است زن بايستي قادر به «يافتن خويش» در تاريخ زنانگي باشد و نه در شجره نامه يا چارچوب هاي ايجاد شده توسط مردان. زن نبايد به خود اين اجازه را بدهد كه تنها به عنوان يك «پوشش» (با توجه به شكل اندام هاي جنسي اش) براي مرد محسوب شود چرا كه محسوب شدن پوشش براي مرد به معناي در نظر گرفتن زن به عنوان بخشي جدانشدني از خلقت مرد است. در اين وضعيت مرد، زن را با استفاده از «نقطه آغاز خويش»تعريف مي كند و طبيعتا در اين مسير، منطق اينگونه حكم مي كند كه مرد به عنوان ارباب باقي بماند. جايگاه زن توسط مرد تعريف مي شود و همين شرايط منجر به اين مي شود كه انگاره هاي زنانه به عنوان جنسيت، حداقل دوگانه و هميشه متكثر باشند. انگاره هاي زنانه بين فعاليت و عدم فعاليت انتخابي ندارند و در هر جایي قابل دسترسي هستند. اين انگاره ها در مقايسه با انگاره هاي مردانه بسيار متناقض و غير قابل فهم هستند. عدم پذيرش انگاره هاي زنانه، زنان را در موقعيت تجربه «شكست خود» قرار مي دهد. در اين شرايط حتي اگر زنان، خود انگاره هايشان را گسترش دهند باز هم برابر با جهان واقع نخواهد بود.

به منظور اصلاح اين شرايط، ايريگاري نتيجه مي گيرد كه «ما نياز به تغيير ارتباطات بين شكل، ماده، مدت زمان و حد و حدودي داريم كه تاكنون تعريف شده است» و با توجه به اين مسير اصلاحي است كه مي توانيم اجازه دهيم تا«رابطه اي عاشقانه بين دو نفر از دو جنس مخالف ايجاد شود».  او با استناد به دكارت، با تاكيد بر تفكر به عنوان «اولين حسي» كه بدون هيچگونه تضادي در هر دو جنس انساني ايجاد مي شود، بر اين باور است كه ديگري براي ما قابل فهم و درك است اما ديگري كه با من تفاوت جنسيتي دارد و اگر اين تفاوت جنسيتي در نظر گرفته شود آنوقت ديگر زن به عنوان ابزاري براي مالكيت مرد به چشم نمي آيد. با در نظر گرفتن تفاوت هاي جنسيتي است كه استقلال موقعيت زن و مرد در حيطه هاي متفاوت حفظ مي شود و با حفظ فضایي از آزادي و جذابيت بين اين دو جنس، با امكاني از جدايي و وصل، هيچ يك از اين دو جنس «كاملا توسط ديگري قابل استفاده نيست».

ايريگاري معتقد است با تغيير در تفكر و اخلاق، پيدايشي از عشق ميان جنسيت ها رخ مي دهد كه اجازه خواهد داد مرد و زن با يكديگر به صورت برابر زندگي كنند و اينگونه است كه تجربيات جنسي، ضيافتي دوجانبه خواهد شد كه شكلي ارباب-رعيتي ندارد. او به رخ دادن آينده اي حيرت انگيز از تعريف ها و ايدئولوژي هاي به دور از گفتمان سركوب و سرزنش، كه با انقلابي در اخلاق و تفكر به جود آيد، خوش بين است. در اين شرايط، رابطه زنان با يكديگر نيز با ايدئولوژي مردانه هدايت نمي شود و اين زنان هستند كه بر مبناي تفاوت هاي جنسيتي، خودشان تعريفي جديد از جهان واقع خواهند داشت.


پانوشت:
  
[1] Luce Irigaray

* - فایل پی دی اف مقاله «آن اندام جنسی که یک اندام نیست» را می توانید در آدرس زیر پیدا کنید:
http://www.feministschool.com/spip.php?article7306
 

مازیارشکوری گیل چالان: رد صلاحیت ام الفساد با حکم شورای مفسدین نگهبان


باسمه تعالی
 پس از کش وقوس های فراوان عاقبت تکلیف کاندیداهای رسمی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با قلم شورای نگهبان مشخص گردید.انتخاباتی که اینبارحواشیش پررنگ ترازمتنش بود.ازنمی آیم، نمی آیم مرد هزار چهره رژیم گرفته تا حکومت نظامی شب قبل اعلام رسمی اسامی کاندیداها تا اعلام صلاحیت ها وعدم صلاحیت ها.اما آنچه این قلم بدان میپردازد حول و حوش رد صلاحیت مرد هزارچهره ای است که از سالیان سال متولی تشخیص مصلحت نظامی بوده که بنابر مصالح همان نظام درسالهای اخیربایکوت واین باربنابر همین قبیل مصالح ازرقابت برای تکیه زدن مجدد بر کرسی ریاست جمهوریش بازداشته شد.حملات شدید الحن اصحاب نظام علیه مرد هزارچهره از چندی پیش شدت گرفت،ازوزیراطلاعات گرفته تا نامه صدوچند نفره نمایندگان مجلس ،تا خطبه های خطیب نمازجمعه تهران که چشم به بنزوی دوخته بود.البته مرد هزارچهره اینباردشمنان سابق را درکنارخود داشت.دشمنانی که روزی درروزنامه سلام سیاست های اقتصادی او را نقد میکردند امروزدوستانی بودند که او را ناجی میخواندند.دشمنانی که دیروزبه سبب نگاشتن نامه موسوم به نود امضا درنقد رویکردهای سیاسیش به زندان شتافته بودند،امروز آمدنش را فرصت تاریخی قلمداد میکردند. 
به هرروی خبری که برسایت ها وخبرگزاری ها نقش بست بسیاری را مات کرد و مبهوت.شاید کمتر کسی گمان میبرد روزی برسد که نام"اکبرهاشمی رفسنجانی" درلیست تأیید صلاحیت شده های نظام نباشد وپاشنه برحذفش بچرخد.اما آنچه میباید از ورای رد صلاحیت هاشمی بدان پرداخته شود:
*هاشمی رفسنجانی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام است.مجمعی که دربرخی امور میباید به رهبر نظام من جمله راجب تبیین سیاست های کلی نظام مشاوره دهد ویا نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام داشته باشد.حال آنچه روی داده اینکه رئیس مجمعی که صاحب صلاحیت است که حتی برروند اجرای سیاست های کلی نظام نظارت نماید هم اکنون شورایی برنام وی خط میکشد که خود جزء نظامی است که هاشمی میباید به عملکردش درراستای سیاست های کلی همان نظام نظارت داشته وسیاست های کلیش را ترسیم نماید.
بنا براین صرف نظرازحیث ماهوی یعنی ذوصلاحیت بودن ویا فاقد صلاحیت بودن هاشمی برای احراز پست ریاست جمهوری وبا نگاه به قضیه به جهت شکلی هاشمی میباید تأیید صلاحیت میشد.چرا که به جهات شکلی وحقوقی سوژه مورد بحث با نظربه جایگاه قانونی همچنان ذوصلاحیت است.ازاین حیث رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی به جهت شکلی ابتدا محتاج یک مقدمه واجب بود.والبته این مقدمه چیزی نبود الا حذف وی ازعضویت درمجمع تشخیص مصلحت نظام.عدم مراعات مقدمه واجب برای رد صلاحیت هاشمی فقط وفقط بیانگر فقدان عقل معاش درتصمیم گیرندگان ومجریان درنظام جمهوری اسلامی میباشد.
*واقع امراینکه هاشمی رفسنجانی به دلایل کثیری فاقد صلاحیت برای جلوس برکرسی ریاست جمهوری میباشد.برجسته ترین دلیل که میباید برفقدان صلاحیت هاشمی رفسنجانی ازسوی شورای نگهبان اقامه میشد آمریت درقتل  و فساد فی الارض بود.هاشمی رفسنجانی ازآمران تروردگر اندیشان درخارج مرزهای کشوربوده.صدور رأی محکومیت ازسوی قاضی دادگاه فدرال آلمان معروف به دادگاه میکونوس وبیانیه رسمی دادستانی فدرال شاهدی بر این مدعا میباشد.اما آنچه از امارات بر می آید شورای نگهبان رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را برکهولت سن و وضعف جسمانی استوارنموده است.شورای نگهبان نه تنها آمریت در قتل را دلیلی بررد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ندانسته بلکه جوازکاندیداتوری"علی اکبر ولایتی"را که به همان اتهام و درهمان دادگاه محکوم شده بود را صادرکرده است.البته "محسن رضایی" هم که محکومیت دادگاه آرژانتین وقرار تعقیب از سوی انترپل را به جهت بمب گذاری مرکز همیاری یهودیان درکارنامه دارد مورد تأیید قرار گرفته است.
آنچه حاصل می آید اینکه شورای مفسدین نگهبان برمبنای شریعت وقانون اعمال نظرنمینماید بلکه بنا را برمحوریت قدرت استوارمیکند.
مع الوصف پدیده ای را که با عنوان جمهوری اسلامی میشناسیم،فاقد جمهوریت واسلامیت میباشد.آنچنان که برمیاید فتل وجنایت دراین نظام پدیده ای قبیح نبوده و مورد تقبیح قرارنمیگیرد.گویی جمهوری اسلامی نظامیست برای اعمال فساد فی الارض که میباید بواسطه مفسدین فی الارض به حکومتی جهانی بیانجامد.

مادر معینی هم رفت....مهربانی دیگر از مادران خاوران چشم از جهان فروبست!مهربانی دیگر از مادران خاوران چشم از جهان فروبست!
مادر معینی هم رفت....

مهربانی دیگر از مادران خاوران چشم از جهان فروبست. مادر معینی هم رفت. خیل بزرگ فرزندان ناشناخته اش را در ماتم و غم فرو برد. عمری را در جست و جوی فرزندان خود پشت در زندان های دو رژیم خودکامه و مستبد گذراند و از سال ۶۷ به بعد در صف مقدم مادران خاوران بود و داد خواه کشتار هبت و هبت های دیگر در سال ۶۷ و تبلور آرزوهای بزرگی که در دستان حقیر رژیمی واپسگرا بر خاک شدند. چه گل هایی که در باغ زندگی این سلحشوران راه آزادی و عدالت پر پر نشدند و چه خانواده ها که از هم نپاشیدند و چه چشم های های منتظری که تمام عمر با اشک زیستند و چه نگاه های معصومانه نوباوگانی که آغوش گرم پدر و مادر را در خاک سرد خاوران می جستند و مادر همیشه با نگاه شوخ و خنده ملیح هبت همیشه آن جا بود و نوید می داد که زندگی این جاست،‌ باید که پاس داشته شود.

استقبال میلیونی (1۰ نفره) از سخنرانی حاج محسن بی ناموس(محسن رضایی) در مشهد!این است نتیجه ی پشت کردن به رای ملت و دست بوسی از دیکتاتور
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش سخنرانی و میتینگ های سیاسی افراد و جریانات مختلف سیاسی در کشور می باشیم.
بنابر اخبار رسیده به پایگاه 598، جلسه سخنرانی محسن رضایی(دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) شب گذشته در مسجد امام صادق(ع) مشهد برگزار گردید.
لازم به ذکر است که به دلیل عدم استقبال مردم مشهد از این سخنرانی محسن رضایی 15 دقیقه بیشتر به ایراد سخنرانی نپرداختند.
http://mosbate1000.files.wordpress.com/2011/05/3068_798.jpg?w=700


http://2.bp.blogspot.com/-5OJUHT-klJY/UZ_onHL3O7I/AAAAAAAAA4g/-JDrieR8io8/s640/944282_10201378913299510_106851333_n.jpg

«بازداشت گروهی از زنان ایرانی به اتهام جاسوسی در ترکیه»

«بازداشت گروهی از زنان ایرانی به اتهام جاسوسی در ترکیه»

۱۳۹۲ خرداد ۰۴
خبر / رادیو کوچه
یک گروه ٢۴ نفره، شامل ده زن ایرانی که مدت ٩ ماه تحت تعقیب و مراقبت پلیس امنیتی ترکیه در شهر «ایقدیر» قرار داشتند، به اتهام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و جاسوسی به نفع ایران بازداشت شدند.
به گزارش «روزنامه حریت» ترکیه، شماره جمعه بیست‌وچهارم ماه مه، ده زن ایرانی که از روسپی‌گری به عنوان پوششی برای نزدیک شدن به پرسنل پلیس، افسران و سربازان ارتش و کارمندان دولت استفاده می‌کردند، به اتهام جاسوسی، با حکم دیپورت به ایران مواجه شدند.
Iranian-women-turkey-spying-koocheh2
آنان متهم هستند که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماموریت داشتند تا با استفاده از حربه‌های ازدواج موقت (متعه)، روسپی‌گری و سکس گروهی، به افرادی که دارای مشاغل کلیدی بوده‌اند، نزدیک شده و به اطلاعات محرمانه دست یابند.
از برخی از این زنان،‌ شماره تلفن اعضای سپاه پاسداران در ایران، شماره‌های تماس، آدرس و عکس‌های برهنه برخی از مشتریان آن‌ها که متصدی مشاغل دولتی در ترکیه بودند و همچنین برخی اطلاعات محرمانه ضبط شد.
گفتنی است که بعضی از متهمان اتهام جاسوسی را رد کرده‌اند، یکی از این زنان که از وی با نام «الوینا-آ» نام برده شده، گفت که به دلیل نیاز مالی و پرداخت دستمزد بالا تا شبی یک‌هزار لیر ترکیه (بیش از دو میلیون تومان کنونی) دست به تن‌فروشی می‌زده و مدارک ضبط شده از وی را به‌صورت اتفاقی در اختیار داشته است.

در جلسه رد صلاحیت هاشمی چه گذشت ؟‎

در دور اول رای گیری شورای نگهبان٬ آرا این شورا ۷ به ۴ به احراز صلاحیت هاشمی بوده است و با خارج شدن این خبر از شورای نگهبان  و در میان مسوولین٬ حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به همراه معاونان وزارت اطلاعات و فرمانده سپاه  در شورای نگهبان حضور پیدا کرده  و طی بحث و گفتگویی با شورای نگهبان و بیان نگرانی ها و نکته های مورد اشاره آقای خامنه ای در عدم حرکت کشور رو به عقب٬ نتایج نظر سنجی بسیج را به این شورا ارایه داده اند.
 
مطابق این نظر سنجی آقای هاشمی با احتساب شروع نشدن تبلیغات حدود ۵۶ درصد آرا و بالاترین رای را در بین نامزدها دارا بوده است . مطابق همین نظر سنجی در صورت احراز صلاحیت هاشمی و شروع تبلیغات پیش بینی می شده که با توجه به پنانسیل و اشتیاق ایجاد شده در بین مردم ایشان بتوانند حداقل ۱۵ در صد دیگر هم آرا خود را افزایش دهند که د رمجموع ایشان را با ۷۱ در صد آرا از سایر کاندیدا ها جلو انداخته و به صورت یک مرحله ای ایشان رییس جمهور یازدهم شود.
 
با اتکا براین استدلال و در یک جلسه نیمه رسمی بدون حضور آیت الله شاهرودی و برخی دیگر اعضا٬ شورای نگهبان رای گیری دوباره ای انجام می دهد و اینبار با آرا ۶ به ۴ به عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی رای می دهند. در این بین ۳ حقوقدان شورای نگهبان به همراه آیت الله مومن همچنان رای به احراز صلاحیت آقای هاشمی می دهند.
 
پس از درز این خبر به خارج از شورای نگهبان٬ علی لاریجانی به ملاقات رهبری می رود و از وی در خواست می کند که با شرایط پیش آمده٬ ایشان از اعلام این نتایج به این شکل جلوگیری نمایند و اجازه حضور آقای هاشمی را در انتخابات با توجه به بحرانها و مساله آشتی ملی بدهند که رهبری در پاسخ اعلام می کند که هیچ قصدی برای دخالت در نظر شورای نگهبان ندارد و این شورا مطابق قانون کار خود را به درستی انجام داده است.
 
با این برخورد رهبری، لاریجانی به دیدار هاشمی می رود و مساله را مطرح می کند و از او می خواهد که برای حفظ آبروی نظام و خود شخص هاشمی انصراف دهد ولی ایشان هم مطرح می کنند که من نمی توانم به مردم دروغ بگویم و من به خاطر مردم آمده ام و انصراف نخواهم داد.
 
لازم به ذکر است که سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی هم پس از این و پیش از اعلام نتایج برای اصرار بر انصراف آقای هاشمی و جلوگیری از آبرو ریزی احتمالی برای نظام خدمت آقای هاشمی می رسد ولی همان پاسخ را از آقای هاشمی میگیرد.
 
از این رو شورای نگهبان نیز پس از ناامیدی از انصراف هاشمی نتایج بررسی صلاحیتها را یک روز پیش از موعدی که بیان کرده بودند اعلام می کنند.

رد صلاحیت رفسنجانی و شوک محافل روسیه

ایران

رد صلاحیت رفسنجانی و شوک محافل روسیه

انتخابات ریاست جمهوری ایران یکی از مهم‌ترین خبرهای رسانه‌های روسیه است. روزنامه‌ها و تحلیل‌گران روس در باره‌ی‌ نامزد‌هایی که سیاستی نزدیک‌تر به سیاست بین‌الملل روسیه اتخاذ خواهند داشت، اظهار نظر کرده‌اند.
قرار است روز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ انستیتوی شرق شناسی روسیه نشستی با عنوان "ایران در آستانه‌ی انتخابات" برگزار کند. در این نشست کارشناسان و شرق شناسان روسیه نقطه‌نظرات خود را درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراز خواهند کرد. کانال "راشیا ۲۴" ، شبکه‌ی خبر تلویزیون دولتی روسیه نیز این نشست مسکو را پخش خواهد کرد.
مقامات روسیه تاکنون درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما موضع‌گیری نکرده‌اند، اما روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون این کشور خبر مربوط به رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را تحلیل می‌کنند.


روزنامه‌ی "گازیت رو" عدم صلاحیت رحیم مشائی را نشانه‌ی ضعیف شدن موقعیت و جایگاه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کنونی ایران دانسته است. این روزنامه در تحلیل خود تاکید می‌کند که احمدی‌نژاد پیش از این درجه‌ی محبوبیت خود را بسیار بالا حدس می‌زد، اما رد شدن رحیم مشائی، نامزد پیشنهادی‌‌اش کاهش نفوذ او را نشان می‌دهد.


شوک تحلیل‌گران روسیه
اکثر روزنامه‌های روسیه از رد صلاحیت رفسنجانی متحیر شدند. حتی صدای روسیه که "کاملا دولتی" است در تحلیلی می‌نویسد: «رد صلاحیت آیت‌الله علی‌اکبرهاشمی‌رفسنجانی یاربنیان‌گذار انقلاب اسلامی آیت‌الله خمینی، رئیس‌جمهور سابق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان باعث حیرت همگان شده است.»
روزنامه‌های روسی به اخبار انتخابات ایران حساس شده‌اند روزنامه‌های روسی به اخبار انتخابات ایران حساس شده‌اند
النا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران "انستیتوی شرق‌شناسی علوم روسیه "به دویچه وله می‌گوید: «اکثر تحلیل‌گران و ایران‌شناسان روس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دچار شوک شدند. به نظر من مسئله‌ی سنی رفسنجانی دلیل اصلی برای رد صلاحیت او نیست، بلکه دخالت و نقش او در حواث ۱۳۸۸ و مخالفت‌هایش با رهبرعلت واقعی آن بوده است.»
کدام نامزد برای روسیه بهتر است؟
دونایوا می‌افزاید، ایران و روسیه منافع مشترکی در منطقه دارند و انتظار می‌رود کسی ‌که مقام ریاست‌جمهوری ایران را بدست آورد، در سوریه، افغانستان، خاورمیانه، قفقاز، آسیای‌میانه و خزر همکاری‌های مشترک با روسیه را ادامه دهد.
این کارشناس درباره‌ی نامزدهای ریاست جمهوری ایران و احتمال نزدیکی آن با سیاست‌های بین‌الملل روسیه هم چنین توضیح می‌دهد: «روسیه با سیاست‌های نامزدهایی چون حسن روحانی و علی‌اکبرولایتی آشناست و آنها شاید سمت‌گیری غربی نداشته باشند اما می‌توانند با غرب مذاکره کنند و به توافق برسند. بهبود مناسبات ایران با غرب می‌تواند برای آن‌ها مهم‌تر باشد و نگاه به غرب اولویت پیدا کند. محافلی در روسیه از این مسئله بیم دارند و نگرانند. همین محافل بر این باور هستند که پیروزی سعید جلیلی می‌تواند به نفع روسیه باشد. به عقیده‌ی آن‌ها اگر جلیلی سرکاربیاید سیاست کنونی ایران ادامه خواهد داشت.»
دونایوا می‌افزاید: «از سوی دیگر روسیه از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم زیان‌های سختی دیده و مناسبات اقتصادی دو طرف به دلیل تشدید تحریم‌ها ضعیف‌تر شده است، بنابراین روی کار آمدن سیاست‌مداری که بتواند مسائل بین‌المللی ایران مثل مسئله‌ی هسته‌ای و بهبود مناسبات با غرب را حل و فصل کند، به نفع روسیه هم خواهد بود .»
النا دنایوا: رفسنجانی به‌خاطر مخالفت‌هایش با رهبر رد صلاحیت شد، نه به‌خاطر سن النا دنایوا: رفسنجانی به‌خاطر مخالفت‌هایش با رهبر رد صلاحیت شد، نه به‌خاطر سن
این کارشناس روس در ادامه‌ی توضیحات خود درباره‌ی نامزدی شهردار تهران محمد‌باقر قالیباف می‌گوید که او در سیاست خارجی ضعیف هست و در عرصه‌ی بین‌الملل تجربه‌ای ندارد. دونایوا معتقد است که از میان ۸ نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری ایران حسن روحانی معدتل‌تراست و برخی از اصول‌گراها نیز در نهایت از او پشتیبانی خواهند کرد».
انقلاب خمینی در هفتاد و هشت سالگی
پرفسور ولادیمیر ساژین، کارشناس "موسسه‌ی خاورشناسی روسیه" در مسکو هم در تحلیلی برای رادیو دولتی صدای روسیه می‌نویسد، رد صلاحیت رفسنجانی غیر قابل انتظار بوده است. وی خاطرنشان می‌کند: «آیت الله خامنه‌ای خود مهره‌ها را انتخاب کرده و خود نقش اصلی را بازی می‌کند.»
این تحلیل‌گر روس ادامه می‌دهد: «رفسنجانی ۷۸ سال دارد و سن او نمی‌تواند مشکل به حساب آید، چون‌که خود آیت‌الله خمینی در سن ۷۸ سالگی انقلاب کرد و جمهوری اسلامی را در شرایط دشوار جنگ ایران و عراق طی ۱۰ سال سرپرستی نمود.»
تحلیل‌گر موسسه‌ی خاورشناسی روسیه با یادآوری حوادث انتخابات دوره قبل در سال ۱۳۸۸ نتیجه می‌گیرد که رهبر دینی ایران برای کاهش تنش و هیجان جنگ سیاسی پیش‌رو و همچنین بیم از تکرار انفجارات اعتراض آمیز تن به این کار داده و عدم صلاحیت رفسنجانی را پذیرفته است.

رهبر رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند
یوگنی ساتانوفسکی، Jewgeni Satanowski رئیس "انستیتو مطالعات خاورمیانه" در مسکو می‌گوید، انتخابات ایران مسئله داخلی این کشور است و روسیه و یا هیچ کشور دیگری حق هیچگونه دخالتی را در آن ندارند.
وی اما تاکید می‌کند: «برای انتخاب رئیس‌جمهور مهم‌ترین فاکتور در ایران تائید رهبری است و هر نامزدی که به مقام ریاست‌جمهوری برسد باید در راستای سیاست‌های رهبر عمل کند. بنابراین برای روسیه هیچ تفاوتی نخواهد داشت چه کسی در ایران رئیس‌جمهور شود و روسیه با هرکس هم که به این مقام برسد نهایت همکاری را خواهد کرد.»
به نظر آقای ساتانوفسکی در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش‌بینی پیروزی نامزدها مشکل به نظر می‌آید، اما شانس پیروزی با نامزدی خواهد بود که رهبر ایران بیشترین حمایت‌ها را از او بکند.
تغییر سیاست راهبردی ایران پس از انتخابات؟
رئیس انستیتو مطالعات خاورمیانه تاکید می‌کند که در صورت پیروزی اصول‌گرایان در ایران و ادامه‌ی سیاست‌های کنونی این کشور در قبال اسرائیل، احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران بیشتر خواهد شد. وی دراین رابطه توضیح می‌دهد: «در دوره‌‌های پیشین ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد سیاست اتمی ایران تغییری نکرده و با پیگیری ادامه داشته است. مهم‌ترین مسئله این است که آیا سیاست ضداسرائیلی ایران پس از انتخابات کنونی هم ادامه پیدا خواد کرد یا خیر؟»