نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

دکتر ناصر زرافشان !علل شکست بهارعربی

Top U.S. and World News Headlines for Monday, August 25

Falk: US Limits Ability of UN To Hold Israel Accountable for War Crimes

Largest ever military drills with Russia, China & other SCO nations

Palestine officials call for ICC membership