نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه

کودک ...

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس: مصوبه منع ازدواج زیر ۱۸ سال سازمان ملل مشکل دارد

خودروهای لوکس در تهران

کارتن خوابهای کرج

 کارتن خوابهای کرج

0میلیارددلار سرمایه ایرانیان خارج‌نشین/ بیش از 500 پروفسور ایرانی‎تبار در ایالات‌متحده

0میلیارددلار سرمایه ایرانیان خارج‌نشین/ بیش از 500 پروفسور ایرانی‎تبار در ایالات‌متحده


ایرنا: دبیرکل شورایعالی ایرانیان خارج از کشور گفت: «مهاجرت نیروی کار و ارسال وجه، بر توسعه داخلی کشورهای مبدا تاثیراتی از جمله افزایش نقدینگی و تقاضا، سرمایه‌گذاری، تحرک در تولید، افزایش اشتغال و رفاه، ارتقای اقتصاد ملی پایدار، افزایش مشارکت سیاسی، کاهش فقر، بهبود ساختار سرمایه انسانی، افزایش سطح دسترسی به تحصیلات و بهداشت را به‌همراه دارد.»سیدجواد قوام‌شهیدی در همایش صدور خدمات فنی و مهندسی افزود: «سیاست کشورهای درحال‌توسعه ناظر بر کاهش فقر و افزایش رشد است. قابل‌ذکر است که ثروت ایرانیان خارج کشور بالغ بر هزارو500میلیارددلار برآورد می‌شود که بهره‌مندی توسعه کشور از چنین مولفه‌ای قابل مدیریت است.» 

وی گفت: «براساس فهرستی که گروه مطالعاتی ایرانی در آمریکا منتشر کرده، بیش از 500 پروفسور ایرانی‎تبار در ایالات‌متحده در معتبرترین دانشگاه‌های این کشور نظیرMIT، هاروارد، پرینسون و استنفورد مشغول فعالیت هستند و در مرکز تحقیقات فضایی آمریکا، ناسا و در بخش پژوهش حدود 120 دانشمند از تمام ملیت‌ها مشغول به کارند که 60نفر از آنان ایرانی هستند. ایرانیان مهاجر در آمریکا از جمله ثروتمندترین و برجسته‌ترین افراد علمی، فنی و اقتصادی در این کشور به‌شمار می‌روند.

חתונה תולדות אברהם יצחק

חתונה תולדות אברהם יצחק

מצוה טאנץ האדמו"ר מראחמסטריווקא

شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه اسماعیل وفا یغمایی


شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه 
اسماعیل وفا یغمایی


هنوز سرودتان را مى خوانم

اسماعیل وفا یغمایی
شعری برای یاران دلاور دانشگاه

هرشب
هنوز
و هميشه
به رؤيايت مي بينم اي شنگ
با آن همه فريادت در دهان گلگون
و آن همه جوانى و زندگانى
كه به طنازى سربازان هراسان اخمناك را
به سخره مى گرفتى
در آن خيابان يخ بسته ى شعله ور.


هر شب
هنوز
و هميشه
به رويايت مي بينم در اشك
با آن همه فريادت بر دار
و آن همه جوانى ات بر تخت شكنجه
و آن همه زندگانى ات بر شقيقه ى خونين
و آن همه زيبائى ات در مقابل زشتان
و آن همه روشنائى ات دربرابر پلشتان.

***

جوان بوديم و جوانى
ودر خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به ظلمت نهان شده در آتش رضا نخواهيم داد
و سر بازان شليك كردند.


جوان بوديم و جوانى
و در خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به ابليس نهان شده در خدا رضا نخواهيم داد
و سربازان شليك كردند.


جوان بوديم و جوانى
و در خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به جهل آذين شده با دانش رضا نخواهيم داد
و سربازان شليك كردند.


جوان بوديم و جوانى
و در خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به زشتى نهان شده در زيبائى رضا نخواهيم داد
و سربازان شليك كردند.


جوان بوديم و جوانى
و در خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به استبداد نهان شده در آزادى رضا نخواهيم داد
و سربازان شليك كردند


جوان بوديم و جوانى
و در خيابانهاى يخ بسته سرود خوانديم
كه به پلشتى رضا نخواهيم داد
كه به شما رضا نخواهيم داد
و سربازان شليك كردند
و سربازان هنوز شليك مى كنند..
از پس اين همه سال و صاعقه
مى بينمتان
صدايتان را مى شنوم
در آغوشتان ميكشم
و غربت و اندوه جهان را با شما تقسيم مى كنم
آنچنان كه گرمى و شادى خود را با من تقسيم مى كرديد.


نيستيد و هستيد
مردة ا يد و زندگانيد
و هنوز آن خدنگ خروشان
در تاريكى و سكوت
كه مرا ياد مى آورد
كه بايستم
زيراشمايان
شمايان را كه دل من بوديد
در سوداى آزادى پرداخته ايد
و ابلهان داستان بيدلى مرا نمى دانند!.


در خيابانهاى يخ بسته غربت
دور از آن بهارو در اين خزان
هنوز سرودتان را مى خوانم:
به ظلمت نهان شده در آتش رضا نخواهيم داد
به ابليس نهان شده در خدا رضا نخواهيم داد
به جهل آذين شده با دانش رضا نخواهيم داد
به زشتى نهان شده در زيبائى رضا نخواهيم داد
به استبداد نهان شده در آزادى رضا نخواهيم داد
به پلشتى رضا نخواهيم داد
كه به شما رضا نخواهيم داد
و هر شب
هنوز
و هميشه
به رؤيايتان مي بينم
با آن همه جوانى و زندگانى
و آن همه زيبائى
آن همه
زيبائى….

پانزده آذر 1383

اين شعر را به ياد شماري از ياران دوران دانشجوئى كه از پيشتازان وسازماندهندگان جنبّش دانشجوئى در دانشگاه مشهد دردوران شاه در سالهاى پنجاه تا پنجاه و هفت بودند و تمام آنها در دوران خمينى به شهادت رسيدند سرودم .به ياد بتول اسدىو اسلام قلعه سرى كه در رشت تير باران شدند. به ياد ثريا شكرانه كه بر تخت شكنجه و ابوالقاسم مهريزى كه در برابر جوخه آتش در مشهد جان باختند. به ياد بهجت صدوقى كه در همدان به دار كشيده شد و جعفر قربانى كه در مشهد تير باران شد و شهناز وايقانى كه گم شد و از او نشانى به دست نيامد ومحمود غلامى كه با نارنجك به شهادت رسيد و منيژه شهرستانى كه تير باران شد و كرم محمودى زاده كه با قرص سيانورو اميرمحمدابراهيم دها كه با انفجار نارنجك وعلى و مهدى دها كه در برابر جوخه اعدام به شهادت رْسيدند ونصرالله مروج كه تير باران شد و اصغر دهبارى و شمار بْسيار ديگر كه نام و يادشان در طاقت اين ياداشت نيست.