نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

کورده-برار-گیلیکی-کوچی-داستان-گیل.آوایی

16 12 Saqba Damascus أوغاريت سقبا ريف دمشق التواجد الامني الكثيف

آخرين مجموعه مقالات سايت دوستان لوموند ديپلماتيک

آخرين مجموعه مقالات سايت
دوستان لوموند ديپلماتيک

آغاز پايان کار
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article313

باز شدن مشت آهنين سرمايه
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article314

بهار عربی بخش نخست
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article315

بهار عربی بخش دوم
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article316

چرا ترکيه سوريه را فروخت
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article317

فوکوياما فروپاشی منطقه يرو را پيش بينی کرد
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article318

در وال استريت، بحران توفان زاييد
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article319

تعميق بحران سرمايه داري، تشديد منازعه طبقاتی و تشکيل نظام بديل
http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article320
23 آذر 1390

Rev Billy -- Shopocalypse is upon us

Democracy Now! National and Global News Headlines for Friday, December 16

Ana Vidovic

Shostakovich Symphony No. 5

Liszt playlist

('http://www.youtube.com/p/60A97C9F7F237E9D?version=3&hl=fr_FR',)

US not doing enough to stop opium trade?

Stalin's Speeches to Voters 1937

End of Nations: Canada, the US and the "Security Perimeter"

Egyptian Workers Strike and March Against Regime

PressTV - Gaza builds schools despite Israeli blockad

16 12 Damascus أوغاريت دمشق حي المزة , مظاهرة صباصية جمعة الجامعة العربي...

Interview de Cécile Coudriou

هفتاد جام، هفتاد خاطره. جام يازدهم

Ali Rahbari (Persian : علی رهبری) Conducts Messenger by Morris Jar

ایرانه خانم ؛ پیمان سلطانی ، علی رهبری و حسن صلح جو