نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه

نگاهي تاريخي به تصاوير "جليله و..." در فلسطين از سال۱۸۷۷تاسال۱۹۲۵نگاهي تاريخي به تصاوير "جليله و..." در فلسطين از سال۱۸۷۷تاسال۱۹۲۵, 52, 74, 78b, 105, 144, 196, 197, 205, 211, 226, 228, 235, 243, 248, 264, 272, 280b, 280c, 296, 304, 323, 336, 347, 360, 361, 365
.Bilder Frttn Det Heilige Landet, Stockholm 1928
(AMERICAN COLONY PHOTOGRAPHERS): 23, 287.
Bert UNDERWOOD: 28b, 44a, 167a, 305, 339, 342.
F. BEDFORD, Egypt, the Holy Land, Syria 1862: 28a, 43a, 142, 254,
308.Felix BONFILS, Palestine, Syrie, Turkie d'Asie, 1879: 18, 24, 57b, 62 63, 80a, 100a, 152, 170, 185, 206, 207, 225, 230, 237, 250, 251, 276, 283, 284, 290, 302, 364. R. BAIN, J. Vincent,J. Lee, Earthly Footsteps of the Man of Galilee, New York, 1894: 26a, 26b, 31, 32a, 39a, 43a, 47b, 49, 51b, 58, 59a, 59b, 68b, 168a, 239, 277, 362, 363
. Ben Dov, Jerusalem: 53, 108b, 126a, 162a, 164, 165a, 166a, 166b, 192a, 255, 256, 261, 269a.
P. BERGHEIM: 22, 209, 280, 307. 322
.Frank M. GOOD, Photo-Pictures, The Holy Land, London: 56, 57a, 181, 187, 234, 247, 269b, 280a, 299, 301a, 313, 316, 318, 333.
Stephen GRAHAM, With the Russian Pilgrims to Jerusalem, London 1821: 285, 366."Collection HENTSCHEL": 61, 88, 101, 140a, 140b, 16 178, 180, 182, 189, 190, 204, 214, 220, 221, 223, 224, 233, 238, 240, 241, 242, 268, 275, 335, 337, 338, 343, 348, 350.GERMAN AIR FORCE, 1918: 35a, 270.ARMENIAN PHOTOGRAPHER: 194, 232
.E. PIEROTTI, 1858: 29, 340.
Ludwig PREISS, Paul Rohrbach, Palaestina und das Ost-Jordanland, Zurich 1925: 60b, 82b, 83, 148, 301b, 314, 315a.
Francis FRITH, Sinai and Palestine, London 1862: 20, 27a, 51a, 184, 198, 200, 252, 271, 311, 320.G.E. FRANKLIN, Palestine Depicted and Described, London 1911: 173b.
Palestine Exploration Fund: 78a, 172.
Leo KAHAN, Palastina in Bilder, Wien 1913: 34b, 44b, 45, 46a, 65b, 114, 124, 298, 325, 326.G. S. KEITH, Daguer,-)types of the Holy Land, ca. 1847:
CRAMB: 143a, 208, 229
.I. RAFFALOVICH, M.E. Sachs, Ansichten von Palastina und den Judischen Colonien, 1899: 55c
.Cecil V. SHADBOLT, in H. A. Harper, Walks in Palestine, London 189

4:
202a, 368.E. et F. THEVOZ, La Palestine Illustree, Lausanne 1888: 62a, 62b, 62c, 64a, 64b, 90a, 106b, 107a, 107b, 108a, 168b, 173a, 286a, 306a, 306b, 310b, 346a, 352.Album Presented to Sir Herbert Samuel by the Mayor of Jerusalem: 183, 293, 297, 334.Album Presented to L. Yaffe: 133b, 315b.G. Landauer, Palastina, Munich 1925: 35a, 345.K. GROBER, Palestine und Syria, Berlin 1926: 39b.The Way of the Cross, London 1890: 40a, 40b, 41a, 60a, 73, 77, 306c, 344.
Album de Terre Sainte, Paris: 27a, 30, 33a, 42, 91, 92a, 100b, 109, 150a, 169a, 171, 174, 176, 227, 244, 246, 267, 273, 274, 278, 279, 288a, 288b, 289, 292a, 294a, 294b, 295, 341, 351, 353, 354, 367.
Lithographs and Engravings:
Ch. Wilson, Picturesque Palestine, 1880:
33c, 138, 312a.
W. H. Bartlett: 66, 155. Lortet, La Syrie d'Aujourd'hui, Paris 1884:
80a, 249, 355.F. B. Spilsbury, Picturesque Scenery in the Holy Land and Syria, London
1799: 81

W. M. Thomson, The Land and the Book, London 1881: 312b.تصميم شورای امنيت سازمان ملل "نقشه راه" برای تشکيل دو دولت فلسطين و اسراييل۰تصميم شورای امنيت سازمان ملل "نقشه راه" برای تشکيل دو دولت فلسطين و اسراييل۰تصميم شورای امنيت سازمان ملل و زيرنظر دولت انگليس برای مردم فلسطين


"تصميم شورای امنيت سازمان ملل "و زيرنظر دولت انگليس برای" مردم فلسطين"!


UNISPAL-select UNISPAL Home
See also: A/7057 - S/8427* dated 23 February 1968
UNITEDNATIONS
A S
General AssemblySecurity Council
Distr.GENERAL
A/7057/Add.1S/8427/Add.123 February 1968ENGLISH ONLY
LETTER DATED 23 FEBRUARY 1968 FROM THE PERMANENT REPRESENTATIVEOF JORDAN ADDRESSED TO THE SECRETARY-GENERAL
Addendum____________________* Also issued under the symbol A/7057/Add.1
[Crown Copyright Reserved]
REPORT
of the
Commission appointed by His Majesty's Governmentin the United Kingdom of Great Britain andNorthern Ireland, with the approval of the Councilof the League of Nations, to determine the rightsand claims of Moslems and Jews in connection withthe Western or Wailing Wall at JerusalemDecember, 1930
LONDONPRINTED AND PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE.To be

purchased directly from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses:Adastral
House, Kingsway, London, W.C.2; 120, George Street, Edinburgh;York Street, Manchester; 1, St. Andrew's Crescent, Cardiff;15, Donegall Square West, Belfast;or through any Bookseller.1931.Price 1s. 6d. Net.
CONTENTS.
I.
INTRODUCTION
3
II.
DESCRIPTION OF THE WAILING WALL AND ITS ENVIRONS
7
III.
HISTORY
9
IV.
THE RESPECTIVE CLAIMS OF THE TWO PARTIES:
The Jewish Claims
15
The Moslem Contentions
19
V.
THE EVIDENCE
25
VI.
THE OPINIONS AND CONCLUSIONS ARRIVED AT BY THE COMMISSION:
(1) The Task entrusted to the Commission
33
(2) The application of the Principles of Status Quo
36
(3) The Ownership of the Wall and of its Surroundings
39
(4) The Sacredness of the Wall
41
(5) The access to the Place in front of the Wall
42
(6) The Form and Extent of Jewish Devotions
46
Conclusions
57
APPENDICES.
I.
RECORD OF PROCEEDINGS (Not printed here). (A copy may be seen in the Colonial Office library.)
II.
MEETINGS AND WITNESSES
62
III.
LIST OF EXHIBITS PRESENTED BY JEWISH COUNSEL
63
LIST OF EXHIBITS PRESENTED BY MOSLEM COUNSEL
65
IV.
LETTER FROM THE SECRETARY OF THE COMMISSION TO THE ACTING CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF PALESTINE
66
V.
PLANS OF WAILING WALL AREA.
VI.
MOSLEM EXHIBIT NO. 6
67
VII.
JEWISH EXHIBIT No. 32
67
VIII.
MOSLEM EXHIBIT No. 7
70
XI.
THE WESTERN OR WAILING WALL IN JERUSALEM:Memorandum by the Secretary of State for the Colonies, dated 19th November, 1928. (See Cmd. 3229.). (Not reprinted here.)
X.
INSTRUCTIONS IN REGARD TO THE USE OF THE WESTERN (WAILING) WALL OF THE HAREM-AL-SHARIF, JERUSALEM
70
XI.
JEWISH EXHIBIT NO. 29
72


دنباله....