نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مرداد ۲۲, یکشنبه

قتل يک دستفروش درقم!فرياد مرگ بربسيجی دراستاديوم

اراک - اهالی روستای «نهر پشته» در شهرستان کمیجان در استان مرکزی، هر روز صبح برای تامین آب شیرین مورد نیاز خود مسافت زیادی را تا دستگاه آب شیرین کن طی می کنند. در این روستا 300 نفر زندگی می کنند که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند.

 روستای «نهر پشته»

- اراک - اهالی روستای «نهر پشته» در شهرستان کمیجان در استان مرکزی، هر روز صبح برای تامین آب شیرین مورد نیاز خود مسافت زیادی را تا دستگاه آب شیرین کن طی می کنند. در این روستا 300 نفر زندگی می کنند که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی به شهرهای اطراف مهاجرت کرده اند.