نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۳۰, یکشنبه

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای" طبس" و ويرانی ايران(۲

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای "طبس" و ويرانی ايران(۱

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای "طبس" و ويرانی ايران(۱

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای "طبس" و ويرانی ايران(۱

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای "طبس" و ويرانی ايران(۱

واکاوی کودتای"نوژه" و ماجرای "طبس" و ويرانی ايران(۱