نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

اسامي 335نفر از مقامات، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، نمايندگان سابق مجلس شوراي ملي و سنا و وابستگان رژيم منفور پهلوي كه حساب هاي جاري، سپرده ثابت، پس انداز و ديگر حساب ها و موجودي ها اعم از اوراق بهادار و اوراق امانات آنها مسدود و نقل و انتقال آنها ممنوع شده است

اسامي 335نفر از مقامات، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، نمايندگان سابق مجلس شوراي ملي و سنا و وابستگان رژيم منفور پهلوي كه حساب هاي جاري، سپرده ثابت، پس انداز و ديگر حساب ها و موجودي ها اعم از اوراق بهادار و اوراق امانات آنها مسدود و نقل و انتقال آنها ممنوع شده است، اعلام شد: اين ليست شامل كساني است كه در مرحله اول برنامه انقلابي دولت – مصادره اموال – قرار گرفته اند و صورت اسامي آنان به بانك هاي سراسر كشور ابلاغ شده است. اسامي اعلام شده به شرح زير است:
1 - وجيه الله آزموده سرلشگر بازنشسته
2 - منوچهر آزمون وزير
 3 - مهدي آستانه اي شغل آزاد
 4 - هومر آشوريان كارمند موزه ها
5 - كريم آصف فرهنگي شاغل
 6 - عبدالهادي سردفتر اسناد رسمي شغل آزاد
 7 - بانو آقايان عما مشاغل آزاد
 8 - جعفر آلتي باي قوشان شغل آزاد كشاورزي
 9 - محمدعلي آموزگار وكالت دادگستري
 10 - پري بانو اباصلتي شغل وكيل سابق مجلس و سردبير سابق مجله اطلاعات زنان
 11 - بانو نيره ابتهاج سميعي فرهنگي
12 - ضياء ابطحي فهلياني كارمند وزارت كشاورزي
 13 - دكتر شمس الدين ابولمهدي لنگرودي كارمند وزارت بهداري
 14 - محسن اجاق وكيل دادگستري
 15- عباس اخباري كارمند نخست وزيري
 16 - غلامرضا اخلاق پور قاضي دادگستري
17 - محمدعلي اديب مجلسي شغل آزاد
 18 - پرويز اربابي اناري استاد تمام وقت دانشگاه
 19 - حجت الله اردلان وزارت كار
 20 - محمد اسحقي كاهكشي كارگر شركت نفت
 21 - محمدحسين اسحاقي نژاد بازبين شركت نفت
 22- طلعت اسدي (خزيمه) عضويت در انجمن هاي اجتماعي
 23 - محمد اسدي كارمند وزارت بهداري
 24 - ملك منصور اسفندياري قاضي دادگستري
 25 - حسين اسكندري قاضي دادگستري
 26 - آقاي كاظم اسكويي روزنامه نگار
 27 - موسي اشرفي كارمند وزارت كشور
 28 - دكتر محمدحسين اعتمادي كارمند وزارت بهداري
 29 - غلامرضا اعظمي باوندپور كشاورزي
 30- محمدصادق افتخارفرهنگي
 31 - جواد افتخاري قاضي دادگستري
32 - جهانشاه افشار شغل دولتي ندارد
 33 - سيف الله افشار شغل آزاد
 34 - بانو مهين افشار جعفري (سهمي) شغل آزاد
 35 - خليل الداغي كارمند وزارت
 36 - مصطفي الموتي كارمند وزارت دارايي
 37 - علي امير عشايري شغل آزاد
 38 – حسن اوحدي كارمند شركت فرش
 39 - سيف الدين اهري كارمند وزارت دارايي
 40 - اسداله ايلخاني سرلشگر بازنشسته
 41 - بانو فرخ لقا بابان فرهنگي
 42 - بهمن باركزهي كارمند وزارت كشور
 43 - محمدعلي باقرزاده شغل آزاد
 44 - ناصر الدين باقري فرهنگي
 45 - دكتر حيدرقلي برومند وزارت بهداري
 46 - بانو ملك تاج برومند شغل آزاد
47 – نظام الدين بزرگ زاده فرهنگي
 48 – محمدعلي بسيج خلخالي وزارت بهداري
 49 – دكتر محمد بقايي يزدي عضو نخست وزيري
 50 – علي محمد بنكدارپور استاد دانشگاه.
51 - احمد بني احمد وكيل دادگستري
 52 - دكتر اكبر بهادري سرهنگ بازنشسته
53 - حبيب بهار وكيل دادگستري
 54 - منوچهر بهارلو كارمند وزارت كشاورزي
 55 - عنايت بهبهاني بازرگان
 56 - ابراهيم بهره مند تكنسين برق
 57 - علي بهنيا فرهنگي
 58 - حسينعلي بيات افسر بازنشسته
 59 - محمد پارسا فرهنگي
60 – ابراهيم پردلي شغل آزاد
 61 - محسن پزشكپور وكيل دادگستري
 62 – منوچهر پزشكي قاضي دادگستري
63 - رحيم پور بردباري شغل آزاد
 64 - ولي الله پيرقاضي دادگستري
 65 – جعفرقلي پيرزاده شاغل وزارت دادگستري
 66 – هرمز پيشوايي فرهنگي
 67 - حسين تجدد وزارت بهداري
 68 - عيسي تدين شغل آزاد
 69 - هادي تربتي
70 - عبدالحسين تژده افسر بازنشسته
 71 - سيدجلال تقوي لاريجاني كارمند بانك مركزي
 72 - محمدتقي زاده منظري فرهنگي
 73 - يدالله توتونچي افشار صنايع و معادن
74 - علي اكبر توتونچيان آزاد
 75 - عبدالله توكلي آزاد
 76 - فتاح تولايي زاد قاضي دادگستري
 77 - سالار جاف كارمند شهرداري
 78 - عباس جباري سرلشگر بازنشسته ژاندارمري
79 - سيدمحمد جزايري كارمند وزارت دارايي
 80 - محمدكاظم جزايري وزارت بازرگاني
 81 - مجتبي جعفري قاضي دادگستري
 82 - احمد جلاليان فرهنگي
83 - مظفر جندقي شغل آزاد
 84 - جعفر جواد مديرعامل شير و خورشيد
85 – سعيد جواد شغل آزاد
86 - محمود محموديان كشاورزي آزاد
 87 – بانو قدس منير جهانباني خانه داري
 88 – نوازالله جهانشاهي سرهنگ بازنشسته
 89 – رضي چلاجور فرهنگي
90 - دكتر سيد ابراهيم چهرازي استاد دانشگاه تهران
 91 – فتح الله حاتمي كارگر
 92 - رضا حجتي فرهنگي
 93 - اشرف حريري فرهنگي
 94 - جعفر حيدري كارمند بازنشسته مجلس شوراي ملي
 95 - اميرعلم خزيمه شير و خورشيد سرخ
 96 – محمدحسين خسروي دارايي سرهنگ بازنشسته ارتش
 97 - حسين خطيبي استاد دانشگاه تهران
 98 - حسن خليل زاده شيرازي شغل آزاد
 99 - ابراهيم خليل حيدرزاده امين كارمند شير و خورشيد سرخ
 100 - علي احمد خورشيد قاضي دادگستري.
 101- حبيب دادفر وكيل دادگستري
102 - احمد دانشمند تجارت آزاد
 103  غلامحسين دانشي فرهنگي
 104 - ويدا داودي (گروسيان) كارمند تلويزيون ملي
105 - موسي درودي كارمند وزارت آب و برق
 106 - محمدحسين دلخوش فومني -فرهنگي
 107 - احمد دولتي – فرهنگي
108 - منوچهر دهقان – فرهنگي
 109 - محمد دهقان نژاد – شغل دولتي ندارد
 110 - رضا ذوالفقاري
111 - عبد العزيز راشدي كشاورز آزاد
112 - هلاكو رامبد – آزاد
 113 - دكتر لطف الله رييسي وزارت بهداري
 114 -صدرالله رييسي اردكاني - كشاورز آزاد
 115 - دكتر كاظم رحماني بازنشسته ارتش
 116 - مصطفي رحيم زاد خويي – آزاد
 117 - اسمعيل رحيمي لاريجاني - وزارت كشور
 118 – دكتر هوشنگ رشيدياسمي - استاد دانشكده پزشكي
 119 - محمد رضواني– شغل آزاد
 120 - ميرابوطالب رضوي نژاد صومعه سرايي قاضي دادگستري
 121 - دكتر عبدالصمد رفعتي  استاد دانشگاه پزشكي
122 - رستم رفعتي - كشاورز آزاد
 123 - محمدحسين رهبر
 124 - عبدالله رياضي – معدوم
 125 - خداداد ريگي - افسر بازنشسته
126 - بانوهما زاهدي - شغل آزاد اجتماعي
 127 - حسنعلي زرگرزاده حاج باغلو -كارمند شير و خورشيد سرخ
 128 - محمد اسمعيل ساري اصلاني كشاورزي آزاد
 129 - سواك ساگينيان - وكيل دادگستري
130 - دكتر محمد ستاري استاد دانشگاه
 131 - امير امان الله سترگ دره شوري  -كشاورزي آزاد
 132 – دكتر سيد نورالله ستوده – وزارت بهداري
133 - منوچهر سرهنگ زاده – پست و تلگراف
134 - محمدرضا سعادت فرد – آزاد
135 - فريدون سعادت قدس نيا – آزاد كشاورزي
 136- دكتر جواد سعيد – وزارت راه
 137 -كريم بخش سعيدي
 138 - محمد باقر سعيدي وزارت كشور
 139-پرويندخت سليلي فرهنگي شاغل
 140 - حسينعلي سليماني فرهنگي شاغل
 141 - فتح الله سليماني سوادكوهي وزارت راه وترابري
 142 - منوچهر سليمي استاد دانشگاه شاغل
143 - ميرمحمدحسين سيدكلال – وكيل دادگستري
144 - رحمان قلي سيدي – فرهنگي
 145 - اميرعلي سيفي شغل آزاد
146 - هوشنگ شادلو كارمند وزارت دارايي
 147 - سيدباقر شادمان لولوي
 148 - محمدتقي شريعت – بانك عمران
149 - محمدتقي شريفي – بانك عمران
150 – محمود شريفي – شركت نفت.
151 - نورعلي شهابي – وزارت كشاورزي
 152 - شهباز شهبازي – كشاورزي آزاد
 153 - محمد شهرستاني فرهنگي
 154- عبداللطيف شيخ الاسلامي – كشاورزي آزاد
155 - محمد شيخ الاسلامي قاضي دادگستري
 156 - محمدرحيم شيخ الاسلامي بانه - كارمند شير و خورشيد سرخ
 157 - دكتر داريوش شيرواني – دانشيار دانشگاه
 158 - سيدعلي صائب – اداره غله
 159 - حسن صائبي سازمان جنگلباني
160- منصور صادقي فرهنگي
 161 - نوذر صادقي قاضي دادگستري
 162 - احمد صبوري يزدي وزارت نيرو
 163 - حسن صحرايي بازرگان
 164 - حسن صدر – فرهنگي
 165 - دكتر علي صديق اسفندياري وزارت بهداري
 166 - سيدعبدالله صديق زاده – كشاورزي آزاد
167 - محمدصادق صفري پور
 168 - مهين دخت صنيع
169 - ژاله ضرابي
170 - دكتر محمود ضيايي - استاد دانشگاه مشهد
 171 - علي طباطبايي - شغل آزاد
 172 - دكتر حسين طبيب - وزارت بهداري
173 - عبد العباس طرفي - فرهنگي
 174 - مصطفي طغياني دولت آبادي - كارگر آزاد
175 - پرويز ظفري - شركت سهامي واكس سازي
 176 - كمال الدين عابدي - فرهنگي
 177 - دكتر جعفر عادلي رانكوهي - وزارت بهداري
 178 - مجتبي عالمي وزارت تعاون
 179 - ابوالحسن عاملي فرهنگي
 180 - دكتر محمدرضا عاملي تهراني - دانشيار دانشكده پزشكي
 181 - موسي عباس عطايي – كارمند شركت نفت
 182- محمدحسين عباس ميرزايي كارگر دخانيات
 183 – غلامرضا عدل – شغل آزاد
 184 – قدس ايران هفبانو عديلي – خانه داري
 185- ايرج عطارد قاضي دادگستري
 186- محمد حسين غضنفري وزارت كشور
 187 – غلامرضا غضنفري لرستاني وكيل دادگستري
 188- دكتر محمد فرزان اميري سازمان بيمه هاي اجتماعي
 189- محمد صادق فرمان – آزاد
190- دكتر طهمورث فروزين دانشيار دانشگاه
 191 – پرويز فرهنگ بيگوند – آزاد
 192-– داوود فلاح مقدم افسر ارتش
 193 – دكتر سيد علي اكبر فيروز آبادي استاديار دانشكده پزشكي
 194 – عنايت الله قائمي قاضي دادگستري
 195 – ايرج قادري سازمان امور اداري و استخدامي كشور
 196 – جعفر قاسم زاده – بازرگان
 197 – غلامعلي قاسمي دانشكده كشاورزي
 198 – نعمت الله قاضي سازمان اوقاف
199 – نورالله قدمي – كارگر
200 - حسن قرائي – شغل آزاد
 201 – خانلر قراچورلو – شغل آزاد
 202 – عبدالله قراگزلو شجاعي – شغل آزاد
 203 – حسين قرباني نسب – شغل ازاد
 204 – سيد مسلم قريشي – تجارت
 205 – عزيزالله قوامي شغل آزاد
206 – فضل الله كاسمي وزارت دادگستري
 207 – محمدحسين كاشفي كارمند بانك ملي
 208 – سيد كريم كاظمي فرهنگي
 209– محمدصادق كاظمي روزنامه نگار
 210 - محمدرضا كبيري – كشاورزي آزاد
 211 - ابراهيم كسرايي وزارت تعاون و امور روستا
 212- بانو درخشنده كمالي آزاد – خانه داري
 213- احمد كميلي زاده – بازرگان
 214- يوسف كهن وكالت دادگستري
 215 - دكتر مرتضي قلي كيان – وزارت آموزش و پرورش
216- صدري كيوان وزارت آموزش و پرورش
 217- فيروز ليقواني – شغل آزاد
 218- عبدالسميع ليواني – فرهنگي
 219- ابراهيم ماحوزي – كارمند دادگستري
 220- فتح الله مافي كارمند وزارت خارجه
 221- عبدالحسين ماني – فرهنگي شاغل
 222- حسن متولي شغل آزاد
 223- ناصر مجتبايي – شغل آزاد
 224- صمد مجتهدي – كشاورزي آزاد
225- دكتر حسنعلي محققي – راه آهن
 226- اسدالله محمد خانلو – عشايري – كشاورزي آزاد
 227- غلامعلي محمد كوشكي
 228- عصمت مشايي – فرهنگي
 229 - سيد مرتضي مشير – وكيل دادگستري
 230 – علي اصغر مطهري وزارت اطلاعات
 231- علي اكبر معتضدي شغل آزاد
 232 - نصرت الله معززي شغل آزاد
233- يحيي معيني چاغروند – شغل آزاد
 234 – محمد حسين معيني قراگزلو – كشاورزي آزاد
 235- حسن ملكشاهي – شغل آزاد
 236 - نصرالله منتظري وزارت علوم
 237 - دكتر محمد حسين منصور استاد دانشگاه تهران
 238 - جعفر منصوريان وكيل دادگستري
 239 - محمد حسين موسوي وكيل دادگستري
240- مير اسدالله موسوي ماكويي – فرهنگي
 241- دكتر بوذر جمهر مهر – دانشگاه تهران
 242- ايرج مهرزاد قاضي دادگستري
 243- حسين ميرزالو- كارمند ارتش
 244- مصيب ميرعرب رضي- كشاورزي آزاد
 245- محمد ميرلاشاري كشاورزي آزاد
 246 - متعاليه نائيني طبا- تدريس آزاد
 247 - هوشنگ ناظمي وزارت كشور
 248- فاطمه خجيمي نائيني- خانه دار
 249- عزت الله نصيري وزارت بهداري
 250- عباسعلي نصيري زاده كارگر
 251- علي نظمي وكيل دادگستري
 252 - اسمعيل نواب صفا وزارت اطلاعات
 253 - ناصر نوربخش دماوندي قاضي دادگستري
 254- محمد نوري- شغل آزاد
 255- مجتبي نوري- فرهنگي
256- علي پاشانور اسفندياري افسر بازنشسته
 257- قدرت الله واحدي وزارت كشور
 258- لطيفه وحيدي- فرهنگي شاغل
 259 - حسن وزيري- وزارت كشور
 260 - كيومرث وشمگير كارمند هواپيمايي ملي
 261- محمدرضا وكيل گيلاني- شغل دولتي ندارد
 262- فريده هاشمي- فرهنگي
263- غلامرضا هاشمي مياندوآب- فرهنگي
 264- حسن هرزندي
 265 - منصور ياسيني- شغل آزاد
 266- منوچهر يزدي- فرهنگي
267- پورفسور مسعود يغمايي- استاد دانشكده پزشكي مشهد
 268- علي اوسكايگانه- كشاورزي آزاد
 269- سعيد محمد دشتكي
 270- جلال پارشا الق
271- عباس آرام
 272- جواد آشتياني
 273- امان الله اردلان
 274 - اشرف احمدي
 275- سرتيپ حسينعلي اسفندياري
 276- پروفسور جمشيد اعلم
 277 - حسن اكبر
 278- احمد بهادري
 279 - باقر بوشهري
 280- دكتر علي اكبر بينا
 281- سپهبد عزيزالله پاليزبان
 282- رسول پرويزي
283- عمادالدين تربتي
284- مصطفي مجدد
 285- رضا جعفري
 286- سيدمحمدرضا جلال نائيني
287- علي اكبر جليلوند
288 - سيدمحمود جليلي
289- شوكت ملك جهانباني
 290- سرلشگر منصور جهانباني
291 - دكتر محسن حجازي
 292- اميرحسين خزيمه علم
 293- علي دشتي-نویسنده
 294 - حسين دها
 295- سرلشگر غلامحسين ديلمي رزمخواه
 296- دريابد فرج الله رسايي
 297- محمد ذوالفقاري
 298- علي رضايي
 299- محسن رييس
 300- سيدمحمد سجادي
 301- جلال الدين شادمان
 302- جعفر شريف امامي
303- علي صادق
 304- دكتر جهانشاه صالح
 305- دكتر عيسي صديق
306- سرتيپ محمدعلي صفاري
 307- ارتشبد عزت الله ضرغامي
 308- طاهر ضيايي
 309- يحيي عدل
 310- محمدعلي علامه وحيدي
 311- محسن فروغي
 312- كاظم كورس
 313- جمال گنجي نيشابوري
 314- وجيه الله فاضل سرجويي
 315 - قاسم لاجوردي
316- دكتر محمدحسن مرشد وزير بهداري و نماينده سابق مجلس منحله
 317- محمدعلي مسعودي- سناتور
 318- بانوشمس الملوك وكيل مصاحب
 319 - مصطفي مصباح زاده صاحب روزنامه كيهان
 320- سرلشگر ايرج مطبوعي
 321 - نصرالله مقتدر مژدهي
322- سيد اسدالله موسوی
 323- محمدحسين موسوي
 324- دكتر حبيب الله مجيد مولوي
 325- محمدعلي مهدوي
 326- سيد عمادالدين ميرمطهري
 327- پرويز ناتل خانلري- نويسنده
 328- عنايت الله نصيري
329- مهدي نمازي
330- عبدالباقي نوات
 331 - محمدابراهيم نيكپور
 332- غلامرضا نيك پي شهردار- معدوم
 333- سپهبد كريم ورهرام
 334 - پرويز يارافشار
 335- عزت الله يزدان پناه.