نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبهما ساختارشکن، آشوبگر،غوغاگر، محارب و براندازیم . ریش ولی فقیه را به آتش میکشیم رأی نمیدیم

ما به آخوند دهن گشاد رأی نمیدیم
آتش به ریشش میزنیم رأی نمیدیم
به دزد و خیانیتکار رأی نمیدیم
تیشه به ریشه اش میزنیم رأی نمیدیم
رأی ما سرنگونی سرنگونی سرنگونی
سرنگونش میکنیم رأی نمیدیم
به این رژیم ضد بشر رأی نمیدیم
به هیچ شیاد جنایتکار رأی نمیدیم
به فقر و فحشا رأی نمیدیم
به زندان و تجاوز رأی نیمدیم
به پاسدار و بسیجی و آخوند رأی نمیدیم
ما به ولایت جهل و جنایت رأی نمیدیم
به ولی فقیه خونخوار رأی نمیدیم
ما در چارچوب این ولایت رأی نمیدیم
ما به جنگ طلب و تروریست رأی نمیدیم
ما ساختارشکن، آشوبگر،غوغاگر، محارب و براندازیم . ریش ولی فقیه را به آتش میکشیم رأی نمیدیم