نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آبان ۱۶, جمعه

هرچه می‌خواهی بگو یا هرچه می‌خواهی بکن، اما ریاکاری مکن!


مردمان را غرق اندوهی که خود، داری مکن!

ای که می‌گویی مسلمان باش و می‌خواری مکن!
ای که خود گفتی مکن می‌خوارگی، آری مکن!
هرچه می‌خواهی بگو یا هرچه می‌خواهی بکن، اما ریاکاری مکن!
می بخور، منبر بسوزان، مردم‌آزاری مکن!
مردمان را غرق اندوهی که خود، داری مکن!
خود گرفتاری و مردم را گرفتار گرفتاری مکن!
گر نمی‌خواهد پریشان باشد اصراری مکن!

می بخور، منبر بسوزان، مردم‌آزاری مکن!

من خوشم، شادم، نمی‌خواهم جز این کاری کنم
من نمی‌خواهم بجای خوش بودن، زاری کنم
سرخوشم تا مهربانی در دلم جاری کنم
زاهدا خوش باش و خندان، پیش ما زاری مکن!
می بخور، منبر بسوزان، مردم‌آزاری مکن!