نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

متن کامل دفاعیه احمد منتظری

مشتی آخوند حرام لقمه و دزد و وطن فروش و خائن و زن باره!دورهم هم جمع شدند!

مشتی آخوند حرام لقمه و دزد و وطن فروش و خائن  و زن باره!دورهم هم جمع شدند!

چهره سیستان و بلوچستان / دید افقی ۵۰۰ متر

چهره سیستان و بلوچستان / دید افقی ۵۰۰ متر

روستای قادرمرز از توابع شهرستان دهگلان

مهاجرت اهالی روستای قادرمرز کردستان

روستای قادرمرز از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان است. خشکسالی و مهاجرت به مرور جمعیت روستا کمتر شده و از آن خرابه ای به جا گذاشته است.