نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

برچسب‌ها

سالمندان !!

نگاهي به...: فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره ...

نگاهي به...: فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره ...: عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد یکی از مادیانهای حامله اش را به قیمت ارزانی بفروشد در حالی که کره ای که در شکم اسبش بود بسیار...

شانه های خسته بار زندگی !