نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اسفند ۱۱, یکشنبه

archive iran


اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا جلد 2

خاطرات يک زن ايرانی"توده ای!"عبرت آوروغم انگيزاست (2


خاطرات يک زن ايرانی"توده ای!"عبرت آوروغم انگيزاست (1


به "اردشير زاهدی!"خدمات ارزنده"او"و"پدرش" به ملت ايران!