نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

به مادر فتحی جگرسوخته و دلیرمون

به مادر فتحی جگرسوخته و دلیرمون

19.05.11 00:56
بمیرم من واست مادر - چقدر غم اون دلت داره
میخوای آروم بشی یکدم ولی اشکات نمیگذاره
  تموم شب تو میسوزی -مثل شمعی که گریونه
عزیز جونتو یردن سگای خوار دیوونه
بجای صلح و آزادی غم و غصه بما دادن
که حسرت میخوریم هر روز به اون مرغا که آزادند
خجالت میکشه آدم بگه اونها از این خاکند
بدنیا آمدند اینجا ولی از تخم ضحاکند
مغولها کشتن و بردند ولی بار سفر بستند
اینا هم کشتن و خوردند ولی اینجا هنوز هستند
چه فایده داره این حرفا واسه قلبی که داغونه
فقط میگم بدونی تو دل مام کاسه خونه
 به اون اشکات قسم مادر
که تا جون در بدن دارم
برای این گرگهای وحشی
یه روز خوش نمیگذارم