نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه

0:06 / 15:03 آغاز"ماله کشی"!عمل جنايتکارانه اسيد پاشی رژيم!

یانیه کانون نویسندگان ایران در بارهی "اسید پاشیهای زنجیرهای" جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها را محکوم میکنیم

یانیه کانون نویسندگان ایران در بارهی "اسید پاشیهای زنجیرهای"
جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها را محکوم میکنیم


در هفته های اخیر چند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسید پاشی شدند. این حمله ها چندان تکرار شد که به "اسید پاشی زنجیره ای" شهرت یافت.

ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام، خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیدهی شوم اسیدپاشی بر چهرهی زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفکر عقب مانده ای ست که مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه در حال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است.

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها و یکی از خبرنگاران با هدف سانسور خبری، در کنار برخی سخنرانی های تحریک آمیز و تصویب قوانینی که دست معترضان به حریم خصوصی مردم را باز می گذارد، پیامدهای فاجعه بارتری در پی خواهد داشت.

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیدهی شوم اسیدپاشی های اخیر و خانواده های آنها براین باور است که چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست.

کانون نویسندگان ایران  خواهان دستگیری و محاکمهی علنی آمران و عاملان این جنایت است.

کانون نویسندگان ایران
7 آبان 1393