نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

روحانى از سپاه می‌هراسد محمد نوری‌زاد

روحانى از سپاه می‌هراسد
محمد نوری‌زاد
آقای روحانی درمجمع سالانه ی فرماندهان سپاه، برای انجام ” پروژه های بزرگ وملی” دست به دامان سپاهیان شد و رسماً از سرداران سپاه درخواست کرد که درپروژه های بزرگ وملی دخول کنند. این سخن ودرخواست آقای روحانی را می شود اینگونه آراست: دست دولت برای انجام پروژه های بزرگ وملی تهی است واحتمالاً بهمین خاطراست که جناب ایشان به ریسمان قطورسپاه چنگ برده تا به سرداران بگوید:
 
۱- دست ما را بگیرید و با جاری کردنِ رطوبتی ازدریا دریا دارایی های حتماً حلالِ خود ما را دربرون رفت ازاین باتلاقی که خودتان زیرپای مردم ومملکت فرش کرده اید همراهی کنید.
 
۲- آقای روحانی با این دعوتنامه ی رسمی ودولتی، به سرداران سپاه می گوید: اگرولع کارکردن وبلعیدن دارید، لااقل شأن و”کلاس” خودتان را حفظ کنید وازسرفروبردن به کارهای کوچکی که شما را در ردیف بی سروپایان وهرزگان اقتصادی جای می دهد پرهیز کنید. ویعنی: آقایان سرداران، کارمی خواهید؟ پول درشت می خواهید؟ خب رسماً به خودم مراجعه کنید وسراغ تأسیس پی درپی شرکت های کاذب واقماری واسکله ها ومبادی غیررسمی وقاچاق لوازم آرایش و پزشکی ودارویی وبرقی وکامپیوتری ویخچال وفریزرو دیگ زودپز و واردات کامیونهای مخوف چینی وسواری های غیراستاندارد وهزاراقلام جوراجور وسرفروبردن به معادن و تصرفِ زمین های ملی وبدون صاحب واینجور کارهای دون شأن تان نروید. واین که: سهام هایی مثل سهام مخابرات هم اگرخواستید به خودم مراجعه کنید. چه کسی بهترازشما؟ خلاصه اگر به همه ی اینها هم مشتاقید، ازدرداخل شوید نه از پنجره.
 
۳- آقای روحانی بخاطرشناختی که اززیروبالای سپاه دارد، بشدت ازاین تشکیلات نظامی اقتصادی سیاسی اطلاعاتیِ ترسناک می هراسد وازاین که سرداران سپاه درکارش بپیچند و ازهرگوشه برای او وبرای کابینه اش سندی ومدرکی و فاجعه ای و مرافعه ای و بلبشویی سامان دهند پرهیز می کند. آقای روحانی نیک می داند که: چه او تعارف بکند وچه نکند، سرداران سپاه به کارهای بزرگ وملی دخول خواهند کرد. پس چه بهترکه خود آقای روحانی پیشدستی کند و رسماً آنان را به انجام پروژه های تریلیاردی دعوت کند تا هم سرِ سرداران گرم این کارهای بزرگ باشد و کارهای کوچک را برای دیگران باقی بگذارند وهم آقای روحانی بخاطر واگذاری این پروژهای بزرگ، درجای دیگر بتواند امتیازکی ازآنان اخذ فرماید.
 
۴- وحتماً بخاطر پروار شدن بیش ازاندازه ی شرکت های اقماری سپاه وندادن فرصت به دیگران، اساساً شرکت های خصوصیِ داخلی دراندازه ای نیستند که بتوانند نیم نگاهی نیزبه سمت کارهای ملی وبزرگ بیندازند. معتدقدم: ما وشما نیز اگربجای آقای روحانی بودیم حتماَ دست به دامان همین سرداران سپاه می بردیم تا بیایند وسنگی برسنگی بگذارند یا سنگی ازپیش پای مردم بردارند.
شما تجسم کنید اگرپا به پای مدیران وسرداران کلت به کمربسته ی سپاه که بدون رعایت مقررات قانونی به بلعیدن دارایی های کشوربسیج شده اند، شرکت های خصوصی نیز امکان رقابت وحضوردرعرصه های ساخت وساز می داشتند، اکنون آقای روحانی درکنارسرداران سیری ناپذیرسپاه، رقبای دیگری نیز می دید واحتمالاً یک نیم نگاهی نیز به آنان می انداخت. ناچاری است دیگر، چه می شود کرد؟
آقای روحانی درهمین دیدار رو به فرماندهان سپاه فرموده اند: “بنده شایعاتی را که راجع به سپاه درحوزه ی اقتصادی مطرح می شود اصلاً قبول ندارم” دراین یک جمله ی کوتاه دوتا کلمه هست که مرا سخت مفتون وشیدای خود کرده است. یکی ” شایعات” است و دیگری ” اصلاً”. این شیدایی را می شود به اینگونه بخش بخش کرد:
 
۱- احتمالاً در وادیِ حقوق ودرس ودانشگاه وتجربیاتی که آقای روحانی پشت سرگذارده، “شایعات” مفهوم دیگری دارد که ما بخت برگشتگان وغارت شدگان وزمین خوردگان ازآن مطلع نیستیم.
 
۲- وشاید آقای روحانی به آیه ی ” واذا مرّوا با للغو مرّوا کراماً ” که می رسد، همه ی غارتگری های سپاه را شایعات وسخن لغو پنداشته و با کرامت ازکنار آن عبورمی فرماید.
 
۳- این سخن آقای روحانی بیش ازآنکه محمل کیاست وسیاستی باشد حتماً درراستای تحمیق مردمی است که ازایشان سخن درست می طلبند. چرا که این مردم دراین سالها بقدرکافی به حقارت وغارت مبتلا بوده اند وظرف صبوری شان تحمل شکست بیشتری ندارد. تلقی و اطلاقِ شایعه به دزدی ها وقاچاقچی گری های سپاه، بیش ازآنکه به رام کردن سرداران بی آبرو منجرشود، به سمتِ تحمیق مردم خیزبرمی دارد. آقای روحانی نباید فراموش کند که: مردم می فهمند وازکسانی که اصراربرتحمیق آنان دارند متنفرند.
آقای روحانی دربخش دیگری ازسخنان خود، سپاه را از ورود به امور سیاسی برحذر داشته که البته این سخنِ شایسته وقابل اعتنایی است وما بابت این توصیه کلی سپاسگزارایشانیم. منتها با این تفاوت که خود آقای روحانی نیک ترازهمه ی ما می دانند: سپاه اگر آب می خورد به اشاره وبه خواست بیت مکرم است. ما این سخن آقای روحانی را می گذاریم به حساب لطیفه ی ” به درگفتن ودیوارشنفتن”. که یعنی ای حضرت آقا، بهتراست دست این بچه ها را ازامورسیاسی واطلاعاتی وامنیتی بیرون بکشید تا ما یک نفسی تازه کنیم وببینیم با این دولت اعتدال چه خاکی می شود برسرکرد.
آقای روحانی نیک تراز همه ی ما می داند: فرمان ورود به فاجعه وکشتارسال ۸۸ اگرچه با بیت مکرم و طراحی جناب آقا مجتبی خامنه ای بوده اما عامل و مهندس این فاجعه جناب طائب و سرداران سپاه بوده اند. همین اکنون نیز، جمعی ازمردان سیاسیِ ما در زندان سپاه اسیرند. حالا کاری به زندانی شدن آقای میرحسین موسوی وهمسرش وجناب کروبی نداریم که مستقیماً با نفوذ سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی سپاه انجام پذیرفته است.
بازایشان درهمان نشست افاضه فرموده اند که: “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه جنگ نیست. بلکه سپاه صلح و آرامش درکل منطقه است” که البته ما این سخن جناب ایشان را نیزبحساب لطیفه ای درمجاورتِ “تجاهل العارف” می گذاریم واصلاً نیز به حضور نظامی سپاه پاسداران درافغانستان و عراق و سوریه و دخالت مستقیمش در کشتار مردم این کشورها وبویژه درسوریه اشاره نمی کنیم.
درپایان به این سخنِ طنز آقای روحانی اشاره می کنم واز ادامه ی این بحث فرساینده درمی گذرم. ایشان فرموده اند: سپاه، محبوب دل هاست. دردل مردم، با مردم، و در کنار مردم است.
منبع:وب‌سایت نوری‌زاد

ياد آوری به خاندان "امام راحل" !(3

شعر دیگری در باره «نرمش قهرمانانه»دکانداران «مرگ بر آمریکا!»ـ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

آی مطرب بزن به پرده صلح


شعر دیگری در باره «نرمش قهرمانانه»دکانداران «مرگ بر آمریکا!»ـ

آی مطرب بزن به پرده صلح 
  

شیخنا با شتاب شاهانه
نرمشی کرد قهرمانانه

بند تنبان دیپلماسی را
بر اُباما گشود جانانه

گفت شور حسینمان کافیست
خوش به زلف «حسن» بزن شانه

شهد پیش آر جای زهر که شد
مشرب ِ آن امام، افسانه

آشتی بایزید باید کرد
شمع را مشتری ست پروانه

فصل ویرانه باد آمریکا
رخت ازین خاک بست و زین خانه

دور نابود  باد اسرائیل
رفت و آن نعره‌های مستانه

کرد گاهی به حکم دین باید
با عدو عشوۀ شجاعانه

غمزه‌های ملیح مهوش وار
در عبای وزینِ مردانه

آی مطرب بزن به پردۀ صلح
آی ساقی بیار پیمانه

گره از کارما گشود امشب
رهبر خوش ادای فرزانه

م. سحر
۱۷/۹/۲۰۱۳
توهین، تهمت و اتهام بدون عقوبت قضائی نمی ماند
حنیف حیدرنژاد
سایت اینترنتی "اتحاد انجمنها برای ایران آزاد" در بالای مطلبی تحت عنوان "حضیض خیانت و ابتذال" که به قلم آقای جواد حبیب پور منتشر نموده است، تصویر زیر را چاپ کرده است:
 
 
در تصویر فوق در کنار پیکرهای خونین مجاهدین اعدام شده در قرارگاه اشرف که در دهم شهریور 1392 توسط نیروهای کماندوئی عراقی به قتل رسیده اند، و در کنار عکس شش نفر از همین کشته شدگان که عضو شورای ملی مقاومت بوده اند، در ستون سمت چپ تصویر، عکس ده نفر  از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و یا منتقدین و مخالفین این سازمان آورده شده است.(که عکس من نیز در بین آنها قرار دارد) بر بالای سر این افراد نوشته شده است "خائنین را بشناسیم". در زیر عکس این ده نفر که بر روی چهره آنها ضربدر قرمز کشیده  شده است، تیتر زیر آورده  شده است: "خیانت خائنینی که جاده صاف کن های رژیم و مالکی در حمله و قتل عام در اشرف بودند را هرگز نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم."
در زیرِ تیترِ فوق نیز این جمله از خانم مریم رجوی داخل گیومه نقل قول شده است: "این حمله در عین حال بر طینت واقعی دسیسسه ها و هجوم گسترده سیاسی و اطلاعاتی ماه های اخیر علیه مقاومت ایران دلالت می کند. در نيمه فروردين گذشته، آخوند مصلحی وزير اطلاعات ولايت فقيه در سفر به عراق و تأکيد بر «هماهنگی های صورت گرفته» برای «جمع کردن اين مجموعه از عراق» تدارک اين کشتار را در فاز تازه يی آغاز کرد. برای زمينه سازی سياسی و روانی آن، يک پروژه اطلاعاتی و تروريستی در خارج ايران به جريان درآمد که در آن ريزه خواران و سرانگشتان رژيم برای رد يابی رهبر مقاومت، چنگ انداختن بر آلترناتيو دمکراتيک، کوشش برای متلاشی کردن شورای ملی مقاومت و به راه انداختن سيلی از دروغ ها و يک کارزار گسترده لجن پراکنی به کار گرفته شدند."
به نظر می رسد طراح و تهیه کننده تصویر فوق با الهام از گفته های خانم رجوی بوده که ده نفری که عکس آنها را در تصویر آورده "خائنین جاده صاف کن رژیم و مالکی (نخست وزیر عراق) و جاده صاف کن حمله و قتل عام در اشرف" خطاب کرده است.
این تصویر با نوشته های همراه آن تلاش دارد تا به خوانندگان یا ببینندگان این مطلب این موضوع را القاء نماید که افرادی که در تصویر آورده شده اند "زمینه ساز" قتل عام مجاهدین در اشرف هستند.
نوشته های این تصویر و هدفی که این کار دنبال می کند به لحاظ حقوقی و براساس قانون جزائی کشور محل سکونت من (کشور آلمان) مصداق اتهام بی پایه و اساس، دروغ، تخریب چهره و شخصیت و تلاش برای خراب کردن اعتبار و شخصیت افراد می باشد. بر همین اساس می توان برعلیه نویسنده مقاله، تهیه کننده تصویر، مدیر یا سردبیر سایت اینترنتی "اتحاد انجمنها برای ایران آزاد" اقدام قضائی کرده تا در یک دادگاه ذی صلاح به شکایت و موارد اتهام رسیدگی شود.
این سایت، نویسنده مقاله یا افراد تهیه کننده عکس به عنوان وابستگان یا هواداران به سازمان مجاهدین خلق ایران با اقدامشان پای خانم رجوی به عنوان الهام دهنده برای چنین اقدامی را نیز به این موضوع کشانده اند. به این ترتیب این سازمان نمی تواند بعدا نویسنده این مقاله و تهیه کننده این تصویر و مسئولین سایت را "افراد خود سری" معرفی کنند که بدون اجازه یا اطلاع رهبری سازمان مجاهدین به این کار اقدام کرده اند.
تجربه ی تلخ فتواهای صادر شده در ایران که بر اساس آن "گروه های خودسر" انسان های بیگناه را در خیابان و خانه سربریده اند نباید یک بار دیگر تکرار شود. کسانی که امروز در کشورهای امن غربی نشسته و چنین اتهاماتی را منتشر می کنند باید بدانند که قبل از آنکه پای آنها به ایران رسیده و قدرت را به دست بگیرند تا فتوای مورد نظرشان را آنطور که دوست دارند به اجرا بگذارند، امروز و همینجا و بر اساس قوانین همین کشورها، باید در برابر عمل خود و اتهامات بی پایه و اساسی که منتشر می کنند پاسخگو باشند. جواب دگراندیشان و منتقدین و مخالفین سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن را با منطق و استدلال بدهید و نه با تهدید و اتهام پراکنی.
در همین جا به عنوان یکی از آن ده نفر که عکسش در تصویر فوق آورده شده است، مدیران یا مسئولین سایت "اتحاد انجمنها برای ایران آزاد" را مورد خطاب قرار داده و از آنها می خواهم یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
1- رسما و کتبا و در سایت خود با انتشار مطلبی توضیح دهید که به چه دلیل و بر اساس کدام دلایل و اسنادی افرادی که عکس آنها را در تصویر فوق به چاپ رسانده اید را "خائن و جاده صاف کن کشتار و قتل عام در اشرف" معرفی کرده اید؟
2- نام فرد تهیه کننده این تصویر و آن مسئولی در سایت که بطور مستقیم در جریان تهیه این تصویر و نوشته های آن بوده است را اعلام کنید تا بتوان به لحاظ حقوقی بر علیه همان شخص یا اشخاص اقامه دعوا نمود. در صورتی که مایل به اعلام آدرس پستی این فرد یا افراد نیستید، آدرس پستی سایت خود یا وکیل این افراد را اعلام نمائید تا بتوان برای به جریان انداختن مراحل قانونی و ارسال مکاتبات از طریق وکیل یا دادگاه با آن تماس گرفت.
3- به طور رسمی و کتبی از افرادی که به آنها این اتهام زده شده است عذر خواهی کرده و آن را درسایت خود منتشر نمائید.
4- لطفا تا تاریخ 18 اکتبر 2013 پاسخ خود را به آدرس ایمیل شخصی من که در زیر می آید ارسال و گزینه مورد نظر خود را مشخص کنید. آدرس ایمیل شخصی من:
hanif.h@gmx.de
این مطلب برای سایت "اتحاد انجمنها برای ایران آزاد" از طریقی که در خود این سایت اعلام شده (صفحه ارتباط با ما) ارسال می گردد.
این نوشته برای اطلاع افکار عمومی در سایت پژواک ایران نیز منتشر می گردد.
 
با احترام
حنیف حیدرنژاد
17 سپتامبر 2013
 
توضیح: در این نوشته من وکالت یا نمایندگی هیچ یک از افراد دیگر که عکس آنها در تصویر آورده شده را ندارم و منظور از اقدامات قانونی که به آن اشاره شده، آن اقداماتی است که شخص خود تحت عنوان شاکی خصوصی در نظر دارم دنبال کنم. در صورت تمایل دیگر افرادی که عکس آنها در این تصویر آمده مسلما ابعاد حقوقی کار بسیار متفاوت خواهد شد
 
منابع:
جواد حبیب پور – حضیض خیانت و ابتذال
مريم رجوی: در خون و آتش فرو بردن اشرف و پنجمين قتل عام مجاهدان آزادی رژيم ولايت فقيه را از سرنگونی حتمی نجات نخواهد داد
 
 
منبع:پژواک ایران