ویدیوی پیرمرد گرسنه ای که در تکاپوی یافتن تکه ای نان در حال پرسه زدن در اردگاه یرموک برای پناهندگان فلسطینی، بطور گسترده ای در اینترنت انتشار یافت.
این ویدیوی 27 ثانیه ای که نشان می دهد این پیرمرد به شدت دچار سوء تغذیه است، به سرعت در رسانه های اجتماعی دست به دست گشته و مورد بازدید قرار گرفت.
این پیر مرد در پاسخ به سئوال فیلمبردار که از وی می پرسد آخرین باری که غذا خوردی کی بود؟ می گوید: "به یادم نمی آید".
تصاویر دیگری از زنان باردار، کودکان و مردان به شدت گرسنه فلسطینی در اردوگاه یرموک که به علت گرسنگی درحال مرگ هستند، مردم سراسر جهان را شوکه کرده است.
فعالان سوری از هیئت مخالفان مذاکره کننده با رژیم اسد در ژنو خواستند که این ویدیو را همراه با تصاویر دردناک دیگر را به رهبران جهان نشان دهند.
به گفته سازمان ملل متحد، حدود 45000 نفر که اکثریت آنها را فلسطینیان تشکیل می دهند در اردوگاه یرموک زندگی می کنند. این اردوگاه ماه هاست که توسط ارتش اسد تحت محاصره قرار دارد و از ورود غذا و دارو به آن جلوگیری می شود.
کارکنان سازمان ملل در هفته گذشته، موفق نشدند مقامات رژیم اسد را قانع کنند، تا به آنها اجازه دهند، 400 کارتن مواد غذایی را به ساکنان این اردوگاه برسانند. سربازان سوری به این بهانه که ممکن است این مواد غذایی به دست مخالفان آنها برسد جلوی کاروان سازمان ملل را گرفته و از ورود آن به اردوگاه جلوگیری کردند.
ارتش بشار اسد از ماه ها پیش مانع رسیدن کمک های فوری انسانی به اردگاه یرموک برای پناهندگان فلسطینی در حومه دمشق شده است.