نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟


آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
پویان انصاری

                                                                                          

بـاور کنیـد اگـر قلـم زبـان و یا قُـدرت داشت بعضـی وقتهـا که انسان، در صـدد نوشتـن بعضـی مسائـل و یـا نـام بُـردن عده ای بخصوص را دارد، قلم یا نـوکِ خودش را می شکست و یا برروی صفحه سفیـد  از خودش رنگی پس نمی داد مانند نوشتن در مورد رای دادن روباه مکاری چون خاتمی ...

واقعأ گاهی اوقات، انسان می ماند که چه بگوید!؟ یعنی بعد از این همه سال، آنهم سالهای جهنمی تمام دوران نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی این سید با آن لبخنـد کـریـه اش، که دو دوره هم به حـق، نوکـر این نظام اهریمنی بوده است، برای پـی بُـردن به ماهییت وی، کافی نبوده است !؟
اصـولأ پرسیدنی است که رای دادن و یا نـدادن خـاتمـی در بـازار مکـاره انتصـابـات نهمین دوره مجلس شورای قمه کشان جمهوری اسلامی،چه تأثیری مُثبتی آنهم به شکل خیلی کوچک اش می توانست بر رونـدِ زندگـی مرگبـار مردم زحمتکش ما، بـگـذارد؟
آیا این حرکت اخیر وی، حال دادن یا ندادن رأی، جُـز بازی سیاسی با سایر هم کیش و هم قماش خود در یک ظرف که همانا رژیم جمهوری اسلامیست، چیز بیشتری بوده است؟
خاتمی مگر بارها اعلام نکرده است که برای حفظ این نظام می کوشد؟ 
مگر زر نزده است که، دخالت در قانون اساسی، خیـانت است؟
پس این همه سرو صداها از پـی چیست!؟

ولی ازحـق نگذریم با همه این تفاصیل، این خـائـن همیشه در صحنـه، که در بـدتـریـن شرایط حساس حکومت جمهوری اسلامی، به کمک آن آمده است ( که توضیح آن درحوصله این نوشته کوتاه نیست)  در مقابل ِ ماله کشان، مانند دوم خردادی ها و مُـردادی ها و...یک سروگردن بالاتـر است! چرا که بارها ایشان با زبان بی زبانی و بقول معروف بیان کرده انـد:
"ایهالناس، به دین به پیغمبر به امام راحل قسم، من نَـرم!"
ولی هی این دستمال بدستان که اتفاقأ از نوع ابریشم یـزدی است، البته ابعـاد آن از حد یک دستمال معمولی بسیار بزرگتر است! حال چرا آنها این را در دست می گیرند بقول معروف اله اعلم !(تقریبأ 120 تا 140 سانتیمتر است!) می گویند، بـدوش.
از نظرحکومت ِ جهل و جنون جمهوری اسلامی شاید هنوز خاتمی وزنه ای باشد اما یقینأ ازطرف مردم، دوره خاتمی ها گذشته است ولی کسانیکه که ول کُن ِ معامله نیستد جماعتِ ماله کشان است.
گویـا این دسته از ماله کشان مانند خود سیـدِ بی بـو و بی خاصیت، از رو نمی روند چرا که از هر نـوع طنازی او در مقابل حکومت به عناوین گوناگون، دفاع جانانه می کنند و با یکسری خُـزعبلات و لاطایلات، سعی می کنند او را توجیه و تبرئه کنند.
باور کنید اگر از خود خاتمی در مورد تحلیل این افراد سئوال شود در پاسخ می گوید، نـه منظور من این چیزها نبود که این دسته می گویند و یا می نویسند چرا که مـن همیشه در این حکـومـت نقش یـک تدارکاچی را داشتم و اصلأ خودم ماله کش ِ این رژیم هستم که نمی دانم چرا، این افراد نمیخواهند آنرا تـو گوش شان فـرو کنند".

هرچند انسان های مبارز و آزادیخواه سالهای طولانی است که در این مورد بخصوص (خاتمی) با سند و فاکت گفتند و نوشتند و همه آنها هم به مُـرور زمان اثبات شده است ولی بقول معروف، یاسین خواندن در گوش...است ولی بـاز تکـرار بعضی گفته هـا هم در این مقطـه زمـانـی بـد نیست از ایـن رو عـرض می کنم به همـان خمینی جلاد قسم،خاتمی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، هرکاری ازدست اش بر آید بنابر وظیفه شرعی و وجدانی که دارد کوتاهی نخواهد کرد و یقیـن داشته باشید که او حـرف آن جنـاح موسوم بـه محافظه کاران، اصول گرایان یا همان اوباش و اراذل رژیـم را بقـول معـروف، بیشتـر بـه جان و دل میخـرد تا شما مـاله کشـان را.
از این منظر هرچند، رای دادن وی خوش رقصی دیگری بود برای نظام، ولی این هنوز کافی نیست چرا که طبق گفته ِ آن دسته از محافظه کاران، ایشان "بـایـد تُـوبـه کُنـد".
با شناخت و تجربه ای که از شخصییت خاتمی وجود دارد، وی تُـوبـه می کنـد و حتـی، اگـر لازم باشـد برای حفظ و بقـای نظام، گ ... هم می خورد اما، شما کاسه لیسان از رو نمی رویـد و برای دفـاع از آن هم، چـرنـدیـات فراوانی دارید که عـرضـه کنیـد.

متاسفانه درد ما ایرانیان یکی و یا دوتا نیست! درتمام دوران رژیم جمهوری اسلامی علاوه برلابی های آنهـا که در سراسر دنیـا مشغول خـوش خدمتـی برای حفظ نظام جنایتکـار جمهوری اسلامی هستنـد، روشنفکـرانـی گه گاهی، حرکاتی از آنها سر می زنـد که انسان می ماند که چی بگوید!؟
در این مدت 33سال، رژیم جمهوری اسلامی، در ابعاد مختلفِ سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی چنـان بـلایـی بر سرما ایرانیان آورده است که ازکوچکترین مسائل پیش پا افتاده که آنهم حق طبیعی هر انسانی است اگـر از طرف فـردی سر بـزنـد از خوشحالی اشک مان در می آیـد!

خانم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل می گیرد و  آنرا تقدیم به مردم ایران می کند از شادی مانند آواز خواندن بُلبُل، چهچه مان بلند می شود! که وای ببین چه اتفاق بزرگی افتاده است که یک زن ایرانی جایزه برده است و مهمتر اینکه آنرا هم تقدیم مردم ایران کرده است!
جناب اصغر فرهادی برای فیلم اش جایزه اسکار می گیرد او را (نه فیلم اش را!) به ارج کبریا میرسانیم چرا که مثلأ ایشان فرموده اند " سلام به سرزمینم و جایزه را به مردم ایران هدیه می کند"

نمی دانم! شایـد هم قرار بر این بـوده است که جنـاب فرهـادی و یا خانم عبـادی، جایزه را می بایست به حکومت و یا "آقـا" هـدیـه می کـردنـد! ولی آنهـا زرنگـی کرده اند و بـدون هـزینـه، آنرا به مردم ایران تقدیم نموده اند که این دسته از خانم ها و آقایان شگفت زده شده اند! و فـریـادشـان هم به آسمان هفتم رسیـد که آی چه نشسته اید، آنهـا گفتـه انـد، سلام به سرزمینم  .... و کُـل ِ قضـایـا!!!
بگـذریـم، بقول شاملو  "گـر هم گِلـِه ای هست دگـر حوصله ای نیست".

 
 
  پـویـان انصـاری                                                                                                                                                  Pouyan49@yahoo.se       
 
 اسفنـدمـاه 1390

چه کسی گفت خاتمی ...؟چه کسی گفت خاتمی ...؟ چه کسی گفت خاتمی مرد است ؟
آنکه گفته ست ، پاک ، بی درد است
بر تنش آن ردای سبز مبین
کآستین ، سرخ و آستر، زرد است
در شگفتم ازین مُراد ِ فریب
که ریا هردمش رهاورد است ،
گاه ، زاغست و نوحه گوی خزان
گاه ، بلبل به شاخهء وَرد است
لبِ خندان اوت نفریبد
که ازآن خنده ها ، صفا ، طرد است
پرچمش در کفِ جلوداران
مَرکبش راهی ی عقبگرد است
مبریدش نیاز ، کاین مکّار
مینویش گرم و دوزخش سرد است

...........................................
م.سحر
5.3.2012 / پاریس


دوشنبه ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱ آبنماهای ۳۵ میلیونی چینی، پتوهای چینی

دوشنبه ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱

آبنماهای ۳۵ میلیونی چینی، پتوهای چینی

برنج پلاستیکی چینی، تخم مرغ مصنوعی چینی، شیر خشک آلوده چینی، چای سمی چینی، پرتقال چینی، لباس زیر و کراوات چینی و...
خلاصه ورود انواع و اقسام اجناس و لوازم بنجل و خطرناک چینی آزاد!!! ورود قرآن چینی ممنوع!!!
اینبار مجسمه های چینی در پایتخت؛ آب‌نماهای ۳۵ میلیونی در تهران نصب شد
کلمه:این بار هم فارغ از اینکه مجسمه‌سازان ایران توانی بسیار بیشتر از ساختن پنج گوی در پنج اندازه متفاوت دارند؛ حتی می‌توان این کار را به صنعتگران ایرانی هم سپرد تا با ورق گالوانیزه و استیل؛ گوی‌هایی به همین شکل و شمایل تحویل بلوار میرداماد بدهند. شاید در این شرایط لازم نباشد اعتبارهای چند میلیونی از بودجه شهرداری‌های مناطق تهران و سازمان زیباسازی عاید چینی‌ها شود...

ادامه سيل واردات پتوهای چينی!
ایسنا: عضو انجمن صنايع نساجی ايران با اشاره به واردات گسترده پتوهای چينی به ايران گفت: هم‌اكنون اغلب واحدهای توليدكننده پتو فعال در كشور با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند.

بختياری با بيان اين‌كه از سال ١٣٨٦ به بعد همزمان با واردات فجيع پتوهای چينی به كشور رفته رفته كارخانه‌های توليد داخل توان رقابت خود را از دست دادند، اضافه كرد: از ٦٠ تا ٧٠ كارخانه فعال توليد پتو در كشور در گذشته هم‌اكنون تعداد انگشت شماری باقی مانده و آنها نيز عمدتا در حال عمل كردن به قراردادهای خود با نيروهای مسلح و ارتش و به اصطلاح تامين پتوهای ارتشی هستند.

بدنبال افزایش نگرانی های جهانی در مورد ایمنی محصولات چینی، پتو های تولید شده در چین که حاوی سطوح بالایی از فرمالدئید هستند در سراسر استرالیا و نیوزیلند جمع آوری شدند.

واردات چینی، از برنج پلاستیکی تا تخم مرغ مصنوعی!
دنیای اقتصاد: ظاهرا ماجرای واردات بی‌رویه از کشور چين و ماچين پایان ندارد، ماجرايی که این بار از فاز محصولات بی‌کیفیت غیرخوراکی عبور کرده و از بازار محصولات تقلبی خوراکی سر در آورده است.

چندی پیش بود که خبر توزیع تخم مرغ‌های تقلبی چینی در استان‌های جنوبی کشور پخش شد و امروز هم می‌شنویم که چینی‌ها، برنج را از پلاستیک فشرده ساخته‌اند و روانه بازار کرده‌اند.

فیلم طرز تهیه تخم مرغ، انگور مصنوعی و دیگر غذاهای ساختگی چینی از مواد زیان بار شیمیایی

علیرغم ممنوعیت ، باز هم واردات شیرخشک آلوده چینی؟!
حکیم مهر: به نقل از خبرآنلاین - تداوم واردات شیرخشک آلوده به ملامین صنعتی از چین که طی یکی دو هفته اخیر توسط برخی منابع غیر رسمی مطرح شد نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.

نگرانی درباره ی احتمال ورود شیر خشک از چین به این خاطر بود که پس از بیماری هزاران کودک چینی و حداقل مرگ سه کودک چینی بر اثر وجود ملامین صنعتی در شیرخشک در سال ٨٧ بسیاری از کشورها واردات شیر خشک و حتی محصولاتی را که با شیرخشک چینی تولید می شدند ممنوع کردند. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت کشور نیز در سال ٨٧ اعلام کرد که کشور ما هیچ نوع واردات مستقیم شیر خشک از چین ندارد و ورود شکلات و برخی فرآورده‌های شیری از چین نیز با توجه به آلودگی شیر خشک در کشور از تاریخ ٣/٧/٨٧ ممنوع شد.

نگاهی به کالاهای غیر ضروری/ واردات چینی از گلابی تا کروات
خبرآنلاین:از واردات سه میلیون دلار گلابی چینی تا واردات بیش از ١٠٠ هزار دلار کروات و ... ترکیبی است که در ردیفهای تعرفه ای واردات ایران از چین به چشم می خورد.


تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

درماندگی کشاورزان چینی و منفجر شدن هندوانه هایشان بدلیل استفاده بیش از اندازه از مواد شیمیایی که باعث رشد سریع محصولات میشود!

خمیر دندانهای چینی با دیتیلین گلیکول! این ماده ای است که در ساخت ضدیخ بکار میرود و همان ماده ای است که در سال ٢٠٠٧ باعث مرگ ١٠٠ پانامایی شده بود.
دولت پاناما این ماده را اشتباها در ترکیب شربت سرماخوردگی استفاده کرده بود. این ماده از چین وارد شده و روی آن اتیکت گلیسیرین که ماده ای بی ضرر است زده شده بود!

ژوئیه ٢٠٠٧ : بیش از ١٧٠٠٠ حیوان خانگی بیمار و٤٠٠٠ سگ و گربه به علت مصرف مواد غذایی آلوده به مواد سمی (ملامین) ساخت چین، در ایالات متحده از بین رفتند.

رسوایی کمپانی اسباب بازی Mattel
این کمپانی که بزرگترین تولید کننده اسباب بازی در جهان، از جمله: عروسک های باربی Barbie و اسباب بازی های دیگر مانند: Fisher Price,Cars,Dora,Polly Pocket و بسیاری دیگر از معروفترین اسباب بازی هاست، در سال ٢٠٠٢ کارخانه های خود را درون آمریکا بست و تولید محصولات خود را بدست چینی ها سپرد که همین منجر به رسوایی آلودگی اسباب بازی ها به مواد سمی خطرناک شد.

چینی ها برای رنگ آمیزی این اسباب بازی ها از مواد رنگی حاوی سرب استفاده میکنند. این مواد سرطانزا از طریق تماس با دست یا دهان به بدن کودکان وارد میشود. سرب همچنین منجر به عقب ماندگی ذهنی و اختلالات عصبی شدید در کودکان می شود.

البته این فقط ماجرای کمپانی عظیم Mattel است که میلیونها اسباب بازی های آلوده را وارد بازار میکند و تحت فشار بین المللی گاهی هم هشدار میدهد! حال شما حساب کنید تولید کنندگان ناب چینی چه ها که نمیکنند!و اینکه قسمت اعظم اسباب بازی های موجود در بازار ایران از چین وارد میشود!

این فیلم را در این رابطه مشاهده نمایید

ژوئن ٢٠٠٧: بیش از نیم میلیون لاستیک ساخت چین که صاحبان خودرو ها و کامیون های سبک از آن استفاده میکنند حکم بمب های ساعتی گردان را دارد که منجر به تصادفات مرگباری در پنسیلوانیا و دیگر نقاط آمریکا شده.
اما!اگر کالاهایی که از چین وارد میکنیم هزار خطر جانی دارند و صنایع ایران را به نابودی می کشاند، مهم نیست
در عوض: ورود قرآن چاپ چين به كشور متوقف و فروش آن ممنوع شد

خبرگزاری فارس: معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن‌كريم سازمان دارالقرآن‌ از توقيف قرآن‌های چاپ‌شده در چين موجود در بازار كشور خبر داد و گفت: برای چاپ و صحافي كتاب مقدس «قرآن» شرايط خاصی وجود دارد كه در كشورهای غيراسلامی رعايت نمی‌شود.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الكريم از شركت‌های وارد كننده اين تابلوهايی كه با آيات قرآن زينت می‌يابند درخواست كرد كه در مرحله نخست، اقدام به ورود چنين كالاهايی نكنند، چرا كه در ايران تابلوهای بسيار زيباتر، از لحاظ خوشنويسی، طراحی و قاب وجود دارد و نيازی نيست كه تابلوی قرآنی از چين و يا ديگر كشورها وارد ايران .
ایرنا: مجوز چاپ بيش از چهار ميليون و ٧٠٠ هزار جلد قرآن كريم صادر شد
همشهری: توزیع بیش از ٧ میلیون قرآن در سال ١٣٨٧

یکی برای همه (قران ها)، همه (قران ها) برای یکی!

و شما با خرید کالاهای چینی نه تنها به رشد روزافزون این اهریمن مرگ و مشتری جنایتکارش حکومت اسلامی و در نهایت نابودی اقتصاد ایران، کمک میکنید بلکه سلامت خود و افراد خانواده خود را نیز بخطر میاندازید...کالا های مرگ آور چینی را تحریم کنیم

پی نوشت ها

بازار تهران در تسخير كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی

ايلنا: كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی در حالی در بازار را تسخير كرده‌اند كه هنوز مشخص نيست مبادی ورود اين حجم زياد محصولات غير استاندارد كجاست و چگونه وارد كشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا مطابق قانون هر گونه كالای وارداتی، مستلزم گواهينامه بازرسی استاندارد و تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران است، اين گواهينامه نشان میدهد كالا از مبادی قانونی وارد كشور شده است و استفاده از آن مشكلی ايجاد نمی‌كند.

در همين حال معاون عمليات سازمان آتش نشانی در گفت و گو با خبرنگار ايلنا از پر شدن بازار تهران از كپسول‌های اطفای حريق غير استاندارد چينی خبر می‌دهد.

زنان ؛ زیانکاران اصلی انقلاب 57 به مناسبت " 8 مارس " روز جهانی زن


زنان ؛ زیانکاران اصلی انقلاب 57
به مناسبت " 8 مارس " روز جهانی زن
محمود خادمی

زنی در کار چون مردان
به دستش تاول درد است
ز بس که رنج و غم دارد
فراموشش شده دیگر
جنینی در شکم دارد                                                          « از شعر بانوی شعر معاصر سیمین بهبهانی »

33 سال از انقلابی که برای برقراری آزادی ؛ عدالت و حرمت انسانی در کشور ما به وقوع پیوست ؛ میگذرد . انقلابی که با مبارزه و جانفشانی همه آحاد کشور ( زنان و مردان ) به امید آزادی و بر قراری حاکمیت ملی ؛ شاه را سرنگون کرد  .اما متأسفانه به دلیل حمایت های خارجی و زمینه های داخلی و دلایل دیگری ؛ توسط خمینی و دار و دسته پلید آخوندها به سرقت رفت .
بعد از استقرار استداد دینی ؛ زنان قبل از همه و بیشتر از همه هدف سرکوب و تبعیض حاکمان جدید قرار گرفتند و نه تنها آزادی ؛ عدالت و رفاه اجتماعی که اهداف انقلاب شان بود را بدست نیاوردند ؛ بلکه از حقوقی ( آزادیهای اجتماعی و فرهنگی ؛ حقوق مدنی و عرفی ) که در اثر مبارزه و فعالیت گسترده شان در گروهها و تشکل های سیاسی و سازمانهای انقلابی در دوران شاه کسب کرده بودند نیز محروم شدند .
زنانی که با سقوط حکومت شاه ؛ امیدوار به استقرار دمکراسی ؛ رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی و احترام به شأن و منزلت انسانی شده بودند ؛ با سد سدید استبداد دینی مواجه شدند و امیدشان به یأس مبدل شد . تجدید ساختار سیاسی بعد از انقلاب ؛ بیشتر از همه باعث تغییر و تضعیف موقعیت زنان گردید . غلبه ایدئولوژی اسلامی که در آن فقه حرف اول را می زد و فقه به راهنمای اجرای احکام حکومتی تبدیل شد تبعیض و نابرابری علیه زنان را بطور رسمی و آشکار نهادینه کرد .
با حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ؛ زنان نه تنها با شنیع ترین تحقیرها و خشن ترین سرکوبها مواجه شدند ؛  بلکه بسیاری از باورها و آداب کهنه و سنتی که در زمان شاه منسوخ شده و در میان مردم کم رنگ و حتی از میان رفته بود ؛ دو باره احیاء شده و سر بلند کردند و به پشتوانه قوانینِ دینی گسترش و رسمیت یافتند . مجازات شرعی "زنا " که با وجود قدمت 1400 ساله از کشور رخت بر بسته بود ؛ دوباره رواج و رونق گرفت ؛ بساط شلاق و سنگسار براه افتاد و دیگر احکام و قوانین ارتجاعی در بی دادگاه های آخوندی به اجرا گذاشته شد و تجاوز به زنان و دختران به عنوان یک سیاست حکومتی رواج یافت .  اما چرا و چگونه این سرکوب ؛ تحقیر و تبعیض غیر انسانی علیه زنان کشورمان همه روزه در جامعه رواج یافته است ؟

یکم ــ مطابق روایات و احادیث شریعت آخوندی " زن رحمت خداوند است بر مرد " به پاره ای از این  موارد توجه کنید :
ــ جهاد زنِ نیکو ؛ شوهر داری است
ــ نفرین بر زنی که شوهرش را آزار می دهد
ــ زن باید در شب و روز خود را به همسرش عرضه کند
ــ اگر مرد نیازمند به عمل جنسی باشد ؛ زن نباید سر پیچی کند ولو بر جهاز شتر سوار باشد
ــ هیچ زنی حق ندارد پیش از آنکه عملا" خود را به شوهرش عرضه کند به خواب رود .
و .......

مطابق این خزعبلاتِ آخوندی ؛ زن به خودی خود به عنوان یک انسان ارزش و اصالتی ندارد ؛ تنها به اعتبار سکسوالیته و خدمات جنسی اش به مرد است که ارزش پیدا می کند . بنابراین بر چنین موجود بی ارزشی ( از دید مرام آخوندها ) هر رفتاری جایز است . در این نگاه دینی به زن ــ که کرامت ها و ارزش های والای انسانی و دیگر ظرفیت ها و توانمندیهای زن نادیده گرفته می شود ــ زن به عنوان موجودی معرفی می شود  که کار اصلی اش سکس و شوهر داری است ؛ همچنین زن به عنوان بمبِ میکربیِ جنسیِ خطرناکی تبلیغ می شود که اگر او را در پوشش و حجاب محصور نکنند منفجر می شود و همه جا را آلوده می کند .
هدف آخوندها از ترویج این نگاه دینی ــ جنسیتی  به زنان این است که زنان به خاطر زن بودن خود و داشتن ارگانهای زنانه احساس شرم و گناه کنند و بتدریج به موجوداتی منفعل ؛ بی تفاوت و غیر مسئول در مقابل حوادث و رویدادهای اجتماعی تبدیل شوند . بعلاوه آخوندها با رواج این فرهنگ قرون وسطائی در جامعه نیمی از انسانهای جامعه ( یعنی زنان ) را به کنترل نیمی دیگر ( یعنی مردان ) در می آورند و با تعمیق این شکاف جنسیتی بین زن و مرد ؛ مانع وحدت تمام نیروهای جامعه علیه استبداد دینی حاکم بر کشور می شوند .
دوم ــ " گوئی قوانین و احکام شریعت آخوندی را مردها به جای خدا نوشته اند " . متأسفانه زن ستیزیِ مرد سالارانه فقط به دستگاهِ دینی حاکم و ارگانهای سرکوبگر آن محدود نمی شود . این آفت در ذهنیت بیمار جامعه مرد سالار نیز جایگاه تثبیت شدهِ قدرتمندی دارد . رفتارهای نا برابر شوهر با زن در خانه ؛ رفتار آمرانه پدر با دختر ؛ برادر با خواهر ؛ رفتار خویشاوندان مرد با زن ؛ آزار و اذیت و تحقیر زنان در محیط های مردانه و ..... نشان از وجود یک فرهنگ منحطِ ریشه دارِ مرد سالارانه در جامعه می باشد ؛  که آزادی عمل زنان را تحمل نمی کند. درونی شدن این فرهنگ کهنه و قرون وسطائی در خود زنان هم باعث شده که آنان هم ؛ در ادامه و تسلط این فرهنگ در جامعه نقش غیر قابل چشم پوشی داشته باشند ؛ یعنی ارزش های مرد سالارانه در جامعه ؛ با تن سپاری و تسلیم زنان به آن و درونی شدن این ارزش ها تجدید تولید می شوند .
سوم ــ قدرت حکومتی یا قدرتِ حاکمیت دینی ؛ نخستین و بی واسطه ترین خشونتی است که به صورت روزمره بر زنان تحمیل می شود . این امر باعث شده است که زنان جامعه ایران ؛ هر روز صبح قبل از ترک خانه ( به محل کار ؛ مدرسه ؛ دانشگاه ؛ خرید و ... ) حجاب خود را چک و وارسی دقیق کنند و بعد رهسپار مقصد شوند . آنان می دانند که هر تخلفی از این امر می تواند عواقب سوء ی برای آنان در پی داشته باشد .
سرکوب و تحقیر زنان در حیات ننگین 33 ساله این رژیم ؛ بخشی جدا نشدنی از دکترینِ امنیتی رژیم بوده است  . روشن است که در چنین حالتی ؛ سرکوب زنان به عنوان ابزاری برای تحقیر کل جامعه مورد استفاده رژیم قرار می گیرد . در این صورت ؛ هر زمان و به هر منظوری که رژیم قصد ارعاب و سرکوب مردم جامعه را داشته باشد ؛ زنان به بهانه های واهی بد حجابی و دیگر اتهام های اخلاقی ؛  اولین قربانیان این برنامه سرکوبگرانه می باشند . و از این طریق است که ؛ رژیم رعب و وحشت از خود را به جامعه تزریق می کند .
 اتفاقا" زنان مبارز و دلیر ایران هم درست به همین دلیل است که بیش از 30 سال است در مقابل این سرکوب بی رحمانه مقاومت می کنند . و همچنین بهمین خاطر بوده است که در این دو ساله اخیر ــ یعنی بعد از تقلبات انتخابات ریاست جمهوری 88 ــ زنان و دختران ایران در صف نخست هر مبارزه اجتماعی و اعتراضات خیابانی رو در روی رژیم قرار داشته اند. یعنی امروزه دیگر مبارزه زنان با حجاب اجباری ؛ مبارزه با تکه ای پارچه که اجبارا" بر سر می نهند ؛ نیست . بلکه مبارزه با نماد حکومتی مستبد و خونریز است که با عوام فریبی دینی می خواهد سلطه نحس و نجس خود را بر جسم و روح ملتی شریف تحمیل کند . و اتفاقا"بدلیل همین واقعیت مادی ملموس ؛ به خاطر ستم و استثمار مضاعف و سایر انگیزه ها و مطالبات زنان در مبارزه شان با رژیم است که می توان با یقین اعتراف نمود که ؛ مبارزه زنان از خصلت دمکراتیک نیرومند تری نسبت به مردان بر خور دار است .
چنین است که در حاکمیت استبداد دینی ؛ سر کوب و تحقیر زنان بشکلی با موجودیت و بقای رژیم ــ که تنها با سرکوب و  وحشت آفرینی به حیات ننگین اش ادامه می دهد ــ گره می خورد . یعنی تحقیر و سرکوب زنان و متقابلا"مبارزه زنان برای رهائی به نقطهِ محوری و صورت مسئلهِ اصلی رهائی ایران زمین از چنگال اهریمنان دینی تبدیل می شود و سر انجام اینکه ؛ حضور پر قدرت و بالنده زنان در جنبش اجتماعی دو ساله اخیر نشان می دهد که خشم و نارضایتی انباشته شده مردم نهایتا" از دهانه آتش فشان قدرتمندِ خشم زنان قهرمان ایران بر سر رژیم جنایتکار فوران خواهد کرد . یعنی انقلاب آینده مردم ایران ؛ خصلتی نیکوتر و " زنانه " دارد و درست بهمین خاطر است که  انقلاب آینده در کشورمان ؛ یک انقلاب اجتماعی بی نظیر خواهد بود .
امروزه مردم ایران و جهان می بینند ؛ که دیگر مبارزه زنان برای آزادی ؛ برابری و حقوق پایمال شده علاوه بر اینکه بیک جنبش نیرومند برای رفع تبعیض جنسی تبدیل شده ؛ بخش بسیار مهمی از مبارزه مردم ایران برای استقرار دمکراسی و حقوق بشر و حاکمیت ملی را نیز تشکیل می دهد .
زنان ایرانی به خوبی می دانند که ماهیت این نظام دینی ( از هر طیف و باندی ؛ با اصلاح طلب یا یدون آن ) به گونه ای است که هر گونه امید و آرزو برای برابری حقوقیِ زن و مرد و قانون گذاری مناسب با موازین جهانی حقوق بشر در این رژیم برای زنان نا ممکن می باشد و میدانند که تنها با مبارزه متشکلِ زنان و مردان برابری خواه ایران برای سرنگونی رژیم است که زمینه پیدایش کشوری عاری از هر گونه تبعیض و نا برابری فراهم می شود .
اکنون در شرایطی ؛ صد سالگی روزی که کلارا زتکین ( از زنان مبارز و آزادیخواه آلمان ) در " کنگره بین المللی زنان " پیشنهاد داد که 8 مارس به نام " روز جهانی زن " نام گذاری شود را پشت سر می گذاریم که شیر زنان ایران زمین در میدان مبارزه با کانون اصلی ارتجاع و زن ستیزی ؛ پیروزیها و دستاوردهای بزرگی کسب کرده اند و دیر نیست روزی که با تلاش و مبارزه زنان و مردان آزادیخواه ؛ کشور ما از لوث آلودگیهای تبعیض آمیز دژخیمان حاکم بر میهن ؛ برای همیشه پاک و پاکیزه گردد .

8 مارس روز جهانی زن بر همه مادران ؛ زنان و دخترکان ایران زمین این قاصدان آزادی ورهائی ایران مبارک و گرامی باد .

محمود خادمی ــ 06.03.2012