نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه اسماعیل وفا یغمائی

چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه اسماعیل وفا یغمائی


بیادگار بر دیوارهای خونین و اشک الود این ایام و روزگار ما باشد که ایندگان باز خوانند در هنگامی که ما به گذشتگان پیوسته ایم

ای سنده ها گذاشته بر فرق خویشتن
از بودتان، وجود وطن غرق در لجن
بر سرچنانکه گفتم و، بر تن، زخون خلق
شال و قبا کشیده ودستار  وپیرهن
بند ازارتان زرگ مادران پیر( 1)
شال کمر زپوست صدها چو ما و من
قاتق به نانتان جگر و قلب هر یتیم(2)
آب سبویتان ز کجا؟  اشک بیوه زن
از تخم چشمهای خلائق نبات و نقل
بگرفته بعد سور به دندان و بر دهن
بر جهل ما نهاده همی زین و برگ خویش
وز چارسوی، یکسره چون سیل کرگدن
پیدا شدید و وقت ورود شما زجهل
منقل گرفته ما به کف خود، چو پیرزن
تا در شمیم کندر و اسپند و دود عود
گوئیم شکر آی ی ی خداوند ذوالمنن(3)
***
باز آمدید خنده زنان ریشها به کف
ما نیز خنده زن به چه؟ بر ریش خویشتن
گفتیم گل دمید و بهاران رسید، لیک
دریای فاضلاب،روان،  بی امان، عفن
دریای فاضلاب و به خیزابه های آن
عمامه ها چو سنده روان بود و موج زن
دریای کهنگی و عقب ماندگی و جهل
دریائی از خرافه و بحری ز مکر و فن
از خویش بگذریم که ما «رهروان» بدیم
وز «رهبران!» گذشت چه بر حلق و بر دهن
«آن» بوسه زد به دست مبارک که: نک امام
نامش چه بود «مهدی» یا بود «بولحسن»
«این» گفت هان «مجاهد اعظم»، توئی توئی
ما کیستیم پیش تو یا شیخ ممتحن
یک ذره، یک پشیز ،وزآن کمتریم نیز
ما خار وکاه لیک تو گل ، سرو نسترن
آن گفت وه! کلام وی از لعل و گوهر است
در دست او نگاه! عقیقی است از یمن
بر آن کلام «نصر من الله» لیک بود
منقوش :نصر من ز جهانخوار و اهرمن
گفتا کسی که خصم جهانخوار کیست؟ اوست
رندی سرود:صبر رفیقا و چپ مزن
زین شیخکان به ما و تو چیزی نمیرسد
گر آفتابه هفت بود، همره لگن
این قوم سنده بر سر وسر تا به پا شکم
وین جمع مفتخواره ی بیرحم راهزن
چپ میزنند و راست روند آنچنان که گرد
گردد ز فرط حیرت، چشمان اهرمن
زانگشتری تو بگذر و بنگر به قلب او
سنگ است و آهن است و بود سخت چون چدن
«فردا چو پیشگاه حقیقت شود پدید»(4)
دانی تو گر چه حال توئی، سخت بیلمسن (5)
اندر پی اش به چشم بصیرت نظر کنید
گل نیست سبزه نیست نه سرو است و نی سمن
قطع  ید است و رجم ونقاب است و برقع است
صد کاروان روانه ز زنجیر و از رسن
صد دشت بیکرانه ز اجساد و گورها
صد کاروان ز سدر و ز کافور و از کفن
هان بشنوید!  نغمه ی خاموشی است این
در آن صدای بیل و کلنگ است و گور کن
***
القصه، آمدید وبشد نغمه ی طرب
خامش به چار سوی و فراخای این وطن
چون آمدید سوخت سرود وسرور و سور
سوگ آمد و سیاهی و  مرگ آمد و محن
خامش صدای «مرضیه» شد تا که روسری
بر زلف سرکج همه پر چین شکن شکن -
زد خیمه ، بانگ گرم «بنان» محو شد چرا
چون شیخ پر کشید به منبر چنان زغن
میخانه بسته شد که شود باز قتلگاه
در آن روانه زیر تبر خون مرد و زن
کو؟هان کجاست؟زمزمه ی شاد زندگی
گر هست نیست غیر شروه ای از نای ممتحن(5)
گر هست چیست ؟غیر صفیر طناب دار
چون مار گرد گردن، یا دور دست و تن
گر هست چیست ؟نیست مگر بهر قتل خلق
آوای خشک ماشه و بانگ گلنگدن
باز آمدید از دل اعصار جهل و جور
زد شعله در ورود شما دوزخ فتن
پای گران فشرده به نعلین و نعل را
افشرده بر گلوی گل و سرو یاسمن
چون گله های آهک و تیزاب بی مهار
با هرچه سبز و زنده شدستید مقترن(6)
در شعله سوخت سرو و در آهک بداد جان
سوسن ، بسوخت آتش تیزاب نسترن
از چوب سرو، دار شقایق بساختید
از نار سوختید تن سبز نارون
یکسو نشست کرد به سوگ بلوچ و لر
همدوش ترک بهر شهیدان ترکمن
در  خطه ی جنوب، عرب  از غمان فارس
کوبد دو دست بر سر و بر فرق خویشتن
شیطان نکرد آنچه  به نام خدا  و دین
کردید با تمامت این خلق و این وطن
**
ای سنده بر سران !که نهادید نام شیخ
برخویش و آمدید چو ماران نیشزن
گر هان شما نماد خدائید و  سنت اش
ای لعنت خدا، به خداباد و این سنن
در راههای سی سده با پای زخمناک
از قرنهای گمشده آعصار بس کهن
از کورش و زکاوه و زرتشت و بردیا
از مزدک و ز مانی و از زال و تهمتن
ما آمدیم تا بکجا؟، یک طویله شیخ
اصطبلی از شقاوت و شیادی وشمن
ازلوحه ی حقوق بشر وزحکیم طوس
تا بحث ختنه کردن وحیض و نفاس زن
از شاه آمدیم ولی تا کجا؟ به شیخ!
از برزخ آمدیم به دوزخ نه تا عدن
گفتم ز شاه، فاش بگویم نه در خفا
این بنده گر چه هست سراپا ریپبلیکن(7)
این بنده گرچه  طعم شکنجه چشیده ام
در حبس شاه و مزه ی شلاق شعله زن
اما اگر مقایسه بین شه است و شیخ
ای مردمان شهر نه پنهان که در علن(8)
این را به چار سوی جهان جار میزنم
با عرض معذرت! به صدائی پر از حزن
یک مو ز تخم شاه به است از تمامت
ریشی که هست  بر رخ آخوند و بر ذقن
هان جور شه کجا وجنایات این ددان
یک برکه خون کجا و چنین بحرموج زن
یک بار خر زباله کجاو چنین روان
یک کاروان بی سر و ته شاش و گوز و ان
از جانب جنوب روان رو سوی شمال
از رود ماشکید الی ساحل تجن
از بندر و خلیج و عمان تا به سایه ی
البرز کوه و سینه ی سرسبز بومهن
از شرق و مرزهای خراسان و سیستان
    تا غرب ، جای و خطه ی کردان پیلتن
***
آه ای وطن چه میکشی از این حریق خون
از جوراین گروه قرمدنگ قلتشن
آه ای وطن ! سیاوش من! هان چه میکنی
در زیر تیغ هشته سر خویش بر لگن
افراسیاب نیست در این بار، بلکه او
شیخی است اجنبی و گرفته به کف گزن
بر لب طنین بسمله دارد به ذبح تو
در دود خوب کندر و اسفند و آوشن
 تاراست وتلخ هر چه که بینم وفا ببین
در پشت شیخ شهر همی مسکو وپکن
میخیده اند سیخ بر او چون الاغ نر
بی آنکه شیخ شهر بگوید نه لا، نه لن
 ***
آه ای خدای مردم ایران کجا، کجاست؟
سیمرغ و زال و قدرت بازوی تهمتن
زین رهبران گمشده در ره دلم گرفت
رودابه ای کجاست که از خشم پیرهن
از جیب تا به دامن چاک آورد،مگر
از سینه هاش خون چکد ازکینه نی لبن
ریزد به خاک تا مگر از خاک بر دمد
در پهنه ی وطن همه جا جنگلی گشن
روید به هر کرانه و سر برکشد به عرش
صد دشت کوهمرد و دوصد کوه شیرزن
دو ر است و دیر نیست که دریای رعد سرخ
از آسمان نه، بل ز زمین و هم از زمن  
غرد چو نفخ صور  که اینک قیامت است
یعنی رهائی وطن ازچنگ اهرمن
آمد زمان آن که از این سنده بر سران
نی سر بجای ماند ونی سنده نی که تن....

لغات
1-ازار: شلوار
2- قاتق- خورشت
3- ذوالمنن: صاحب احسان و بخشش
4: این مصرع از حافظ است
5- بیلمسن: نفهم
6- مقترن: همراه
7- ریپلیکن: لغت فرانسه. جمهوریخواه
8- علن: آشکار

سهامی به نام عدالت اکنون به فرصتی برای مدیران با رانت های میلیاردی تبدیل شده،

در واگذاری سهام ها بی عدالتی صورت گرفته است/
سهام عدالت، طرحی که قرار بود بخشی از سهام شرکت های دولتی معین، به قشرها کم درآمدتر فروخته شود اما طبق گفته موسوی نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سهامی به نام عدالت اکنون به فرصتی برای مدیران با رانت های میلیاردی تبدیل شده،
به گزارش پارسینه، خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) افزوده است: رانت در واگذاری ها و شفاف نبودن نحوه واگذاری، نوع شرکت ها، تعداد سهام، میزان سود از ضعف های این طرح است که اکنون سبب شده تا مدیران و اعضای هیات مدیره از فرصت سوء استفاده کنندگان و یک شبه به پول و ثروت کلان دست پیدا کنند.
.

مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث سهام عدالت، یک عده ای با سوء استفاده میلیاردر شده اند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال چنین مسئله ای را در کارخانه 
سیمان دشتستان شاهد هستیم که به دلیل واگذاری ها برخی ها به پول های کلانی دست یافته اند.

موسوی نژاد ادامه داد: سهام عدالت 45 میلیون نفر شامل سهام عدالت هستند که ارزش آن 96 هزار میلیارد تومان است.
.

عضو کمیسیون انرژی گفت: در پشت پرده تخلفات صورت گرفته است که فرد متخلف به هیچ کجا و هیچ نهادی پاسخگو نبوده است.

ارزش كل واردات از چين در سال 93، به 10 ميليارد و 282 ميليون و 746هزار و 704 دلار می رسد.


بررسی آمار واردات سال 93 تاکنون نشان می دهد چين همچنان جایگاه اول را در میان واردکنندگان کالا به ایران دارد به نحوی که ارزش كل واردات از چين در سال 93، به 10 ميليارد و 282 ميليون و 746هزار و 704 دلار می رسد.
به عنوان مثال نه تولید خلال چوب کبريت و کلیپس مو تکنولوژی پیچیده ای دارد و نه تولیدکنندگان داخلی ناتوان از تولید کالاهایی مثل شيشه شربت و پاک کن هستند.

این نکته هم حائز اهمیت است در حالی که برخی کشاورزان در کشور ما به دلیل قیمت پایین ذرت آن را خوراک دام می کنند یا محصول آفتاب گردان آنها بیش از یک سال روی دستشان می ماند چینی ها رقم قابل توجهی ذرت و دانه آفتاب گردان به کشور وارد می کنند.

در این گزارش برخی اقلام وارداتی از چین در سال 93 به همراه ارزش دلاری آن مورد اشاره قرار گرفته است:

1. موز سبز تازه يا خشك كرده بيش از 117 ميليون دلار

2. دا نه آفتابگردا ن، حتي خردشده بيش از 18 ميليون دلار

3. ذرت بسته بندي شده به هرشكل، حالت وميزان بيش از 9ميليون دلار

4. شانه، گيره زلف وهمانند آن از کائوچوي سفت يا از موا د پلاستيکي بيش از 5 ميليون دلار

5. تيغه کامل برف پاک کن بيش از سه ميليون دلار

6. بادام زميني در درون غلاف يا پوسته بيش از سه ميليون دلار

7. بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 9هزار دلار

8. نخ دوخت از رشته هاي مصنوعي بيش از سه ميليون دلار

9. مدا د ترا ش وتيغه آن بيش از دو ميليون دلار

10. گل، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي بيش از يك ميليون دلار

11. مداد ومداد رنگي بامغزي داراي غلاف سخت بيش از يك ميليون و پانصدهزار دلار

12. کارتن، قوطي، جعبه از کاغذ يا مقواي موج دار بيش از يك ميليون و پانصدهزار دلار

13. لوازم براي دفتر کار و مدارس از مواد پلاستيکي بيش از يك ميليون و پانصدهزار دلار

14. استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي(DC) بيش از يك ميليون و چهارصدهزار دلار

15. مداد پاک کن ازکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي يك ميليون و دويست هزار دلار

16. اشياء دفتر کار از قبيل گيره نامه، گوشه گير نامه، كاغذ گير و لوازم همانند، همچينين ا جزا و قطعات آنها از فلز معمولي بيش از يك ميليون و صد هزار دلار

17. سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها از موا د پلاستيکي بيش از يك ميليون دلار

18. ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 950 هزار دلار

19. عکس برگردان(غيرشفاف) بيش از 800 هزار دلار

20. مجسمه هاي کوچک و ساير اشياء تزئيني از مواد پلاستيکي بيش از 800 هزار دلار

21. دگمه از مواد پلاستيکي، پوشانده نشده با مواد نسجي بيش از 550هزار دلار

22. مغزي مداد سياه يارنگي  بيش از 500 هزار دلار

23. دستكش معاينه 230 هزار دلار

24. فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 190 هزار دلار

25. خلال چوب کبريت 169 هزار دلار

26. عکس برگردان شفاف 158 هزار دلار

27. سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گيره فردهنده، فرزن مو و همانند 136 هزار دلار

28. موم زنبور عسل 74 هزار دلار

29. مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند 44 هزار دلار

30. شيشه شربت(دارو) 42هزار دلار

31. آنتن تلويزيون 26 هزار دلار

32. تذهيب، تشعير نگارگري ايران 24هزار دلار

33. كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتک هاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيه هاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات 1300 دلار

((علیخانی که امروزه به پرونده رحیمی به عنوان سند فساد دولت قبل یاد می‌کند، جزو امضاکنندگان نامه 220 نماینده مجلس در تجلیل از خدمات رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد بوده و معلوم نیست وی جزو 170 نفر هم بوده یا نه))


روزنامه کیهان نیز در شماره امروز خود در مطلبی که در آن به انتقاد از قدرت الله علیخانی پرداخته بود جریان 170 نفر را به صورت تلویحی تایید کرد کیهان در آخر گزارش خود در خصوص علیخانی نوشت
 پس از نامه محمد رضا رحیمی که در آن به نکاتی از جمله پرداخت پول به 170 نفر از  نامزدان نمایندگی مجلس اشاره شده بود تایید ها و تکذیبها مختلفی تا به امروز منتشر شده بود
روزنامه کیهان نیز در شماره امروز خود در مطلبی که در آن به انتقاد از قدرت الله علیخانی پرداخته بود جریان 170 نفر را به صورت تلویحی تایید کرد کیهان در آخر گزارش خود در خصوص علیخانی نوشت:

((علیخانی که امروزه به پرونده رحیمی به عنوان سند فساد دولت قبل یاد می‌کند، جزو امضاکنندگان نامه 220 نماینده مجلس در تجلیل از خدمات رحیمی به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد بوده و معلوم نیست وی جزو 170 نفر هم بوده یا نه))

یک فرمانده سپاه پاسداران در سامرا کشته شد

یک فرمانده سپاه پاسداران در سامرا کشته شد

IMG-20150208-WA0000.jpg
محمدرضا حسینی‌مقدم٬ معاون اطلاعات عملیات لشگر «پنج نصر» در سامرا کشته شد.

حسینی‌مقدم دومین فرمانده ارشد سپاه پاسداران پس از حمید تقوی است که در جنگ با گروه «داعش» در سامرا 

کشته شده است.


از زمان حمله نیرو‌های «داعش» به عراق تاکنون چندین عضو سپاه و بسیج در جنگ با اعضای این گروه جان خود را از 

دست داده‌اند.

دولت حسن روحانی اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل سپاه پاسداران است


دولت حسن روحانی اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل سپاه پاسداران است و بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت در دستور کار دولت و نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته‌اند. 

به گزارش رادیو فرانسه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، امروز در مراسم افتتاح فاز دوم توسعۀ تغلیظ مجتمع مس سونگون گفت که دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار قرار داده که همگی از طرح های مهم اقتصادی کشور هستند.

اسحاق جهانگیری در عین حال تصریح کرد که دولت هم اکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیاء بدهکار است و برغم این بدهی قرارگاه خاتم الانبیاء همراهی خوبی با دولت دارد.

معاون اول رییس جمهوری ایران، صنایع معادن کشور را جزو سودده ترین صنایع کشور دانست و گفت که این صنایع حتا در بدترین شرایط اقتصادی و رکود، توان سوددهی و صادرات بالا را دارا هستند. او خواستار سرعت بخشیدن به برداشت از معادن کشور شد و گفت که برای این منظور بهره برداری های گسترده از منابع مهم معدنی در نظر گرفته شده است.
کاهش بهای نفت و افت شدید صادرات نفتی ایران در نتیجۀ تحریم های بین المللی مقامات این کشور و به ویژه سپاه پاسداران را که بزرگترین و پولدارترین مقاطعه کار خاورمیانه با بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه به شمار می رود به فکر بهره برداری هرچه وسیع تر از معادن ایران واداشته اند. در این میان سازمان‌های اقتصادی سپاه پاسداران به ویژه قرارگاه خاتم الانبیاء علاوه بر رانت قدرت، از امتیاز دسترسی مستقیم به منابع ارزی کشور نیز بهره مندند.

گشت ارشاد