نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ بهمن ۲۳, دوشنبه

افتخار جاکشی برای شاهنشاه آریامهر!

نقش جرج بال د ر از بین یردن سلطنت در ایران 02092018

shahin najafi-aleh شاهین نجفی آله

باقر مجلسی بنیان گزار شیعۀ امروزی - قسمت یکم - Bahram Moshiri