نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه

پابلو نرودا!آزادی خواهی وفادار به سوسياليسم


احمد فداله در شهرستان دزفول پس از شناسایی این دیار فراموش