نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

امامزاده ها از کجا آمده اند و چرا آمده اند؟

امامزاده ها از کجا آمده اند و چرا آمده اند؟

امامزاده ها از کجا آمده اند و چرا آمده اند؟

زالوهای که "خون کارگران" مي ميکند

زالوهای که "خون کارگران" مي ميکند

What does the future hold for Iraq's Kurds after territory seized?

Why didn't Kurdish Forces Fight Back the Iraqi Invasion​ of Kirkuk?

Why didn't Kurdish Forces Fight Back the Iraqi Invasion​ of Kirkuk?

Why didn't Kurdish Forces Fight Back the Iraqi Invasion​ of Kirkuk?

Why didn't Kurdish Forces Fight Back the Iraqi Invasion​ of Kirkuk?

Why didn't Kurdish Forces Fight Back the Iraqi Invasion​ of Kirkuk?

The Battle Of Kirkuk - All About Oil?

The Battle Of Kirkuk - All About Oil?

نگاه" پرويز ثابتی" ونزديکان "شاه "به انقلاب ۵۷