نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

Dr. Morteza Mohit, 04 Mar. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

تبعیض نهادینه

چپاول وغارت ملت بدست عمّال ولايت

مادر احمد رضا جلالی؛ پسرم۶۰ روزدراعتصاب ترو۱۰ روزاست که اعتصاب خشک کرده/...