نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

شمس لنگرودى و شعر سياسى ـ اجتماعى امروز ايران


نویسنده: مصاحبه با شمس لنگرودى


دوشنبه ، ۹ خرداد ۱۳۹۰؛ ۳۰ مه ۲۰۱۱


اعتماد ملى : درسلسله گفت‌و‌گوهايمان در باب شعر سياسى- اجتماعى امروز ايران، اين بار با «شمس لنگرودى» و «شهاب مقربين» به گفت‌و‌گو نشستيم. دو شاعر، با دو رويكرد نسبتا متفاوت در شيوه‌هاى سرايش و البته يك بنمايه مشترك، يعنى: تغزل. سابقه سياسى‌تر شعر «شمس لنگرودى» در كنار شعر بى‌سروصدا و كم‌ادعاى «مقربين»، در برابر حيطه‌اى پر‌هياهو به نام سياست، يقينا خالى از لطف نخواهد بود.


- شما در «تاريخ تحليلى شعر نو»، به موازات طرح و تحليل هر دوره از شعر ايران، حوادث سياسى و اجتماعى آن دوره را نيز به طور مختصر مورد بررسى قرار داده‌ايد. اين امر تا چه حد به شناخت ما از ويژگى‌هاى هر دوره ادبى يارى مى‌دهد و از ديگر سو، پژوهش تحليلى تاريخ ادبيات تا چه اندازه مى‌تواند به موضع‌گيرى شاعران در قبال رويداد‌هاى اجتماعى كمك كند؟


- هر مقوله اجتماعى را از زواياى مختلفى مى‌توان نگاه و بررسى كرد. فى‌المثل موضوع مورد بحث ما، يعنى شعر نو را از زاويه جامعه‌شناختى، زيبايى‌شناختى و يا عرصه‌هاى ديگر مورد بررسى قرار داد. كار من در تاريخ تحليلى شعر نو در ايران، بررسى جامعه‌شناختى شعر در تاريخ اين مملكت بوده است. يعنى كسى كه به دنبال بررسى زيبايى‌شناختى در اين كتاب باشد، راه به جايى نخواهد برد. علت رويكرد من اين است كه در نظرم، علت اصلى همه اتفاقات اجتماعى در مناسبات اقتصادى ريشه دارند. يعنى اينكه مثلا ظهور شخصى مثل نيما يوشيج، در ۵۰ سال پيش از مشروطيت، همانقدر غير‌ممكن است كه ظهور بتهوون در افغانستان! زمينه‌هاى اجتماعى و اقتصادى است كه باعث شكوفايى نوعى از هنر، زيبايى‌شناسى و چهره‌هاى هنرى مى‌شود يا آن را به نابودى مى‌كشاند. مثلا، قاآنى كم‌شور‌تر و كم‌استعدادتر از نيما نبود. عاملى كه به استعداد نيما امكان بروز داد، انقلاب مشروطيت بود كه در دوره قاآنى موجود است. قا‌آنى محصول روابط در‌مانده و پوسيده فئوداليته رو به زوال ايران بود، به اين دليل من نخستين گام براى رويكرد به مقوله شعر نو در ايران را بررسى اجتماعى- اقتصادى و متعاقب آن جامعه‌شناختى دانسته‌ام و به آن عمل كرده‌ام. به نظر من مقوله زيبايى‌شناسى امرى انتزاعى نيست و بر‌مى‌گردد به نوع نگاه هر هنرمند به جامعه و زندگى كه اين دو، زير مجموعه مقوله هستى‌شناختى هنر‌مند است. هنرمندى كه هيچ شناخت روشنى - دست كم براى خود- ندارد، به هيچ زيبايى‌شناسى كاركردى و موثرى نخواهد رسيد كه مخاطب گسترده را تحت تاثير قرار دهد. اما هنرمندى كه دركى روشن از هستى و جامعه دارد، اثرش هم چه مورد قبول مخاطب باشد و چه نه، به علت هماهنگى درونى در اثر، روى مخاطب نيز تاثير خواهد داشت. نمونه آن را در دو چهره برجسته قرن بيستم- كافكا و برشت- مى‌توانيم ببينيم كه با دو ديدگاه متضاد، اثرى يكسان بر مخاطب مى‌گذارند. حتى نويسندگانى كه اصطلاحا نويسندگان رابط يا واسط بين مدرنيسم و پست‌مدرنيسم خوانده مى‌شوند- مثل بكت، يونسكو و... - به سبب مشغله‌هاى عميقا هستى‌شناختى‌شان، همان تاثير را بر مخاطب خواهند داشت. نتيجه عرض بنده اينكه هنرمندى حتى از اينكه از يك رويداد خونين اجتماعى تاثير بپذيرد يا نه و اثر خلاقانه‌اى ارائه دهد، پيش و بيش از آنكه به تصميم او مربوط باشد، به هستى‌شناسى درونى وى ربط دارد و نيز بستگى دارد به اينكه دغدغه فرديت و حقوق اجتماعى او در چه حدى است؟


-چه قبول داشته باشيم، چه نپذيريم، همواره در كشور ما براى هنرمندان- خاصه براى شاعران- نوعى مسووليت يا رسالت اجتماعى تعريف كرده‌اند. حتى برهه‌اى داشته‌ايم كه مردم بيش از آنكه نگاهشان به دهان سياسيون باشد، به قلم شاعران دوخته بود. تناظر ميان اين رسالت اجتماعى را با وقايع تاريخى چطور ارزيابى مى‌كنيد؟


- در غياب احزاب و اصناف موثر، مسووليت امور كارهاى اجتماعى روى دوش هنرمند مى‌افتد، اگر چه اين امر به خودى خود چندان دلپذير نيست، براى اينكه امرى تفويضى است، اما اينكه هنرمند در چنين جوامعى پذيراى اين مسووليت باشد يا نه، باز به همان نگرش او بر مى‌گردد كه پيش‌تر گفته‌ام. يعنى در چنين جوامعى، مسووليتى از اين دست براى كسى چون احمد شاملو افتخار است و براى ديگرى- كه به همان دلايل هستى‌شناختى، نا‌ميمون شمرده مى‌شود- عذابى است اليم. اما آنچه مسلم است، چنين مسووليتى در نهايت باعث محدوديت‌هايى در خلاقيت خواهد شد، يا اينكه چهره‌هايى صرفا به دليل كاركرد مفهومى هنرشان، در مرتبه‌اى بالاتر قرار مى‌گيرند كه جايگاه‌شان نيست و البته به مرور زمان فراموش مى‌شوند.


- روگردانى شاعران در سال‌هاى اخير از پرداختن به موضوعات اجتماعى و تمركز روى دغدغه‌هاى شخصى و فردى را ناشى از چه مسائلى مى‌دانيد؟


- جوامع غربى را جوامعى موزون و به اصطلاح، پيرامونى يا جهان سومى يا هر نامى كه بخوانيد را جوامع ناموزون مى‌نامند. در جوامع موزون، عوامل پيش‌برنده اجتماعى، كم و بيش هماهنگند. در جوامع نا‌موزون اما اين عوامل ناسازگارند. مثل آن است كه كسى كت پوشيده و كراوات زده، اما با دمپايى و پيژامه به خيابان بيايد. در هر دوره‌اى، يك جنبه از اين چند‌گانگى برجسته مى‌شود. نتيجه شعار‌گرايى سال‌هاى پيش، همين آرمان‌گريزى بود كه چندى شاهدش بوده‌ايم. البته عامل مهم‌تر، شكست‌هاى پى‌در‌پى بود كه در نتيجه مبارزات صميمانه مردم در زندگى‌شان پيدا شده بود. يعنى آرمان‌گرايى، نتيجه نوعى خستگى و جا‌خوردگى و ناباورى بود كه معمولا دوامى هم ندارد. به طورى كه امروزه، بر‌عكس، شاهد شكوفايى اشعار اجتماعى و آرمان‌گرا خواهيم بود و اميدوارم كه باز از آن سوى بام نيفتيم.


- آقاى لنگرودى! با مرورى بر تاريخ شعر سياسى- اجتماعى معاصرمان به دو رويكرد عمده مى‌رسيم: نخست رويكردى است كه عمدتا شاعران مشروطه (از قبيل اشرف‌الدين حسينى، ميرزاده عشقى و...) دنبال مى‌كنند و نوعى شعر مناسبتى و تاريخ مصرف‌‌دار توليد مى‌كنند و ديگر رويكرد شاعرانى است چون نيما و شاملو و... كه مى‌كوشند شعرى بسرايند كه مشمول مرور زمان نشود. علل وجود اين دو رويكرد را در چه مسائلى مى‌دانيد؟


- هنر اساسا قرار است كه در واقع به خواسته و دغدغه‌هاى ناشناخته آدمى پاسخ دهد و آنها را بيان كند. اين قاعده هنر است. هر چه اين دغدغه‌ها آگاهانه‌تر و تعمدى‌تر شود، از حوزه كار‌كرد هنرى دور‌تر مى‌شود. زندگى، حرف‌ها و خواسته‌هاى روز‌مره ما مبناى عقلانى دارد و در حوزه آگاهى ذهن جاى مى‌گيرد. در حالى كه هنر همانند خواب است. يعنى در نا‌خود‌آگاه رخ مى‌دهد. فرق هنر و خواب در اين است كه بر خواب هيچ ساختارى حاكم نيست، اما هنر خوابى است كه بر آن ساختارى حاكم است. اگر خواب اساسا در حوزه نا‌خود‌آگاه قرار مى‌گيرد، هنر بين نا‌خود‌آگاهى محض و آگاهى قرار دارد. هر چه هنر ارادى‌تر شود، كاركرد روز‌مره‌ترى خواهد يافت. به قول آندره ژيد: در شعر، جنون مى‌خواند و عقل مى‌نويسد. طبيعتا منظور او از جنون، ديوانگى نيست. بلكه مقصودش سر‌كشى و نا‌خود‌آگاهى است. اين حالت هر چه با تخيل فرهيخته همراه شود، هنر‌مندانه‌تر است. حتى بايد ديد كه نا‌خود‌آگاهى هنرمند تا چه حد تعميم‌پذير و دغدغه‌هاى فردى‌اش تا چه حد نزديك به دغدغه عمومى است. هر چه دغدغه خصوصى هنرمند، كار‌كرد عمومى‌ترى داشته باشد، پايدار‌تر است. بنا‌بر‌اين در هر دوره‌اى، هر هنر‌مندى كه آگاهانه تصميم مى‌گيرد به ابزارى‌كردن هنرش و آگاهى را بيش از نا‌خود‌آگاهى در خلاقيتش دخيل مى‌كند، همان ارزشى را دارد كه روزنامه و ابزار ديگر. فرق حافظ و مولوى با نسيم شمال و ايرج ميرزا و شعر دهه ۴۰ در اين است كه دغدغه‌هاى بنيادى آنها يك دغدغه هستى‌شناختى و تاريخى و انسانى بوده. در حالى كه دغدغه نسيم شمال و ايرج، تنها مختص همان روزها‌ست. يعنى دغدغه‌هاى هستى‌شناختى ايرج‌ميرزا زير‌مجموعه مسائل روزمره قرار مى‌گيرند، اما در مورد حافظ، عكس اين مساله اتفاق مى‌افتد. به همين‌خاطر وقتى حافظ از مسائل روز هم حرف مى‌زند، انگار دارد يكى از دغدغه‌هاى هميشگى بشر را مطرح مى‌كند. مثلا وقتى در مورد شاه‌شجاع مى‌گويد: يوسف گم‌گشته باز آيد به كنعان غم مخور؛ به گونه‌اى اشاره دارد به تمام يوسف‌هايى كه روزى بر‌مى‌گردند. يعنى به كل مقوله گم‌گشتگى توجه دارد، نه فقط به شخص شاه‌شجاع. در حالى كه شاعران مشروطه و يا دهه ۴۰، هستى‌شناسى‌شان محدود مى‌شود به فرد يا جمعى كه شاعر با آن‌سر جنگ دارد.


- با اين حال انگار به مرور زمان رويكرد نخست كمرنگ‌تر مى‌شود...


- نه. اين رويكرد كمتر نمى‌شود. بعد از سال ۵۷ به خاطر رويگردانى عظيمى كه موقتا از آرمانخواهى در ميان عموم پيدا شده بود، موقتا اين شعرها هم ناپديد شدند، اما در زمان التهاب‌هاى اجتماعى، معمولا سر و كله اين هنرمندان دوباره پيدا مى‌شود. فرق دهه چهلى‌ها با مثلا فروغ، در اين بوده كه فروغ بدون اينكه تحليل روشن ايدئولوژيكى در ذهن داشته باشد، حس مى‌كرد كه انقلاب نزديك است و در شعر «من خواب ديده‌ام...» به‌طور نبوغ‌آسايى حتى به مبارزه مسلحانه هم اشاره مى‌كند، و تراب حق‌شناس هم تحليلى عالى روى اين شعر دارد. اما آن شاعران مورد بحث ما بدون به كار‌گيرى حس نا‌خودآگاه‌شان؛ بر اساس تحليل ايدئولوژيك‌شان تصميم مى‌گرفتند كه اينطور مقاله‌وار شعر بگويند. شاعران روشن‌بين مى‌دانستند كه اين مقالات دوامى نخواهند داشت. شعر ماندگار، نه بر اساس تحليل تعقلى، كه ناشى از يك رويكرد حسى و نا‌خود‌آگاهى عميق باشد.


برگرفته از


http://shamselangeroodi.blogfa.com/post-234.aspx

ما را از شر این شعرها نجات دهید

ما را از شر این شعرها نجات دهید

نویسنده: محمود درویش
دوشنبه ، ۹ خرداد ۱۳۹۰؛ ۳۰ مه ۲۰۱۱
ترجمه محمدرضا شفیعی كدكنی


به نقل از سایت «سوره مهر»


از آنجا كه‌ تمام‌ مشكلات‌ و مسائل‌ مطرح‌ شده‌ در این‌ مقاله‌ مشكلات‌ و مسائلی‌ است‌ كه‌ شعر معاصر ما نیز گریبانگیر آن‌ است، این‌ مقاله‌ را كه‌ به‌ قلم‌ شیوای‌ دكتر محمدرضا شفیعی‌ كدكنی‌ در كتاب‌ شعر معاصر عرب‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ تقدیم‌ حضور شما می‌كنیم.


‌بر شعر چه‌ می‌رود؟


انبوهی‌ از اندوه، گلوی‌ ما را می‌فشارد تا فریادی‌ برآوریم؛ فریادی‌ كه‌ نمی‌دانیم‌ آن‌ را چه‌ باید نامید. زیرا شعر، كه‌ یكی‌ از شادی‌های‌ انگشت‌شمارِ زندگی‌ ما بود، دارد صحنهِ‌ زندگی‌ ما را ترك‌ می‌كند، بی‌آنكه‌ ما را خبر كند و یا از دور بدرودی‌ بگوید. ما كه‌ خود را ملّت‌ شعر می‌نامیم، شاهد سقوط‌ یكی‌ از واپسین‌ سنگرهای‌ خود هستیم، بی‌ آنكه‌ میلی‌ به‌ مقاومت‌ از خود نشان‌ دهیم.


بارها و بارها، در لحظه‌هایی‌ كه‌ روح‌ نیازمند تغنّی‌ بوده‌ است، به‌ سوی‌ صدای‌ خود (= شعر) شتافته‌ اما صفحه‌ را متراكم‌ از سفیدی‌ یافته‌ است. چه‌ روزهای‌ آرام‌ تعطیلی‌ كه‌ از تزاحمِ تلخی‌ها بركنار بوده‌ است‌ و دشمن‌مایگی‌ این‌گونه‌ شعرها، آن‌ روزها را بر ما كدر كرده‌ است. چه‌ بسیار كه‌ در كسالت‌های‌ جسمانی‌ مشتاق‌ آن‌ بوده‌ایم‌ كه‌ سرودی‌ یا شعری‌ ما را به‌ نشاط‌ یك‌ جشن‌ ببرد یا دریا را به‌ سوی‌ ما بیاورد، ولی‌ آن‌ كسالت‌ به‌ بیماری‌ انجامیده‌ است.


چه‌ لحظه‌های‌ حماسی‌ بزرگی‌ كه‌ از فرود آمدن‌ سنگی، كه‌ روزگار بر سر ما ریخته، به‌ وجود آمده‌ و ما به‌ حصار این‌ پهلوان‌ ناتوان‌ پناهنده‌ شده‌ایم‌ تا سرودی‌ سركنیم‌ و او را همچنان‌ خاموش‌ و لب‌فروبسته‌ یافته‌ایم‌ تا به‌ ما بگوید: اشیاء -- به‌ همان‌گونه‌ كه‌ بر روی‌ زمین‌ قرار دارند، در همان‌ صورت‌ طبیعی‌ خود -- شاعریتِ بیشتری‌ از شعرِ این‌ روزگار دارند؛ روزگاری‌ كه‌ روح‌ در آن‌ از ارائهِ‌ اندهگزاری‌ها و شكایت‌های‌ خود ناتوان‌ است. گویی‌ جهان‌ روِ‌یا، نف-س‌ روِ‌یا، یكباره‌ به‌ انحطاط‌ گراییده‌ و از آن‌ آزادی‌ -- كه‌ جز تشویش‌ برای‌ او به‌ حاصل‌ نیاورده‌ است‌ -- سرِ توبه‌ كردن‌ دارد.


چرا چنین‌ عذری‌ به‌ پیشگاه‌ شعر تقدیم‌ می‌كنیم؟


آیا به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ یك‌ موسیقی نازل، نسبت‌ به‌ یك‌ واقعیتِ نازل، در جایگاهی‌ فروتر می‌ایستد؟ آیا به‌ دلیل‌ این‌ است‌ كه‌ بدمزگی‌ یك‌ شعر، آزاری‌ بیشتر از خشخش‌ جاروبِ رُفتگران‌ در خیابان‌ دارد یا به‌ آن‌ دلیل‌ كه‌ قافیه‌ای‌ نابهنجار از دیدار یك‌ زندانبان‌ آزاردهنده‌تر است؟ یا به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ خارج‌ آهنگ‌ بودنِ یك‌ نغمه‌ جراحتی‌ بر روح‌ وارد می‌كند كه‌ از آژیرهای‌ خطر، با آن‌ صداهای‌ گوش‌خراش، آزاردهنده‌تر است؟


شاید. و شاید به‌ این‌ دلیل‌ است‌ كه‌ شعر نرمشی‌ دارد كه‌ اگر خللی‌ در آن‌ وارد شود، كلام‌ را ناگوار و زشت‌ می‌كند. آیا می‌خواهیم‌ چنین‌ ادعا كنیم‌ كه‌ شعر از آن‌ روی‌ موردِ عشق‌ و علاقه‌ قرار نمی‌گیرد كه‌ این‌ روزها تحقّق‌پذیر نیست‌ جز در كمال‌ نسبی آن‌ كه‌ آن‌ هم‌ خود در صورت‌ تحقّق‌ كمال‌ نسبی‌ دیگری‌ قابل‌ تصوّر است: لحظه‌ای‌ كه‌ در آن‌ روشنایی‌ بر دل‌ می‌تابد و سبب‌ می‌شود كه‌ پس‌ از قرائت‌ شعر احساس‌ كنیم‌ كه‌ ما چیز دیگری‌ شده‌ایم‌ جز آنچه‌ قبل‌ از قرائت‌ شعر بوده‌ایم.


این‌ نیز مسأ‌له‌ای‌ نسبی‌ است. هر كسی‌ دلبستگی‌ خاصّ خود را به‌ شعر دارد كه‌ با نوع‌ دلبستگی‌ دیگران‌ متفاوت‌ است. هر دلبستگی‌یی‌ رازها و نشانه‌های‌ ویژهِ‌ خود را دارد. از همین‌جاست‌ كه‌ تعریف‌ شعر دشوار و دشوارتر می‌شود و در نظر من‌ چنین‌ می‌نماید كه‌ امری‌ محال‌ است، هم‌ برای‌ شاعری‌ كه‌ می‌سراید و هم‌ برای‌ آنكس‌ كه‌ با قرائت‌ خویش‌ از شعر لذّت‌ می‌برد. با این‌همه‌ چیزی‌ شبیه‌ به‌ نوعی‌ مقیاس‌ وجود دارد: وظیفهِ‌ شعر این‌ است‌ كه‌ منِ خواننده‌ را دگرگون‌ كند.


من‌ به‌راستی‌ نمی‌دانم‌ كه‌ شعر چیست. اما به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ماهیت‌ شعر جاهلم، معرفتی‌ كامل‌ دارم‌ نسبت‌ به‌ آن‌ چیزی‌ كه‌ شعر نیست. آنچه‌ كه‌ در نظر من‌ شعر نیست، چیزی‌ است‌ كه‌ در من‌ تغییری‌ ایجاد نكند. چیزی‌ است‌ كه‌ چیزی‌ را از من‌ نگیرد و چیزی‌ از جنس‌ غم‌ و شادی‌ را به‌ من‌ ندهد. <ناشعر> چیزی‌ است‌ كه‌ توجیه‌كنندهِ‌ وجود من‌ بر روی‌ زمین‌ نباشد و بودن‌ مرا بر این‌ كرهِ‌ خاكی‌ معنی‌ ندهد. چیزی‌ است‌ كه‌ برهان‌ قدرت‌ من‌ بر آفرینش‌ نباشد. چیزی‌ است‌ كه‌ در ظرف‌ شكستهِ‌ آبی، وجود مرا عرضه‌ ندارد. به‌ اختصار بگویم: شناخت‌ من‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ <ناشعر> است‌ راه‌ نزدیك‌ شدن‌ من‌ به‌ ادراكِ <شعر> است‌ زیرا ما همیشه‌ به‌ تفسیر مفاهیمی‌ می‌پردازیم‌ كه‌ دارای‌ ابهام‌اند و نه‌ برعكس.


از همین‌جاست‌ كه‌ فریاد می‌زنیم: بر شعر چه‌ رفته‌ است؟ آنچه‌ ما سالهاست‌ می‌خوانیم‌ و به‌ گونه‌ای‌ انبوه‌ در حالِ رشد و تولید است، شعر نیست. چندان‌ كه‌ آدمی‌ مثلِ مرا -- كه‌ مبتلا به‌ شعر است‌ -- بعد از قریبِ یك‌ رُبع‌ قرن، به‌ این‌ وادار می‌كند كه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ احساس‌ خفقان‌ كنم، حتی‌ اعلام‌ كنم‌ كه‌ آزارم‌ می‌دهد، از آن‌ نفرت‌ دارم‌ و آن‌ را نمی‌فهمم. شكنجه‌ای‌ كه‌ هر روز از این‌ باب‌ تحمل‌ می‌كنیم، یعنی‌ از بابت‌ بازیچه‌ قرار گرفتن‌ شعر، ما را بدان‌ وادار می‌كند كه‌ گاه‌ بپذیریم‌ كه‌ اتهام‌ متوجه‌ اصل‌ شعر نو عربی‌ است. اما آیا همین‌ بسنده‌ است‌ كه‌ هر شاعری، با شیوهِ‌ خویش، خود را از آن‌ بركنار اعلام‌ كند تا از این‌ تهمتِ عام‌ مُبرّا شود؟ خویش‌ را از چیزی‌ كه‌ بدان‌ مشابهتی‌ ندارد مُبرّا دانستن‌ چه‌ سودی‌ خواهد داشت؟ هیچ‌كس‌ این‌ تجربه‌ را آزموده‌ است‌ كه‌ اندام‌های‌ خود را در پیكر دیگران‌ ببیند، بی‌ آنكه‌ مسئولیتِ تفكیك‌ پیكر خویش‌ را تحمل‌ كرده‌ باشد؟


وظیفهِ‌ شاعران‌ و ناقدان‌ است‌ -- اگر ناقدانی‌ وجود داشته‌ باشند -- كه‌ به‌ كار دشوارِ محاسبهِ‌ نَف-س‌ بپردازند. هنگام‌ آن‌ رسیده‌ است‌ كه‌ به‌ نقد خویش‌ بپردازیم. چه‌گونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ این‌ بازی‌ منفی‌ كار را بدانجا بكشاند كه‌ همگان‌ به‌ تجدید نظر در باب‌ ارزش‌ شعر جدید عربی‌ بپردازند و كار را به‌ سر حدّ مسخره‌ كردن‌ بكشانند؟ تجربه‌گری‌ در كار این‌گونه‌ از شعر، به‌ حدّ گسترده‌ای‌ رسیده‌ است، چندان‌ كه‌ <ناشعر> بر <شعر> فرمانروایی‌ می‌كند و چیزهای‌ طُفیلی‌ بر آن‌ گوهرِ گرانبها مستولی‌اند. اینها سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ شعر نو بازیچه‌ تلقّی‌ شود و چیزی‌ ركیك‌ و نامفهوم. همین‌ تشابه‌ اسمی‌ است‌ كه‌ مرز میان‌ شعر و ناشعر را آشفته‌ می‌كند.


گاه‌ خویش‌ را از این‌ هراس، بدین‌ آرامش‌ می‌دهیم‌ كه‌ می‌گوییم: تاریخ‌ شعر سرشار از این‌گونه‌ تطاول‌ها و دعوی‌ها بوده‌ است. اما چه‌ می‌توان‌ كرد كه‌ تراكم‌ ركاكت‌ و انبوهی‌ هیچ‌ و پوچ، و از میان‌ رفتن‌ معیارهای‌ ویژهِ‌ شعر نو، كه‌ مردم‌ كلید قرائت‌ آن‌ را از دست‌ داده‌اند، كار را دشوار كرده‌ است، بویژه‌ كه‌ شعر نوِ عربی‌ هنوز مشروعیتِ خویش‌ را در اعماق‌ جامعه‌ -- و اگر بتوان‌ گفت: در وجدان‌ همگانی‌ -- استوار نكرده‌ است‌ و خود را در ذوق‌ عام‌ تثبیت‌شده‌ ندیده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ این‌ نمونه‌های‌ پست‌ و مسخره، كار را به‌ آنجا خواهد كشاند كه‌ اصل‌ تجربهِ‌ نوجویی‌ در معرض‌ خطر و تجدید نظر قرار گیرد.


هر سخن‌ نامفهوم‌ و آشفته‌ و ركیك‌ و <ناشعر> و منفی، امروز، این‌ توانایی‌ را دارد كه‌ خود را در جامهِ‌ شعر عرضه‌ كند و طفیلی‌ وجود شعر گردد و در چنین‌ هرج‌ و مرج‌ و بازار آشفته‌ای‌ مدّعی‌ شود كه‌ شعرِ مُدرنی‌ است‌ برای‌ آیندگان‌ و در هجومِ <دلارهای‌ نفتی> بر عطش‌ كاغذها، خود را بیفشاند و از زبان‌ وظیفه‌گیرانِ فرهنگ، در مؤ‌سسات‌ نشر، خوشامد و تحسین‌ دریافت‌ كند.


همگان، یا در حالت‌ هراس‌ و ترس‌اند یا عاجز از سخن‌ گفتن: ما نمی‌فهمیم. آیا تو می‌فهمی؟ لابد كسانی‌ هستند كه‌ بفهمند. بی‌گمان، خواننده‌ای‌ متولّد خواهد شد كه‌ بفهمد. هیچ‌كس‌ هم‌ وسیله‌ای‌ برای‌ ورود به‌ دنیای‌ این‌ شعر نمی‌یابد و زورقِ نجاتی‌ نیز برای‌ بیرون‌ آمدن‌ از آن‌ وجود ندارد.


همگان‌ مبهوت‌ و مرعوب‌ این‌ شكل‌ تهی‌ و تقابلِ ماهی‌ و قرنفل‌ (ظ: چیزی‌ از جنس‌ جیغ‌ بنفش‌ در شعر عربی‌ امروز)اند و مسخره‌ كردنِ وطن‌ كه‌ مندرج‌ در <خطاب‌ سیاسی> است. همه‌ عقلشان‌ را از دست‌ داده‌اند و حرف‌های‌ یاوه‌ و بی‌معنی‌ را <متن>text نام‌گذاری‌ می‌كنند. همان‌گونه‌ كه‌ سیاست‌ آنها را سركوب‌ كرده‌ است، مرعوب‌ این‌ گونه‌ از هنر نیز شده‌اند. ناچار خود را به‌ نفهمیدن‌ متهم‌ می‌كنند و هرگز جرا‡‌ت‌ نمی‌كنند كه‌ از خود بپرسند و بحث‌ و جَدَلی‌ كنند زیرا همیشه‌ تازیانه‌ای‌ به‌ نام‌ <شعر مدرن>، با آن‌ غموض‌ و نامفهوم‌ بودنش، بالای‌ سر آنهاست‌ و آنان‌ را تهدید می‌كند تا تسلیم‌ شوند.


به‌ یكی‌ از ناقدان‌ بزرگ‌ گفتم: چرا مداخله‌ نمی‌كنی؟ چرا نیروی‌ عظیم‌ دانشِ نقد خود را در راه‌ پژوهش‌ شعر جدید صرف‌ نمی‌كنی‌ تا بعضی‌ ضوابط‌ و قواعد را مشخص‌ كنی‌ و مرزی‌ برای‌ این‌ هرج‌ و مرج‌ بیابی؟ گفت: نمی‌فهمم‌ و توانایی‌ آن‌ را هم‌ ندارم‌ كه‌ بگویم‌ تمامی‌ این‌گونه‌ شعرها، از آغاز تا امروز، شعر نیست‌ و می‌ترسم‌ كه‌ ناقدانِ نو مرا به‌ محافظه‌كاری‌ متهم‌ كنند، همین‌هایی‌ كه‌ شعرهای‌ نامفهوم‌ را با مقاله‌هایی‌ نامفهوم‌تر مورد بحث‌ قرار می‌دهند. من‌ كه‌ به‌ ساختگرایی‌ اعتقادی‌ ندارم‌ و از عهده‌ رسم‌ خطوط‌ و منحنی‌های‌ آن‌ برنمی‌آیم!


براستی‌ بر شعر چه‌ می‌رود؟


امروز سیلی‌ ویران‌كننده‌ از كودك-مابی، زندگی ما را در هم‌ می‌نوردد و هیچ‌كس‌ را جرا‡‌ت‌ آن‌ نیست‌ كه‌ بپرسد آیا اینها شعر است؟ ما سخت‌ نیازمند دفاعیم، نه‌تنها دفاع‌ از ارزشهای‌ شعری‌ ما، بلكه‌ دفاع‌ از آبروی‌ شعر نو كه‌ پایه‌های‌ خود را از شعر كهن‌ گرفته‌ به‌ این‌ نیت‌ كه‌ آن‌ را دگرگونی‌ بخشد نه‌ آنكه‌ درهم‌ بشكند و ویرانش‌ كند. ولی‌ شكستن، دانسته‌ یا ندانسته، ذاتِ زبان‌ را تهدید می‌كند. بدون‌ زبان‌ -- كه‌ قلمرو كار شاعر است‌ -- نوآوری‌ در كجا باید اتفاق‌ بیفتد؟ اینهایی‌ كه‌ دم‌ از <منفجر كردن> زبان‌ می‌زنند آیا معنی‌ این‌ اصطلاح‌ یا تعبیر را، به‌درستی، می‌دانند؟ آیا توضیحی‌ دربارهِ‌ این‌ به‌اصطلاح‌ <موسیقی‌ داخلی> موهوم‌ داده‌اند؟ آنها كه‌ وزن‌ را تحقیر می‌كنند. این‌ موسیقی داخلی‌ چرا فقط‌ در <نثر> باید خود را آشكار كند مگر در حضور وزن‌ نمی‌توان‌ از موسیقی‌ داخلی‌ بهره‌ برد؟ براستی‌ این‌ اصطلاح‌ موسیقی‌ داخلی‌ و موسیقی‌ خارجی‌ كدام‌ است؟


خواهند گفت: <پذیرفتنِ ایقاع‌ (= وزن) یك‌ الگوی‌ متشابه‌ را به‌ وجود می‌آورد> آری، اما دربارهِ‌ همین‌ به‌اصطلاح‌ شعری‌ كه‌ خود اینان، متجاوز از بیست‌ سال‌ است‌ حرفش‌ را می‌زنند چه‌ خواهند گفت؟ مگر همین، به‌اصطلاح، <شعر> خود یك‌ الگوی‌ معین‌ نیست‌ كه‌ مدت‌ بیست‌ سال‌ است‌ ما آن‌ را شب‌ و روز به‌ صدها نام‌ می‌بینیم؟ آری، آنچه‌ ما می‌خوانیم‌ و به‌ نام‌ شعر مدرن، یك‌ چیز بیش‌ نیست‌ كه‌ صدها نام‌ بر آن‌ نهاده‌ می‌شود و از روزنامه‌ای‌ به‌ روزنامه‌ای‌ و از مجله‌ای‌ به‌ مجله‌ای‌ و از رسانه‌ای‌ به‌ رسانه‌ای‌ در حال‌ جابه‌جایی‌ است. آیا همان‌ عیبِ الگو داشتن‌ كه‌ در مورد شعر كلاسیك‌ گفته‌ می‌شود، در این‌ <شعر مدرن> به‌ نوع‌ شدیدتری‌ وجود ندارد؟ دست‌ كم، شعر كلاسیك‌ به‌ علت‌ دشواری‌ تقلید آن‌ الگو، مانع‌ از آن‌ می‌شد كه‌ مثل‌ شعر مدرن‌ اینگونه‌ بازیچهِ‌ روزگار باشد.


درست‌ است‌ كه‌ شعر، آنگونه‌ كه‌ كتاب‌های‌ كلاسیك‌ می‌گفتند، <كلام‌ موزون‌ مقفّایی‌ كه‌ اندیشه‌ها و عواطفی‌ را تصویر كند> نیست. ما همگی‌ از پذیرفتن‌ چنین‌ تعریف‌ بسته‌ و محدودی، سر باز می‌زنیم. اما آیا نپذیرفتن‌ این‌ تعریف، به‌ معنی‌ پذیرفتن‌ عكس‌ آن‌ است‌ كه‌ بگوییم: <شعر كلام‌ غیرموزونِ غیرمقفّایی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ فكر و احساسی‌ را تصویر نكند؟>


درست‌ است‌ كه‌ ضرورت‌ دفاع‌ از ابزارهای‌ نخستین‌ و بدیهی‌ شعر را، آن‌ ابزارهایی‌ كه‌ جنبهِ‌ ضروری‌ دارند، به‌ مسخره‌ می‌گیریم‌ برای‌ آنكه‌ سبب‌ شود كه‌ در مسائلی‌ بالاتر اختلاف‌ بوجود آید، اما، امروز مسأ‌لهِ‌ شعر به‌ سطح‌ مسائل‌ بسیار ابتدایی‌ و قواعد سادهِ‌ زبان‌ تنزّل‌ پیدا كرده‌ است‌ ازقبیل‌ این‌ كه‌ شاعر بداند كه‌ در زبان‌ عرب، فاعل‌ مرفوع‌ است‌ و بداند كه‌ در كتابت، <همزه> را در روی‌ الف‌ یا واو باید گذاشت‌ نه‌ روی‌ سنگفرش‌ خیابان.


آری، كوشش‌ برای‌ تبرئهِ‌ شعر نو از تهمت‌ نابودی‌ عمومی آن‌ را به‌ مسخره‌ می‌گیرم‌ زیرا شعر كه‌ یكی‌ از تجلّیات‌ روح‌ ملی‌ است، برای‌ من‌ دارای‌ كمال‌ اهمیت‌ است، درست‌ مثل‌ موجودیت‌ و سرنوشت‌ خود من. نابودی‌ شعر را نابودی‌ ملّت‌ خویش‌ می‌شمارم. درست‌ به‌ اندازهِ‌ هویت‌ خودم‌ به‌ آن‌ اهمیت‌ می‌دهم‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ نابودی‌ زبان‌ خود را نابودی‌ مدنیتِ خویش‌ می‌دانم. از این‌ روی‌ فریاد برآوردن‌ در این‌ باره‌ را -- كه‌ دفاع‌ از شعر و زنده‌ و فعّال‌ نگه‌ داشتن‌ آن‌ است‌ و روشنی‌ و رسالت‌ آن‌ -- شكلی‌ از اشكال‌ دفاع‌ از روح‌ ملّتِ خود و فرهنگ‌ ملّی‌ خویش‌ می‌شمارم.


به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ نمی‌توانیم‌ بر احساسات‌ خود، در این‌ باره، لجام‌ بزنیم، چرا كه‌ می‌بینیم، با روشی‌ سنجیده‌ در كار ویران‌ كردن‌ شعر عربی‌ می‌كوشند و این‌ كاری‌ست‌ كه‌ در برابر چشم‌ ما، هر روز، از رهگذر رسانه‌های‌ بسیار بااهمیت‌ در شُرف‌ شكل‌گیری‌ است. هرقدر با حسن‌ نیت‌ به‌ موضوع‌ بنگریم، دست‌كم‌ باید بپذیریم‌ كه‌ این‌ كار، كاری‌ است‌ سازمان‌یافته‌ وگرنه‌ چه‌گونه‌ امكان‌ دارد كه‌ آن‌ را حمل‌ بر این‌ كنیم‌ كه‌ این‌ رسانه‌ها، در طول‌ این‌ سالها، از یافتن‌ یك‌ شعر سالم‌ واقعی‌ عاجزاند و از سوی‌ دیگر می‌بینیم‌ كه‌ همه‌ دست‌اندركارِ ترویج‌ انواع‌ آشفتگی‌ و به‌ هیچ‌ و پوچ‌گرایاندنِ كارند تا دشمنی‌ میان‌ شعر و واقعیت‌ حیات‌ استوارتر شود.


و این‌ هیچ‌ و پوچ‌گرایی، در برابر چشم‌ جوانان‌ -- كه‌ جویای‌ آگاهی‌ و خواستار زبان‌ شعر جدیداند -- تمام‌ فضا را پر می‌كند. نه، نمی‌توانیم‌ سركشی‌ احساس‌ خود را لجام‌ زنیم‌ و این‌ كوشش‌ سازمان‌یافته‌ را -- كه‌ در راه‌ نابود كردن‌ شعر عربی‌ است‌ -- نادیده‌ بگیریم؛ كوششی‌ كه‌ می‌خواهد همه‌ چیز را به‌ یك‌ شكل‌ درآورد و نام‌ آن‌ را مدرنیسم‌ در شعر بگذارد.


<شعر نباید هیچ‌ چیز بگوید.> یا <شعر كلامی‌ است‌ كه‌ حرفی‌ در آن‌ نباشد.> این‌ است‌ نغمهِ‌ اصلی‌ روزگار ما. با اینهمه، همین‌ شعر، خود حرفی‌ دارد و پیوسته‌ همان‌ حرف‌ را تكرار می‌كند: هیچی‌ و پوچی! غیابِ واقعیت، یعنی‌ به‌ مسخره‌ گرفتن‌ زندگی، راه، عشق، و جنبش‌ در راه‌ زندگی. رسیدن‌ به‌ ضدّ شعر. بنابراین، شرط‌ شعر بودن‌ تهی‌ بودن‌ است. حیات‌ و واقعیت‌ در تناقض‌ با شعرند. زندگی‌ بار سنگینی‌ است‌ بر دوش‌ شعر. شعر، جز از طریق‌ رهایی‌ از زندگی‌ و افكندن‌ این‌ بار سنگین‌ نمی‌تواند به‌ آزادی‌ خویش‌ دست‌ یابد. به‌ همین‌ دلیل‌ زندگی‌ در شعر امروز امری‌ است‌ ساقط‌ و خیانت‌آمیز و بی‌اعتبار.


حال‌ متوجه‌ شدید كه‌ این‌ شعر هیچ‌ و پوچ‌ -- كه‌ مدعی‌ است‌ شعر نباید هیچ‌ حرفی‌ داشته‌ باشد -- خود چه‌ حرف‌ مهمّی‌ را می‌زند و چه‌ چیز مهمی‌ را تبلیغ‌ می‌كند: ترویجِ <نگفتن> كه‌ خود نیرنگی‌ است‌ برای‌ <گفتن> حرف‌های‌ طرف‌ مقابل، یعنی‌ دشمن!


راهی‌ نداریم‌ جز اعتراف‌ به‌ این‌ كه‌ بگوییم‌ بسیاری‌ از شاعرانی‌ كه‌ توهّم‌ محبوبیتِ شعری‌ خود را در گرو مسأ‌لهِ‌ وطن‌ و همراهی‌ با اندیشه‌های‌ پیشرو می‌دانستند، امروز وطن‌ در نظر آنان‌ تبدیل‌ به‌ حرفی‌ بی‌معنی‌ شده‌ است‌ و پیشرو بودن، در زبان‌ ایشان، جز نابود كردن‌ زبان‌ چیز دیگری‌ نیست.


با اینهمه‌ وظیفهِ‌ ما نیز این‌ است‌ كه‌ بپذیریم‌ كه‌ این‌ چشم‌پوشی هنری‌ ایشان‌ و نادیده‌ گرفتن‌ موضوعات‌ شعریی‌ كه‌ پیش‌ از این‌ بهره‌مند از آنها بودند، پایان‌ كار نخواهد بود. حتی‌ به‌ این‌ نیز خاتمه‌ نخواهد یافت‌ كه‌ تبدیل‌ به‌ ضدّ هدف‌ قبلی‌ خود شوند یا وطن‌ را مسخره‌ كنند؛ چیزی‌ كه‌ این‌ ضدّ هدف‌ كنونی‌ خواستار آن‌ است. اگر شعر بدی‌ دربارهِ‌ وطن‌ سروده‌ شود، دلیل‌ آن‌ نخواهد بود كه‌ من‌ به‌ وطن‌ خویش‌ خیانت‌ كنم. اگر شاعر ناتوانی‌ كه‌ شعر میهنی‌ بد می‌سراید، شعر بدی‌ دربارهِ‌ وطن‌ بگوید نقیضِ هنری رفتار او این‌ نخواهد بود كه‌ ما طرف‌ مقابلِ ایدئولوژی‌ او را برگزینیم‌ و یكباره‌ به‌ شعر و وطن، هر دو، خیانت‌ كنیم.


آیا ما از یك‌ سنگر واحد، در حال‌ گفتگو هستیم؟ چه‌ دشوار است‌ این‌ پرسش‌ آنگاه‌ كه‌ بعضی‌ از شاعران‌ و ناقدان‌ ستیزه‌های‌ درونی‌ خود را با اطمینان‌ عرضه‌ می‌دارند: در قهوه‌خانه‌ و كوچه‌ انقلابی‌اند و در سرودن‌ ارتجاعی. آیا ما از یك‌ موضع‌ واحد در حال‌ گفتگو هستیم‌ [....]


نه، این‌ گرمگاهِ ستیزه‌ میان‌ نوآوران‌ و كهنه‌پردازان‌ نیست. این‌ جنگ‌ <ازهری>ها و <دادائیست>ها نیست. این‌ درهم‌ریختنِ همه‌ چیز است‌ به‌ همه‌ چیز. چیره‌ شدن‌ رنگ‌ خاكستری‌ است: آن‌چنان‌ كه‌ نوپیشگی‌ خواهانِ انقلاب‌ شود، هرچند در صورت‌ تاریك‌ترین‌ اندیشه‌های‌ ارتجاعی، فقط‌ به‌خاطر این‌ كه‌ غرابت‌ و تصادفی‌ بودن‌ خویش‌ را ژرفای‌ بیشتری‌ بخشد یا این‌ كه‌ نوپیشگی، در راه‌ بیان‌ واقعیت‌ها، خواهان‌ اندیشه‌های‌ كهن‌ شود و دروازه‌های‌ خود را به‌ روی‌ دیگران‌ بگشاید و به‌ سرودی‌ همگانی‌ بَدَل‌ شود.


آنچه‌ در این‌ هرج‌ و مرج‌ ما را به‌ رسوایی‌ خواهد كشانید این‌ است‌ كه‌ نوپیشگی‌ دارد تبدیل‌ به‌ مُرادِفی‌ برای‌ هیچ‌ و پوچی‌ و ضدّ آرمان‌ می‌شود؛ جایی‌ كه‌ برای‌ هیچ‌چیز معنایی‌ وجود ندارد. نه‌ اشیاء معنی دارند و نه‌ زبان‌ و آرمان‌ و كار و كوشش. حتی‌ <معنا> هم‌ معنایی‌ ندارد: معنی‌ در <شعر> همان‌ بی‌معنایی‌ است‌ چراكه‌ معنی‌ هم‌ -- آن‌گونه‌ كه‌ این‌ نوپیشگان‌ عقیده‌ دارند -- امری‌ است‌ مربوط‌ به‌ دنیای‌ فرسودهِ‌ قدیم، درست‌ مثل‌ فصاحت‌ كه‌ جای‌ خود را به‌ ركاكت‌ داده‌ است.


آیا شعر مكتبِ <نگفتن> تمام‌ حرفی‌ كه‌ می‌خواهد بگوید همین‌ است؟ این‌ مكتبِ <نگفتن> كه‌ دارد شعر را از محیط‌ زندگی‌ روزانهِ‌ ما ریشه‌كن‌ می‌كند و آن‌ را بَدَل‌ به‌ مضحكهِ‌ محافل‌ كرده‌ است. نه، چنین‌ نیست. حرف‌های‌ دیگری‌ هم‌ دارد: همه‌ چیز را مثل‌ هم‌ كردن، شجاعت‌ را با موش‌ تاخت‌ زدن، شعر را به‌ مضحكه‌ و معمّا و پوچی‌ بدل‌ كردن. لحن‌ عمومی‌ نوشته‌های‌ نظریه‌پردازان‌ این‌ مكتبِ <نگفتن> از این‌ قرار است:


ببینید! در این‌ شعر، شاعر چه‌ خوب‌ توانسته‌ است‌ سطرها را آرایش‌ دهد. خامی‌ را چه‌قدر آزموده‌ و پخته‌ عرضه‌ كرده‌ است. نقطه‌های‌ تعجّب‌ روی‌ سطر بیدارند. موسیقی‌ داخلی شعر شگفت‌آور است. بیان‌ عرفانی‌ در جای‌ خود نشسته‌ است. فاصلهِ‌ میان‌ دو بند چه‌ سكوت‌ الهام‌بخشی‌ را ایجاد می‌كند. دور از هرگونه‌ داوری‌ از بیرون، شعر چه‌ جلوه‌ای‌ دارد! ما نباید این‌ شعر را از بیرون‌ بنگریم. باید به‌ درون‌ شعر راه‌ یافت! چه‌ انسجامی‌ دارد! با همه‌ استواری‌ و استحكامی‌ كه‌ دارد هیچ‌ دهشت‌ و رعشه‌ای‌ ایجاد نمی‌كند. شرایط‌ نوشتن‌ یك‌ شعر مدرن‌ را به‌ كمال‌ در خود نهفته‌ دارد: درست، طبق‌ همان‌ اصولی‌ كه‌ آن‌ را باید در كتاب‌ بسیار مهم‌ ذیل‌ مطالعه‌ كرد <چه‌گونه‌ می‌توان‌ در یك‌ هفته، بدون‌ معلّم، نوشتن‌ شعرِ مدرن‌ را آموخت> كتابی‌ كه‌ به‌ زودی‌ نشر خواهد شد [....]


نه‌ ما همچنان‌ با سماجتِ این‌ شعر و تراكم‌ آن‌ روبروییم‌ زیرا در این‌ مقوله‌ همه‌ چیز می‌تواند شبیه‌ همه‌ چیز باشد و آن‌ همه‌ چیز هم‌ آبكی‌ و پوچ. شعری‌ كه‌ بی‌مایه‌ترین‌ پدیده‌ است!


این‌ شعر فقط‌ ایجاد تراكم‌ می‌كند. چیزی‌ بر فرهنگ‌ نمی‌افزاید. حادثه‌ای‌ تلقّی‌ نمی‌شود. شكلی‌ از اشكال‌ فاجعه‌ای‌ است‌ كه‌ از رهگذرِ آن‌ شعرِ مدرن‌ هستی‌ و موجودیت‌ فرهنگی ما را تهدید می‌كند.


عُزلتِ ماست‌ كه‌ معیار آفرینش‌ ما شده‌ است‌ و ما را تا بدانجا كشانده‌ است‌ كه‌ از غموض‌ و پیچیدگی‌ و بی‌معنایی‌ دفاع‌ كنیم؛ غموضی‌ كه‌ حاصل‌ این‌ نوع‌ از شعر است‌ و ارتقا دادن‌ آن‌ تا مرحلهِ‌ آفرینش. زیرا توانایی‌ ما بر نوشتن‌ شعر مهم‌تر از نیازی‌ است‌ كه‌ به‌ نوشتن‌ داریم‌ و كیفیت‌ گفتار، هدف‌ نهایی‌ است. كیفیتی‌ كه‌ هیچ‌ چیز نمی‌گوید. چنان‌ است‌ كه‌ گویی‌ آفرینش‌ از مرحلهِ‌ مروارید به‌ صدف‌ خالی‌ تنزّل‌ یافته‌ است‌ و همان‌ است‌ كه‌ از آن‌ سخن‌ می‌گوید. از سوی‌ دیگر، در همین‌ چشم‌انداز فاجعه‌ است‌ میلِ آشكاری‌ كه‌ شاعران‌ مدرن‌ به‌ تخصّص‌ در شعریت‌ شعر دارند و نه‌ به‌ تعبیر. اصل‌ قضیه‌ برخوردِ شعر با زندگی‌ است‌ و از این‌ توجه‌ به‌ نظریه‌های‌ شعری، شعر هرگز جایگاه‌ خود را نمی‌یابد. یعنی‌ حیات‌ انسانی‌ را.


خوش‌ دارم‌ كه‌ چنین‌ احساس‌ كنم‌ و نمی‌گویم‌ خوش‌ دارم‌ بدانم‌ كه‌ شعر آغاز می‌شود از آنچه‌ شعر نیست‌ زیرا سعی‌ برای‌ تبدیل‌ مادهِ‌ شعری‌ به‌ شعر، گاه‌ تقلیل‌ شعر است‌ به‌ تكنیكی‌ كه‌ فاقد عناصر انسانی‌ است‌ و گاه‌ هست‌ كه‌ كار شعر به‌ نوعی‌ آزمایشگاه‌ بدل‌ می‌شود؛ آزمایشگاهی‌ كه‌ شعر را بدل‌ به‌ یك‌ معادلهِ‌ شیمیایی‌ می‌كند. در اینجا آنچه‌ سخن‌ گفتنِ از شعر است‌ جای‌ ذاتِ شعر را می‌گیرد.


بر شعر چه‌ می‌رود؟ من‌ از یك‌ سوی‌ وحشتِ خویش‌ را از این‌ بازار آشفته‌ و هرج‌ و مرج‌ اعلام‌ می‌كنم‌ و از سوی‌ دیگر هراس‌ خود را از تكنیك‌ خالصی‌ كه‌ فاقد جنبه‌های‌ حیات‌ انسانی‌ باشد. آیا حق‌ داریم‌ كه‌ فریاد بزنیم‌ و بگوییم: آیا هنگام‌ آن‌ نرسیده‌ است‌ كه‌ به‌ جای‌ نوشتن، تعبیر كنیم‌ و به‌ جای‌ انفجار تقطیر شویم.


بر شعر چه‌ می‌رود؟ بی‌ گمان‌ همان‌ سخنی‌ را خواهند گفت‌ كه‌ از پیش‌ گفته‌اند: مسأ‌لهِ‌ شعر خود بخشی‌ از مسأ‌لهِ‌ دیگری‌ است‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از موقعیت‌ فرهنگی اعراب‌ كه‌ آن‌ خود نیز بخشی‌ از مسأ‌لهِ‌ دیگری‌ است‌ كه‌ وضع‌ عمومی‌ عرب‌هاست. و خواهند گفت: مجموعهِ‌ عواملی‌ كه‌ فروپاشی‌ جوامع‌ عربی‌ را ایجاب‌ می‌كند، همان‌ مجموعه‌ شاملِ شعر نیز می‌شود. شاید. شاید. اما تاریخ‌ شعر به‌ ما می‌گوید و ما خود نیز دلایل‌ بسیاری‌ در اختیار داریم‌ كه‌ نشان‌ می‌دهد شكوفایی‌ یا انحطاط‌ شعر، همواره‌ با مسائل‌ اجتماعی‌ ارتباط‌ مستقیم‌ ندارد، و شعر، شعر توانمند و عظیم، می‌تواند از درونِ ویرانی‌ها سربرآورد، مشروط‌ به‌ آن‌ كه‌ برخاسته‌ از <امید> یا <نومیدی> عظیمی‌ باشد.


آیا شعر مدرن‌ عرب‌ آن‌ <آرزوی‌ بزرگ> و آن‌ <نومیدی‌ بزرگ>، هر دو را، یك‌باره‌ از دست‌ داده‌ است؟ این‌ پرسشی‌ است‌ كه‌ رو به‌ پرسش‌ دیگری‌ گشوده‌ می‌شود: بر شعر چه‌ می‌رود؟


... ولی انقلابهای پرولتری ... مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نظر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهای اولیه خود را بی رحمانه به باد استهزا می گیرند، دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آنها قد برافرازد... مارکس، هجدهم برومر

پس از خبر مرگ هاله سحابی

آمينِ گرگ، شعری از م. سحر

پس از شنيدن خبر قتل هالهء سحابی بر پيکر پدرش اين چند بيت با خشم و بيزاری از حاکمان دينی سرود شد.ـ

نفرت انگيزيد نفرين بادتان
اُف بر آن دستار ننگين بادتان
نطفهء لعنيد و ظلم، آئينتان
لعن آزادی بر آئين بادتان
دينتان با آدميت دشمن است
نفرتِ تاريخ بر دين بادتان
جز به خون تسکين نيابد آزتان
آزتان را مرگ، تسکين بادتان
زوزهء گرگ از دعاتان خوشترست
در سجود از گرگ آمين بادتان
خلعت دينتان به خون آلوده است
ننگ بر اين جامهء کين بادتان
مست خون مردميد از جام دين
زهر در اين جام خونين بادتان
منهدم باد اين بساط جهل و جور
کاخ کينتان خشت ِ بالين بادتان
باد می کاريد و طوفان بدرويد
حاصل اين کِشت تضمين بادتان

م.سحر

طلاعيه کمپين بين المللی حقوق بشر در باره درگذشت هاله سحابی پس از حمله اوباش حکومتی به وی در مراسم تشييع جنازۀ پدرش

مقامات بايد مانع دخالت در مراسم خاکسپاری افراد بشوند
(۱۱خرداد۱۳۹۰) مداخلۀ نيروهای امنيتی و لباس شخصی در مراسم تدفين فعال سياسی برجسته ايرانی که با ضرب و شتم عزاداران همراه بود منجر به مرگ هاله سحابی دختر وی شد که براثر حمله قلبی مرگبار جان خودرا ازدست داد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين با اشاره به آنچه زمينه چنين حادثه ای را فراهم کرد گفت: "اقدامات شرم آور اوباش وابسته به حکومت در اين حادثۀ غمبار نمايانگر بی حرمتی عميق آنان نسبت به سنتهايی است که متعلق به همۀ ايرانيان است و چنين بی حرمتی اينک به اين تراژدی منجر شده است."
کمپين از قوۀ قضايیۀ ايران می خواهد تا در خصوص اين واقعه در مراسم تشييع جنازۀ عزت الله سحابی تحقيق نمايد و از بالاترين مقامات سياسی و مذهبی ايران خواست تا از حملۀ فيزيکی و روانی ماموران امنيتی و هرگونه مداخلۀ آنان در مراسم خاکسپاری افراد، بدون توجه به ديدگاههای سياسی افراد متوفی و اعضاء خانوادۀ آنان، جلوگيری کنند.
يک روزنامه نگار حاضر در مراسم تشييع جنازۀ عزت الله سحابی، فعال و منتقد سرشناس سياسی، و عضو نهضت آزادی ايران، به کمپين گفت که تعداد بسيار زيادی ماموران لباس شخصی و امنيتی در مراسم حضور داشتند که تعدادی از عزاداران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در حاليکه هاله سحابی عکس پدرش را در دست گرفته بود، يک گروه نيروهای لباس شخصی به وی حمله کردند و سعی کردند که عکس را از وی بگيرند. او سپس به سمت تابوت رفت اما او را با ضرب و شتم از جنازه دور کردند و ماموران دولتی تابوت را ربودند و با خود بردند. در اين مقطع، هاله سحابی دچار حملۀ قلبی شد. او متعاقبا و پس از اينکه به کلينيک لواسان در حومۀ تهران منتقل شد جان سپرد.
هاله سحابی، ۵۶ ساله، خود يک فعال سياسی و پژوهشگر دينی بود. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ابراز تاسف عميق از واقعه غم انگيز درگذشت هاله سحابی در مراسم تدفين پدرش، حضور نيروهای لباس شخصی و اقدامات تهاجم آميزآنان را که به وضوح مرگ هاله سحابی را در پی داشته است محکوم می کند.
هادی قائمی گفت: "اين مداخلۀ جنايتکارانه در مراسم تشييع جنازۀ عزت الله سحابی تنها گوشه ای از اختناق شديد اعمال شده بر فعالان سياسی و جامعۀ مدنی ايران است که حتی در مراسم خاکسپاری عزيزانشان نيز بايد آزار سيستماتيک افراد غير پاسخگو و ناشناس را شاهد باشند.

ه یاد زنده یاد عزت الله سحابی:درد دختران و پسرانم را به کجا برم؟


۰
ezattollhah_sahabi_110601/ رنجنامهء عزت الله سحابی: 
ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب‌ها و فکرها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان.
تحمل حوادث و دردهایی که در این نه ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و ناگوار بوده است. از توان ملی این کشور که به سان قالبی یخ در دست دولتی بی کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است تا آنچه در خیابانها و زندانها بر فرزندان حق‌گو و حق‌طلب این آب و خاک گذشته است. اما در روزهای اخیر شنیده‌هایم غم جانکاه دیگری بر این تن رنجور ریخته است که نمی‌دانم شکایت این درد را به کجا ببرم و چه کاری از دستم ساخته است. 
در این روزها مرتب می‌شنوم که برخی دختران زندانی‌ام را باز زیر فشارهای بازجویی مضاعف و مکرر و برخوردهای مملو از توهین و افترا گرفته‌اند تا روحیه‌شان را بشکنند و پشت سرشان جهنمی بسازند که دیگر هیچ وقت هوس بازگشت به آن را نکنند. این برخوردها تا آن حد بوده است که برخی از این بانوان از خدا طلب مرگ کرده‌اند.
در گذشته هم حتی برخی هیئت‌های رسمی که از زندان‌ها دیدن می‌کردند مکرر اظهار می‌داشتند برخی زندانیان از توهین‌ها و فحاشی‌های تند و رکیک بیشتر از ضرب و شتم شدید در خیابان یا زندان، شکوه و شکایت می‌کردند. 
برای بنده که فضای بازجویی و زندان در حاکمیت قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده‌ام، انقلابی که به سهم خود نقش ناچیزی در آن داشته‌ام؛ بسیار غمبار است که اذعان کنم برخوردهای غیراخلاقی با زندانیان و تهدید جان و سلامت آنان با تبعیدکردن‌شان میان برخی متهمان به قتل و آدم‌کشی و زیر اعدام و یا اعمال فشار و فحاشی به زنان و آوردن فشار بر برخی از آنان برای اعترافات شرم‌آور و نظایر آن در رژیم قبل نیز کم‌سابقه یا بی‌سابقه بوده است. 
من نمی‌دانم بر حاکمان ما چه رفته است که برای حفظ قدرت دو روزه دنیایی این طور قید هرگونه اخلاق و مذهب را زده‌اند و از هر روش وابزاری برای ادامه قدرت خود استفاده می‌کنند. ما یادمان نرفته است که قبل از انقلاب چه طور دیگران را نقد می‌کردیم که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. 
من به عنوان یک فرد مذهبی که اخلاق را ستون فقرات و هدف اصلی مذهب می‌دانم و پیامبرمان هم برای تعالی اخلاق مبعوث شده است (انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق) شرم‌ام می‌آید در زمانه‌ای زندگی می‌کنم که به نام خدا و دین، دختران و پسران و زنان و مردان این جامعه را به جرم حق‌گویی و حق‌خواهی زیر شدیدترین فشارهای جسمی و روحی می‌گیرند، وقیحانه‌ترین کلمات را برای بانوان به کار می‌برند و اعترافات دروغ از آنها می‌خواهند.
وااسفا «دروغ» که در فرهنگ ملی و مذهبی ما بزرگ‌ترین گناه است، امروزه به سنت غالب زمانه تبدیل شده، دولت‌مردان با لاف و گزاف به راحتی به مردم دروغ می‌گویند و خیالات واهی داخلی و بین‌المللی‌شان را صبح و شب با تکرار و تکرار می‌خواهند به خورد مردم فهیم این مملکت بدهند. مردمی که دیگر گول این دروغ‌ها را نمی‌خورند (و در قم مراجع مذهبی مردم نیز از چهره‌های دروغ‌پرداز روی برمی‌گردانند). اما متأسفانه هم‌چنان در زندان‌ها می‌خواهند زندانیان زن و مرد را به دروغ‌گویی وادارند والا یا تبعید می‌شوند و یا زیر فشارهای مضاعف می‌روند. خدایا این دردها را باید به چه کسی گفت و پیش چه کسی برد؟
امیدوارم اگر گوش شنوا و ترس از خدا و آخرت در بین هر یک از مسئولان سیاسی و قضایی هنوز وجود داشته باشد، ناله بنده را بشنوند و تغییری در وضعیت زندانیانی که اسم برده‌ام یا دیگرانی که در همین وضعیت هستند و بنده نمی‌شناسم، به وجود بیاورند و خانواده‌های زجرکشیده‌شان را از این اضطراب جانکاه نجات دهند.
خدایا تو شاهدی وعده‌ای که انقلاب به ملت ما می‌داد حکومت عدل علی‌وار بود، حکومتی که سخت‌گیری عدالتش نزدیک‌ترین افراد به علی را هم در برمی‌گرفت و رحم و مروت‌اش دورترین و دشمن‌ترین افراد نسبت به او را.
در حالی که آنچه حاکمیت ما به نام دین علی انجام می‌دهد آسان‌گیری و گذشت از هر فساد و تباهی سیاسی و اقتصادی و قتل و غارتی است که بعضی از خودی‌ها در بانک و شرکت و بازار و یا کوی دانشگاه و زندان اوین و کهریزک انجام می‌دهند و سخت‌گیری و فشار، آن هم با به کارگیری انواع فشار‌ها علیه زنان و مردان دست‌بسته و چشم‌بسته و بی‌گناهی است که اهداف و آمال و وعده‌‌های همان انقلاب را مطالبه می‌کنند. ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب‌ها و فکرها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان. 
ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا (نساء، ۷۵)
عزت الله سحابی 
۲۱ فروردین

سرپوش گذاشتن ایرنا بر جنایت: هاله سحابی بر اثر هیجان روحی درگذشت

خبرگزاری دولتی ایرنا- پیکر مرحوم 'عزت الله سحابی' صبح امروز در گورستان روستای 'گلندوک ' در لواسان در شمال شرق تهران به خاک سپرده شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم سحابی، با حضور اعضای خانواده وی و نیز جمعی از دوستان و آشنایان برگزار شد. همچنین چند تن از چهره های سیاسی از جمله سید محمود دعایی نیز در این مراسم شرکت داشتند.
تشییع جنازه سحابی از منزل وی شروع و پیکر وی تا گورستان منطقه مشایعت شد.

به گزارش خبرنگاران حاضر در مراسم، مامورین انتظامی در برقراری نظم با خانواده سحابی همکاری کردند. براساس این گزارش، در طول مراسم پنج نفر که قصد برهم زدن نظم را داشتند، بازداشت شدند.
'فریدون سحابی' برادر مرحوم در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مراسم بزرگداشت و ختم مرحوم سحابی، گفت که در اطلاعیه ای جزییات مربوط به مراسم را به اطلاع عموم خواهند رساند.
عزت الله سحابی ۸۱ ساله بیش از یک ماه بواسطه سکته مغزی در بیمارستان بستری بود و بامداد سه شنبه درگذشت.
گزارش خبرنگار ما حاکی است که افراد بازداشت شده، در طول مراسم با سخنان ناشایست و کنایه آمیز به ماموران انتظامی، سعی در برهم زدن مراسم داشتند، این درحالی است که ماموران نیز برای جلوگیری از هرگونه بی نظمی که می توانست در برنامه تدفین سحابی اخلال ایجاد کند، با حوصله و تدبیر از بروز تشنج در مراسم جلوگیری کردند.
مشایعت کنندگان پیکر مرحوم سحابی در این مراسم به غیر از شعارهای مذهبی مانند الله اکبر و لا اله الا الله ، از سردادن شعارهای انحرافی پرهیز کردند.
البته برخی گزارش ها از بروز تنش هایی در مقابل منزل مرحوم حکایت دارد که با تدبیر ماموران انتظامی، رفع شد.
به دنبال خاکسپاری پیکر مرحوم سحابی، افرادی که از تهران آمده بودند، لواسان را ترک کرده و نزدیکان مرحوم نیز به منزل او رفتند.
بر اساس این گزارش، هاله سحابی دخترمرحوم عزت الله سحابی به دنبال تشییع پیکر پدر براثر ایست قلبی در گذشت.
دختر عزت الله سحابی پیش از این از عارضه هایی چون فشار بالای خون و قند رنج می برد. نزدیکان وی گفتند که هاله در مراسم تشییع با مشکل قلبی مواجه شد و درپی انتقال به بیمارستان از دنیا رفت.
مرکز فوریت های پزشکی گزارش داده است که هاله سحابی در پی شرکت درمراسم تشییع پدر، دچار هیجان روحی زیاد شده و در ناحیه قلب خود درد شدیدی احساس می کند که پزشک خانواده آقای سحابی او را تحت مداوای اولیه قرار می دهد.
اکبر دلاور کارشناس این مرکز گفت که خانم سحابی دچار ایست قلبی شده و تلاش پزشک حاضر در محل برای احیای قلب او بی نتیجه بوده است.