نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

شبِ شعراحمد شاملو!دردِ زمانه ما! (۲

چهار دقیقه سخنرانی ترامپ درباره ایران در سازمان ملل؛ رژیمی که دشمن مردم ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

نوریزادخطاب به رهبر؛شماوسردارانتان پیروچنان آلوده دنیاگشته ایدکه باشلیک ...

Tour in Hebron-English