نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

جلو گيری از کمک های بشرردوستانه بمردم غزه!!

Still wanna visit Egypt?

Homeland or Death: Patria O Muerte

cheguevara

…another crack in the apartheid wall


Goin’ Home


Obama, it’s 2010: Step up to the plate!

I am your peom

they forgot the bow

Feed your tomorrow Palestine

Angel of Palestine

Gardenias