نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه


تن نوشتاری گفتگو های بين سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق ايرانwww.19bahman.com/Mojahed-Fadaee-goftegoo.html
متن نوشتاری گفتگو های بين سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق ايران در دوره سلطه رژيم وابسته به امپرياليسم توسط رفقای ما از نوارهائی پیاده شده اند که سايت "انديشه و پيکار" پس از گذشت حدود ۳۵ سال آن ها را منتشر نمود.

متن های پياده شده چندين بار توسط رفقای مختلف با نوار های اصلی انطباق داده شده اند تا اطمینان حاصل شود که همسانی کامل بین آن ها موجود است، چرا که اين نوار ها يکی از اسناد با ارزش جنبش انقلابی مردم ما و همچنين بخشی از تاريخ سازمان ما می باشند و هر گونه اشتباهی می تواند بار سياسی پيدا نمايد. با اين حال لازم به تاکيد است که نوار های گفتگو سند اصلی و منبع مراجعه برای تصحيح هر ناروشنی در این نوشتار ها می باشند. اين نکته را هم بايد تذکر دهيم که معدود کلماتی که در هنگام پخش نوار ناروشن بودند را با کلمه "نامفهوم..." مشخص کرده ايم.   چنانچه این کلمات برای دوستان و رفقائی که به نوار ها گوش داده اند ، قابل تشخیص هستند میتوانند برای تکمیل کار، آن ها را با ذکر دقیقه های مشخص نوار به ما اطلاع دهند.

چريکهای فدائی خلق ايران
۳ دی ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ دسامبر 
نوار های گفتگو بين دو سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  
و سازمان مجاهدين مارکسيست شده در سایت سیاهکل
  
www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee-goftegoo.html


 (به صورت گفتاری و نوشتاری)_______________________________

1A
گفتاری     www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-1A.wvx

نوشتاری   www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-1A.pdf

________________________________

1B
گفتاری     www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-1B.wvx

نوشتاری  www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-1B.pdf

________________________________

1C

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-1C.wvx

نوشتاری     www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-1C.pdf

________________________________

1D

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-1D.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-1D.pdf

________________________________

2A

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-2A.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-2A.pdf

________________________________

2B

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-2B.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-2B.pdf

________________________________

2C

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-2C.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-2C.pdf

________________________________

2D

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-2D.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-2D.pdf

________________________________

3A

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-3A.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-3A.pdf

________________________________

3B

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-3B.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-3B.pdf

________________________________

4A

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-4A.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-4A.pdf

________________________________

4B

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-4B.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-4B.pdf

________________________________

4C

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-4C.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-4C.pdf

________________________________

5A

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-5A.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-5A.pdf

________________________________

5B

گفتاری        www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-5B.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-5B.pdf

________________________________

5C
 گفتاری       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-5C.wvx

نوشتاری      www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Matn/matne-Mojahed-Fadaee-5C.pdf

________________________________

6A

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-6A.wvx

________________________________

6B

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-6B.wvx

________________________________

6C

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-6C.wvx

________________________________

7A

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-7A.wvx

________________________________

7B

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-7B.wvx

________________________________

7C

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-7C.wvx

________________________________

8A

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-8A.wvx

________________________________

8B

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-8B.wvx

________________________________

8C

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-8C.wvx

________________________________

9A

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-9A.wvx

________________________________

9B

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-9B.wvx

________________________________

9C

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-9C.wvx

________________________________

10A

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-10A.wvx

________________________________

10B

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-10B.wvx

________________________________

10C

       www.19bahman.com/Mojahed-Fadaee/Seda/Mojahed-Fadaee-10C.wvx