نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبهpretty lat/long

ابوترابی (12)

ابوترابی (11)

ابوترابی (12) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (11) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (10)

ابوترابی (9)

ابوترابی (10) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (9) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (8)

ابوترابی (7)

ابوترابی (8) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (7) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (6)

ابوترابی (5)

ابوترابی (6) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (5) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (4)

ابوترابی (3)

ابوترابی (4) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (3) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

ابوترابی (2)

ابوترابی (1)

ابوترابی (2) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
ابوترابی (1) par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Sepah4

sepah3

Sepah4 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
sepah3 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Sepah2

Sepah1

Sepah2 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
Sepah1 par Iran Briefing
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011

Gen. Hosein Yekta سرتیپ حسین یکتا

Basiji Ali reza Zakani علیرضا زاکانی

Gen. Hosein Yekta سرتیپ حسین یکتا  par Iran Briefing
از فرماندهان سپاه پاسداران که سالها مسئول کاروان اعزامیان نیروهای تبلیغی به جبهها در بعد از جنگ بوده...
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011
Basiji Ali reza Zakani  علیرضا زاکانی par Iran Briefing
فرماندهی بسیج دانشجویی و عضویت در هیات منصفه مطبوعات را دارا است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو...
Tout le monde peut voir cette photo  Tous droits réservés
Ajoutée le 29 jan 2011