نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اسفند ۱۸, یکشنبه

حکومت اسلامی! فحشا با واسطه اسلامی !!

کيان کاتوزيان(سيد جوادی):چه برسرانقلاب آمد؟و کجائيم ?


خسرو گلسرخی!جنايت شاه !! ومفتخوری شيخ !


http://www.chebayadkard.com