نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

— خمينئ و سربازان گم نام
ياس ها وداس ها
کودکان کار
SOHRAB AND NEDA
8 years war between khomini and sad dam
آخوند مرتجع و سنگسار زنان
GANDHI AND KHOMINIwmvگاندی بزرگ
SHAH DIED .wmvسخنان فرح پهلوی
رنج شکنج مردم فلسطين
THIS IS GAZE!اين است غزه
مرا ببوس! مرا ببوس!
دشمنان آزادی مردم ايران!
8 years war iran _ iraq.wmv
Chaîne de ParestooKaveh21