نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

ممانعت از برگزاری مراسم شاملو

فقدان رهبری درپساخامنه ای 
محمد شوری


مرحوم مهندس مهدی بازرگان سالهاپیش گفته بود:
ولایت فقیه قبایی ست که فقط به تن خمینی می خورد.
وچه خردمندانه و ژرف این سخن جاودانه شد.
او که باچشم بصیرت آن رامی دید،ما آنرا درعمل مشاهده کردیم.
بی تردید درپساخامنه ای جنگ قدرت بدلیل فقدان رهبری بشدت  اوج خواهدگرفت.
اگرخمینی بدلیل کاریزمایی ورهبری انقلاب بطورطبیعی حق اوبودکه رهبرآن باشد،امابعدازاو، خامنه ای  فاقداین کاریزمایی بود، وفقط بدلیل تبانی واتفاق پشت صحنه بازی سیاست،آنهم باشروط واماواگرهایی رهبری اودرمجلس خبرگان قانونی وتثبیت شد.
درطول بیش ازربع قرن حکومت ورهبری خامنه ای مصادیق روشنی هست که نشان می دهداین  قبا برای ایشان بسیار گشادبود و آنطورکه بایدوشاید از ایشان تمکین نشد و وی فاقدکاریزمایی ولایت فقیهاست؛وفقط بدلیل خودکرده راتدبیرنیست وبدلیل مدیون شدن وآلودگی ومضاعف برهمه ی  این دلایل،قوه ی قهریه ای است که خامنه ای دردوره قدرت خوداعمال کرد،و شهامت رویارویی مستقیم راازمخالفین ومنتقدین داخلی گرفت  که بتوانندعلناوبانام بردن ازایشان وآوردن  مصادیق،فقدان عدالت وتوان اداره ی کشوررابه ایشان گوشزدکنند.هیچکس آیت الله منتظری نشد.
درانتخابات اخیرمجلس خبرگان ومجلس شورا که باهماهنگی اصلاح طلبان داخلی وبرخی منتقدین خارج ازکشورتعداد آرای رای دهندگان را بالابردند،وسناریوی به مثلث جیم   رای ندهیدوتاکیدمی کنم تبلیغاتی سیدمحمدخاتمی،برای آمدن مردم به پای صندوق رای،اجراشد،
یک دلیل مهم واصلی اش مشروعیت بخشیدن به مجلس خبرگان بود،تافردی که  بیشتراز۱۰۰هزاررای نمی آوردبیش ازیک میلیون رای بیاورد وبه این شکل کاری کردندکه مجلس دوره جدیدخبرگان رهبری که به احتمال قوی رهبریاشورای رهبری بعدی را انتخاب می کند ازآرای بالایی برخورد دارباشد.چون یک مجلس ضعیف وباتعدادآرای کم که بخواهدرهبری بعدی رابرگزیند،این یعنی کشک!
حال بااین مقدمه،به بررسی وضعیت واحتمالات 
فقدان رهبری درپساخامنه ای  می پردازیم:
۱_نسل اول از رهبران انقلاب،مثل آقایان:هاشمی رفسنجانی،خامنه ای وجنتی(وهمینطوربرخی ازمراجع تقلیدوذی نفوذ) آفتاب لب بوم هستند.هرچندحیات وممات افرادنامعلوم ودست هیچکس نیست،ولی براساس قانون طبیعت این احتمال برای نسل اول انقلاب ۵۷_باهرنوع گرایش_محتمل است؛به فرض مثال ممکن است آقایان خامنه ای وهاشمی هردودریک زمان ریق رحمت راسربکشند.
۲_جمهوری اسلامی ایران،باوجودولایت فقیهزنده است؛راس وسراین نظام ولایت فقیه است،که اگرنباشددیگرنامش جمهوری اسلامی نیست؛وپایان آن خواهدبود.
۳_همواره دوجناح چپ وراست که درطول این سالهابراثرشرایط زمان متحول شده واسامی وتوصیف های متعددی ازخودتعریف کرده اند،مثل:اصلاح طلب واصولگرا،مشاغل کلیدی ومهم دراطراف آنهاچرخ خورده وقدرت سیاسی همیشه  دراختیارایشان بوده است؛،که برهمین مسیرووجودهمین اصل ولایت فقیه است که آنها می توانندبازهم درپساخامنه ای قدرت رابین خودتقسیم کنند.
وازهمین راهبرداست که دربازی سیاست توانسته اند  آقازاده های خودرا(باتنوع سیاسی وهم چنین متضاد)برای بعدازخودجابیاندازند؛که تاحدودی هم موفق شده اند؛وازجمله آقازاده هایی بارویکردهایی کاملامترقیانه(!)ومتفاوت باخودشان را...!
۴_این تحول دردوجناح همیشگی قدرت، اولابراثرسرعت ورودتکنولوژی مثل اینترنت وماهواره به خانه هااست که برخی را(نسل دوم وسوم وچهارم)یابالاجبارویاازروی اختیارمتحول کرده وتن به اصلاحات داده ومی دهند.

۵_عده ای چه حقیقی وچه حقوقی(گروهها)درخارج ازکشوربه عنوان منتقدواپوزیسیون فعالیت دارندکه ازاین گروههاوافرادبرخی جزونسل اول هستندومثل نسل اول درداخل ایران آفتاب لب بوم می باشندکه بعیداست به قدرت بازگردند:(مثل ابوالحسن بنی صدر،اولین رئیس جمهوری ایران)که البته این گروهها وافراداولا غالبابعنوان بدیل برای براندازی فعالیت دارندوثانیابرای خودافرادی تربیت کرده اندکه بتواننددرصورت احتمال محقق شدن براندازی،به صحنه قدرت سیاسی درایران وارد شوند.
وبرخی هم هستندکه جزو نسل دوم وسوم وحتی چهارم هستند،که ازاین افراد(بخصوص بعدازواقعه واتفاقات سال ۸۸که به جنبش سبزمعروف شد)برخی عامل نیروهایی درداخل هستندوبدون تغذیه مالی واطلاعاتی آنهااصلاتوان آنراندارندکه بتوانند به شکل مستقل عرض اندام کنند،وکلا درقدوقواره این نقش نیستند...
این افراددراثرتحولات داخلی وهدایتی که فرمانش ازداخل است مصاحبه می کنند،یادداشت می نویسندوباصطلاح مبارزه مدنی انجام می دهند.
این نیروها( داخلی وچه کسانی که درخارج ازایران فعالیت دارند)یا به اختیاروازروی دانش وآگاهی متحول و تغییر مسیرو دیدگاه داده اند،که غیرمحتمل است که درپساخامنه ای تن به ولایت فقیه بدهند؛ آنهم بیایندازفردیاافرادی که در حد و اندازه و قد و قواره این مقام نیستندتمکین کنند. ویانه براساس سلسله مراتب سمپات،نوچه،عضوو کارشناس وتخصص و وابستگی ونفوذی بودن و کفه ی قدرت،به آنچه که در پساخامنه ای اتفاق می افتد تن درداده وتمکین واطاعت می کنند.

۶_طبق اصل ۱۰۹قانون اساسی رهبربایدصلاحیت علمی برای افتاء و مدیریت وقدرت اداره کشوررا داشته باشدوطبق همین قانون اساسی شورای رهبری وجودنداردوباتوجه به افراد موجوددرعرصه سیاسی مافردی که کاریزمایی ولایت فقیه راداشته باشدنداریم.لذا برای عبورازاین بحران بسیارمهم درجمهوری اسلامی که احتمال سقوط را می دهد،بایدفکری کرد.لذا
همانطورکه دراواخرعمرخمینی   وی دستورتغییرقانون اساسی راداد،این احتمال هست که خامنه ای برای حفظ نظام وعدم مواجه شدن بابحران رهبری،تن به تغییرداده وشورای رهبری را دوباره همچون قانون اساسی اول اعاده کرده وبه تصویب برساند.
وعلاوه براین،تغییراتی دیگرنیزدرقانون اساسی _باتوجه برمبنای هماهنگی بااین اصل_داده خواهد شد؛ازجمله حذف پست ریاست جمهوری وابقای دوباره پست نخست وزیری و پارلمانی  کردن قدرت؛که دراصل برای تثبیت وحفظ قدرت سیاسی دردوجناح همیشگی قدرت است؛ومانوعی ازنمایش  اجرایی آنرا پیشترازسوی سیدمحمدخاتمی درانتخابات مجلس شورا باشعارتاکیدمی کنم وی مبنی بردادن رای کامل به لیست امید،آزمایش کرده ایم. ووی موفق هم شد.برای همین هم هست که درتعمیم وجاانداختن این پروسه ی از پیش طراحی شده، لیدرهای این دوجناح درمصاحبه هایی بااین ایده که انتخابات آینده،انتخاب احزاب باشدنه انتخاب افراد،باهم هماهنگی واتفاق نظرداشتند!

۷_ممکن است قبل ازتصویب وتغییرقانون اساسی فوت آنی خامنه ای اتفاق بیفتدکه  شورای رهبری موقت واعمال قانون وبه رفراندوم گذاشتن تغییرقانون هم دراین زمان رقم  می خوردکه دراصل ۱۱۱پیش بینی شده است.بااین تفاوت که معلوم نیست چه شخص یااشخاصی انتخاب شوند.هرفردیاافرادی برگزیده شوددیگرمثل سابق نمی توانداعمال قدرت کندوچیزی شبیه مترسک است واختیارش دردست چهره ها یاقدرت پنهانی ست که ایشان رابه قدرت رسانده خواهدبود.
۸_بدلیل فقدان فردی کاریزما وقابل قبول این احتمال هست که دوجناح همیشگی قدرت،رهبری را بین خودتقسیم کنندتاعلاوه بربردن سهم،وادامه حضور،جمهوری اسلامی راهم حفظ کنند.
بهترین گزینه  این می تواندباشد که شورای رهبری متشکل ازآقایان سیدمحمدخاتمی وسیدحسن خمینی وسیدمجتبی خامنه ای وسیدمحمودهاشمی بین آنهاتقسیم شود.

۹_چه شورای رهبری درست شود وچه یک نفر زعامت رهبری را بدست گیرد، اطاعت پذیری ازاوخیلی کم رنگ می شودواوقدرت لازم  برای تمکین کردن افرادرا ازخود  ندارد وهمین امرموجب تزلزل درارکان نظام خواهدشد.که بااین فرض،ممکن این شخص ویا شورای رهبری، یاتن به دمکراسی وآزادی می  دهدوبه اصطلاح خودرا آپدیت وبه روز می کند که همین امرهم سبب آگاهی بیشترمردم شده   و باعث زوال ولایت فقیه خواهد شد؛و چون بامبناوریشه ی ولایت فقیه درتضاداست وولایت فقیه را اززرورق تقدس بیرون می آورد تقریبامحال به نظر می رسد.ویاباقوه ی قهریه ی بیشتری بامنتقدین برخوردخواهدکردکه بازهم سبب زوال ولایت فقیه خواهدشد.

۱۰_بحران های موجوددرخارج ازایران مثل استمرارداعش ویاظهوراحتمالی نئوفاشیسم دراروپاویااینکه ممکن است  بدلیل عدم اتفاق درانتخاب رهبری بعدی، وشدت اختلاف،سپاه پاسداران راواداربه کودتاکندوبه بهانه ی  حفظ انقلاب ونظام قدرت رابدست گیردوتارفع آنچه بهانه ی کودتا است ودلیل اضطرار،درعرصه قدرت بماندورهبری خودخواسته اش رابرکرسی ولایت فقیه بنشاند.
تهران
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار
۲۹ تیرماه ۱۳۹۵


١٠٠٠ برگ سند درباره ١٨٠٠ميليارد تخلف در شركت‌مس/ واريز هزار‌ميليارد به حساب شخصی

١٠٠٠ برگ سند درباره ١٨٠٠ميليارد تخلف در شركت‌مس/ 


واريز هزار‌ميليارد به حساب شخصی
 
 
روزنامه اعتماد: گزارش تحقيق و تفحص از شركت ملي مس بعد از تعطيلات مجلس و حداكثر تا يك ماه آينده و بالاخره بعد از ٥ سال در صحن مجلس قرائت ١٠٠٠ برگ سند درباره ١٨٠٠ميليارد تخلف در شركت‌مس دور احمدی‌نژادمي‌شود. اين را داريوش اسماعيلي، رييس كميته تحقيق و تفحص از شركت ملي مس به «اعتماد» خبر داده است.

 
اين تحقيق و تفحص از ارديبهشت ماه ٩٠ در مجلس هشتم كليد خورد و عمر آن آنقدر طولاني شد كه به مجلس نهم هم رسيد و بعد هم در حالي كه قرار بود تا پايان شهريور ماه ٩٤ و در ماه‌هاي پاياني اين مجلس گزارش آن قرائت شود اين اتفاق رخ نداد تا اين‌بار مجلس دهم چشم انتظار قرائت آن باشد.
 
تحقيق و تفحص از شركت ملي مس پرونده بزرگي بود كه در كنار چندين پرونده ديگر از جمله پرونده سود سهام عدالت و بنياد شهيد گوشه‌اي از مديريت دولت احمدي‌نژاد را نشان مي‌داد و سرو صداهاي زيادي هم به راه انداخت.
 
ماجراي شركت ملي مس به وي‍ژه از وقتي وخيم‌تر شد كه در مردادماه سال ٩٢ و در حالي كه هنوز گزارش كميته تحقيق و تفحص آماده نشده بود خبر بازداشت پوستين دوز، مديرعامل پيشين اين شركت كه از نزديكان احمدي‌نژاد و مشايي است منتشر شد. او درست در آخرين روزهاي كاري دولت دهم قصد خروج از كشور و سفر به ارمنستان را داشت كه متوجه ممنوع‌الخروجي خودش در فرودگاه شده بود. ظاهرا موضوع جابه‌جايي وجوه نقدي و عدم ارايه مستندات در اين باره، پوستين دوز را راهي زندان كرده بود. پورابراهيمي، نماينده كرمان البته در همان ايام جزييات مهمي از دلايل دستگيري پوستين‌دوز بيان كرده بود. به گفته محمدرضا پورابراهيمي با تصويب هيات‌مديره شركت مس، شركتي به نام «اي پي» در خارج از كشور تاسيس شده و بالغ بر هزار‌ميليارد تومان به حساب شخصي واريز شده است.
 
همه اين رويدادها موجب شد تا همه بيشتر از هر زمان ديگري در انتظار قرائت گزارش كميته تحقيق و تفحص باشند. حالا اگرچه داريوش اسماعيلي، رييس كميسته تحقيق و تفحص به «اعتماد» مي‌گويد كه هيچ فرد يا جرياني مانع قرائت اين گزارش در مجلس نهم نبود و صرفا پايان كار مجلس نهم مانع از قرائت آن شد اما اخباري از دخالت برخي چهره‌ها براي به تاخير انداختن قرائت اين گزارش منتشر شده بود.
 
پرونده‌اي با بيش از هزارصفحه سند
 
حالا مجلس دهم بعد از تعطيلات تابستاني خود در صحن علني طرح موضوع شركت ملي مس را بررسي خواهد كردتا بالاخره گزارشي كه به گفته اسماعيلي كار زيادي روي آن انجام شده در مجلس دهم قرائت شود. گزارش درباره پرونده‌اي كه به گفته اسماعيلي حجم زيادي دارد و بيش از هزار صفحه مطلب در مورد آن در دست اعضاي كميته تحقيق و تفحص است.
 
او اگرچه علاقه‌اي به بيان اعداد و ارقام تخلفات اين پرونده پيش از گزارش رسمي آن در مجلس ندارد اما چهار محور بررسي‌هاي كميته تحقيق و تفحص را اين‌گونه برمي‌شمرد: اول قراردادهاي داخلي و خارجي شركت ملي مس، دوم در مورد طرح‌هاي توسعه چه در آذربايجان و چه در كرمان، كه شامل طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌شود كه بايد انجام مي‌شده اما نشده يا انجام شده ولي با اشكال روبه‌رو بوده و نبايد انجام مي‌شده و همچنين طرح‌هايي كه نسبت به آنها مطالعه‌اي انجام نشده يا منابع آنها ديده نشده است. به گفته اسماعيلي محور سوم هم مربوط به بخشي از سهام شركت مس است كه به دليل اينكه مجموعه اين دو در رهن بانك گذاشته بود اين را از مجموعه ايندو جدا كرده بودند و همچنين محور چهارم هم عدد و رقم‌هايي است كه درمديريت‌هاي اسبق شركت مس جابه‌جا شده بود كه عدد و رقم‌هاي قابل‌توجهي بود. اسماعيلي توضيح داد كه در اين چهار محور به علاوه اكتشاف و بحث‌هاي مربوط به آن بررسي‌ها انجام شده و نتايج خوبي حاصل شده است.
 
بخشي از اين نتايج هم مي‌تواند به قوه قضاييه ارجاع شود و هم وزارتخانه بايد درباره آن تجديد نظر كند. بر همين مبنا اسماعيلي تاكيد دارد كه گزارش تحقيق و تفحص از شركت ملي مس رها نشده است. اين را بعد از تعطيلات مطرح مي‌كنيم تا بتوانيم گزارش آن را قرائت كنيم.  اما اسماعيلي در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» اشاره‌اي هم به تخلفات مربوط به پوستين دوز دارد. آنجا كه مي‌گويد رقمي بيش از هزارميليارد به يك حساب شخصي در خارج از كشور واريز شده كه پاي پوستين دوز، مديرعامل اسبق شركت ملي مس هم در ميان بوده است. او مي‌گويد اگرچه در اين مورد به جمع‌بندي‌هايي رسيديم اما براي جزييات آن تا قرائت گزارش در يك ماه آينده صبر كنيد. قطعا تا يك ماه آينده گزارش را در صحن مي‌خوانيم.
 
تخلفات شركت مس در دوره كدام مديران انجام شده؟
 
اما بنابر آنچه اسماعيلي مي‌گويد تخلفات در شركت ملي مس از ناحيه مديران‌عامل و مديران مختلفي در اين شركت انجام شده است و كميته در هر سه دوره مديريتي يعني هم در دوره مديريت كدمحمدي، هم دوره پوستين دوز و هم در دوره مرادعلي‌زاده با اين تخلفات مواجه شده است كه ريز به ريز اينها را عنوان مي‌كنيم.
 

هرچند يكي از نمايندگان سابق عضو كميته تحقيق و تفحص در اين باره به «اعتماد» گفت: بيشترين حجم تحقيق و تفحص مربوط به دولت قبل و زمان مديريت آقاي پوستين‌دوز در شركت ملي مس بوده است. بخش عمده‌اي از اين بررسي‌ها به رقمي بالغ بر ١٨٠٠ ميليارد تومان برمي‌گشت كه به امارات رفته بود اما خوشبختانه با پيگيري‌هايي كه انجام شد همه اين رقم به كشور بازگشته است.
مراسم سال‌مرگ شاملو پشت درهای بسته

مراسم شانزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو به دلیل ممانعت از ورود مردم به امامزاده طاهر در خیابان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، مسئولان امامزاده طاهر استان البرز با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی و با بستن درهای ورودی محوطه امامزاده از برگزاری مراسم سال‌مرگ احمد شاملو که قرار بود عصر روز گذشته (شنبه 2 مردادماه) بر سر مزار وی برگزار شود، ممانعت کردند.
در این مراسم برخی از افراد تعدادی از شعرهای او را خواندند.
این در حالی بود که مسئولان با قرار دادن یک بلندگو بر سر مزار شاملو و پخش مداوم نوحه با صدای بلند سعی در این داشتند که مانع از شعرخوانی حاضران شوند.
پس از خواندن بیانیه‌ها و قطعاتی از اشعار شاملو، مردم به درخواست اعضای کانون محل را ترک کردند.
یکی از عوامل حاضر در محل به خبرنگار ما اظهار کرد دلیل این مساله این بوده که باید برای این تجمع مجوز گرفته می‌شده اما این کار انجام نشده است بنابراین چنین تجمعی غیرقانونی قلمداد می‌شود.
برخی از افراد با بیان اینکه می‌خواهند بر سر مزار درگذشتگان خود بروند از ماموران اجازه گرفته و با دادن تعهدی مبنی بر اینکه بر سر مزار شاملو نخواهند رفت و چنانچه این کار را بکنند دستگیر خواهند شد، وارد محوطه امامزاده طاهر می‌شدند.
محوطه اطراف و داخل امامزاده طاهر نیز مملو از ماموران نیروی انتظامی بود که مانع از ایستادن کسانی که به طریقی وارد شده بودند، بر سر مزار شاملو می‌شدند.

800 هکتار از اراضی جنگلی کشور دود شد


فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل‌ها از وقوع آتش‌سوزی در 800 هکتار از اراضی جنگلی و 2900 هکتار از اراضی مرتعی در سال 95 خبر داد.
سرهنگ قاسم سبزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد میزان آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 95 اظهار کرد: از ابتدای سال 95 تاکنون در اراضی جنگلی 136 فقره آتش‌سوزی در 800 هکتار روبرو بودیم.
وی ادامه داد: همچنین 456 حریق در 2900 هکتار از مراتع کشور نیز گزارش شده است و در مجموع 740 مورد آتش‌سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی رخ داده است.
سرهنگ سبزعلی توضیح داد: در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 10 درصد در تعداد و 17 درصد در سطح آتش‌سوزی ها کاهش داشتیم.
فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل ها همچنین در ارتباط با آتش سوزی اخیر در استان لرستان اظهار کرد: این آتش سوزی در میمه و در 40 هکتار از مراتع مشجر رخ داد.

امحای یکصد هزار تجهیزات دریافت از ماهواره!!ایرنا - تهران - یکصد هزار دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره روز شنبه با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین امحا شد.

امحای یکصد هزار تجهیزات دریافت از ماهواره

بناها در حال فروریختن! بوشهر