نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

شيادی گيسوان بافته که من علويم، محمد امينی

شنبه 26 مرداد 1392

شيادی گيسوان بافته که من علويم، محمد امينی

از روش های دستگاه مخوف استالينی که الگوی رفتار دستگاه های امنيتی کشورهای خودکامه و پليسی در آينده شد، بستن يک اتهام يا سری اتهام های دروغ به يک مخالف و يا منتقد و سپس پرونده سازی درباره آن اتهام ساختگی بود. اين روش که در دوران پهلوی، نخست در دستگاه شهربانی رضاشاه و سپس در ساواک پيگيری می شد، از سوی استادان چيره دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی و شيادانی مانند حسين شريعتمداری، به چنان بلندايی رسيده که پيشينيان، خواب آن راهم نمی ديدند. در ميان مخالفان حکومت نيز اين رفتار، بارها از سوی سازمان مجاهدين در باره کسانی که از ايشان جداشده اند، به کارگرفته شده است.
اينک، فردی به نام آقای حسن اعتمادی، نميدانم از سر خود و يا از سوی کسانی، نوشتاری را در تارنمای گويا نيوز به چاپ رسانده و مدعی شده که من، محمّد امينی، همان م. الف. جاويد نامی هستم که سال ها پيش، کتابی به نام «دموکراسی ناقص» نوشت.
اين دروغ پرداز و مفتری، اين ميزان انسانيت هم به خرج نداده که از راه ايميلی که از من دردست دارد و يا از راه دوستانش که مرا می شناسند، پرسان شود که آيا شما همان م. الف جاويد هستيد که من می خواهم درباره اش بنويسم؟
من م. الف جاويد حقيقی را می شناسم و از نام راستين او آگاهم و آقای خسر شاکری که گاه و بيگاه در کتابخانه کنگره در واشنگتن در هنگامی که م. الف جاويد سرگرم گردآوری آن کتاب بوده اورا می ديده و آقای احمد تقوايی باشنده واشنگتن که با او دوستی داشته و نيز دست کم سه تن ديگر که زنده اند، آن نويسنده محترم را می شناسند و می دانند که نامش محمد امينی نيست! من چند بار در ايران، با نام مستعار م. الف. مراد نوشتارهايی منتشر کردم ولی هرگز زير نام «م. الف. جاويد» چيزی ننوشتم و در نوشتن کتاب يادشده نيز همکاری نداشتم.
اينک، اين آقای حسن اعتمادی که به بنگاه دروغ پراکنی عليه من و پاسداری از آقای ميرفطروس و ميراث خاندان پهلوی تبديل شده، چنين ادعای نادرستی را برکاغذ نهاده تا به جای نقد به کتاب سوداگری با تاريخ، مچ گيری کند. شرم بر چنين دروغ پرداز بی مسئوليت و هدفمندی باد.
من عليه ايشان و هر شخص، تارنما، رسانه و روزنامه ای چنين دروغی را پراکنده کند و با حيثيت من بازی نمايد، به دادگاه شکايت خواهم کرد تا درس ادبی باشد که اين جا جمهوری اسلامی نيست و در سرزمين های پيرو قانون نمی توان به نام آزادی قلم، با حيثيت يک نويسنده و پژوهشگر بازی کرد.

محمّدامينی
شانزدهم اوت ۲۰۱۳

توضيح خبرنامه‌ی گويا ـ با پوزش از آقای محمد امينی، مقاله‌ی آقای حسن اعتمادی از روی خبرنامه‌ی گويا برداشته شد.